صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٤

مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا در روز چهارشنبه مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٤ ساعت ٩ صبح در محل صندوق، باحضور نمایندگان محترم دولت و کانون های وکلا ، به ریاست کانون وکلای مرکز آقای دکتر علی نجفی توانا و انتخاب آقایان عامری و آل محمد به عنوان ناظر و آقای ابراهیم جلالیان به عنوان منشی، آغاز گردید. پس از انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع وارد دستور جلسه گردید اولین دستور بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩٣ می باشد و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء و به شرحی که در اختیار کلیه کانونها قرار گرفته بود تصویب گردید

٢ ـ دومین دستور جلسه انتخاب بازرس قانونی صندوق طبق ماده ١٨ اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری می باشد، انتخاب بازرسان بصورت مخفی و جمعی انجام گردید و آقای کیومرث سپهری بعنوان بازرس اصلی و آقای دکتر محمدعلی رضایی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

٣ ـ سومین دستور جلسه مجمع عمومی طرح و بررسی سایر پیشنهادات مطروحه در جلسه می باشد و جناب آقای بیژن صدیق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم صندوق، گزارش هیأت مدیره از عملکرد صندوق در سال مالی گذشته را قرائت نمودند و در چهار برگ بصورت مکتوب در اختیار اعضاء مجمع قرار دادند در گزارش هیأت مدیره محترم تقاضای تکمیل مقررات ماده ٢١ آئین نامه اجرائی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری شده است. در این خصوص اعضاء مجمع ابراز عقیده نمودند و مقرر شد تا اصلاح و تکمیل مقررات ماده موصوف به کار گروه منتخب اصلاح اساسنامه ارجاع شود و پس از پیشنهاد کارگروه مذکور موضوع در مجمع عمومی آتی مطرح شود و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نهایی شود.

 درخصوص بند ١ ماده ١٩ آئین نامه اجرائی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق که اصلاح آن را هیأت مدیره صندوق پیشنهاد نمودند بحث و تبادل نظر شد و با عنایت به بند اول ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب گردید زوجه دائم متوفی (وکیل) در صورت ازدواج نیز مشمول دریافت مستمری شود و شرط عدم اختیار همسر از ماده مارالذکر حذف گردید.

 درخصوص ارائه تسهیلات صندوق به کانونهای وکلای دادگستری جهت خرید یا ساخت پیشنهادی هیأت مدیره محترم صندوق بحث و تبادل نظر گردید و با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق و تقاضای بعضی از کانونهای وکلاء مجمع تصویب نمود، صندوق به منظور خرید یا احداث ساختمان اداری یا آموزشی، تسهیلات (وام) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بانک های طرف قرارداد) از طریق مشارکت در ساخت، اجاره به شرط تملیک یا روش های دیگری که هیأت مدیره تعیین می نماید به کانونهای متقاضی پرداخت نماید. شرایط و چگونگی عمل و سقف تسهیلات قابل پرداخت برای هر سال و برای هر کانون و سایر موارد براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در مجمع تصویب خواهد شد.همچنین داشتن بدهی مربوط به چهاردرصد سهم کانونها مانع و حاجب استفاده از این تسهیلات نخواهد بود.

 درخصوص معرفی وکلای واجد شرایط به صندوق جهت اخذ وام، کانونها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به معرفی وکیل متقاضی وام به صندوق حمایت اقدام نمایند.

مجمع عمومی با احراز شرایط و وجود مستندات مقرر نمود تا به والدین مرحومه کوثری که تحت تکفل وی بوده اند مستمری معمول پرداخت شود .

پیشنهاد هیأت مدیره محترم مبنی بر پرداخت یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان محترم صندوق به عنوان پاداش مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

چون اختیارات مدیرعامل در طرح پیشنهادی اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مراعا بود بنابراین پس از پیشنهاد کارگروه منتخب و بحث و تبادل نظر در این خصوص ماده اختصاصی به اختیارات هیأت مدیره بدین شرح تصویب شد: «هیأت مدیره حدود اختیارات و مدت تصدی و  حق الزحمه مدیرعامل را تعیین می کند. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. تبصره : هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. مدیرعامل صندوق در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء و اقدام دارد. اقدامات مدیرعامل اگر خارج از حدود اختیارات تفویضی و یا قانونی باشد فاقد اعتبار و در قبال همگان نافذ نخواهد بود». با توجه به اینکه متن مواد اصلاح اساسنامه به تصویب رسیده است لذا جهت تنقیح مواد آن مقرر شد کارگروه منتخب متن کامل را ویراستاری نموده و در جلسه آتی مجمع عمومی فوق العاده که در سی ام مهر ماه برگزار می شود ارائه نمایند. جلسه پس از اتخاذ تصمیم مذکور خاتمه یافت.