مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا

مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در سال ١٣٩٦