صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٩/١١/١٣٩٤

مجمع عمومی صندوق حمایت وکلاء در روز پنج شنبه ٢٩/١١/١٣٩٤ ساعت ٩ صبح در محل صندوق با حضور نمایندگان محترم دولت و کانونهای وکلا ، به ریاست کانون مرکز آقای دکتر علی نجفی توانا و انتخاب آقایان عامری و غلامرضا تجدد به عنوان ناظر و آقای محمدعلی رضایی به عنوان منشی آغاز گردید.

در ابتدای جلسه آقای صدیق مدیرعامل صندوق ضمن تشریح به دفاع از بودجه پیشنهادی پرداخت سپس در ادامه، درخصوص بند یک فصل اول جدول بودجه سال ١٣٩٥ درآمد پیشنهادی همین سال مبلغ از ١.٧١٨.٨٠٤.٠٠٠ به ١.٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ تغییر پیدا کرد. پس از تشریح کلیات و جزئیات بودجه پیشنهادی درخصوص پیشنهادات نهایی صندوق موضوع اعطای تسهیلات به کانونهای نیازمند موضوع پیشنهاد کانونهای لرستان، قزوین و اردبیل مطرح و با تصویب آراء مقرر گردید از مدل مطلوب مسبوق به سابقه از کانون البرز استفاده و اجرا گردد.

 درخصوص پیشنهاد بند ج مشعر بر اعطای پاداش با مأخذ یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان صندوق در تهران و شهرستانها نیز مورد موافقت قرار گرفت.

 پیشنهاد واصله درخصوص اعطای وام به وکلا در اجرای تبصره ذیل ماده ١٧ در سال ١٣٩٥ در سقف ٤٠٠ میلیارد ریال نیز مورد موافقت واقع شد. ضمناً با پرداخت وام به کارکنان صندوق در سراسر کشور تا سقف دو میلیارد ریال در سال موافقت شد.