دوره

تاریخ دوره

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

اول

١٣٧٧/٠٣/٠٥

الی

١٣٨٠/٠٤/٣١

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

در دور اول هیات مدیره صندوق بدون عضو علی البدل انتخاب و شروع به کار نمود

آقای محمد جواد رفیعی

نایب رئیس

خانم پروین خلیل زاده

خزانه دار

آقای منوچهر خسروانی

بازرس

دوم

١٣٨٠/٠٥/٠١

الی

١٣٨٣/٠٥/٠٤

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

خانم پروین خلیل زاده

نایب رئیس

آقای هوشنگ نیک قدم

خزانه دار

آقای طوس امیراحمدی

علی البدل

آقای محمدرضا افشارپور

آقایان: غلامرضا فرح روز/ منوچهر خسروانی/آئین پور/مصطفی آگاه

بازرس

سوم

١٣٨٣/٠٥/٠٥

الی

١٣٨٦/١٢/٢٥

آقای محمدرضا افشارپور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای هوشنگ نیک قدم

نایب رئیس

آقای عبدالحسین جیوار

خزانه دار

آقای رسول مهاجری

علی البدل

آقای شاپور منوچهری / خانم گیتی رنجبران

آقایان: غلامرضا فرح روز/مصطفی آگاه

بازرس

چهارم

١٣٨٦/١٢/٢٦

الی

١٣٨٩/١١/٢٦

خانم گیتی رنجبران

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای رسول مهاجری

نایب رئیس

آقای عبدالحسین جیوار

خزانه دار

آقای محمدرضا بنی صدر

علی البدل

آقای احمد جاویدتاش

آقایان: غلامرضا فرح روز/ابوالفضل مقدم یکتا

بازرس

پنجم

١٣٨٩/١١/٢٧

الی

١٣٩٣/٠٤/٠٨

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای سیاوش مجیری

نایب رئیس

آقای محمدرضا بنی صدر

خزانه دار

آقای محمدرضا افشارپور

علی البدل

آقای فریدون موسوی

آقایان: غلامرضا فرح روز / سنجر فخری

بازرس

ششم

١٣٩٣/٠٤/٠٩

الی

١٣٩٦/٠٤/٢٦

آقای بیژن صدیق

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای رضا آشوری

نایب رئیس

آقای کامبیز زندیه

خزانه دار

آقای حسن رستگار

علی البدل

آقای کریم حبیب نژاد بهتاش

هفتم

١٣٩٦/٠٤/٢٧

الی

١٣٩٩/٠٥/٣٠

آقای سنجر فخری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای آرش کیخسروی

نایب رئیس

آقای کریم حبیب نژاد بهتاش

خزانه دار

آقای ایرج افتخاری

علی البدل

آقای کامبیز زندیه

هشتم

١٣٩٩/٠٦/٠١

الی

١٤٠٢/٠٥/٠٩

آقای دکتر سنجر فخری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای سلیمان جعفری

نایب رئیس

آقای دکتر طیب افشار نیا

خزانه دار

آقای مسعود خلیلی

علی البدل

نهم

١٤٠٢/٠٥/٠٩

الی

....

آقای سلیمان جعفری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای دکتر طیب افشار نیا

نایب رئیس

آقای مهدی کریمی

خزانه دار

آقای احسان الله حیدری

آقای میرسعید سیدی

علی البدل