صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٠٧/٠٨/١٣٩٤

مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا در روز پنج شنبه ٠٧/٠٨/١٣٩٤ ساعت ٩ صبح در محل صندوق با حضور نمایندگان محترم دولت و کانونهای وکلا ، به ریاست کانون مرکز جناب آقای دکتر علی نجفی توانا و انتخاب آقایان مهدی عامری و افشین مدنی به عنوان ناظر و آقای ابراهیم جلالیان به عنوان منشی آغاز گردید.

مجمع پس از انتخاب هیأت مذکور وارد دستور جلسه شد اولین دستور جلسه، ارائه اخرین ویرایش اساسنامه توسط کارگروه می باشد. پس از بحث و تبادل نظر در ویرایش انجام شده مقرر شد کلمه «حمایت» از صدر ماده ٤ اساسنامه حذف شود و ماده ٤ چنین اصلاح می شود : «صندوق بر اساس قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ١٣٥٥ ، .....».  ٢ـ ماده ١١ بدین شرح اصلاح گردید. ماده ١١ «تغییر اصلاح اساسنامه براساس بند ٧ ، برکناری هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان موضوع بند ٨ ماده ١٠ با استماع دفاعیات و موارد دیگری که مجمع عمومی عادی تشخیص دهد در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است که با حضور سه چهارم اعضاء مجمع تشکیل و با رأی دو سوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود». ٣ـ تبصره ٩ ماده ١٠ اساسنامه بدین شکل اصلاح شد «تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل عضو هیأت مدیره و پاداش اعضاء هیأت مدیره و بازرس بر اساس مصوبه مجمع عمومی». ٤ـ تبصره ذیل ماده ١٨ حذف گردید و یک بند در قالب ی » به ماده ١٩ بدین شرح اضافه شد: « بند ی ط ـ انتخاب مدیرعامل از میان خود و یا از بین سایر وکلاء ». ٥ ـ عنوان اساسنامه بدین نحو اصلاح شد «اساسنامه اصلاحی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری». ٦ ـ ماده ٣٠ بدین شکل اصلاح شد: رؤسای کانون ها و اعضاء مجمع عمومی می توانند از حسابها و اسناد و مدارک صندوق به طریق مقتضی مطلع شوند و صندوق نمی تواند مانع اعمال این حق شود». ٧ـ بند ج ماده ٧ بدین نحو اصلاح شد : «ج ـ رئیس یا نایب رئیس هر یک از کانون های وکلا یا یک نفر از وکلاء آگاه به انتخاب هیأت مدیره». ٨ ـ ماده ١٨ بدین نحو اصلاح گردید : هیأت مدیره ظرف ده روز از آغاز دوره جدید، تشکیل جلسه داده و با اکثریت آراء از بین اعضاء اصلی،یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به سمت نایب رئیس، یک نفر را به سمت خزانه دار و یک نفر را به سمت منشی انتخاب می نماید و ...». ٨ ـ متن یاد شده به عنوان ماده ١٩ اساسنامه تصویب شد : «ماده ١٩ نوزده» هیأت مدیره نماینده قانونی صندوق در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی صندوق را انجام می دهد». ٩ ـ مواد ١٩ به ٢٠ و ٢٠ به ٢١ تغییر یافت. ١٠ ـ متن پیش رو به عنوان ماده ٢٢ مصوب گردید : «ماده ٢٢ ـ هیأت مدیره می تواند مطابق ماده ٢٧ اساسنامه با استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی در راستای دفاع از منافع صندوق اقدام واختیارات مندرج در ماده ٣٥ قانون آئین دادرسی مدنی را به وکلای منتخب تفویض و تصریح نمایند». ١١ ـ ماده ٢١ به ٢٣ و ماده ٢٢ به ماده ٢٤ و ماده ٢٣ به ٢٥ و ماده ٢٤ به ٢٦ و ماده ٢٥ به ٢٧ و مواد بعدی با تغییر شماره تغییر می یابند. ١٢ـ اصلاح ماده ٢١ آئین نامه اجرائی صندوق حمایت وکلای دادگستری پیشنهادی هیأت مدیره محترم صندوق مطرح، پس از بحث و بررسی مقرر شد تا هیأت مدیره صندوق با جلب نظر دو نفر کارشناس واجد صلاحیت و با همکاری آقای دکتر عیسی امینی در این خصوص موضوع را بررسی و به مجمع عمومی آتی ارائه نمایند تا مجمع نسبت به پیشنهادهای کارگروه مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

 ١٣ ـ درخصوص برقراری مستمری بازمانده (مادر) مرحوم یعقوب صالحی با توجه به عدم پرداخت ٩٠ روز    حق بیمه آخرین سال حیات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت مجمع با برقراری مستمری بازمانده مذکور موافقت نمود.

١٤ـ مقرر شد، وکیلی که بازنشسته می شود فقط برای یکبار می تواند به شغل وکالت اعاده شود، در اینصورت وکیل می بایست بدواً تقاضای خود را به هیأت مدیره کانون متبوع خود تقدیم نماید، در صورت تصویب هیأت مدیره مذکور، مراتب به هیأت مدیره صندوق حمایت برای اعمال مقررات قانونی ارسال می گردد .

 ١٥ ـ درخصوص خرید اوراق مشارکت از بانک تجارت یا بانکهای دیگر، مصوب گردید تا هیأت مدیره محترم صندوق با بررسیهای تخصصی لازم رأساً با توجه به مصالح صندوق و اخذ تضمینات کافی،  تصمیم گیری نماید.

 ١٦ـ با توجه به مصوبه مورخ ٣٠/١١/١٣٩٣ مجمع عمومی مبنی بر اصلاح آئین نامه قانون صندوق حمایت درخصوص سهم کانونها از چهاردرصد به نیم درصد و عدم اقدام هیأت مدیره محترم صندوق تاکنون، مقرر گردید تا هیأت مدیره محترم نسبت به جری تشریفات اهتمام ورزیده و اقدام لازم را به زودی مبذول فرمایند.

 ١٧ـ دستورالعمل پرداخت تسهیلات به کانون های وکلای دادگستری موضوع مصوبه جلسه مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٤ مجمع عمومی صندوق حمایت در جلسه مطرح گردید و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 دستورالعمل پرداخت تسهیلات به کانون های وکلای دادگستری

 ماده ١ ـ تقاضای اخذ تسهیلات از سوی کانون ها باید تقدیم هیأت مدیره صندوق شود.

تبصره ـ کانون باید مصوبه هیأت مدیره مبنی بر درخواست تسهیلات را به همراه دلایل توجیهی تقاضای خود و وضعیت دارایی و مستندات تقاضای خود و نحوه بازپرداخت وام را به طور دقیق در تقاضای اولیه عنوان نماید.

 ماده ٢ ـ هیأت مدیره صندوق موظف است ظرف یک ماه تقاضای واصله را بررسی و نظر خود را اعلام نماید.

 تبصره ـ هیأت مدیره می تواند در این خصوص نظر کارشناس یا مشاور را اخذ نماید.

 ماده ٣ ـ هیأت مدیره باید طی مصوبه ای ضرورت و اولویت پرداخت تسهیلات، تضمینات لازم و نحوه و شکل بازپرداخت تسهیلات (اصل و سود) اعم از رهن یا اجاره به شرط تملیک یا طریق دیگر را با در نظر گرفتن جمیع جهات به وجه اطمینان آوری معین نماید و این نظر برای کانون متقاضی الزام آور است.

ماده ٤ ـ میزان تسهیلات اعطایی به هر کانون حداکثر معادل یک سوم ارزش ملک پیشنهادی یا هزینه احداث، کانون خواهد بود.

ماده ٥ ـ پرداخت تسهیلات منوط به این است که ملک فاقد هر گونه بدهی اعم از بانکی و غیره باشد.

 ماده ٦ ـ در هر مورد ارزیابی ملک ضروری است و موضوع از سوی هیأت مدیره صندوق به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع خواهد شد.

 ماده ٧ ـ سود تسهیلات بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی منهای دو درصد کارمزد بانکی در زمان عقد قرارداد می باشد.

جلسه بعلت ترک بعضی از اعضاء محترم مجمع از رسمیت خارج گردید و در ساعت ٤:٤٠ خاتمه یافت ادامه در جلسه آتی خواهد بود.