صندوق حمایت وکلای دادگستری صندوق حمایت وکلای دادگستری
اطلاعیه
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق حمایت وکلا
اطلاعیه
در خصوص کارآموزان محترم سال ١٤٠٠
برگزاری جلسه صندوق حمایت و بانک ملی
در خصوص تسهیلات وکلای دادگستری
اطلاعیه
تصمبم هیئت مدیره در خصوص حق بیمه کارآموزان وکالت
اطلاعیه
تعطیلی در سراسر کشور
اطلاعیه
تشکیل هیئت مدیره دوره نهم صندوق حمایت وکلای دادگستری
برگزاری مجمع عمومی
برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری
ثبت نام الکترونیکی
بیمه تکمیلی درمان ١٤٠٢
اطلاعیه
تشکیل مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری و ثبت نام جهت عضویت در هیئت مدیره
اطلاعیه
تمدید مهلت پرداخت
مشاهده توضیحات کامل آقای دکتر فخری
درباره سامانه مالیاتی وکلا و مسائل و مشکلات استفاده از تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیم