دوره

تاریخ دوره

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

هفتم

٢٧/٠٤/١٣٩٦

الی

.........

آقای سنجر فخری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 

آقای آرش کیخسروی

نایب رئیس

آقای کریم حبیب نژاد بهتاش

خزانه دار

آقای کامبیز زندیه

علی البدل

آقای ایرج افتخاری

آقایان: کیومرث سپهری/حمید عزیزی

بازرس