دوره

تاریخ دوره

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

هشتم

٣٠/٠٥/١٣٩٩

الی

.........

آقای سنجر فخری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای ایرج افتخاری

نایب رئیس

آقای سلیمان جعفری

خزانه دار

آقای طیب افشارنیا

علی البدل

آقای مسعود خلیلی

آقایان: کیومرث سپهری/سعید آئینه وند

بازرس