صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٩/٠٢/١٧
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  دکتر عیسی امینی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  اسماعیل گرجی پور
٤ نماینده کانون مرکز حیدر حسن زاده
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی  حسین شربیانی
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی سعید عباسی
٨ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
٩ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز عباس زرگر
١١ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٢ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٣ نماینده کانون خراسان حسن حسن زاده
١٤ نماینده کانون زنجان محمد باقر مهدیون
١٥ نماینده کانون فارس مهراب رفیعی
١٦ نماینده کانون قزوین افشین کلانتری
١٧ نماینده کانون کرمانشاه روح اله وکیلی
١٨ نماینده کانون گلستان رضا سلیمانی
١٩ نماینده کانون گیلان داود وکیل پور
٢٠ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢١ نماینده کانون مرکزی (اراک) احمد صالحی
٢٢ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٨/١١/١٧
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  دکتر عیسی امینی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٣ نماینده وزارت دادگستری مهدی رسولی
٤ نماینده کانون مرکز سرکارخانم صدیقه حجت پناه
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی  ارشد طهماسب زاده
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضایی
٨ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
٩ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز جواد عروجی
١١ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٢ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٣ نماینده کانون خراسان حسن حسن زاده
١٤ نماینده کانون زنجان حسین کاوسیان
١٥ نماینده کانون فارس مهراب رفیعی
١٦ نماینده کانون قزوین سید محسن خطیبی قمی
١٧ نماینده کانون کرمانشاه روح اله وکیلی
١٨ نماینده کانون گلستان رضا سلیمانی
١٩ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢٠ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢١ نماینده کانون مرکزی (اراک) احمد صالحی
٢٢ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٨/٠٤/٢٧
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  دکتر عیسی امینی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٣ نماینده وزارت دادگستری مهدی رسولی
٤ نماینده کانون مرکز سرکارخانم صدیقه حجت پناه
٥ نماینده کانون مرکز حیدر حسن زاده
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی  ارشد طهماسب زاده
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضایی
٨ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
٩ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز جواد عروجی
١١ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٢ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٣ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٤ نماینده کانون زنجان حسین کاوسیان
١٥ نماینده کانون فارس مهراب رفیعی
١٦ نماینده کانون قزوین امیرافشین کلانتری
١٧ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
١٨ نماینده کانون گلستان رضا سلیمانی
١٩ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢٠ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢١ نماینده کانون مرکزی (اراک) احمد صالحی
٢٢ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٨/٠٢/٢٦
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  دکتر عیسی امینی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٣ نماینده وزارت دادگستری مهدی رسولی
٤ نماینده کانون مرکز سرکارخانم صدیقه حجت پناه
٥ نماینده کانون مرکز حیدر حسن زاده
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی  حسین شربیانی
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضایی
٨ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
٩ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز جواد عروجی
١١ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٢ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٣ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٤ نماینده کانون زنجان حسین کاوسیان
١٥ نماینده کانون فارس مهراب رفیعی
١٦ نماینده کانون قزوین سید مسعود حسینی
١٧ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
١٨ نماینده کانون گلستان رضا سلیمانی
١٩ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢٠ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢١ نماینده کانون مرکزی (اراک) هادی قمشلوئی
٢٢ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٧/١١/٢٥
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  دکتر عیسی امینی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٣ نماینده وزارت دادگستری مهدی رسولی
٤ نماینده کانون مرکز سرکارخانم صدیقه حجت پناه
٥ نماینده کانون مرکز حیدر حسن زاده
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی  امید رهنمائی صدیق آذر
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضایی
٨ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
٩ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز جواد عروجی
١١ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٢ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٣ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٤ نماینده کانون زنجان حسین کاوسیان
١٥ نماینده کانون فارس مهراب رفیعی
١٦ نماینده کانون قزوین سید مسعود حسینی
١٧ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
١٨ نماینده کانون گلستان رضا سلیمانی
١٩ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢٠ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢١ نماینده کانون مرکزی (اراک) هادی قمشلوئی
٢٢ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٧/٠٨/٠٣
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  دکتر عیسی امینی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٣ نماینده وزارت دادگستری مهدی رسولی
٤ نماینده کانون مرکز سرکارخانم صدیقه حجت پناه
٥ نماینده کانون مرکز حیدر حسن زاده
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی  امید رهنمائی صدیق آذر
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضایی
٨ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
٩ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز جواد عروجی
١١ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٢ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٣ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٤ نماینده کانون زنجان حسین کاوسیان
١٥ نماینده کانون فارس مهراب رفیعی
١٦ نماینده کانون قزوین سید مسعود حسینی
١٧ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
١٨ نماینده کانون گلستان صادق ریاضی
١٩ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢٠ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢١ نماینده کانون مرکزی (اراک) هادی قمشلوئی
٢٢ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٧/٠٤/٢٧
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  دکتر عیسی امینی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٣ نماینده وزارت دادگستری محمود خانقلی
٤ نماینده کانون مرکز سرکارخانم صدیقه حجت پناه
٥ نماینده کانون مرکز حیدر حسن زاده
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی  امید رهنمائی صدیق آذر
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضایی
٨ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
٩ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز حسین حجتی
١١ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٢ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٣ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٤ نماینده کانون زنجان حسین کاوسیان
١٥ نماینده کانون فارس مهراب رفیعی
١٦ نماینده کانون قزوین سید مسعود حسینی
١٧ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
١٨ نماینده کانون گلستان صادق ریاضی
١٩ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢٠ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢١ نماینده کانون مرکزی (اراک) خانم ساره شهبازی
٢٢ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٦/١١/٢٦
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  امیرحسین آبادی
٢ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٣ نماینده کانون مرکز حسین طالع
٤ نماینده کانون مرکز محمدرضا کامیار
٥ نماینده کانون اردبیل عزیز رنجبر
٦ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
٧ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری محمدعلی خسروی
٨ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
٩ نماینده کانون زنجان حسین کاوسیان
١٠ نماینده کانون فارس محمد ناصری
١١ نماینده کانون قزوین سید مسعود حسینی
١٢ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
١٣ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
١٤ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
١٥ نماینده کانون مرکزی (اراک) عبدالوهاب شهبازی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٦/٠٨/٢٥
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  امیرحسین آبادی
٤ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٥ نماینده کانون مرکز حسین طالع
٦ نماینده کانون مرکز محمدرضا کامیار
٧ نماینده کانون آذربایجان شرقی  امید رهنمائی صدیق آذر
٨ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضایی
٩ نماینده کانون اردبیل حمید خدایی
١٠ نماینده کانون اصفهان سرکارخانم منیژه حیدری
١١ نماینده کانون البرز جعفر رضا زاده
١٢ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٣ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٤ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٥ نماینده کانون زنجان محمود برجی
١٦ نماینده کانون فارس محمد ناصری
١٧ نماینده کانون قزوین سید مسعود حسینی
١٨ نماینده کانون کرمانشاه بابک عزیزی
١٩ نماینده کانون گلستان صادق ریاضی
٢٠ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢١ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢٢ نماینده کانون مرکزی (اراک) عبدالوهاب شهبازی
٢٣ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٦/٠٤/٢٢
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  امیرحسین آبادی
٢ نماینده وزارت دادگستری محمودخانقلی
٣ نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اسماعیل گرجی پور
٤ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٥ نماینده کانون مرکز حسین طالع
٦ نماینده کانون مرکز محمدرضا کامیار
٧ نماینده کانون آذربایجان شرقی  امید رهنمائی صدیق آذر
٨ نماینده کانون آذربایجان غربی علی محمد زاده
٩ نماینده کانون اردبیل عزیز رنجبر
١٠ نماینده کانون اصفهان اسداله اسلامی فارسانی
١١ نماینده کانون البرز جعفر رضا زاده
١٢ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٣ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری ابراهیم کیانی
١٤ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٥ نماینده کانون خوزستان حمید عزیزی
١٦ نماینده کانون زنجان محمد باقر مهدیون
١٧ نماینده کانون فارس محمد ناصری
١٨ نماینده کانون قزوین محمد نسخه چی
١٩ نماینده کانون قم ابراهیم جلالیان
٢٠ نماینده کانون کردستان خلیل صفایی
٢١ نماینده کانون کرمان سید علی سیدنا
٢٢ نماینده کانون کرمانشاه بابک عزیزی
٢٣ نماینده کانون گلستان صادق ریاضی
٢٤ نماینده کانون گیلان ناصر اصغری
٢٥ نماینده کانون لرستان محمدعلی رضایی آهنگران
٢٦ نماینده کانون مازندران احمد حسن زاده
٢٧ نماینده کانون مرکزی (اراک) محمد کریمی
٢٨ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٥/١١/٢٨
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  امیرحسین آبادی
٢ نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اسماعیل گرجی پور
٣ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  یوسف باقری
٤ نماینده کانون مرکز حسین طالع
٥ نماینده کانون مرکز محمدرضا کامیار
٦ نماینده کانون آذربایجان شرقی امید رهنمائی صدیق آذر
٧ نماینده کانون آذربایجان غربی محمد قولنجی زیمدشتی
٨ نماینده کانون اردبیل عزیز رنجبر کرد قشلاقی
٩ نماینده کانون اصفهان منیژه حیدری
١٠ نماینده کانون البرز جعفر رضا زاده
١١ نماینده کانون ایلام محمد کریمی
١٢ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٣ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری محمد علی خسروی فارسیانی
١٤ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٥ نماینده کانون خوزستان حمید عزیزی
١٦ نماینده کانون فارس محمد ناصری
١٧ نماینده کانون قزوین غلامرضا تجدد
١٨ نماینده کانون قم ابراهیم جلالیان
١٩ نماینده کانون کردستان خلیل صفایی
٢٠ نماینده کانون کرمان سید علی سیدنا
٢١ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
٢٢ نماینده کانون گلستان صادق ریاضی
٢٣ نماینده کانون گیلان داود وکیل پور
٢٤ نماینده کانون مازندران رجبعلی پور نظمی
٢٥ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی
     
     
     
صـورت حـاضـریـن در مجـمـع عمومی عادی بطور فوق العاده
صـنـدوق حمـایـت وکـلا و کـارگشـایـان دادگـستـری
مـورخ ١٣٩٥/٠٧/٢٩
ردیـف مــــرجـــع نـمـایـــنـــدگـــــی نام و نام خانوادگی
١ ریاست کانون مرکز و ریاست جلسه مجمع عمومی  امیرحسین آبادی
٢ نماینده وزارت دادگستری زهرا صدقی
٣ نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اسماعیل گرجی پور
٤ نماینده هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه  علی شیرکانی
٥ نماینده کانون مرکز محمدرضا کامیار
٦ نماینده کانون مرکز حسین طالع
٧ نماینده کانون آذربایجان شرقی جواد صالحی
٨ نماینده کانون آذربایجان غربی احد غلامی رضائی
٩ نماینده کانون اردبیل علیرضا لطفی
١٠ نماینده کانون البرز جعفر رضا زاده
١١ نماینده کانون ایلام محمد کریمی
١٢ نماینده کانون بوشهر غلامحسین داوردان
١٣ نماینده کانون چهارمحال و بختیاری امین کوهیان افضل دهکردی
١٤ نماینده کانون خراسان مهدی عامری مقدم
١٥ نماینده کانون خوزستان محمد علی لواف پور
١٦ نماینده کانون زنجان محمد باقر مهدیون
١٧ نماینده کانون قزوین سید مسعود حسینی
١٨ نماینده کانون کردستان سیدجمال الدین حسامی
١٩ نماینده کانون کرمان سید علی سیدنا
٢٠ نماینده کانون کرمانشاه کیومرث سپهری
٢١ نماینده کانون گلستان صادق ریاضی
٢٢ نماینده کانون گیلان داود  وکیل پور
٢٣ نماینده کانون مازندران رجبعلی پورنظمی
٢٤ نماینده کانون مرکزی (اراک) عبدالوهاب شهبازی
٢٥ نماینده کانون همدان سعید آئینه وند
٢٦ نماینده کانون یزد سید ابوالفضل شهاب رضوی