دوره

تاریخ دوره

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

اول

٠٥/٠٣/١٣٧٧

الی

٣١/٠٤/١٣٨٠

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

در دور اول هیات مدیره صندوق بدون عضو علی البدل انتخاب و شروع به کار نمود

آقای محمد جواد رفیعی

نایب رئیس

خانم پروین خلیل زاده

خزانه دار

آقای منوچهر خسروانی

بازرس

دوم

٠١/٠٥/١٣٨٠

الی

٠٤/٠٥/١٣٨٣

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

خانم پروین خلیل زاده

نایب رئیس

آقای هوشنگ نیک قدم

خزانه دار

آقای طوس امیراحمدی

علی البدل

آقای محمدرضا افشارپور

آقایان: غلامرضا فرح روز/ منوچهر خسروانی/آئین پور/مصطفی آگاه

بازرس

سوم

٠٥/٠٥/١٣٨٣

الی

٢٥/١٢/١٣٨٦

آقای محمدرضا افشارپور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای هوشنگ نیک قدم

نایب رئیس

آقای عبدالحسین جیوار

خزانه دار

آقای رسول مهاجری

علی البدل

آقای شاپور منوچهری / خانم گیتی رنجبران

آقایان: غلامرضا فرح روز/مصطفی آگاه

بازرس

چهارم

٢٦/١٢/١٣٨٦

الی

٢٦/١١/١٣٨٩

خانم گیتی رنجبران

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای رسول مهاجری

نایب رئیس

آقای عبدالحسین جیوار

خزانه دار

آقای محمدرضا بنی صدر

علی البدل

آقای احمد جاویدتاش

آقایان: غلامرضا فرح روز/ابوالفضل مقدم یکتا

بازرس

پنجم

٢٧/١١/١٣٨٩

الی

٠٨/٠٤/١٣٩٣

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای سیاوش مجیری

نایب رئیس

آقای محمدرضا بنی صدر

خزانه دار

آقای محمدرضا افشارپور

علی البدل

آقای فریدون موسوی

آقایان: غلامرضا فرح روز / سنجر فخری

بازرس

ششم

٠٩/٠٤/١٣٩٣

الی

٢٦/٠٤/١٣٩٦

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای رضا آشوری

نایب رئیس

آقای کامبیز زندیه

خزانه دار

آقای حسن رستگار

علی البدل

آقای کریم حبیب نژاد بهتاش

آقایان: کیومرث سپهری/علیزاده طباطبائی/محمدعلی رضائی/ سنجر فخری/منوچهر شهبازی

بازرس

هفتم

٢٧/٠٤/١٣٩٦

الی

.........

آقای سنجر فخری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای آرش کیخسروی

نایب رئیس

آقای کریم حبیب نژاد بهتاش

خزانه دار

آقای کامبیز زندیه

علی البدل

آقای ایرج افتخاری

آقایان: کیومرث سپهری/حمید عزیزی

بازرس