دوره

تاریخ دوره

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

هشتم

٣٠/٠٥/١٣٩٩

الی

.........

آقای سنجر فخری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای سلیمان جعفری

نایب رئیس

آقای طیب افشارنیا

خزانه دار

آقای مسعود خلیلی

علی البدل

 

آقایان: کیومرث سپهری/سعید آئینه وند

بازرس