صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٤

مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا به طور فوق العاده در روز ٥ شنبه مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٤ ساعت ٩ صبح در محل صندوق با حضور نمایندگان دولت و کانون های وکلا به ریاست کانون مرکز آقای دکتر نجفی توانا و آقایان عامری و شهبازی به عنوان ناظر و سلیمانی که به عنوان منشی انتخاب گردیدند ، آغاز گردید .

پس از قرائت کلام الله مجید ، اولین دستور جلسه اصلاح اساسنامه صندوق می باشد .

 در ماده یک تبصره پیشنهادی با رأی اکثریت تصویب و به ماده افزوده شد همچنین در اصل ماده پیشنهاد اصلاحی مطرح و با رأی اکثریت به تصویب رسید . در ماده ٢ پیشنهاد اصلاحی به تصویب نرسید و همچنان ماده ٢ به شکل و سیاق فعلی مورد تأیید قرار گرفت . ماده ٣ پیشنهادی پس از بررسی به همین شکل تصویب گردیده ماده ٤ پیشنهادی پس از بررسی به تصویب رسید . ماده ٥ پیشنهادی نیز با رأی اکثریت تصویب شد. ماده ٦ به جای خود باقی و ماده ٧ نیز بررسی و بند الف عیناً مورد تصویب قرار گرفت. بند ب با افزوده شدن عبارت «کانون مرکز» در انتهای آن به تصویب رسید. بند ج با افزودن عبارت «یا نماینده آنها» به انتهای آن به تصویب رسید. بند دال با افزودن واژه «وکلا» به انتهای بند و قبل از پرانتز، تصویب شد. ماده ٩ با افزودن عبارت «و یا در صورت عدم اقدام به دعوت رییس مجمع» پس از عبارت هیئت مدیره و قبل از واژه تشکیل می شود، در انتهای بند تصویب شد. تبصره ١و٢ عیناً به تصویب رسید. همچنین تبصره ١ ماده ٧ عیناً به تصویب رسید. تبصره ٢ ماده ٧ بدین نحو اصلاح و به تصویب رسید: «تبصره ٢ـ در صورت عدم حضور رئیس کانون مرکز در جلسه، مجمع به ریاست رییس سنی ابتدا نسبت به انتخاب رییس  جلسه اقدام خواهد کرد.» تبصره ٣ ماده ٧ عیناً تصویب و به ذیل ماده ١٢ انتقال یافت. ماده ٨ عیناً به تصویب رسید.ماده ١٠ مطرح و بند الف بدین نحو اصلاح و به تصویب رسید: «١ ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان صندوق و برکناری آنها» بندهای ٢و٣و٤و٥ عیناً تصویب شد. بند ٦ بدین نحو اصلاح و تصویب شد: «تصویب مقررات و آئین نامه اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و سرمایه گذاری صندوق» البته در صدر ماده نیز مقرر شد واژه «و اختیارات» پس از واژه «وظایف» افزوده شود . بند ٧ عیناً تصویب شد . بند ٨ بدین شکل اصلاح و تصویب شد : «٨ ـ برکناری اعضای هیئت مدیره و بازرسان» بند ٩ بدین شکل اصلاح و تصویب گردید: ٩ ـ تصویب حقوق و مزایای مدیرعامل و پاداش اعضای هیئت مدیره و بازرس» بند ١٠ بدین شکل اصلاح و تصویب شد: «١٠ ـ اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاداتی که توسط هیئت مدیره یا حداقل سه کانون مطرح شود.» بند ١١ با تبدیل کلمه شکایت به شکایات تصویب شد. تبصره بدین شکل اصلاح و تصویب شد: «در مورد بند ١١ ، بازرس صندوق موضوع را مطالعه و بررسی و مراتب را به هیئت مدیره صندوق اعلام می دارد . در صورت عدم پذیرش هیئت مدیره، بازرس (در صورت عدم اقناع) مراتب را به رییس مجمع اعلام تا به کلیه کانون ها حداقل ١٥ روز قبل از جلسه مجمع عمومی اعلام گردد . ماده ١١ با اصلاح واژه عزل به برکناری و افزودن واژه «و بازرسان» پس از عبارت «اعضای هیئت مدیره» و افزودن عبارت «به طور فوق العاده» پس از واژه عبارت « در صلاحیت مجمع عمومی» و با تبدیل واژه «مجمع»در انتهای ماده به واژه «حاضر» تصویب شد. ماده ١٢ با افزودن واژه «تصمیمات» پس از واژه «تشکیل و» تصویب شد. تبصره ١ بدین نحو به ماده ١٢ افزوده شد : تبصره ١ ـ نحوه رأی گیری به صورت علنی است ولی در موارد ذیل، اخذ رأی به صورت کتبی و مخفی خواهد بود. الف ـ انتخاب و عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان که بدون حضور آنها انجام خواهد شد. ب ـ تصویب حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و پاداش اعضای هیئت مدیره که بدون حضور آنها انجام خواهد شد. ج ـ تصویب مزایا و پاداش کارکنان صندوق . دـ در مواردی که مجمع با اکثریت حاضر، مخفی بودن یا کتبی بودن اخذ رأی را تصویب نماید.» تبصره ماده ١٣ عیناً تصویب شد. ماده ١٤ و تبصره آن عیناً تصویب شد.ضمناً در تبصره ماده ١٣ ، عبارت «رییس مجمع» جایگزین عبارت «هیئت مدیره صندوق» شد. ماده ١٥ مطرح و قسمت اول عیناً تأیید و قسمت دوم بدین شکل اصلاح شد: رییس کانون مرکز شرایط داوطلبان را بررسی و اسامی واجدین شرایط را به نحو مقتضی به هیئت مدیره صندوق و سایر کانونها اعلام خواهد کرد». تبصره ماده ١٥ با افزودن واژه «مجمع» پس از واژه «درجلسه» تصویب شد.

درخصوص تقاضای ورثه مرحوم گودرزی، موافقت شد پس از پرداخت حق بیمه معوقه، مستمری فوت برقرار شد . جلسه در ساعت ١٥:٣٠ به پایان رسید و مقرر شد ادامه جلسه در تاریخ های ٢١ و ٢٢ خرداد ماه برگزار گردد .