تصویب نامه هیات وزیران

« بسمه تعالی »

وزارت دادگستری

  هیات وزیران در جلسه مورخ ٠٥/١٢/١٣٧٧بنا به پیشنهاد شماره ٧٦٠٨/١٥مورخ ١٧/٠١/١٣٧٦ وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

آئین نامه اجرایی ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

  فصل اول ـ نرخ و نحوه وصول آن

   ماده١- وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آئین نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می شوند به مأخذ ارقام مذکور در ماده (٢) این آئین نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند :

   الف ـ سهم بیمه شده هشت درصد             ب ـ سهم کانون چهار درصد

   ماده٢ـ درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آئین نامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان (١) برابر و برای وکلای پایه یک (٢/١) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (١٠%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود .*

  ماده ٣- صندوق مکلف است نام بیمه شدگان را با ذکر درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه آنها در دفتری به نام دفتر ثبت حمایت درج کند.

  ماده ٤- دفترچه خاصی که برای سی سال تنظیم می شود تا پرداختیهای مربوط به حق بیمه در آن ثبت شود.

 

 

   ماده ٥- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت      حق بیمه سال یا سالهای قبل است .

  تبصره١- در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه ،سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد .

 تبصره٢- حق بیمه سهم کانونها هر دوماه یک بار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد، کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند .

 فصل دوم تعهدات صندوق

 ماده ٦- صندوق عهده دار انجام تعهدات زیر طبق مقررات این آئین نامه است .

 الف ـ پرداخت مستمری بازنشستگی

 ب ـ پرداخت مستمری از کار افتادگی دائم یا موقت

 ج ـ پرداخت مستمری بازماندگان

  بخش اول ـ مستمری بازنشستگی 

  ماده ٧- بیمه شده می تواند در صورت حائز بودن شرایط مندرج در ماده (١٥) قانون و پرداخت حداقل ده (١٠) سال حق بیمه دوران وکالت، از مستمری بازنشستگی استفاده کند.*١

   ماده ٨- مبلغ مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند.**

  بخش دوم مستمری از کار افتادگی کلی

   ماده ٩- بیمه شدگانی که در دوره اشتغال بر اثر ابتلا به بیماری یا وقوع حوادث دچار ضایعات جسمی یا روحی شده و نتوانند به کار خود ادامه دهند با رعایت شرایط زیر مستمری از کارافتادگی دریافت می دارند :

   الف – داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود (٩٠) روز     در آخرین سال قبل از، از کار افتادگی .

   ب- به تشخیص کمیسیون پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیش از ٣/٢ توانایی جسمی یا روحی خود را برای کار از دست داده باشد .

    ماده ١٠- میزان مستمری از کار افتادگی عبارت است از یک سی ام متوسط درآمد مأخذ احتساب حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از صد در صد متوسط مذکور بیشتر نباشد .

   تبصره ١- بیمه شدگانی که کفالت مخارج همسر یا فرزند یا پدر و مادر واجد شرایط خود را بر عهده دارند به ازای هریک از افراد تحت تکفل پنج درصد متوسط مأخذ احتساب مستمری را اضافه دریافت خواهند داشت مشروط بر اینکه جمع اضافات از بیست درصد مبلغ مذکور تجاوز نکند و در هر حال جمع مستمری و اضافات نیز از صد درصد متوسط درآمد مذکور در این ماده متجاوز نباشد .

   تبصره ٢- در صورتی که سالهای پرداخت حق بیمه کمتر از دو سال باشد متوسط درآمد مدتی که حق بیمه پرداخت کرده است محاسبه و مأخذ احتساب مستمری از کار افتادگی خواهد بود .

   ماده ١١- مستمری از کار افتادگی در صورت زوال موجبات عدم توانایی برای اشتغال به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع بند «ب» ماده (٩) این آئین نامه قطع خواهد شد .

   بخش سوم مستمری بازماندگان

   ماده ١٢- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته یا از کار افتاده ،همچنین در صورت فوت بیمه شده ای که حق بیمه یک سال ،متضمن پرداخت حق بیمه نود روز در آخرین سال حیات را پرداخته باشد بازماندگان وی (همسر، فرزندان ،پدر یا مادر او در صورتی که واجد شرایط مذکور در ماده (٢٠) این آئین نامه باشند ) استحقاق دریافت صد در صد مستمری استحقاقی او را به عنوان مستمری بازماندگان خواهند داشت .*

   تبصره - منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت اوست ،در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری و قبل از برقراری مستمری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری از کار افتادگی که طبق این آئین نامه قابل احتساب و پرداخت است .

   ماده ١٣- حق مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر است :

    الف- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی (٥٠%) مستمری استحقاقی متوفی است و در صورت تعدد همسر دائم میزان مذکور به تساوی بین آنها تقسیم می شود .

    ب- میزان مستمری سهم فرزندان بیمه شده متوفی (٢٥%) مستمری استحقاقی بیمه شده است در صورتیکه هیچیک از پدر و مادر در قید حیات نباشند سهم هریک از چنین فرزندانی (٥٠%) مستمری استحقاقی بیمه شده است . ٤

   ج- میزان مستمری هریک از پدرو مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی است. به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صد در صد مستمری متوفی استفاده خواهد کرد و بیش از صد در صد ممنوع خواهد بود.**

    تبصره– مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از صد در صد مستمری استحقاقی متوفی تجاوز کند و در صورتی که از این میزان تجاوز کند سهم هریک از بازماندگان به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت یا فاقد شرایط دریافت مستمری شود سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش    می یابد .

   فصل سوم احتساب سوابق

   ماده ١٤- بیمه شده می تواند با رعایت ماده (١٣) قانون و رعایت ماده (٢) این آئین نامه  سوابق قبل از تاریخ تصویب این آئین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جز سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد.

- سالهای کار آموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آئین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد .

- سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت

- سوابق خدمت قضایی

- مدت خدمت وظیفه عمومی

   تبصره ١- سوابق مذکور در فوق هنگامی محاسبه خواهد شد که حق بیمه مربوط طبق مقررات این آئین نامه به صندوق پرداخت شده باشد .

   تبصره٢- بیمه شدگانی که بخواهند سوابق آنها به شرح بالا در محاسبات منظور شود باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه نمایند و توافقنامه لازم را با صندوق امضا کنند.*

   تبصره ٣- در مورد سابقه بیمه شدگان جانباز و آزاده طبق قوانین مربوط به جانبازان و آزادگان عمل می شود .

    ماده ١٥- حق بیمه سابقه بیمه شده عبارت از دوازده درصد مبلغ مأخذ درآمد ماهانه موضوع ماده (٢) این آئین نامه و تبصره آن می باشد .

   تبصره - پرداختیهای هر بیمه شده طبق مقررات آئین نامه تعاون ـ مصوب ١٣٤١ ـ از مبلغ محاسبه شده در ماده فوق کسر و بقیه را بیمه شده می تواند با توافق صندوق به اقساط پنج سال پرداخت کند. اولین قسط در موقع تنظیم توافقتنامه پرداخت می شود .

   ماده ١٦- در صورتی که بیمه شده موضوع ماده (١٤) این آئین نامه از کار افتاده یا فوت شود صندوق متناسب با اقساط پرداخت شده حق بیمه در مقابل او یا بازماندگان وی متعهد است چنانچه بیمه شده یا بازماندگان مذکور اقساط باقی مانده را کلاً به صندوق پرداخت نمایند یا موافقت کنند که اقساط بدهی حق بیمه از مستمری کسر شود در اینصورت از مستمری استحقاقی کامل استفاده خواهد کرد .

   فصل چهارم نحوه بهره برداری از وجوه صندوق

   ماده ١٧- صندوق باید وجوه صندوق را ( دریافتیها پس از کسر پرداختیها ) از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری و بهره برداری کند .

تبصره – صندوق می تواند حداکثر تا (٤٠%) مبلغ فوق خود را با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری محل به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانکهای کشور در اختیار وکلای دادگستری که حداقل (٣) سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه داشته باشند قراردهد .

   فصل پنجم سایر مقررات

   ماده ١٨- حداقل حقوق بازنشستگی و مستمری از کار افتادگی و فوت با حداقل مصوب دولت در هر سال برابر است.

   ماده ١٩- همسر ،فرزندان و پدر و مادر بیمه شده با رعایت شرایط زیر از لحاظ تبصره (١) ماده (١٠) و ماده (١٢) این آئین نامه واجد شرایط شناخته می شوند .

١- همسر بیمه شده متوفی مادامی که شوهر اختیار نکرده است .

٢- شوهر بیمه شده مشروط بر آنکه ،اولاً درآمد کافی برای معیشت مستقل نداشته باشد ثانیاً، سن او از شصت سال متجاوز بوده و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و از هیچ صندوقی مستمری دریافت نکند .

٣- فرزندان ذکور بیمه شده متوفی در صورتی که کمتر از (١٨) سال تمام داشته باشند و یا آنکه سن آنان از بیست و پنج سال تمام متجاوز نبوده و مشغول تحصیل باشند و یا به حکم مرجع صالح محجور تشخیص داده شوند و در مورد فرزندان اناث مادامی که شوهر اختیار نکرده باشند .

   تبصره ١- اشتغال به کار هر یک از مستمری بگیران موضوع این ماده موجب قطع مستمری وی می شود .

   تبصره ٢- در مورد فرزندان بیمه شده زن به شرط آنکه پدر آنان در قید حیات نبوده و تحت کفالت وی باشند.

   تبصره ٣- پدر و مادر در صورتی که در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل او بوده و سن پدر از (٦٠) سال و سن مادر از (٥٥) سال تمام بیشتر باشد یا به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و مستمری دریافت ندارند .

   ماده ٢٠- بیمه شدگانی که سی سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته و متقاضی بازنشستگی نباشند در صورت تمایل میتوانند حق بیمه را حداکثر تا ٣٥ سال ادامه دهند. در این صورت به هنگام درخواست بازنشستگی مستمری بازنشستگی آنها با رعایت ماده (٨) قابل محاسبه و پرداخت است.* 

   ماده ٢١- مستمریهای موضوع این آئین نامه هر سال با توجه به تغییرات شاخص هزینه زندگی به پیشنهاد صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و تائید وزیر دادگستری اصلاح می شود.

  ماده ٢٢- مواردی که در این آئین نامه قید نشده تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی است .*