صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٤

مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا به طور فوق العاده در روز ٥ شنبه مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٤ ساعت ٩ صبح در محل صندوق با حضور نمایندگان دولت و کانونهای وکلا به ریاست کانون مرکز آقای دکتر علی نجفی توانا و انتخاب  آقایان عامری و دکتر شهبازی به عنوان ناظر و ابراهیم جلالیان به عنوان منشی، آغاز گردید .

پس از قرائت کلام الله مجید مجمع وارد دستور جلسه گردید و چون دستور جلسه تغییر اساسنامه می باشد و در جلسه قبل تا ماده ١٥ اساسنامه تصویب شده است و مقرر شد تا مواد تصویبی قبلی یک بازنگری شود. درخصوص بند دال ماده ٧ و پیرامون وجود نماینده از بازنشستگان در مجمع عمومی صندوق بحث و تبادل نظر شد و به همان شکلی که تصویب شده بود مصوب گردید. بند ٩ ماده ١٠ پیرامون پاداش بازرس مورد بررسی مجدد قرار گرفت و چون در جلسه مجمع قبلی این موضوع مصوب شده بود و بعضی از اعضاء تشکیک نمودند مجداً رأی گیری شد و اکثریت با حقوق و مزایا و پاداش موافقت کردند. در بند ب ماده ١٢، بازرس بعد از کلمه هیأت مدیره اضافه شد و بند موصوف بدین شکل مصوب گردید «تصویب حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و پاداش اعضاء هیأت مدیره و بازرس که بدون حضور آنها انجام خواهد شد» بند ج ماده ١٢ مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به همان شکلی که در جلسه قبل تصویب شده بود مورد موافقت قرار گرفت. کلمات «یا کتبی بودن» از بند دال ماده ١٢ حذف گردید و بند دال ماده ١٢ بدین ترتیب مصوب گردید: «در مواردی که مجمع با اکثریت حاضر مخفی بودن اخذ رأی را تصویب نماید». بازنگری در مواد قبلی در این لحظه پایان یافت و متن ماده ١٦ پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده ١٦ بدین متن مورد تصویب قرار گرفت «هیچ یک از وکلا دادگستری نمی توانند سمت عضویت هیأت مدیره با بازرس صندوق را با عضویت هیأت مدیره کانون وکلا و یا عضویت مجمع عمومی صندوق تواماً داشته باشند». ماده ١٧ پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این متن تصویب شد: «ظرف ده روز از آغاز دوره جدید، هیأت مدیره تشکیل جلسه داده و با اکثریت آراء از بین اعضاء اصلی، یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت خزانه دار و یک نفر را به سمت منشی انتخاب می نماید. تبصره هیأت مدیره می تواند مدیرعامل را از میان خود یا از بین سایر وکلا انتخاب کند». درخصوص وظایف مدیرعامل مصوب شد تا شرحی برای وظایف قانونی وی تعیین شود. متن پیشنهادی ماده ١٨ قرائت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شکل مورد تصویب قرار گرفت: «اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از: الف ـ بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارئه به مجمع عمومی ب ـ تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره وری جهت نیل اهداف و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله جهت ارائه به مجمع عمومی  ج ـ بررسی و تدوین بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی د ـ بررسی و تدوین آئین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع عمومی هـ ـ بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارئه آن به مجمع عمومی وـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و  سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی زـ تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارائه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به مجمع عمومی ح ـ اجرای برنامه ها و مصوبات مجمع عمومی تبصره ـ مصوبات مجمع عمومی پس از امضاء صورتجلسه در حکم ابلاغ به هیأت مدیره و لازم الاجرا است. ط ـ موافقت با استخدام کارکنان موظف صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد افتتاح شعب و تعیین نمایندگان صندوق و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مدیرعامل و نظارت بر امور صندوق و نحوه انجام وظایف مدیرعامل و موافقت با اعطاء حق امضاء به کارکنان صندوق و تصویب معاملات صندوق بر اساس ضوابط و آیین نامه مربوط تبصره ـ اعتبار امضائات تفویض شده موضوع بند ط حداکثر تا پایان دوره هیأت مدیره است» متن ماده پیشنهادی ١٩ قرائت و پس از بررسی بدین شرح مصوب گردید. «جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات به اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می شود. اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود» . متن ماده ٢٠ پیشنهادی قرائت و پس از بحث و تبادل نظر بدین شرح تصویب شد: «در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضاء اصلی بیش از پنج جلسه متوالی یا ٧ جلسه متناوب در هر سال مالی، مجمع عمومی بنابر تشخیص و اعلام هیأت مدیره، در مورد ادامه عضویت وی اتخاذ تصمیم خواهد کرد» . متن پیشنهادی ماده ٢١ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر بدین نحو تصویب شد: «در صورت استعفا،عزل، حجر یا فوت هر یک از اعضاء اصلی و یا از دست دادن شرایط عضویت در هیأت مدیره، عضو علی البدل به ترتیب رأی جانشین وی خواهد شد. در صورتی که به دلیل حدوث این معذوریت ها تعداد اعضاء کافی برای جایگزین نباشد.مجمع عمومی بلافاصله نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره ای جهت تکمیل تعداد اعضاء اقدام می کند» . متن پیشنهادی ماده ٢٢ قرائت و پس از بررسی بدین صورت تصویب شد: «اجرای مصوبات هیأت مدیره حسب مورد بر عهده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل است» متن پیشنهادی ماده ٢٣ قرائت و پس از تبادل نظر بدین شکل تصویب گردید:«کلیه مکاتبات اداری صندوق با امضاء مدیرعامل و در غیاب او با امضاء رئیس هیأت مدیره خواهد بود. اوراق بهادار و اسناد مالی و دریافت و پرداخت وجوه و امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور دیگر با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء به انتخاب هیأت مدیره به همراه مهر صندوق خواهد بود. تبصره: در صورتیکه مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره انتخاب شود اسناد موصوف به امضاء وی و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره خواهد بود» . متن پیشنهادی ماده ٢٤ قرائت و پس از بحث و بررسی بدین نحو تصویب شد: «هیأت مدیره می تواند بنابر پیشنهاد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره برای اداره بهتر صندوق مدیر یا مشاور تخصصی در زمینه های مختلف به کار گیرد» متن پیشنهادی ماده ٢٥ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر بدین صورت تصویب شد: «دو نفر بازرس علی البدل صندوق از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یکسال توسط مجمع عمومی تعیین می گردد». متن پیشنهادی ماده ٢٦ قرائت و بدین صورت تصویب شد : «وظایف و اختیارات بازرس عبارت است از : نظارت بر حسن اجرای مقررات این اساسنامه و تطبیق اقدامات صندوق با مقررات آن، اظهارنظر راجع به گزارش مالی و ترازنامه صندوق. تبصره: هیأت مدیره موظف است نظرات بازرسان را عیناً ضمن گزارش سالانه خود به مجمع عمومی ارسال دارد». متن پیشنهادی ماده ٢٧ قرائت گردید و پس از بررسی چنین مصوب شد: «بازرس برای انجام دادن وظایف خود می تواند به دفاتر و پرونده ها و اسناد صندوق مراجعه کند و مدیرعامل و هیأت مدیره موظف است مدارک مورد نیاز یا توضیحاتی را که لازم تشخیص دهد در اختیار بازرسان قرار دهد. در صورتی که بازرسان در اداره امور صندوق عملی خلاف مقررات مشاهده نماید نظرات خود را به هیأت مدیره اعلام خواهد نمود و در صورتی که هیأت مدیره نظرات بازرسان را رعایت نکند بازرسان مراتب را در جلسه مجمع عمومی گزارش خواهد کرد». متن پیشنهادی ماده ٢٨ قرائت شد و بدین صورت مورد تصویب قرار گرفت: «رؤسای کانون ها می توانند از حسابها و اسناد و مدارک صندوق به طریق مقتضی مطلع شوند و صندوق نمی تواند مانع اعمال این حق شود» . متن پیشنهادی ماده ٢٩ قرائت شد و بدین صورت تصویب گردید: اعضاء مجمع عمومی وظایف خود را افتخاری انجام می دهند» . متن پیشنهادی ماده ٣٠ قرائت شد و پس از بحث و تبادل نظر، اکثریت به حذف آن رأی دادند و مورد تصویب قرار نگرفت.متن پیشنهادی ماده ٣١ قرائت شد و پس از بررسی بدین نحو مورد تصویب قرار گرفت: «منابع درآمد صندوق عبارتست از: «الف ـ حق بیمه مقرر در آئین نامه موضوع ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ب ـ درآمد حاصل از به کارانداختن وجوه و سود حاصله از سرمایه گذاری و ذخایر صندوق ج ـ وجوه حاصل از افزایش نرخ به لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه د ـ کمک ها و هدایائی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود هـ ـ درآمد حاصل از اجرای قانون اصلاح ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ٢٣/٠٨/١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی (معادل نصف تمبر الصاقی به وکالتنامه و نیز معادل نصف مالیات حق المشاوره و حق الوکاله) ». متن بند ج ماده ٣١ «وجوه حاصل از افزایش نرخ به لحاظ تأخیر در پرداخت». متن پیشنهادی ماده ٣٢ قرائت شد و بدین صورت تصویب شد: «هیأت مدیره موظف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد صندوق را که شامل درآمدها و هزینه های صندوق می باشد با رعایت ماده    این اساسنامه تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد نماید» متن پیشنهادی ماده ٣٣ قرائت شد و بدین نحو تصویب شد: «هیأت مدیره مکلف است در تنظیم بودجه سالیانه و هزینه های ذیل را پیش بینی یا معین نماید: الف ـ مستمری ها شامل ١ـ مستمری ازکارافتادگی ٢ـ مستمری بازنشستگی ٣ـ مستمری بازماندگان  ب ـ هزینه های پرسنلی و اداری ج ـ هزینه های مربوط به سنوات خدمت کارکنان صندوق» متن پیشنهادی ماده ٣٤ قرائت شد و بدین نحو تصویب گردید: «گزارش مالی ـ ترازنامه سالانه و صورت دارایی و بدهی صندوق باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد توسط هیأت مدیره تهیه و در اختیار بازرسان قرار گیرد. تبصره ـ بازرس مکلف است نسخه ای از نظرات (گزارش) خود را در مورد ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی صندوق حداکثر یک ماه از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم کند». متن پیشنهادی ماده ٣٥ قرائت و بدین نحو تصویب شد: «هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات بازرسان گزارش مالی، ترازنامه و صورت دارائی و بدهی را به انضمام یک نسخه از نظرات بازرسان و گزارش اقدامات را جهت رئیس و اعضاء مجمع عمومی ارسال و مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه دعوت نماید». متن ماده ٣٦ قرائت و بدین نحو تصویب گردید: «سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند همان سال خواهد بود» متن پیشنهادی ماده ٣٧ قرائت و بدین شرح تصویب گردید: «درآمد و سپرده های ثابت و جاری و ذخائر صندوق و بطور کلی تمام وجوه متعلق به صندوق در بانکهای ایرانی که مجمع عمومی تعیین می کند، ایداع و نگهداری میشود». کلمه «مدیرعامل» از ماده ١٥ حذف گردید. درخصوص اختیارات مدیرعامل و بازنگری و ویراستاری نهایی و تصویب نهایی مقرر شد با تجمیع دیدگاههای اعضاء مجمع در نشست آتی مجمع عمومی موضوع مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.در ضمن کلیه اعضاء محترم هیأت مدیره صندوق حمایت در جلسه حضور داشتند.