مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در سال ١٣٩٦

 صورتجلسه مورخ ١٤/٠١/١٣٩٦

بنام خدا ـ جلسه هیأت مدیره در تاریخ ١٤/٠١/١٣٩٦ از ساعت ٩ بامداد تشکیل و تصمیمات بشرح آتی اتخاذ گردید؛

١-در مورد گزارش مالی مبنی بر قابل سپرده گذاری بودن مقرر شد مبلغ فوق در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ١٦% سود پیش پرداخت و سپرده گذاری سود حاصله در همان بانک سپرده گذاری شود.

٢-هیأت مدیره در جریان مصوبه هیأت دولت و بخشنامه ٢٥٣٩٩٤ مورخ ٢٨/١٢/١٣٩٥ وزارت تعاون درخصوص افزایش ١٢% حقوق کارمندان و مبلغ ثابت ٦٧٦٨ ريال قرار گرفت که با توجه به شرایط و شقوق مندرج در بخشنامه مدیر داخلی اقدام کنند

٣-درخصوص درخواست کانون وکلای بوشهر که به موجب مصوبه آخرین جلسه سال ١٣٩٥ به این جلسه موکول شده است مقرر شد در پاسخ به نامه کانون بوشهر نامه ای تنظیم شده خواسته شده گزارش جامع و مانعی از کلیه جزئیات محل مورد نظر متضمن نظر کارشناس تهیه و ارسال نمایند تا پس از بررسی مجدد در صورت توافق و به مصلحت صندوق دانستن آن به مجمع گزارش شود.

 ٤-در اجرای بند ٢ مصوبه ٢٥/١١/١٣٩٥ هیأت مدیره نظر به انجام کار رنگ آمیزی کامل مقرر شد مبلغ تتمه حق الزحمه و هزینه رنگ و مصالح مصرفی بالغ بر یکصد و شصت میلیون ريال با اعمال کسورات قانونی پرداخت شود.

٥-اصلاحات آئین نامه در مجموع در چهار ماده و ٢ تبصره مورد بحث و بررسی اعضاء ها حاضر هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد آقای مدیر عامل بانضمام نامه ای به مبادی ذیربط ( هیأت دولت ) ارسال کند.

 

صورتجلسه مورخ ٢١/٠١/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٢١/٠١/١٣٩٦ یکصد و سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل آقایان زندیه، صدیق، آشوری، حبیب نژاد و رستگار در ساعت ٩ صبح تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ٢٠/٠١/١٣٩٦ مسئول امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سپرده گذاری بصورت سپرده یکساله با نرخ ٢٢% پرداخت سود ماهیانه در بانک کشاورزی شعبه ظفر سپرده گذاری گردد.

٢-درخصوص احکام برقراری مستمری بازنشستگی وکلای محترم دادگستری بترتیب ١-آقای امامقلی پدرام کدشناسائی ٢٩١٤ از تاریخ ٣٠/١٢/١٣٩٥ ٢-آقای حسن شمسائی کدشناسائی ٨٥٧٢ از تاریخ ٣٠/١٢/١٣٩٥ ٣-آقای غلامرضا جعفری کدشناسائی ٦٠٣ از تاریخ ٢٥/١٢/١٣٩٥ در هیأت مدیره طرح که پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.٤- حکم برقراری مستمری بازنشستگی آقای سیدهمایون رکنی کدشناسائی ٢١٦١٨ از تاریخ ٢٦/١٢/١٣٩٥ نیز طرح و مورد تصویب قرار گرفت.

٣-درخصوص نامه مورخ ٢٠/٠١/١٣٩٦ مدیر امور اداری نسبت به نصب کاشی جدید کف و دیوار و روشوئی و متعلقات سرویس بهداشتی طبقه همکف و همچنین تغییر و نصب کابینت جدید آبدارخانه دفتر هیأت مدیره نیز طرح که مورد تصویب قرار گرفت.

 ٤-درخصوص گزارش مالی مورخ ٢٠/٠١/١٣٩٦ مسئول امور مالی صندوق در خصوص دو فقره سپرده آزاده و سررسید شده در بانک ملی در مورخ ٢٣/٠١/١٣٩٦ مقرر و تصویب شد بصورت سپرده یکساله با نرخ سود ٢٢% ماهیانه در همان شعبه خشایار بانک ملی، سپرده گذاری می گردد و امور مالی طی نامه در سررسید با قید شرط دریافت سود ٢٢% ماهیانه مراتب را به شعبه مذکور اعلام نمایند.

 ٥-حکم برقراری مستمری بازنشستگی خانم ژیلا عبایی کدشناسائی ٥١٩٠ از تاریخ ٢٨/١٢/١٣٩٥ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت جلسه در ساعت ١٤:١٠ خاتمه یافت .

 

صورتجلسه مورخ ٢٨/٠١/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٢٨/٠١/١٣٩٦ یکصد و سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل آقایان زندیه، صدیق، آشوری و حبیب نژاد در ساعت ٩ صبح تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ٢٨/٠١/١٣٩٦ مسئول امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سپرده گذاری بصورت سپرده یکساله با نرخ ٢٢% پرداخت سود ماهیانه در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری گردد.

٢-درخصوص مصوبه شماره ٥٧٠٨/ت٥٤٢٠٤هـ مورخ ٢٦/٠١/١٣٩٦ هیأت وزیران مبنی بر تعیین حداقل پرداخت حقوق مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای ١٠.٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، طرح که مقرر گردید براین اساس نسبت به برقراری مبانی فنی جهت دریافت حق بیمه از بیمه شدگان تحت پوشش برای سال ١٣٩٦، امور فنی صندوق اقدام نماید.

 ٣-پیشنهاد تمدید قرارداد خرید خدمات اینترنتی از شرکت شاتل به مبلغ سالانه ٤٦.٥٦٤.٨٠٠ ريال طرح و پرداخت و تمدید مورد تصویب قرار گرفت.٤

-حکم برقراری بازنشستگی آقای بهرام لقائی کدشناسائی ٥٥٣ از تاریخ ٣٠/١٢/١٣٩٥، آقای بهرام مهاباد کدشناسائی ٢٩٦٧ از تاریخ ٣٠/١٢/١٣٩٥، آقای مهدی قاضیها کدشناسائی ٥١٣١ از تاریخ ٢٥/١٢/١٣٩٥، آقای احمد فرساد کدشناسائی ٥١٣١ از تاریخ ٢٣/١٢/١٣٩٥، طرح و مورد تصویب قرار گرفت جلسه در ساعت ١٢:١٥ خاتمه یافت.

 

صورتجلسه مورخ ٠٤/٠٢/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٠٤/٠٢/١٣٩٦ یکصد و سی و نهمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان تشکیل است. در مورد مسائل مندرج در دستور کار تهیه شده برای این جلسه به شرح آتی اتخاذ تصمیم شد .

 ١-در مورد گزارش مالی مورخ ٠٣/٠٢/١٣٩٦ مقرر شد وجوه قابل سپرده گذاری بازگشتی از بانک ملی شعبه های خشایار و کاخ دادگستری در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سود سالیانه و به صورت پرداخت سود ماهیانه سپرده گذاری شود .

٢-درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محسن هادوی از تاریخ ٢٧/٠١/١٣٩٦ و خسرو معصومی از تاریخ ٣٠/١٢/١٣٩٥ و منوچهر سیف السادات از تاریخ ٢٣/١٢/١٣٩٥ پرونده ایشان مطرح و رسیدگی و مقرر شد به شرح فوق احکام برقرای صادر شود.

٣-با خرید سه دستگاه هارداکسترنال و یک دستگاه سوئیچ با توجه به گزارش شفاهی مسئول واحد انفورماتیک موافقت شد.

٤-با خرید پمپ آب برای تخلیه آب کولرگازی منصوب در اتاق هیأت مدیره و تعمیر و سرویس سایر کولرهای گازی موجود موافقت شد.

٥-مقرر شد حسب تقاضای دادگستری تویسرکان ٢% موضوع حق الزحمه واحد ابطال تمبر در وجه آقای علی اصغر درویشی کارمند دادگستری پرداخته شود.

٦-حسب گزارش جناب صدیق، ریاست محترم کانون البرز در تماسهای مکرر تلفنی ایراداتی به ادامه اشتغال نماینده این صندوق خانم مهناز زمانی منش داشته اند و تاکنون کتباً و مستنداً که مرقومه ای در اینخصوص ارسال نکرده اند با بررسی های انجام شده و نیز دعوت از کارمند نامبرده و با توجه به حصول اطمینان این صندوق از خصوصیات مثبت اخلاقی وی همچنین تعداد نسبتاً قابل توجه وکلاء البرز که مستلزم انجام وظایف تمام وقت ایشان از نظر این صندوق است و عدم امکان قبول پیشنهاد ریاست کانون البرز مبنی بر اینکه ایشان هفته ای یک روز در آن کانون حضور یافته بقیه ایام در دفتر مرکزی صندوق واقع در تهران اشتغال یابد، لذا هیأت مدیره ابقاء وضعیت اشتغال ایشان کماکان در آن کانون را دارم و ضروری تشخیص داد.

٧-درخصوص نامه وزیر دادگستری به هیأت دولت که رونوشت آنرا به این صندوق ارسال کرده اند در مورد پیشنهاد افزایش مستمری نظر به اینکه ممکن است تا حصول نتیجه پیشنهاد این صندوق و موافقت یا اصلاح آن توسط هیأت دولت به طول انجامیده و در نتیجه پرداخت مستمریها با رقم جدید به تأخیر افتاد جناب صدیق مدیر عامل محترم به طریق مقتضی پیگیر تسریع و پاسخ وزیر محترم شود. جلسه رأس ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١١/٠٢/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ١١/٠٢/١٣٩٦ یکصد و چهلمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل در ساعت ٩ صبح تشکیل و رسمیت دارد.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ١٠/٠٢/١٣٩٦ مسئول امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سرمایه گذاری مقرر در بانک کشاورزی شعبه ظفر سپرده گذاری گردد.

٢-درخصوص حکم برقراری مستمری بازنشستگی آقای ملک ابراهیم تربتی کدشناسائی ٣٤٨ از تاریخ ١٩/٠١/١٣٩٦ مطروح و مورد تصویب قرار گرفت .

٣-حسب مذاکره تلفنی مدیریت محترم عامل با آقای یاوری معاون محترم وزیر دادگستری پیشنهاد ایشان برای تسریع در جریان استعلام انجام شده ( درخصوص میزان افزایش مستمری مستمری بگیران صندوق که طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی ٧/٨% بوده و از سوی صندوق نیز همین رقم پیشنهاد شده بود لیکن تاکنون پاسخ قاطعی از سوی آن وزارت خانه نیامده و سوابق موجود نشان می دهد وزیر محترم دادگستری مراتب را با نظر ده درصد افزایش به هیأت دولت منعکس کرده و تصمیم هیأت دولت هنوز اتخاذ نشده است ) این بوده که از سوی صندوق پیشنهاد ١٠% افزایش شود تا به فوریت پاسخ واصل گردد لذا هیأت مدیره با رقم مزبور موافق کرده مقرر شد به فوریت نسبت به ارسال نامه ای پیرو سوابق قبلی و پیشنهاد افزایش ده درصدی اقدام کنند. جلسه ساعت ١٠:١٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٨/٠٢/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ١٨/٠٢/١٣٩٦ یکصد و چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل در ساعت ٩ صبح تشکیل و رسمیت دارد.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ١٨/٠٢/١٣٩٦ مسئول امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سرمایه گذاری مقرر شد مبلغ مذکور یکجا بصورت سپرده گذاری یکساله با سود ٢٢% ماهیانه در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری گردد.

 ٢- درخصوص حکم برقراری مستمری بازنشستگی آقای غلامرضا سالار بهزادی به کدشناسائی ٣٧٠٢ از تاریخ ١٧/٠٢/١٣٩٦ ٢-آقای سیاوش مقبل به کدشناسایی ٣٧٨٨ از تاریخ ٠٢/٠٢/١٣٩٦ موافقت و تصویب گردید.

٣-با حضور رئیس شعبه خشایار و امور شعب بانک ملی پیرو هماهنگی قبلی در جلسه حضور یافتند مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات وام به همکاران در استانها مطرح و در اجرای تفاهم نامه مذاکراتی بعمل آمد که قول مساعد جهت رفع مشکلات و اجرای هر چه بهتر تفاهم نامه فیمابین داده شد .

٤-گزارش مالی و ترازنامه صندوق منتهی به ٣٠/١٢/١٣٩٥ جهت ارائه به مجمع نیز مطرح، موارد اصلاحی متذکر  ( با حضور جناب آقای آل آقا ) مشخص گردید مقرر شد در هفته آتی جزء دستور کار قرار گیرد.

٥-درخصوص پاسخ به نامه ارسالی از اتحادیه مبنی بر اظهارنظر نسبت به موارد مرتبط با صندوق در مقررات پیشنهادی در طرح قانونی جامع وکالت از سوی اتحادیه مقرر گردید طی نامه موارد مورد نظر هیأت مدیره اعلام و منعکس گردد جلسه در ساعت ١٣ خاتمه یافت .

 

صورتجلسه مورخ ٢٥/٠٢/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٢٥/٠٢/١٣٩٦ یکصد و چهل و دومین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل در ساعت ٩ صبح تشکیل و رسمیت دارد.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ٢٤/٠٢/١٣٩٦ مسئول امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سرمایه گذاری مقرر شد مبلغ مذکور یکجا بصورت سپرده گذاری یکساله با سود ٢٢% ماهیانه در بانک ملی شعبه خشایار، سپرده گذاری گردد.

٢-درخصوص درخواست آقای عزیز محمدی ( بیمه شده بازنشسته ) با عنایت به دستور جناب آقای دکتر     حسین آبادی مقرر شد با گزارش توجیهی در دستور جلسه آتی مجمع عمومی صندوق ( بند سایر موارد ) قرار گیرد.

٣-درخصوص پرداخت بلاعوض کمک درمانی موضوع مصوبه مجمع به آقای محمود پتکی با کدشتاسائی ٢٨١٣٩ با عنایت به مفاد نامه کانون مازندران و اظهارنظر تلفیقی و هماهنگی با جناب آقای پورنظمی نماینده کانون مازندران در مجمع و توجهاً به گواهی های پزشکی ضمیمه درخواست وی با مقرر شد از مبلغ بودجه مورد تصویب مجمع یکصد میلیون ريال بلاعوض به وی پرداخت شود و ایشان نسبت به تسویه بروز حق بیمه خود اقدام نماید توضیحاً اینکه مبلغ مصوب از محل ٤% بدهی کانون مازندران به صندوق پرداخت گردد و از حساب بدهی آن کانون به صندوق کسر شود.

٤-تراز مالی منتهی به ٢٠/١٢/١٣٩٥ در طی سه جلسه هیأت مدیره مورد بررسی، النهایه تصویب شد و مقرر گردید جهت ملاحظه بازرسین صندوق و همچنین رؤسای کانون ها و نمایندگان مجمع ارسال گردد بدیهی است چنانچه بازرسین محترم نظارت اصلاحی اعلام نمودند تراز مالی لحاظ نظارت و همچنین در صورت پذیرش تصویب هیأت مدیره گزارش مذکور اصلاح خواهد شد.جلسه در ساعت ١٣ خاتمه یافت.

 

صورتجلسه مورخ ٠١/٠٣/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٦ یکصد و چهل و سومین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل در ساعت ٩ صبح تشکیل و رسمیت دارد.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ٠١/٠٣/١٣٩٦ مسئول امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سرمایه گذاری  بصورت سپرده گذاری یکساله با سود ٢٢% ماهیانه در بانک ملی شعبه خشایار اقدام گردد.

٣-درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی و احکام مربوطه ٢-١ خانم میترا دلبند خامنه با کدشناسائی ١٤٨٨ از تاریخ ١٨/٠٢/١٣٩٦ ، ٢-٢ آقای محمود سعادتیان کدشناسائی ١٧٣ از تاریخ ٣١/٠٢/١٣٩٦، ٢-٣ آقای خلیل عابدی کدشناسائی ٢١٨٤ از تاریخ ١٨/٠٢/١٣٩٦ ، ٢-٤ آقای عیسی مومنی راد کدشناسایی ٤٤٥٥ از تاریخ ١٥/٠٢/١٣٩٦ مطرح و تصویب گردید.

٤-درخصوص تقاضای خانم خسروی شاغل به حرفه وکالت دادگستری مبنی بر اینکه به تبع همسر مرحوم خود ( مرحوم میرانی) جزء مستمری بگیران قرار گیرد مستنداً به تبصره یک ماده ١٩ آئین نامه اجرئی تقاضای وی در حال حاضر و قبل از اصلاح مقررات رد میگردد.

٥-تقاضای استمهال آقای حمید کمیلی راد درخصوص پرداخت وجه چک خود به صندوق بنا بر تشخیص مدیر عامل محترم صندوق یکماهه موافقت و تایید گردید.

٦-درخصوص درخواست مدیر امور اداری مبنی بر تغییر ساعت کار در ماه مبارک رمضان همانند سالهای قبل عمل گردد.

٧-درخصوص گزارش مسئول فنی صندوق نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استرداد مبلغ یکصد میلیون ريال دریافتی مرحوم احمد کریمی که در زمان حیات جهت درمان به شرط استهلاک از مستمری تعیین شده در آتیه قید شده است، با عنایت به وفات نامبرده و توجهاً به گزارش مسئول فنی که به جهت فاقد ورثه بودن، مستمری برای نامبرده تعیین نشده است و وراث نیز مشمول مستمری پس از فوت ندارد و اموالی از وی باقیمانده ( جهت درمانی وی در زمان بیماری و حیات هزینه شده است ) و اینکه مبلغ مذکور در موارد مشابه در اجرای مصوبه مجمع عمومی صندوق به صورت بلاعوض جهت مساعدت به علت شرایط ویژه به همکاران پرداخت میشود. فلذا بنا به جمیع مراتب معروضه استرداد وجه یکصد میلیون ريال مذکور، تلقی کمک بلاعوض موضوع مصوبه مجمع، مقتضی می باشد و اقدامی انجام نپذیرد و مراتب به امور مالی منعکس گردد. جلسه در رأس ساعت ١٢:٣٠ خاتمه یافت .

 

صورتجلسه مورخ ٠٨/٠٣/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٠٨/٠٣/١٣٩٦ یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١-در مورد گزارش مالی مقرر شد بندهای ١ و ٢ از ارقام قابل سپرده گذاری در بانک کشاورزی   سپرده گذاری شود و هر دو مورد فوق با قید ٢٢% سود سپرده یکساله سپرده گذاری شوند.

٢-نظر به اینکه دوشنبه هفته آینده تعطیل رسمی می باشد لذا مقرر شد جلسه هیأت مدیره دو هفته آینده روز شنبه برگزار شود.

٣-صدور اطلاعیه و درج آن در سایت صندوق و ارسال به کانون مرکز برای درج در سایت کانون مرکز و نیز ارسال به اسکودا برای درج در آن تصویب شد. در متن پیشنهادی مدیریت محترم عامل نیز اصلاحاتی شد و مقرر شد همان متنی اصلاحی انجام شود.

٤-با توجه به شرح وظایف ممضی به امضاء اعضاء هیأت مدیره در ٩ بند تمدید قرارداد آقای مهدی باقری شکوه بعنوان برنامه ریز و مشاور انفورماتیک صندوق برای مدت یکسال در تاریخ ١١/٠٣/١٣٩٦ و شرایط مندرج در قرارداد همکاری سال گذشته تصویب شد. مقرر شد ریاست انفورماتیک صندوق در دو نوبت شش ماهه گزارش مشروحی از کل کارهایی که طبق شرح وظایف توسط ایشان انجام شده همچنین تعداد ساعات حضور در دفتر را به هیأت مدیره اعلام نمایند.

٥-درخصوص نامه جناب سپهری بازرس محترم صندوق مقرر شد جناب مدیرعامل با مراجعه به صورتجلسات مجمع عمومی های سال گذشته و مکاتبات انجام شده پاسخ مقتضی ارسال دارند. همچنین با توجه به دعوت معاونت وزارت کار و ریاست هیأت امناء صندوقهای بازنشستگی کشور که با حضور اعضاء هیأت مدیره انجام پذیرفت مراتب به استحضار ایشان برسد.

٦-درخصوص درخواست آقای حسین پژهان نظر به اینکه تعطیل بودن صندوق در ساعات پایانی سال ٩٥ محرز است و از طرفی نامبرده می توانسته است تا آخرین ساعات اداری سال پیش نسبت به ادای تکلیف پرداختی خود اقدام نماید. لهذا با اکثریت رأی ( و مخالف آقای زندیه با توجه به خلاف مقررات بودن آن و ملاک محاسبه و نرخ روز پرداخت سنوات ملاک بودن و پرداخت در سال ٩٥ نشده و منجر به توافق با صندوق نشده لذا براساس نرخ ٩٦ باشد تا صندوق متضرر نگردد ) مقرر شد مطالبات صندوق از نامبرده براساس نرخ مقرر در آخرین روز سال ٩٥ اخذ و توافقنامه تنظیم شود.

٧-تقاضای کانون صنفی وکلای بازنشسته قرائت شد صرفنظر از اینکه هیأت مدیره اجابت آن را فاقد محمل قانونی ندانست مع الوصف چون ذیل نامه ریاست محترم کانون مرکز به عنوان رئیس جلسه مجمع عمومی مقرر کرده است موضوع در مجمع عمومی مطرح شود لذا مقرر شد تقاضا در دستور جلسه مجمع عمومی جزء سایر مسائل قرار گیرد تا در اولین مجمع عمومی که وقت اجازه دهد مطرح شود.

٨-درخصوص نامه بانک صادرات ضمن جلسه ای که با بعضی از مسئولین این بانک برگزار شد مقرر شد تفاهم نامه پیشنهادی را تیه و در جلسه آتی اتخاذ تصمیم شود . جلسه رأس ساعت ١٢:٤٥ به پایان رسید .

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٣/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٢٠/٠٣/١٣٩٦ یکصد و چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی در بانک کشاورزی شعبه ظفر با نرخ ٢٢% در سال سپرده گذاری شود.

٢-احکام برقراری مستمری بازنشستگی آقای مسعود فرهودی  از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٦ وآاقای حسین خسروی از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٦ به تصویب رسید.

٣-نظر به اینکه جلسه هیأت مدیره در هفته پیش بلحاظ تلاقی با تعطیلات رسمی برگزار نشده بود از طرفی مبلغ آزاد شده از سپرده های نزد بانک ملی آماده سپرده گذاری بوده است .حسب گزارش شفاهی مدیریت محترم عامل بانک محال علیه تقبل نموده است که دستور سپرده گذاری با نرخ ٢٢% این رقم را به صورت شفاهی بپذیرد. لذا مقرر شد و پس از بررسی و ملاحظه گزارش مالی مبنی بر سپرده گذاری شدن رقم مزبور در تاریخ ١٦/٠٣/١٣٩٦ پیرو دستور شفاهی مزبور تأکیداً نامه ناظر بر این سپرده گذاری در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% امضاء و ارسال شود.

٤- نامه ٤١٨٤ مورخ ٢٧/٠٢/١٣٩٦ دفتر وزیر محترم دادگستری وارده به شماره ٩٦١٧٠٣١٧ مورخ ٠١/٠٣/١٣٩٦ ملاحظه شد. نظر به اینکه ایرادات مندرج در نامه در مورد اصلاح اساسنامه بعضاً با توضیح حضوری و ارائه گزارشات اکچوئری قابل صورت مقرر شد جناب صدیق حضوراً در وزارتخانه مزبور حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه کرده گزارش نتیجه حضور خود را اعلام دارند. جلسه در ساعت ١٢ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٢٢/٠٣/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٢٢/٠٣/١٣٩٦ یکصد و چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ٢٢/٠٣/١٣٩٦ بصورت یکجا در بانک ملی ( شعبه خشایار ) با نرخ ٢٢% بصورت سپرده یکساله سپرده گذاری شود.

٢-درخصوص گزارش مالی امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سپرده گذاری که در تاریخ ٢٤/٠٣/١٣٩٦ بابت ٢ فقره سپرده فسخی در بانک ملی، آزاد میگردد مقرر شد بصورت یکجا مبلغ مذکور در بانک کشاورزی ( شعبه ظفر ) بصورت سپرده یکساله با سود ٢٢% سپرده گذاری گردد.

٣-گزارش جناب آقای سپهری بازرس محترم صندوق قرائت و مقرر گردید قطع نظر از اینکه بایستی بعنوان هیأت مدیره گزارش می گردید عیناً به کانونهای برادر ارسال تا آمادگی و اطلاع از آن جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی صندوق فراهم شود.

٤- کانون اصلاح موادی از لایحه استقلال کانون وکلا در خصوص مقررات مربوط به صندوق حمایت پیشنهادی شورای اجرائی اتحادیه طرح و بررسی گردید و مقرر شد که پیشنهادات اصلاحی فنی با هماهنگی با اتحادیه طرح و بررسی گردید و مقرر شد که پیشنهادات اصلاحی فنی با هماهنگی با اتحادیه یا مستقلاً به جهت ضرورت امر به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شود.

٥-درخصوص اشتغال آزمایشی خانم فاطمه ربیعی فرادنبه در کانون چهارمحال و بختیاری مقرر توجیه و دوره پس از توجیه و طی دوره آموزش ( تا یک ماهه ) در صندوق با تنظیم قرارداد استخدام آزمایشی سه ماهه اقدام گردد جلسه در ساعت ١٢:٣٠ ظهر خاتمه یافت .

 

صورتجلسه مورخ ٢٩/٠٣/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ٢٩/٠٣/١٣٩٦ یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی مقرر شد وجوه بازنشستگی و آماده به سپرده گذاری در بانک کشاورزی شعبه ظفر سپرده گذاری شود.

٢-نظر به تعطیل رسمی روز دوشنبه ٠٥/٤/١٣٩٦ و سه شنبه ٠٦/٠٤/١٣٩٦ به مناسبت عید سعید فطر مقرر شد جلسه هیأت مدیره تعطیل شد.

٣-با تقاضای مدیر امور اداری در روز چهارشنبه هفته آینده که روز بین التعطیلین است بلحاظ مشکلاتی که تعطیلی خارج از تعطیلات رسمی در حق ارباب رجوع پیش می آورد مخالفت شد و چهارشنبه هفته اینده روزکاری صندوق خواهد بود.

٤-درخصوص تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی آقای علی محمدپورراد از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٦ و سرکار خانم مهرانه معلم از تاریخ ٢٣/٠٣/١٣٩٦ و سرکار خانم سرور دکمه چین از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٦ و آقای سید شجاع از تاریخ ٢٧/٠٣/١٣٩٦ و آقای سیدعلی غروی با بررسیهای انجام شده و گزارش مسئول فنی و با توجه به اینکه صندوق هیچگونه مسئولیتی درخصوص پاسخگوئی مبادی استعلام ندارد و این خود متقاضی است که باید پیگیری جمع آوری سنوات خود باید باشد لذا پذیرش تقاضای ایشان درخصوص محاسبه مابه التفاوت حق بیمه سنواتی ایشان به نرخ ٩٥ فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد و رد شد.

٦-نظر به اینکه هفته آینده هیأت مدیره جلسه ای نخواهد داشت لذا مانع سررسید شده در هفته آینده مقرر شد ارسال نامه مقتضی در بانکهای ملی و کشاورزی به شرح آتی سپرده گذاری شود.

جلسه ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٢/٠٤/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ١٢/٠٤/١٣٩٦ یکصد و چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی بنی بر قابلیت سپرده گذاری مقرر شد کل ارقام مزبور به جهت ناچیز بودن ارقام حاصله از بانکهای غیر ملی مقرر شد در همان بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شود.

٢-در مورد برقراری احکام بازنشستگی خانمها ناهید ضیائی با ٣٠ سال و ٣ روز سابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٦ و مه سیما محمدسهی با ٢٦ سال و ٣٨ روز سابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٦ و آقای محمد علی آقایی با ٣٥ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه از تاریخ ١١/٠٢/١٣٩٦ مقرر شد به شرح مذکور احکام بازنشستگی صادر شود.

٣-درخصوص نامه کانون وکلای خوزستان در مورد آقای عظیم رضا شرفی فر با ملاحظه پرونده نامبرده ملاحظه شد از سال ٨٢ مبادرت به پرداخت سهم بیمه خود نکرده است. نظر به اینکه این صندوق تا پرداخت بدهی حق بیمه قادر به صدور مفاصاحساب نیست لذا مساعدتی امکان پذیر نشد.

٤-در مورد نامه بازنشسته آقای رشیدسالار درخصوص افزایش مستمری بازنشستگی و رعایت وضع معیشتی و هزینه های بیمه تکمیلی و غیز بازنشستگان درخواست مورد بحث و بررسی هیأت مدیره قرار گرفت درخصوص افزایش حقوق ایشان نظر به اینکه پیشنهاد مساعدی از سوی صندوق و هیأت محترم دولت شده است تا حصول نتیجه پیگیری می شود و درخصوص مساعدتهای برای بیمه تکمیلی مباحثی در هیأت مدیره مطرح شد و راهکار را در قالب اجباری شدن بیمه تکمیلی برای کلیه وکلا و بازنشستگان دیده شد که با افزایش تعداد بیمه پردازان، هزینه بیمه تکمیلی تقلیل یابد و این امر مستلزم عطف به توجه در مقاطع تغییرات اساسنامه و آئین نامه صندوق می باشد.

٥-درخصوص نامه کانون آذربایجان شرقی منضم به نامه اجراء اسناد رسمی اهر نظر به اینکه حسب مفاد نامه اصل بدهی مربوط به آقای کریم اسلامی نمی باشد بلکه مربوط به مضمون عنه میثم اسلامی است، لذا به استناد تبصره ماده ٨٣ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی اجابت درخواست اجراء اسناد رسمی اهر فاقد وجاهت است در پاسخ مراتب قید شود و تقاضا شود چنانچه پاسخ قانع کننده نباشد نسبت به ارسال مستند بودن آقای کریم اسلامی اقدام نمایند.

٦-درخصوص پیشنهاد آقای آل آقا مشاور محترم هیأت مدیره مقرر شد خانم شیما فیاضی به عنوان مدیر امور مالی و سرپرست مدیریت درآمد با توجه به شرح وظایف پیشنهادی هیأت مدیره و مصوب جلسه مورخ ٢٨/٠٤/١٣٩١ مجمع عمومی صندوق و خانم لیلا اسماعیلی با حفظ سمت ریاست حسابداری به معاونت امور مالی و درآمد با شرح وظایف فوق الذکر منصوب شدند.مقرر شد شرح وظایف به نامبردگان ابلاغ و مراتب صورتجلسه شد. احکام لازمه صادر شود. جلسه رأس ساعت ١٦ به اتمام رسید موضوع اصلاح مواد ناظر بر صندوق در لایحه اصلاح پاره ای از قوانین وکالت با حضور آقای قاسم کمیلی بررسی شد و ادامه بحث به جلسه ساعت ١٣ روز چهارشنبه این هفته موکول شد .

 

صورتجلسه مورخ ١٩/٠٤/١٣٩٦

بنام خدا ـ بتاریخ ١٩/٠٤/١٣٩٦ یکصد و چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی مورخ ١٨/٠٤/١٣٩٦ بصورت یکجا در بانک ملی ( شعبه خشایار ) با نرخ ٢٢% ماهیانه بصورت سپرده یکساله سپرده گذاری گردد.

٢-پیش نویس مواد ناظر بر صندوق حمایت که جهت اظهارنظر صندوق واصل شده بود پس از چندین جلسه شد.

و بررسی به شرح آتی مورد اصلاح و تدوین قرار گرفت. ماده ١٢ مبحث چهارم صندوق بازنشستگی و حمایت وکلا و کارآموزان دادگستری ماده ٢  ١-عنوان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگاشایان دادگستری به صندوق بازنشستگی و حمایت وکلا و کارآموزان دادگستری تغییر می یابد و مواد ٥ و ٨ و ١٤ آن قانون بشرح زیر اصلاح می شود.

نرخ حق بیمه موضوع ماده ٨ صندوق ماهیانه معادل ده درصد به عنوان سهم وکیل و کارآموز و ٢ درصد برای سهم کانون ها تعیین می گردد که اشخاص مذکور مکلف به پرداخت آن می باشند. وکلای دادگستری پس از پرداخت سی و پنج سال حق بیمه به صندوق، از پرداخت حق بیمه معاف هستند. لکن تا زمان بازنشستگی از افزایش ضریب سنوات وکلای بازنشسته برخوردار خواهد شد. مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی و پنجم متوسط آخرین دو سال حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه ( حداکثر ٣٥ سال ) مشروط بر اینکه از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند.

تبصره ـ تعدیل نرخ حق بیمه های موضوع این ماده هر سه سال یکبار به پیشنهاد صندوق و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

ماده ٣- ١ وکلا می توانند با دارا بودن ٣٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت و پنج سال سن و پرداخت حق بیمه مقرر تقاضای بازنشستگی نمایند. در هر صورت دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت جهت بازنشستگی الزامی است.

تبصره ـ کلیه بازنشستگان قضائی، اداری ، لشکری و وکلای دادگستری که تمایل دارند پس از بازنشستگی با دارا بودن شرایط لازم پروانه وکالت اخذ و از مزایای آن استفاده نمایند می بایست ١٥ درصد از آخرین حقوق یا مستمری بازنشستگی ماهانه خود را ماهیانه جهت تمدید پروانه وکالت به کانون مطبوع خود پرداخت کنند.

ماده ١٤ ـ وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند به هنگام ابطال تمبر نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند و همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حق المشاوره به عنوان سهم صندوق و معادل مبلغ ابطال تمبر را به منظور تأمین هزینه های کانونهای وکلای دادگستری مربوط پردخت نمایند.

ماده ١٥ ـ منابع مالی صندوق حمایت از وکلای دادگستری بشرح زیر است :

١-ده درصد حق بیمه ای که وکلا و کارآموزان وکالت به صندوق می پردازند .

٢-دو درصد حق بیمه ای که کانون های وکلا ی دادگستری به صندوق می پردازند.

٣-سود حاصل از سپرده گذاری وجوه صندوق نزد بانک ها .

٤-نصف تمبر مالیاتی الصاقی به وکالتنامه که یا مرتبط وکلا و کارآموزان عضو صندوق پرداخت شود. سهم دریافتی صندوق واریز میشود.

٥-کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.

٦-سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق در واحدهای اقتصادی

تبصره ـ صندوق به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود و پس از تصویب مجمع عمومی میتواند حداکثر تا بیست درصد درآمد خالصی سالانه خود را از طریق تأسیس شرکت، سرمایه گذاری کند که نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه ی خواهد بود که تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ١٦ ـ مشمولان ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ١٧/٠١/١٣٧٩ که در اجرای این قانون به کانونهای وکلای دادگستری ملحق میشوند، در صورت تمایل به احتساب سابقه کاری آنان برای بازنشستگی مکلفند حداکثر ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون جهت تعیین تکلیف به صندوق مراجعه نمایند و با پرداخت حق بیمه براساس نرخ ١٥درصد دارای هر سال سابقه زمان مراجعه با رعایت سایر مقررات از مزایای صندوق برخوردار شوند. عین مصوبه فوق به اسکودا و کانون مرکز ارسال شود. جلسه در ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید.

 

آغاز به کار هیات مدیره دوره ی هفتم

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٦

به نام خدا ـ به تاریخ ٢٧/٠٤/١٣٩٦ جلسه هیأت مدیره قدیم و اولین جلسه هیأت مدیره جدید جهت نقل و انتقال سمتها و اختیارات با حضور آقایان بیژن صدیق، رضا آشوری، حسن رستگار، کامبیز زندیه، کریم حبیب نژاد، آرش کیخسروی، ایرج افتخاری و سنجر فخری تشکیل است.

١ـ گزارش مالی حسب الاظهار جناب صدیق روز گذشته جهت جلوگیری از تضییع حقوق صندوق در ایام مربوط به انتخاب هیأت مدیره جدید و معرفی امضاء ها به بانکها رسیدگی و به حساب بانک سپه شعبه ونک جهت تأمین قسمتی از حقوق و مستمری ها واریز شده است و وجوه بازنشستگی از حساب های شعب بانک ملی طی نامه ای در همان بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شده است.

٢ـ انتخابات اعضاء اصلی انجام شد و آقایان سنجر فخری و آرش کیخسروی و کریم حبیب نژاد بهتاش هر کدام با کسب دو رأی از سه رأی به ترتیب به سمت ریاست و مدیر عاملی و نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه داری انتخاب شدند و در این رابطه امضائات و اسناد و مدارک مربوط به معرفی نامبردگان به بانکهای طرف حساب اعلام شد و مقرر شد تغییرات جدید توسط مدیریت اداری جناب آقای عابدی از طریق ثبت شرکتها نیز پیگیری و به نتیجه نهایی برسد.

٣ـ در مورد نظریه کارشناسی موضوع دادخواست خانم مریم محمدی علیه صندوق اعتراض به استناد مادتین ١٤ و ١٥ آئین نامه صندوق و ماده ٨ قانون تشکیل توسط جناب صدیق تهیه و امضاء و به دادگاه ارسال شد.

٤ ـ در مورد دعوای آقای مهدی محمدی درخصوص مطالبه سوابق حق بیمه پرداختی خود به صندوق و انتقال آن به سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه مدعی استخدام در جایی که زیر پوشش تأمین اجتماعی است مقرر شد خانم صالح آبادی با دعوت از وی و ملاحظه مستنداتش که دادخواست تقدیمی علیه این صندوق پیوست نکرده است گزارش جامعی به هیأت مدیره بدهد تا در ثانی اتخاذ تصمیم شود. جلسه ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید.  

 

صورتجلسه مورخ ٠٢/٠٥/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٢/٠٥/١٣٩٦ دومین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ ـ درخصوص گزارش مالی مقرر شد وجوه مستحصله از بانک های ملی در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شود و الباقی وجوه مستحصله در بانک کشاورزی شعبه ظفر با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شود.

٢ـ در مورد تمدید قرارداد مشاور مالی مالیاتی صندوق نظر به گزارش مثبت امور مالی درخصوص نتایج خدمات سال گذشته ایشان مقرر شد قرارداد مشاوره ایشان با مبلغ ٥٥.٠٠٠.٠٠٠ ریال ماهیانه برای یکسال تمدید شود.

٣ ـ درخصوص دادخواست آقای مهدی محمدیاری مبنی بر انتقال سوابق خود به صندوق تأمین اجتماعی بلحاظ اینکه از شمول صندوق حمایت خارج شده است مورد جهت بررسی به مدیریت فنی ارجاع شده ایشان ضمن گزارش متضمن میزان پرداختی ایشان و میزان بدهی نامبرده به صندوق اتخاذ تصمیم واحدی جهت ایجاد رویه در موارد مشابه را خواسته اند چه اینکه با چنین تقاضاهایی بیشتر به لحاظ عدم پیش بینی انتقال سوابق در قوانین و مقررات صندوق حمایت مخالف می شده است. هیأت مدیره با ملاحظه قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب ٢٧/٠٣/١٣٦٥ مجلس و آئین نامه مربوطه نظر به اینکه قانون مزبور قانون خاص و حاکم بر قانون صندوق حمایت است و صراحتاً مشمول خود را بر صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه را اعلام کرده است و از سویی انتقال سوابق متقاضی را تکلیف صندوق دانسته است لذا اولاً مقرر شد با دعوت از متقاضی و اخذ مطالبات صندوق و نیز تعهد استرداد دعوی ترتیب انتقال سنوات ایشان را بدهند ثانیاً در مورد مشابه نیز با تصفیه مطالبات صندوق نسبت به انتقال سوابق و حق بیمه مأخوذه به صندوق منتقل الیه اقدام نمایند.

٤ـ درخصوص درخواست ریاست محترم کانون مرکز موضوع نامه ٩٨٧٤٣ مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٦ وارده به شماره ٩٦١٧٢٢٤٣ مورخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ اندیکاتور صندوق مبنی بر پیوستن بیمه گذاران تکمیلی طرف قرارداد کانون مرکز که در تاریخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ مدت قرارداد سابق ایشان به اتمام رسیده است به گروه بیمه گذاران صندوق حمایت با بیمه سامان با مسئولیت اجرایی sos به کارگزاری کد ٦٤٤ مقرر شد جناب آقای کامبیز زندیه به نمایندگی از صندوق با مراجعه به بیمه گر مزبور و انجام مذاکرات مقدماتی نهایتاً شرایط مساعدی برای متقاضیان جدید به نحوی که نهایتاً صندوق در دو مقطع زمانی مبادرت به ثبت نام از متقاضیان بیمه تکمیلی نماید یکی از ٠١/٠٥/١٣٩٦ و دیگری از تاریخ انقضا قرارداد بیمه قبلی صندوق ١٤/٠٩/١٣٩٦ . با این توضیح که این افزایش تعداد بیمه گذار حتی المقدور ملاک اخذ تسهیلاتی باشد . آقای زندیه از جانب هیأت مدیره نمایندگی برای امضا قرارداد مطابق مصوبات هیأت مدیره درخصوص قرارداد بیمه تکمیلی می باشند که مقرر شد در این خصوص معرفینامه ای صادر شود.

٥ ـ در مورد تقاضای خانم برناردی مقرر شد ابتدا اطلاعات متقاضی از جهت اینکه شخصاً شاغل است یا نه و آیا مستمری بازنشستگی دریافت می کند می کند یا نه معین شود سپس جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به هیأت مدیره منعکس شود. جلسه ساعت ١٣:١٥ به پایان رسید. 

 

صورتجلسه مورخ ٠٩/٠٥/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٩/٠٥/١٣٩٦ سومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است .

١ ـ گزارش مالی مورخ ٠٧/٠٥/١٣٩٦ امور مالی صندوق درخصوص انجام سپرده گذاری بصورت سپرده گذاری یکساله با نرخ سود ماهیانه ٢٢% در بانک ملی شعبه خشایار ، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

٢ ـ درخصوص قرائت گزارشی مدیر امور اداری درباره آخرین وضعیت پایان کار ساختمان صندوق ، مقرر گردید با گزارش و بررسی کامل کار در جلسات آتی هیأت مدیره در دستور جهت بررسی قرار گیرد .

٣ ـ نامه درخواست وام کانون وکلای استان مرکزی (اراک) درخصوص خرید ملک (اعطای وام تسهیلات ساخت) مطرح و با توجه به سوابق امر و مذاکرات فیمابین مقرر گردید در هفته آتی اعضاء محترم هیأت مدیره و ریاست کانون وکلای استان مرکزی برای شرکت در جلسه هیأت مدیره صندوق و مذاکرات حضوری دعوت گردند.

٤ ـ درخصوص بکارگیری مدیر فنی ، موضوع طرح و مقرر گردید گزارش توجیهی ضرورت امر تهیه و سپس در دستور جلسات آتی هیأت مدیره جهت بررسی قرار گیرد . قراردادهای بیمه گروهی مازاد درمان طرح ١ و طرح ٢ و الی قیدهای آن که توسط آقای زندیه بعنوان نماینده صندوق امضاء گردیده بود پس از گزارش ایشان عیناً مورد تصویب قرار گرفت جلسه در ساعت ١:٣٠ بعدازظهر خاتمه یافت.

 

صورتجلسه مورخ ١٦/٠٥/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٦/٠٥/١٣٩٦ چهارمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ ـ در موردگزارش مالی مورخ ١٦/٠٥/١٣٩٦ مبنی بر سپرده گذاری در تاریخ ٠٩/٠٥/١٣٩٦ و در تاریخ ١١/٠٥/١٣٩٦ در بانک ملی از وجوهی که تا تاریخهای مزبور آزاد و قابل سپرده گذاری شده است، مورد اول که عیناً مصوبه جلسه پیش است و در مورد دوم ملاحظه و مورد تأیید قرار گرفت. در مورد مبلغ قابل سپرده گذاری شده مستحصله از حسابهای بانکهای ملی و تجارت و سپه به شرح مندرج در گزارش مالی مقرر شد مبلغ مزبور کلاً در بانک ملی شعبه خشایار به شرط اعمال تفاهم نامه فیمابین مبنی بر سود ٢٢% اقدام شود.

٢ـ در مورد درخواست وام کانون وکلای استان مرکزی نظر به اینکه اعضاء هیأت مدیره آن کانون از حضور در جلسه هیأت مدیره اعتذار کرده و تقاضا کرده اند هفته آینده در جلسه حضور داشته باشند مقرر شد موضوع در دستور هفته آینده قرار گیرد.

٣ـ مقرر شد تا هفته آینده جناب کیخسروی موضوع امکان سنجی اخذ پایان کار بدون تغییرات ساختمانی در وضع موجود را پیگیری نماید.

٤ ـ پیشنهاد مکتوب جناب افتخاری درخصوص تشکیل کارگروه برنامه ریزی های کوتاه مدت تا درازمدت و سند چشم انداز برای صندوق مصوب شد با مسئولیت ایشان از بین وکلاء و در صورت تمایل بازنشستگان با حضور داوطلبان ایشان نیز تشکیل و گزارش کار را ظرف یکماه ارائه کنند و نتیجه کارگروه را جهت بررسی پس از حصول در هیأت مدیره مطرح نمایند. جلسه ساعت ١١:٤٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٢٣/٠٥/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٣/٠٥/١٣٩٦ پنجمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور          امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١ـ در موردگزارش مالی واصله مقرر شد دو فقره وجوه آزاد شده در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سود سالانه سپرده گذاری شود بصورت سپرده یکساله

٢ـ درخصوص رأی قطعی هیأت تجدید نظر مالیاتی نسبت به عملکرد سال ١٣٩٠ صندوق، موضوع مطرح مقرر شد که طبق مقررات نسبت به برگ مالیات قطعی مذکور در کمیسیون ماده ٢١٦ اجرای سازمان مالیاتی اعتراض طرح و سپس در دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر اعتراض همراه با دستور موقت بعمل آید.

٣ـ درخصوص پیشنهاد وام ساخت کانون استان مرکزی ضمن حضور ریاست محترم کانون استان مرکزی و پس از بحث و تبادل نظر بدین نحو توافق گردید که کانون مذکور آخرین پیشنهاد خود را مبنی بر فروش ساختمان فعلی کانون با جلسه نظر کارشناس رسمی دادگستری بطور قطعی به صندوق واگذار و منتقل نماید و حداکثر مدت سه سال با اخذ اجرت المثل طبق نظر کارشناسی و محاسبه در ثمن مورد معامله که پس از اعلام موضوع توسط کانون استان مرکزی موضوع در هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

٤ ـ درخصوص گزارش مسئول امورفنی صندوق نسبت به تعیین تاریخ برقراری مستمری، ازکارافتادگی آقای احمدرضا کمالوند از تاریخ ٠٥/٠٣/١٣٩٤ ، تأیید شده و کاشف از استحقاق نامبرده از تاریخ مذکور دارد مقرر شد حکم برقراری مستمری ازکارافتادگی نامبرده از تاریخ ٠٥/٠٣/١٣٩٤ با رعایت سایر مقررات صادر و اقدام قانونی انجام پذیرد.

٥ ـ درخصوص گزارش مسئول امور فنی صندوق نسبت تقاضای احتساب سنوات و سوابق تأمین اجتماعی سرکار خانم اقدس کریمی به نرخ روز نظر به اینکه حسب تقاضای مشارالیها سوابق نامبرده در سال ١٣٧٩ به صندوق حمایت منتقل و بنا به تقاضا مشارالیها وجوه واصله از صندوق تأمین اجتماعی بعنوان بدهی جاری ایشان (بعلت نبود جواز احتساب قانونی در تاریخ وصول) محاسبه و تهاتر گردیده است و مصوبه مربوط به امکان احتساب سوابق تأمین اجتماعی در سال ١٣٩٢ به تصویب رسیده و در این تاریخ مشارالیها وجهی تاکنون بابت احتساب سوابق مذکور به نرخ روز به صندوق پرداخت نکرده است لذا مقرر شد چنانچه ایشان تمایل با احتساب سوابق مذکور داشته باشند با لحاظ نرخ روز پرداخت، سنوات ایشان محاسبه و در صورت تأییدیه جز سوابق احتساب خواهد شد که مراتب بنا به روال صندوق به نامبرده اعلام گردد.

٧ـ درخصوص صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگی ١ـ آقای سیدمهدی شالفروشان به کدشناسائی ١٢٩٠ از تاریخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ ٢ـ آقای سعید گلشن رضائی به کدشناسائی ٤٢ از تاریخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ مطرح و تصویب گردید . جلسه در ساعت ١٣ خاتمه یافت .

 

صورتجلسه مورخ ٣٠/٠٥/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٣٠/٠٥/١٣٩٦ ششمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور            امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ در موردگزارش مالی حسب اعلام در تاریخهای ٢٥/٠٥/١٣٩٦ و در تاریخ ٢٩/٠٥/١٣٩٦ در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شده است و مقرر شد نسبت به مبلغ مندرج در گزارش روز جاری ناظر بر قابلیت سرمایه گذاری مقرر شد این رقم نیز در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری به نرخ ٢٢% شود.

٢ـ با دعوت از کارگزار بورس آقای مهندس محمد پورسعیدآقایی درخصوص خرید اوراق مشارکت توضیحات مفصلی درخصوص شرایط مختلف اوراق مشارکت و سخاب و اخزا بیان داشتند. مقرر شد آقای کیخسروی نیز تا هفته آینده با عده دیگری از متخصصان امر خصوصاً کارگزاران مذاکره و با کسب اطلاعات کامل و کافی برای خرید اوراق مشارکت هفته آینده اتخاذ تصمیم شود. همچنین آقای ایرج افتخاری نیز از طریق احدی از کارگزاران آشنای خود تحقیقات لازم را انجام دهند.

٣ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقای محمد ساعد سمیعی با کد شناسایی ٢٦٢٨ از تاریخ ٢١/٠٥/١٣٩٦ و آقای میرمجید فلاح نو شیروانی با کد شناسایی ٨٨٦ از تاریخ ٢٥/٠٥/١٣٩٦ با ٣٤ سال و ١١ ماه و ٢٣ روز مقرر شد به شرح مزبور احکام برقراری صادر شود.

٤ ـ درخصوص گزارش مورخ ٢٨/٠٥/١٣٩٦ مسئول فنی صندوق سرکار خانم صالح آبادی نسبت به تقاضای مورخ ٢٦/٠٤/١٣٩٦ خانم آنوش برناردی فرزند خانم سیداهارو طونیان مطرح و پس از بحث و بررسی و نظر به اینکه متقاضیه خانم آنوش برناردی حسب گواهی ١٥٧٣٥٧ مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٦ شعبه بیست و دو سازمان تأمین اجتماعی دارای درآمد و مستمری بگیر می باشد فلذا مستنداً به تبصره یک ماده ١٩ آئین نامه اجرائی مصوبه نامه هیأت وزیران و ماده ٢٢ آن ناظر به ملاک ماده ٩٤ قانون تأمین اجتماعی، تقاضای مشارالیها رد می گردد و مقرر است مراتب کتباً به متقاضیه ابلاغ شود.

٥ ـ درخصوص گزارش مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٦ بهمراه درخواست کتبی کارمندان محترم صندوق مبنی بر تغییر ساعت کاری صندوق از ساعت ٨ الی ١٦ به ٨ صبح الی ١٥ و حذف نهار ایشان، مراتب مطرح و پس از بررسی و توجهاً به تقاضای ایشان و رعایت مصالح و منافع صندوق فعلاً موافقت و مورد تصویب قرار گرفت که از تاریخ ٠١/٠٦/١٣٩٦ لازم الاجرا گردد. جلسه هیأت مدیره در ساعت ١٣ خاتمه یافت.     

 

صورتجلسه مورخ ٠٦/٠٦/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٦/٠٦/١٣٩٦ هفتمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور           امضاء کنندگان زیر تشکیل است در موارد زیر پس از بررسی تصمیمات آتی اتخاذ شد.

١ـ در مورد سپرده گذاری مقرر شد مبلغ آماده سپرده گذاری مستحصله از بانکهای ملی کاخ و ملی خشایار و تجارت نفت شمالی و تجارت سعدی شمالی کلاً در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شود. هیأت مدیره در طول هفته نیز در همان بانک سپرده گذاری کرده است که گزارش مربوطه قرائت شد.

 ٢ـ در مورد تقاضای بازنشستگی آقایان کاظم محصل افشار از تاریخ ٠٨/٠٥/١٣٩٦ و کدشناسایی ٨٣٩ و آقای علی عسگرحصاربوعلی از تاریخ ٠١/٠٦/١٣٩٦ با کد شناسایی ٢١١٠١ و خانم مرجانه صارمی با کد شناسایی ١٤٧٢ از تاریخ ٠٣/٠٦/١٣٩٦ با صدور حکم برقراری موافقت شد.

٣ ـ درخصوص تقاضای آقای سیدشمس الدین طباطبائی نظر به اینکه نامبرده از تاریخ ٢٢/٠٨/١٣٩٥ پروانه خود را به هر دلیلی تودیع کرده است با استفاده از ملاک ماده ١٤ که گفته است سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین مشروط به اینکه پروانه خود را تمبر کرده باشند لذا با توجه به اینکه نامبرده در ایام مزبور با تودیع پروانه وکالت پروانه وکالتی نداشته و تمبر نکرده است پرداختی های ایشان در این ایام جزء سنوات محسوب نمی شود لذا تقاضای ایشان رد شده و می توانند وجوهی را که در این ایام برغم عدم صدور فیش پرداخته اند مسترد دارند.

جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٣/٠٦/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٦ هشتمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور             امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ گزارش آقای فخری در مورد ملاقات با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آقای دکتر تقوی نژاد استماع شد و نامه مدیرعامل صندوق به سازمان در ارتباط با معافیت از عملکرد سال ١٣٩٠ قرائت شد. حسب قولهای مساعدی که ریاست سازمان داده اند. به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد به شورای عالی مالیاتی در قالب ماده ١٣٩ بند ج اعتراض انجام شود و ده درصد مبلغ محکومیت نیز چنانچه با مساعدتهای ریاست سازمان ممکن شد با ایداع چک معادل آن پرداخت نقدی ایداع شود. همچنین همزمان از طریق دیوان نیز با اعطاء وکالت به دو تن از همکاران که داوطلبانه آماده اعلام وکالت به رایگان و اخذ دستور موقت شده اند انجام پذیرد بر همین اساس مقرر شد به آقایان صمد زاهدپاشا و محمد واحدی وکالت اعطاء شود. نظر به هزینه های ابطال تمبر و ...  مقرر شد مبلغ یکصد میلیون ریال پرداخت شود.

٢ـ در مورد ورود به بازار خرید و فروش اوراق مشارکت نظر به مسائلی که اخیراً در رابطه با سپرده گذاریها در بانک ها و محدودیت های روز افزون از طریق بانک مرکزی ایجاد شده است از سویی با توجه به ماده ١٧ آئین نامه که صندوق را صراحتاً مجاز به خرید اوراق مشارکت نموده است و با توجه به اینکه امروزه دولت اوراق مشارکت را در قالب اوراق اخزا و سخاب عرضه می کند و این اوراق در بازار ثانوی با نرخهای قریب ١٥% تنزیل می شود لذا در مجموع ورود به بازار این اوراق مورد پذیرش هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد با احتیاط و رعایت وضع بازار و اخذ گزارش های مالی مکتوب نسبت به خرید اوراق از کارگزاری های معتبر اقدام شود. مقرر شد مراتب به اطلاع بازرسین محترم برسد. مبلغ مورد تصویب تا سقف یکهزار میلیارد ریال است.

٣ ـ اتخاذ تصمیم درخصوص برقراری مستمری بازمانده اکبر لاجوردی به هفته آینده به جهت حضور تمامی اعضاء هیأت مدیره موکول شد.

٤ ـ در مورد برقراری مستمری بازنشستگی آقای حسین اشرفی از تاریخ ٠٨/٠٦/١٣٩٦ با کدشناسایی ٩١٦٩ و آقای بیژن سرلک صفائی با کدشناسایی ١٣٩٧ از تاریخ ٠٧/٠٦/١٣٩٦ ، مقرر شد احکام برقراری صادر شود.

جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید. 

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٦/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/٠٦/١٣٩٦ نهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور           امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

 ١ـ درخصوص گزارش مالی ملاحظه می شود در طول هفته در تاریخ ١٤/٠٦/١٣٩٦ و در تاریخ ١٥/٠٦/١٣٩٦ سپرده گزاری در بانک ملی شعبه خشایار انجام شده قرائت شد. همچنین حسب گزارش مبلغ مستحصله از حسابهای مختلف آماده گذاری است، نظر به اینکه سود سپرده گذاری بانک ملی حسب توافق انجام شده کماکان ٢٢% است و بخشنامه های جدید هنوز اثری در تقلیل سود سپرده حدود تفاهم نکرده لذا مقرر شد رقم مزبور نیز به همان منوال در بانک ملی خشایار سپرده گذاری شود.

٢ ـ مدارک لازم جهت ثبت نام در بورس و اخذ کد مخصوص از طریق کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه تکمیل و ارسال شد تا کد بررسی برای صندوق دریافت شود تا در صورتی که اوراق مشارکت ارائه شده در تابلو بورس در آینده مقرون به صرفه تشخیص داده شد امکان خرید از طریق بورس فراهم شده باشد. درخصوص خرید اوراق مشارکت از بازار ثانوی نظر به اینکه از چند روز پیش دولت به بانکها اعلام کرده است خارج از بورس معامله انجام نشود از طرفی حسب استعلام انجام شده روز جاری سود اوراق ارائه شده در تابلوی بورس ١٦ تا ١٧% است لذا اولاً خرید در بازار ثانوی فعلاً منتفی است ثانیاً خرید از بورس هم صرفنظر از اینکه سود قابل توجهی ندارد و اساساً بلحاظ اینکه فاقد کد بررسی هستیم فعلاً مقدور نیست. همچنین حسب پاسخ استعلام تلفنی اوراق مشارکت اخزا پیشنهاد شده است که مالک حاضر است به صورت وکالتی منتقل کند لیکن هیأت مدیره به لحاظ اینکه ممکن است شرکت مزبور یک روز اعلام ورشکستگی کند و مالکیت اوراق مزبور مواجه با مشکل شود مورد موافقت قرار نگرفت.

٣ـ درخصوص قراردادهای همکاران اداری مقرر شد برای شش ماه قرارداد جدیدی با ایشان منعقد شود لیکن قبلاً نسبت به تصفیه حساب قرارداد قبلی خود اقدام کنند. مقرر شد در مورد داشتن پرسنل ابتدا نیاز صندوق به ایشان را بررسی مجدد کنیم که چنانچه نیاز صندوق با پرسنل خود کانونها برطرف می شود به نحوی که سالی دو ماه یا هر مبلغی که متعاقباً تصویب شود به عنوان پاداش به ایشان داده شود . همچنین در دستور مجمع عمومی قرار گیرد چنانچه تصویب شد با انقضاء قرارداد پرسنل استانها قرارداد ایشان تمدید نشود.

٤ ـ در مورد پرونده خانم ناهید صبری سیلاوی مجدداً هفته آینده با حضور آقای زندیه بررسی معمول شود.

٥ ـ گزارش جناب آقای فخری درخصوص اعتراض به شورای عالی مالیاتی در مورخه ١٦/٠٦/١٣٩٦ ثبت شد و متعاقب آن نامه ای به منظور اخذ دستور توقف اجرای حکم برای ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای تقوی نژاد ارسال گردید. همچنین مقرر شد از وکلای صندوق آقایان زاهدپاشا و واحدی خواسته شود برای تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری یک ماه دیگر خودداری کنند تا معلوم شود آیا از سوی شورا در قالب مادتین ١٥١ و ١٥٦ قانون مالیاتهای مستقیم چه تصمیمی اتخاذ می شود .

٦ ـ در مورد پرونده مستمری بازماندگی خانم آنوش برناردی مذاکرات به نتیجه نهائی رسید و مقرر شد اعضاء محترم هیأت مدیره تا هفته آینده اتخاذ تصمیم شود. 

 

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٦/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/٠٦/١٣٩٦ دهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور             امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١ـ درخصوص گزارش مالی ٢٧/٠٦/١٣٩٦ مدیر محترم امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سپرده گذاری مقرر و تصویب گردید با عنایت به تماس امور مالی با بانک ملی و ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه سود سپرده ماهیانه بیش از ١٥% نمی باشد و اینکه در حال حاضر امکان دیگری برای صندوق از نظر شرایط دریافت بهره و سود بیشتر وجود ندارد و غبطه صندوق از لحاظ ابداع موجودی، نقدی ضرورت دارد و تکلیف قانونی می باشد که مبلغ بصورت سپرده یکساله بلند مدت با سود ماهیانه ١٥% نزد بانک ملی شعبه خشایار اقدام گردد.

 ٢ـ درخصوص پیشنهاد جناب آقای دکتر دادخواه و گزارش جناب آقای افتخاری در جلسه طرح و به جهت مشخص نبودن قیمت متر مربع فروشی اداری و تجاری و عدم حضور دیگر همکاران هیأت مدیره مقرر شد در جلسه آتی هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء و دعوت از فروشنده و مالک، موضوع مجدداً طرح و بررسی شود .

 ٣ ـ گزارش پیشنهاد نشست هم اندیشی یا جمعی از وکلای آشنا به مسائل صندوق حمایت در روز چهارشنبه مورخ ٢٩/٠٦/١٣٩٦ ساعت ١٤ در محل صندوق طرح و مقرر و تصویب گردید با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت آن ، نشست مذکور برگزار و اعضای دعوت شده در گزارش کتباً از سوی هیأت مدیره صندوق دعوت شوند.

 ٤ـ درخصوص دادخواست تقدیمی آقای حسن زاده به دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح اساسنامه صندوق مبنی بر حذف قید «مقیم مرکز» نسبت به وکلای دادگستری داوطلب عضویت در هیأت مدیره صندوق و پاسخ بدان، مقرر گردید آقایان افتخاری، زندیه و جناب آقای صدیق پاسخ مقتضی را تهیه فرمایند.

٥ ـ درخصوص قرائت رونوشت نامه هیئت دولت نسبت به پیشنهادات مدیرعامل سابق صندوق جناب آقای صدیق، مقرر شد در دستور کار هفته آتی با حضور تمامی اعضاء هیأت مدیره قرار گیرد و اقدام مقتضی انجام پذیرد.

 ٦ـ درخصوص احکام برقراری مستمری بازنشستگی آقای فیروز شهیدی به کد شناسائی ٦٠٠ از تاریخ ٢٠/٠٦/١٣٩٦ ، طرح و مورد تصویب قرار گرفت جلسه در ساعت ١٢:٣٠ ظهر خاتمه یافت.

 

صورتجلسه مورخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ یازدهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با شرکت            امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

 ١ـ درخصوص گزارش مالی ضمن ملاحظه و تأیید عملکرد مالی در تاریخهای ٢٩/٠٦/١٣٩٦ و ٠١/٠٧/١٣٩٦ به ترتیب سپرده گذاری در بانک ملی شعبه خشایار و وجوه آزاد شده نیز مقرر شد به ترتیب سابق در بانک ملی سپرده گذاری شود.

 ٢ ـ در مورد گزارش پیشنهادی آقای محمدعلی دادخواه خرید یک ساختمان در حال احداث مقرر شد آقای افتخاری یک گزارش توجیهی و اقتصادی تهیه کنند تا در تصمیم گیری نهایی مورد لحاظ قرار گیرد.

 ٣ ـ گزارش هم اندیشی ملاحظه و قرائت شد و مقرر شد جلسه آتی در روز ١٧/٠٧/١٣٩٦ رأس ساعت ١٤ در محل صندوق تشکیل شود با دستور بررسی منابع مالی صندوق لازم دیده شد قبل از حلول وقت از دوستان دعوت و موضوع جلسه تذکر داده شود.

 ٤ ـ درخصوص درخواست استخدام نماینده صندوق در کانون ایلام با بررسی های به عمل آمده و نظر به اینکه تعداد وکلاء ایلام حداکثر ٢٥٠ نفر است که تاکنون امور مربوط به ایشان را احدی از کارمندان آن کانون انجام می داده است و صندوق سالیانه ٢ بار پاداش در حد حقوق کارمندان مزبور پرداخت می کرده است از طرفی سیاست اخیر صندوق در جهت تقلیل هزینه های پرسنلی و غیر ضروری می باشد لذا با به کارگیری نیروی مستقلی در ایلام موافقت نشد و مقرر شد مدیریت محترم عامل شخصاً با ریاست کانون ایلام جهت منتفی بودن موضوع صحبت کنند.

 ٥ ـ درخصوص ارزیابی ملک کانون اراک پیشنهاد آن کانون ملاحظه شد لیکن هیأت مدیره اصولاً با تنقیح مناط از مواردی که بانکها وام می دهند و کارشناسی توسط وام دهنده انجام می شود تصمیم گرفت کارشناس خود را معرفی کند لیکن کانون استان مرکزی هم بتواند کارشناس معرفی کند تا اگر نظر هر دو واحد بود طبق آن عمل شود و الا به قید قرعه کارشناس سومی انتخاب شود تا بنا بر نظر اکثریت عمل شود همچنین کارشناس یا کارشناسان مزبور قیمت روز ملک را بعلاوه اجاره بهاء سه ساله آن را ابتدا از اول آبانماه سال ١٣٩٦ تعیین کنند. صندوق آقای مهندس حسین بیک محمدنژاد را تعیین کرد و مقرر شد با قید قبول هزینه های کارشناس توسط کانون استان مرکزی اسناد ملک از آن کانون اخذ و در اختیار کارشناس مزبور قرار گرفته شود.

 ٦ ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقای حسین عبدالهی از تاریخ ٢٩/٠٦/١٣٩٦ با کدشناسایی ٦٩١ مقرر شد حکم برقراری صادر شود.

 ٧ ـ درخصوص گزارش  جناب آقای افتخاری در مورد خرید آپارتمان ایشان به شرح زیر ورود صندوق به عرصه خرید ملک را توجیه کرده لازم می دانند: نظر به اینکه هر مؤسسه مالی دارایی های خود را بهتر است در سبدی از انواع مختلف سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید و نظر به اینکه مقررات مربوط به صندوق حمایت در حال حاضر سرمایه گذاری در سبدی مشتمل بر سپرده گذاری در بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت و خرید ملک را میسر می سازد و با توجه به اینکه تجربه خرید دفتر فعلی صندوق حمایت حدود ١٢ سال پیش به قیمت ٨ میلیارد ریال ملکی را به نرخ روز تقریبی ١٢ میلیارد تومان در اختیار صندوق حمایت قرار داده است که هیچ یک از رویه های قانونی فوق الذکر چنین ارزشی ایجاد نکرده و نمی کند، و با توجه به مندرجات گزارش مورخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ جناب آقای افتخاری ، لذا هیأت مدیره تصویب می نماید مذاکرات و مطالعات مقدماتی با مالکین املاک مذکور به عمل آمده و مراتب به صورت گزارش به تصویب مجمع عمومی آبان ماه ١٣٩٦ برسد و در صورت تصویب مجمع اقدامات مقتضی پیگیری شود. همچنین مذاکراتی هم با برخی مسئولین کمیسیون ساختمان کانون مرکز به عمل آمده تا ظرف هفته آینده احتمال یا عدم احتمال فروش ٢ طبقه در ٧ طبقه ساختمان در حال احداث کانون وکلای مرکز در سعادت آباد به اطلاع صندوق برساند در صورتی که پاسخ مثبت از سوی کانون وکلا دریافت شود مراتب با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع مجمع عمومی محترم خواهد رسید.

جلسه ساعت ١٤:١٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٠/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٠/٠٧/١٣٩٦ دوازدهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

 ١ـ درخصوص گزارش مالی مقرر شد کل مبلغ وجه قابل سپرده گذاری مستحصله از بانک ملی کاخ و بانک ملی خشایار و بانک سپه ونک و بانک تجارت نفت شمالی و بانک تجارت سعدی شمالی و سپرده های فسخ شده نزد بانک سپه در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شود.

٢ـ درخصوص تقاضای خانم فریبا مشیرپور مبنی بر انتقال سوابق خود به تأمین اجتماعی با این توضیح که از تاریخ ٠٩/٠٤/١٣٨١ عضو صندوق حمایت شده اند و حق بیمه پرداخته اند و در سال ٨٣ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شده اند. هم زمان حق بیمه به صندوق و تأمین اجتماعی می پرداخته اند تا اینکه در تاریخ ٣١/٠٣/١٣٨٥ پرداخت حق بیمه به کانون را متوقف کرده اند. در واقع در ازمنه ای به هر دو صندوق حق بیمه می پرداخته اند. مقرر شد نسبت به ایامی که پرداخت حق بیمه ایشان هم پوشانی نداشته است به عنوان سابقه خدمت محسوب شده و حق بیمه مأخوذه ایشان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شود

.٣ـ درخصوص تقاضای آقای رحیم مختاری با استفاده از مدرک تصمیم گیری فوق با توجه به اینکه مشابه موضوع بند پیشین است اقدام شود.

 ٤ـ در مورد برقراری مستمری بازنشستگی خانم فریده غرمی با کدشناسایی ٤٩٠١ از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ و خانم شهلا بهادری با کدشناسایی ٥١٢٨ از تاریخ ٠٤/٠٧/١٣٩٦ و آقای سیدجواد حسینی اخگر با کدشناسایی ٤٩٣٢ از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ مقرر شد احکام بازنشستگی صادر شود.

٥ ـ مقرر شد هم فکری و بازخوانی مجددی درخصوص اصلاحیه آئین نامه و اساسنامه صندوق که مکاتبات آن انجام شده در روز سه شنبه ١٨/٠٧/١٣٩٦ در محل صندوق در ساعت ١٣ با حضور اعضاء هیأت مدیره انجام پذیرد. جلسه ساعت ١١:٤٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٧/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٧/٠٧/١٣٩٦ سیزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

گزارش مالی ١٧/٠٧/١٣٩٦ وجوه آزاد شده در تاریخ ١٥/٠٧/١٣٩٦ در بانک ملی سپرده گذاری شده است و سه فقره چکهایی که هزینه خرید ٥٥.٠٠٠ اوراق ١.٠٠٠.٠٠٠ ریالی که در تاریخ ١٢/٠٧/١٣٩٦ به نام صندوق منتقل گردید با موضوع اوراق بهادار اوراق مشارکت طرح های عمرانی انتقالی دولت با تاریخ انتشار ٠٩/٠٩/١٣٩٥ و سررسید ٠٩/٠٩/١٣٩٩ با سود علی الحساب ١٥% با شرط پرداخت سود در مقاطع شش ماهه که اولین قسط سود این صندوق می بایست در تاریخ ٠٩/٠٩/١٣٩٦ به حساب صندوق واریز شود. مورد ملاحظه هیأت مدیره قرار گرفت همچنین مقرر شد مبلغ قابل سرمایه گذاری مستحصله از بانکهای ملی شعبه خشایار و کاخ و سپه میدان ونک و تجارت شعب نفت شمالی و سعدی شمالی در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شود.

 ٢ ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقای علی محمد تقوی با کدشناسایی ٢٤٤٠ از تاریخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ با ٢٦ سال و ٧ ماه سابقه آقای اکبر شعاعی با کدشناسایی ٤٦٥٥٨ از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ و ٢٦ سال تمام سابقه بیمه پردازی و آقای احمدعلی شکری از تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ و ٤٥ سال تمام سابقه خدمت و بیمه پردازی و آقای غلامحسین نظری خامنه با ٣٥ سال کامل سابقه بیمه پردازی از تاریخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ از تاریخ ٠٣/٠٧/١٣٩٦ مقرر شد به شرح فوق احکام برقراری صادر شود.

٣ ـ درخصوص تقاضای آقای مجتبی روحانی یزدی مبنی بر تقسیط مجدد بدهی بابت مابه التفاوت، نظر به اینکه مجوزی جهت تقسیط مجدد اقساط سنوات موجود نیست از طرفی ملاحظه می شود اخطار بند دال توافقنامه فیمابین نشده است لذا مقرر شد این اخطار ارسال شود تا ظرف یک ماه تمام اقساط معوقه را به صندوق بپردازد و الا وفق قسمت انتهایی بند مزبور عمل شود.

٤ ـ درخصوص درخواست ورثه مرحوم شهرام صفاآبادی ، نظر به ماده ٢٢ آئین نامه اجرائی ماده (٨) قانون صندوق ناظر به تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به توافق اعلامی ایشان با صندوق، مقرر شد حق بیمه پرداختی بعنوان غرامت، طی صدور چک به نامبردگان، مسترد تا کما فرض الله فیمابین خود تقسیم و دریافت دارند مراتب اسقاط هرگونه ادعائی در این خصوص نسبت به صندوق در آتیه، از ایشان به هنگام تسلیم چک، کتباً اخذ گردد که این تصمیم با عدول از تصمیم قبلی هیأت مدیره درصدر همین صفحه، لازم الاجرا می باشد.

 ٥ ـ درخصوص بندهای ٤ و ٥ دستور کار هیأت مدیره این جلسه (مورخ ١٧/٠٧/١٣٩٦) مقرر شد در اسرع وقت متعاقباً بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی گردد.

 

صورتجلسه مورخ ٢٤/٠٧/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٤/٠٧/١٣٩٦ چهاردهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-گزارش مالی ملاحظه میشود در تاریخ ٢٢/٠٧/١٣٩٦ در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شده است گزارش سایر چکهای صادره در طول هفته که عمدتاً پرداخت سنوات و مرخصی کارمندان صندوق بوده است، ملاحظه شد. درخصوص مبلغ قابل سپرده گذاری مقرر شد این رقم نیز در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شود.

٢-در مورد طراحی جدید وب سایت صندوق نظر به بررسیهای آقای کیخسروی به کمک دایره انفورماتیک صندوق مقرر و تصویب شد نظر به عدم امکان ارتقاء سطح سایت فعلی به طور کل سایت جدیدی توسط مهندس باقری طراحی شود. که دارای حداقل امکانات سامانه وکلا و کار آموزان و بازنشستگان و اخبار کانونها و صندوق و معرفی صندوق و قوانین و مقررات و پاسخ به سؤالات متداول قابل اصلاح و ارتقاء و گزارشها و نمودارهای توصیفی و جستجوی وکلا و کارآموزان سراسر کشور متضمن اطلاعات مجاز برای دسترسی عموم مردم و معرفی هیأت مدیره کانونهای سراسر کشور، نحوه ارائه خدمات افزون بر حمایتهای بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت شامل وام و بیمه تکمیلی و پیوندها و تماس با ما و نشانی های مورد نیاز وکلا را شامل شود، مقرر شد صدور دسترسی در  امور مالی مندرج در سایت طبقه بندی شده خصوصاً مورد مالی در حد مقرر در قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد. مدیریت سایت مستقیماً زیرنظر هیأت مدیره خواهد بود.

٣-در مورد صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی آقای عبدالله امیری با کد شناسائی ١٣٣٥ از تاریخ ٢٢/٠٧/١٣٦٦ در ماه مقرر شد حکم مزبور صادر و برقرار گردد.

٤- نامه آقای آل آقا ناظر بر پیش نیازهای ایشان برای تهیه گزارش توجیهی سرمایه گذاری صندوق در بخش ساختمان مطالعه شد، مقرر شد جناب آقای افتخاری پاسخگو شود و مشترکاً نسبت به تهیه این گزارش اقدام نمایند. جلسه در ساعت ١٢ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٠١/٠٨/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ پانزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-درمورد گزارشهای مالی سپرده گذاری در تاریخ ٢٦/٠٧/١٣٩٦ در بانک ملی شعبه خشایار ملاحظه شد همچنین مقرر شد، مبلغ آزاد شده از حسابهای بانک ملی کاخ و بانک ملی خشایار و تجارت نفت شمالی و تجارت سعدی شمالی و سپه میدان ونک و کشاورزی شعبه ظفر در بانک ملی شعبه خشایار با شرایط پیشین سپرده گذاری شود.

٢-در مورد گزارش جناب افتخاری درخصوص سرمایه گذاری در املاک گزارش مزبور ملاحظه شد و نظر به اینکه پیگیری های دیگری مورد نیاز است مقرر شد با مساعدت سایر همکاران صندوق نسبت به گزارش نهایی اقدام نمایند.

٣-درخصوص اتومبیل پژو پارس متعلق به صندوق حسب گزارش شفاهی جناب عابدی مدیریت داخلی صندوق نظر به اینکه سالی ٢ میلیون تومان هزینه طرح تردد و حدود ٥/١ میلیون تومان هزینه بیمه و مبالغی هزینه نگهداری و لاستیک و غیره است از طرفی نیاز به تردد به وسط شهر به نسبت گذشته که در بانکها حتماً باید حضوری عملیات بانکی انجام میشد کمتر است لذا نگهداری آن از بهره برداری که دارد هزینه بیشتری دارد، هیأت مدیره موافقت کرد مدیر داخلی با حداقل سه استعلام نسبت به واگذاری آن به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام کند.

٤-دستور کار پیش بینی شده برای مجمع عمومی ٢٥/٠٨/١٣٩٦ مبنی بر جایگزینی ارجاع کار صندوق در شهرستانها از کارمندان صندوق به کارمندان کانونها با پرداخت پاداش سالانه به ایشان به جهت صرفه جویی در هزینه های صندوق خصوصاٌ با توجه به سیستمی شدن اکثر کارهای صندوق در سراسر کشور و نیز خرید ملک و افزایش وام مستمری بگیران از ٢ میلیون تومان به ٤ میلیون تومان با سقف حداکثر بیست میلیارد ريال در سال با مدت بازپرداخت دوازده ماهه به تصویب اکثریت رسید.

٥-درخصوص تقاضای آقای دکترآذربایجانی هیأت علمی دانشگاه تهران، مبنی بر عضویت در صندوق حمایت، نظر به اینکه تقاضای ایشان تصریحی بر قصد انتقال سوابق دانشگاهی خود به صندوق ندارد، از طرفی عضو صندوق اجباری دولتی بوده اند، لذا باستناد مفهوم تبصره ماده ١ قانون تشکیل صندوق نمی توانند عضو این صندوق شوند. در پاسخ مرقوم شود چنانچه قصد انتقال سوابق را دارند تصریحاً اعلام تا نسبت به مطالبه سوابق ایشان و تشکیل پرونده اقدام شود.

٦-درخصوص تقاضای آقای محمدعلی علی نوری به شرح نامه وارده به شماره ٩٦١٧٤٢٦٨ مورخ ٢٧/٠٦/١٣٩٦ مبنی بر تقاضای اشتمال ضوابط بازنشستگی در صندوق حمایت با توجه به بند ج ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه با داشتن حداقل ١٢ ماه سابقه جبهه، نظر به اینکه طبق قانون یاد شده اگر کسی مشمول مقررات صندوق            تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگر ( در ما نحن فیه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ) باشد، استحقاق دریافت بازنشستگی از هر دو صندوق را دارد. لذا پایه اصلی این قانون عضویت در صندوق تأمین اجتماعی است که صندوق حمایت مستقل از آن است، مضافاً اینکه مستنداً به تبصره ا ق تشکیل صندوق آقای نوری در زمان اخذ پروانه مشمول مقررات بازنشستگی نیروهای مسلح بوده و مشمولین بازنشستگی نیروهای مسلح از شمول مقررات صندوق حمایت مستثنی می باشد. علیهذا تقاضای مشارالیه مبنی بر استفاده از مقررات بازنشستگی صندوق حمایت قابل پذیرش نبوده و مطابق مصداق قانونی مذکور تشخیص داده نشد.

٧-در رابطه با پیشنهاد رئیس واحد مستمریها درخصوص اجرای شرط تقدم و تأخر اعضاء هیأت علمی در صندوق حمایت به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد. ١-اعضای هیأت علمی کلیه دانشگاهها، که قبل از اخذ پروانه وکالت، به عنوان عضو هیأت علمی مشمول مقررات صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی       بوده اند یا هستند، کماکان مشمول مقررات صندوق های مذکور تلقی می شوند. ( تبصره ماده ١ قانون تشکیل صندوق حمایت ) ٢-لیکن اشخاص که ابتدا پروانه وکالت یا کارآموزی اخذ و عضو صندوق حمایت شده اند و بعداً عضو هیأت علمی می شوند به دو گروه تقسیم می شوند : الف ـ گروه اول آنهایی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای دولتی استخدام رسمی میشوند. چون الزاماً  عضو صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می گردند لذا تداوم عضویت آنها در صندوق حمایت بلحاظ عدم توجیه استفاده همزمان از مقررات حمایتی دو صندوق بازنشستگی توجیه ندارد و عضویت ایشان در صندوق حمایت قطع میشود. ب ـ گروه دوم آنهایی هستند که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاههای غیردولتی استخدام می شوند و عموماً می توانند مشمول مقررات تأمین اجتماعی شوند. از آنجائیکه این گروه بدواً عضو صندوق حمایت بوده اند و سازمان تأمین اجتماعی نیز اعضاء صندوق حمایت را مستثنی از مقررات تأمین اجتماعی تلقی می کند، لذا این گروه از وکلا همچنان عضو صندوق حمایت باقی خواهند ماند.

٨-درخصوص تقاضای خانم کتایون حسین نژاد وفق پیشنهاد واحد مستمری، مقرر شد نامبرده گواهی مثبته مبنی بر پرداخت حق بیمه تا سال ٩٢ را ارائه نماید. اگر چنین گواهی ارائه کرد نسبت به اخذ حق بیمه از تاریخ مزبور تا زمان اجرا با لحاظ ضرایب مربوطه و اخذ حق بیمه های معوق اقدام شود.

٩-درخصوص مستمری خانم سیمین ترکیان همسر بازمانده مرحوم سیدضیاء الدین سیدزاده تبریزی مقرر شد گواهی مساعدی از سفارت خانه چنانچه محل اقامت خارج باشد، مبنی بر عدم اشتغال و عدم ازدواج ( تا قبل از سال ٤/٩٢ ) تهیه و ارسال دارند تا متعاقباً اقدام مقتضی معمول گردد.

١٠-درخصوص برقراری مستمری خانم هما شیخ با کدشناسائی ١٥٥٦ با سابقه ١٨ سال و ٧ ماه از تاریخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ اقدام شود. جلسه ساعت ١٥:٢٠ به اتمام رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٠٨/٠٨/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٨/٠٨/١٣٩٦ شانزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی ملاحظه می شود در دو نوبت ٠٣/٠٨/١٣٩٦ و ٠٦/٠٨/١٣٩٦ وجوه صندوق در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شده است. همچنین مبلغ ١٢.٩٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال آماده سپرده گذاری است که مقرر شد کلاً در بانک ملی شعبه سپرده گذاری اقدام شود.

 ٢ـ مقرر شد جهت تقدیر از نمایندگان دولت در مجمع عمومی به هر یک از ایشان هدیه ای نفیس به عنوان پاداش و به اعضاء پیشین هیأت مدیره بلحاظ خدمات یک دوره عضویت در هیأت مدیره ضمن اعطاء لوح تقدیر یک جلد کتاب نفیس هدیه شود.

 ٣ـ نامه شماره ٤٠/٥ ـ ٩٥ مورخ ٠١/٠٨/١٣٩٦ وارده به شماره ٩٦١٧٥٨١٠ مورخ ٠٢/٠٨/١٣٩٦ ایلام مقرر شد در پاسخ موافقت کلی با این قید که پس از معرفی مورد خاص و بررسی منافع صندوق و به شرط حصول تمامی شرایط خرید توسط صندوق و در اختیار قراردادن آن به کانون ایلام برای مدت مورد توافق و سپس واگذاری آن به کانون ایلام به قیمت روز که نباید از قیمت خرید کمتر باشد بعلاوه اجرت المثل ایام تصرف طبق نظر کارشناس اعلام شود. 

٤ـ درخصوص تقاضای بازماندگان مرحوم محسنی مفرد که بیش از یکسال قبل از فوت آن مرحوم حق بیمه خود را به صندوق نپرداخته طبعاً پروانه خود را نیز تمدید نکرده است مبنی بر برقراری حکم بازنشستگی نظر به اینکه ماده ١٢ قانون تشکیل برخورداری از خدمات صندوق را منوط کرده به پرداخت ٩٠ روز حق بیمه در آخرین سال حیاط کرده لذا تقاضای بازماندگان مورد پذیرش هیأت مدیره قرار نگرفت. مراتب به متقاضیان اعلام شود تا چنانچه اعتراضی دارند اعتراضشان در مجمع آتی مطرح شود. جلسه ساعت ١٣:١٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٢٢/٠٨/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٢/٠٨/١٣٩٦ هفدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١-درخصوص گزارش مالی خانم فیاضی ملاحظه شد. همچنین گزارش خرید ١٠٠٠٠٠ برگ اوراق انتقالی اخزا با سود علی الحساب ١٥% در سال و سررسید ٠٩/٠٩/١٣٩٩ در شش قسط سالانه اولین سررسید ٠٩/٠٩/١٣٩٦ پرداخت شده است.

٢-درخصوص برقراری میستمری بازنشستگی خانم مریم نایب زاده با ٢٧ سال و ٦ ماه و ١٠ روز سابقه بیمه پردازی تصویب شد.

٣-با حضور مدیران بانک سپه شعبه سعادت آباد و نماینده معاون مالی منطقه سه آن بانک نظر به اینکه پیشنهاد خاصی که به نفع صندوق ارزیابی شود و در مقایسه با سایر بانکها قابل توجیه باشد نداشتند . مذاکره شد که پس از هماهنگی با مسئولین و هیئت مدیره آن بانک درصورت وجود پیشنهاد بهتری جلسه دیگری ترتیب داده شود.

٤-درخصوص تقاضای آقای ... برای استفاده از وجهی که برای کمک به همکاران وکیل توسط مجمع عمومی تصویب شده است نظر به اینکه ایشان یک بار در اردیبهشت سال ١٣٩٦ از این کمک بلاعوض استفاده کرده است و حسب گزارش حق بیمه خود را تا شهریور ماه سال جاری تصفیه کرده است لذا هیئت مدیره ایشان را در اولویت تشخیص نداد لیکن با توجه به اینکه حسب الاظهار در نامه ارسالی ایشان اغلب هزینه های ایشان هزینه درمانی است . هیئت مدیره موافقت کرد هزینه بیمه تکمیلی ایشان را از آذر ماه سال جاری پرداخت نماید. چنانچه این اقدام مورد پذیرش ایشان باشد .

٥-گزارش تهیه شده توسط مدیریت محترم عامل برای قرائت در مجمع عمومی ٢٥/٠٨/١٣٩٦ استماع شد و بعضی پیشنهادات اصلاحی داده شده و قرار بر اصلاحاتی شد .

 

صورتجلسه مورخ ٢٩/٠٨/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٩/٠٨/١٣٩٦ هجدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای والاگیر در ماه از ١٧/٠٧/١٣٩٦ صادر شود.

 ٣ـ درخصوص درخواست کمک مالی بلاعوض موضوع مصوبه مورخ ٢٨/١١/١٣٩٥ مجمع عمومی (بند هـ ) مقرر شد مبلغ یکصد میلیون ریال از محل مطالبات صندوق بابت ٤% حق بیمه سهمی کانونها به آقای ... مشروط به تصفیه حساب بدهی های ایشان به صندوق قبل یا همزمان با پرداخت این وجه پرداخت شود.

 ٤ـ مقرر شد آقای حبیب نژاد برای تنسیق نحوه پرداخت کمکهای بلاعوض موضوع بند هـ صورتجلسه ٢٨/١١/١٣٩٥ آئین نامه ای تدوین و جهت بحث و بررسی به هیأت مدیره ارائه نمایند.

٥ ـ مقرر شد قرارداد شرکت داده پرداز برای یکسال شمسی از ٠٥/٠٨/١٣٩٦ با مبلغ ١٣٦.٠٠٠.٠٠٠ ریال تمدید شود. ضمناً گزارش توجیهی مکتوبی توسط انفورماتیک مستند به گزارش بازدید از محل نگهداری سرور این صندوق و نحوه نگهداری آن و تحقق تعهداتی که در سنوات گذشته داده اند و در قرارداد حاضر تکرار شده است ارائه دهند. بدیهی است با توجه به اینکه این قرارداد با عدم پرداخت اقساط ماهانه قابل فسخ از سوی صندوق است، لذا در صورت مغایر بودن گزارش مزبور با ضرورت تمدید قرارداد فسخ قرارداد می تواند در دستور کار قرار گیرد. متعاقباً واحد انفورماتیک گزارش ٢٩/٠٨/١٣٩٦ خود را ارائه کرد که هیأت مدیره تمدید قرارداد را مقرون به صلاح تشخیص داد.

 ٦ ـ در مورد درخواست آقای احسان الله حیدری مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه در صندوق حمایت به جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نظر به اینکه نامبرده قبل از شروع به اشتغال به کار وکالت بیمه شده تأمین اجتماعی بوده است و نظر به اینکه مصوبه اخیر هیأت مدیره درخصوص وضعیت بیمه پردازی اعضاء هیأت علمی دانشگاههای دولتی و آزاد ناظر بر آینده است و عطف به ماسبق نمی شود و نظر به اینکه نامبرده حق مطالبه بعدی حق بیمه های پرداختی به صندوق را در آتیه از خود سلب نموده است با درخواست نامبرده مبنی بر قطع پرداخت حق بیمه از تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٤ موافقت می شود. بدیهی است با توجه به این مصوبه پرداخت حق بیمه از ٠١/٠٤/١٣٩٤ تاکنون سالبه به انتفاء موضوع می باشد. جلسه ساعت ١٤:٤٥ به پایان رسید و بحث مطالعه صورتجلسه مجمع ٢٥/٠٨/١٣٩٦ به جلسه آتی موکول شد.   

 

صورتجلسه مورخ ١٣/٠٩/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٣/٠٩/١٣٩٦ نوزدهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ گزارش کیفیت دعوت از کانون وکلاء مرکز و مألاً ارجاع موضوع توسط رئیس کانون مرکز به صندوق و حضور آقایان فخری و کیخسروی در کمیسیون لوایح دولت جهت مذاکره در موضوع تقاضای هیأت مدیره صندوق برای اصلاح آئین نامه صندوق و اینکه نهایتاً مقرر شده است ایرادات مدنظر کمیسیون مزبور (که حضوراً متذکر شده اند و عمدتاً فقدان گزارش توجیهی برای چنین اصلاحاتی است و بررسی عواقب اجتماعی و اقتصادی و اثر آن بر منابع و موجودیهای صندوق که در مکاتبات انجام شده معین ومشخص نشده و هم عرض بودن بعضی پیشنهادات با سطح مورد انتظار قوانین) با تشکیل کارگروههایی اصلاح شده متعاقباً ارسال شود.

٣ـ مقرر شد کارگروهی با حضور اعضاء هیأت مدیره و خانم ها و آقایان آل آقا و عابدی و فیاضی و اسماعیلی ، زارعی ، صالح آبادی ، شهنازی ، شاکری تشکیل شود تا با برگزاری جلسات تخصصی با مدیریت تخصصی جناب آقای فخری نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٧ برای مجمع عمومی بهمن ماه تهیه نماید.

٤ـ نظر به ضرورت بایگانی کردن اطلاعات پرونده های همکاران به صورت دیجیتالی و با توجه به بررسی های به عمل آمده توسط رئیس واحد انفورماتیک مبنی بر لزوم خرید دو دستگاه اسکنر و دو دستگاه سیستم کامپیوتر با ارزیابی حدود ١٣٤.٠٠٠.٠٠٠ ریال موافقت شد و مقرر شد تحت آموزش انفورماتیک آقای فرجی و خانم رازی به تدریج کلیه پرونده های همکاران را از این طریق بایگانی کنند به نحوی که برای هر وکیل و بازنشسته ای فایل مستقلی داشته باشیم. همچنین مقرر شد آقای کیخسروی بررسی کنند بهترین نرم افزار بایگانی را یافته امکاناتش را استعلام و در اسرع وقت به هیأت مدیره گزارش کنند.

٥ ـ نظر به اتمام مدت قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه سامان مجدداً نمایندگی داده شد به آقای کامبیز زندیه تا با بررسی های کامل و اختیارات تام نسبت به تمدید قرارداد یا امضاء قرارداد جدید با همان حدود سابق با رعایت شرط مندرج در قرارداد مرداد ماه که بیمه را مقید کرده است به تمدید قرارداد با همان رقم سابق اقدام کنند.

 ٦ ـ در مورد برقراری مستمری بازماندگان برای متقاضی خانم سیما نبیلی همسر مرحوم عباس حیدری مهر که در سه سال آخر حیات خود به واسطه بیماری سرطان که مدارک مثبته آن ارائه شده است حق بیمه نپرداخته است با توجه به ماده ١٢ آئین نامه صندوق مشمول حمایتهای صندوق نخواهد شد لیکن همچون مورد مشابه به مجمع عمومی موکول خواهد شد.

 ٧ ـ درخصوص برقراری مستمری آقای فرهاد اشرفی از تاریخ ٠١/٠٩/١٣٩٦ و آقای ابوالقاسم نیک نژاد احمدسرائی و آقای سیدعباس هاشمی از تاریخ ٢٤/٠٨/١٣٩٦ و آقای علی کیان مهر از تاریخ ٣٠/٠٨/١٣٩٦ و آقای فرامرز اعرابی از تاریخ ٠٦/٠٩/١٣٩٦ مقرر شد به شرح مذکور احکام بازنشستگی صادر شود . جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید . 

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٩/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/٠٩/١٣٩٦ بیستمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ ـ پیش نویس آیین نامه وام کارکنان صندوق اصلاحاتی شد و نسخه اصلاحی به امضاء اعضاء هیأت مدیره رسید.

 ٣ـ در مورد تقاضای آقای عباس معصومی مبنی بر انتقال سوابق بیمه ای خود اعم از سوابق قبل از وکالت و سوابق ایام کارآموزی و وکالت خود با توجه به مشروح نظریه رئیس واحد مستمری تقاضای ایشان فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.

 

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٩/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/٠٩/١٣٩٦ بیست و یکمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-تقاضای مدیرداخلی مبنی بر افزایش ٥/١٢% حقوق ثابت کارمندان بحث و بررسی شد اتخاذ تصمیم مقتضی موکول شد به اجرای طرح اصلاح سیستم دستمزد و حقوق و طبقه بندی مشاغل که طرحهای واصله دستور هفته آینده است. همچنین مقرر شد جناب افتخاری مطالعه ای درخصوص وضعیت فعلی مشاغل و نحوه اجرای مسئولیتهای محوله و تهیه گزارش جامعی در این خصوص تهیه نمایند.

٣-موضوع تصمیم گیری در مورد مجمع برای کمک به زلزله زدگان بحث شد و پیشنهاد آقای فخری نیز مبنی بر استنباط از مصوبه بعنوان کمک و همکاری زلزله زده و یا پرداخت یک میلیارد ريال مصوب در قالب کمکهای پرداختی به همکاران مصوبه مجمع بوده بررسی شد و نهایتاً موکول شد به بررسی بیشتر در جلسه آتی هیأت مدیره

٤-در مورد خرید املاک آقای افتخاری گزارش دادند که  اداره امور آب تهران نظریه خود را اعلام کرد که به شهرداری منطقه ارسال کرده و اکنون شهرداری مراحل مربوط به حدود دستور نقشه طی میکند تا با وصول آن میزان احتمالی آن قسمت از پلاک ثبتی که در طرح تعریض گذر باشد، حریم کانال آب باشد و همچنین کاربری ملک مشخص میشود و نهایتاً مساحت عرصه باقی مانده که می تواند مبنای مذاکره برای معامله واقع شود دقیقاً مشخص خواهد شد. بنا به اظهار مالکین ظرف ١٠ روز آینده تکلیف روشن خواهد شد.

٥-در مورد تقاضای همسر مرحوم خلیل چایی متوفی در ١٦/٠٦/١٣٩٦ که از ابتدای سال ٩٤ به جهت بیماری شدید منجر به فوت حق بیمه نپرداخته است و از سال ٨٧ نیز پروانه وکالتش را تمدید نکرده است، هیأت مدیره تقاضای برقراری مستمری وی را وفق مقررات و شرایط ماده ١٢ آئین نامه صندوق تشخیص نداده مردود دانست و مقرر شد مراتب به متقاضی اعلام تا در صورت اعتراض در مجمع آتی مطرح شود.

 

صورتجلسه مورخ ٠٤/١٠/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٤/١٠/١٣٩٦ بیست و دومین جلسه دور هفتم جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت کانون وکلاء دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

 ١ ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ ـ جناب فخری گزارشی از مذاکرات خود و آقای کیخسروی با مدیران بانک ملی را که در پی دعوت ایشان انجام شده بود به سمع هیأت مدیره رساند.

٣ ـ نظر به اینکه اخیراً مواردی در قالب انتقاد از عملکرد صندوق در فضای مجازی مطرح شد مقرر شد در سایت صندوق توضیحاتی درج شود که به طور کلی ابهامات را پوشش دهد.

 ٤ ـ درخصوص تقاضای آقای علیرضا آذربایجانی وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه که اجمالاً خواسته اند برغم عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری به واسطه هیأت علمی دانشگاه بود نشان میخواهند در صندوق حمایت نیز عضو شوند و با پاسخ منفی این صندوق مواجه شده اند در نامه اخیرشان مبنی بر تعارض تصمیم اخیرالذکر را با عملکرد سابق صندوق مبنی بر اخذ حق بیمه از عده دیگری از همکاران که عضو هیأت علمی دانشگاههای مختلف هستند ، هیأت مدیره صندوق با تفسیر ماده ١ و تبصره ذیل آن وکلایی را که قبل از ورود به جرگه وکالت عضو صندوق بیمه اجباری دیگری بوده اند مشمول حمایتهای صندوق نمی داند لذا دریافت حق بیمه از این افراد را نیز مخالف قانون تشخیص داد مقرر شد پاسخ مقتضی داده شود .

 ٦ ـ مقرر شد طرح اصلاح سیستم حقوق و دستمزد در جلسه آینده مطرح شود . جلسه ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید.