صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٣٠/١١/١٣٩٣

مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا در روز پنجشنبه مورخ ٣٠/١١/٩٣ ساعت ٩ صبح در محل صندوق با حضور نمایندگان محترم دولت و کانونهای وکلا به ریاست کانون مرکز آقای نجفی توانا آغاز و آقایان دکتر فوهودی نیا و رضایی به عنوان ناظر و مریم تجعفری مقدم به عنوان منشی انتخاب گردیدند .

اولین دستور جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال ٩٤ بوده که در ابتدا جناب آقای علیزاده طباطبائی بازرس محترم صندوق اقدام به ارائه گزارش نمودند . پس از گزارش ایشان جناب آقای نجفی درخصوص امکان یا عدم امکان سرمایه گذاری در بانک تجارت با توجه به خصوصی شدن این بانک سئوال نمودند پس از بیان توضیحات بازرس و ریاست صندوق و نظرات مختلف نمایندگان محترم مقرر گردید از آنجا که هیئت مدیره صندوق سپرده گذاری جدید در بانک تجارت انجام نشده ، تا زمان سررسید ،سپرده گذاری های قدیم همچنان در بانک تجارت باقی بماند و سپرده گذاریهای جدید در بانک خصوصی انجام نشود . پس از آن آقای دکتر کامیار درخصوص تعیین رقم ٥/١ درصد مازاد وصولی تبصره یک سایر موارد پیشنهادی پرسش نمودند که طبق توضیحات آقای صدیق و مدیر مالی صندوق مشخص گردید که این ٥/١ درصد پیشنهادی برای امور غیرقابل پیش بینی لزوم تصویب دارد اما تا به حال در هیچ سالی مورد نیاز و مورد استفاده قرار نگرفته است و صرفاً و به طور احتیاطی برای تامین هزینه امور غیر قابل پیش بینی لزوم به تصویب آن می باشد . پس از بیان نظرات موافق و مخالف با اکثریت آراء تبصره یک سایر موارد پیشنهادی به همان صورت مورد تصویب قرار گرفت .

سپس پیشنهاد چهار نفر از نمایندگان مبنی بر تعیین و مشخص کردن تعداد و مقدار پاداش در نظر گرفته شده برای کارمندان و مشخصاً تعیین صرفاً یک نوبت پاداش در سال معادل یک ماه حقوق کارمندان ،پس از صحبت کردن مخالفان و موافقان به رأی گذاشته شد که مورد موافقت قرار نگرفت و پرداخت پاداش براساس بودجه پیشنهادی مقرر گردیده و مورد تصویب قرار گرفت . در نهایت کلیت بودجه پیشنهادی به رأی گذاشته شده و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت . پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص برقراری مستمری فوت برای همکار محترم مرحوم آقای حمید گودرزی که در اثر حادثه غرق شدگی هنگام تلاش برای نجات شخصی دیگر بنا بر درخواست همسر ایشان خانم مینا رویان (کارآموز وکالت) مورد بررسی قرار گرفت که علی رغم سابقه پرداخت حق بیمه به صندوق با توجه به عضویت آقای حمید گودرزی در سازمان تأمین اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه بودن پرداخت و برقراری مستمری فوت مورد تصویب قرار نگرفت .

درخصوص بررسی و اصلاح اساسنامه خانم دکتر داوودی رئیس کارگروه اصلاح اساسنامه پیشنهاد دادند با توجه به ضرورت بررسی اصلاح اساسنامه در جلسه فوق العاده و با توجه به کمبود زمان در مجمع فعلی بررسی اساسنامه اصلاحی به جلسه ای دیگر با تشکیل مجمع فوق العاده موکول گردد و در این مجمع صرفاً موضوع ٤درصد سهم کانونها مورد بررسی قرار بگیرد که پس از بحث و بررسی با آراء مقرر گردید ،اولاً تمامی کانونها نظرات اصلاحی نهایی خود را تا پایان اسفندماه ٩٣ به کارگروه اصلاح اساسنامه ارائه نمایند و در نهایت در تاریخ ٢٧و٢٨ فروردین مجمع صندوق به طور فوق العاده جهت بررسی اساسنامه اصلاحی برگذار گردد . با این توضیح که کارگروه پس از جمع آوری نظرات نهایی و بررسی تیپ کلی جدید اساسنامه های صندوق اصلاحات نهایی را اعمال و اساسنامه اصلاحی نهایی را در مجمع فوق العاده ارائه خواهند نمود . درخصوص تغییر و کاهش ٤ درصد سهم حق بیمه کانونها و اصلاح آئین نامه مبنی بر کاهش سهم کانونها پس از ارائه ی نظرات مخالف و موافق موضوع به رأی گذاشته و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت .پیشنهاد گردید سهم کانونها از ٤ درصد به نیم درصد کاهش یابد و این تغییر مورد کار کارشناسی توسط کارگروه اساسنامه اصلاحی و نتیجه در مجمع فوق العاده ارائه گردد که با اکثریت آراء به تصویب رسید . این پیشنهاد مورد مخالفت        هیئت مدیره محترم صندوق قرار داشت .با اتفاق آراء مقرر گردید هیئت مدیره صندوق درخصوص محاسبات صندوق و بررسی دقیق وضعیت صندوق محاسبات اکچوئری انجام دهد و سند چشم انداز صندوق را با دعوت از متخصصین و تأمین هرینه های آن تنظیم نماید .

با توجه به همزمان جلسه مجمع با جلسه ضروری دیگر جناب آقای نجفی توانا جلسه را ترک و با اتفاق آراء آقای دکتر فرهودی به ریاست مجمع انتخاب گردیدند . در ادامه با حضور نمایندگان مستمری بگیر بازنشستگی آقایان باقری و طباطبائی، جناب آقای رستگار و خانم شید گزارش بررسی  درخواستها و ایرادات ایشان را قرائت و توضیحات لازم را ارائه نمودند با اکثریت آراء مقرر گردید نظر کارگروه مجمع که در مجمع قرائت گردید به نمایندگان حاضر کتباً ابلاغ گردد .

به اتفاق آراء مقرر گردید ملک محل نمایندگی صندوق در البرز براساس نظر کارشناسی آقای سیدعباس یاسینی به کانون البرز واگذار گردد . (رقم ارزیابی شده پنج میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ریال تا تاریخ ٢٩/١١/١٣٩٣ می باشد)