دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٢١/٠٣/١٣٩٧   

  

 • پیشنهاد مدیرعامل جهت افزایش حقوق پرسنل صندوق
 • پیشنهاد مدیرعامل در مورد ضرورت نصب دوربین در واحدهای مختلف صندوق
 • تهیه لایحه دفاعیه درخصوص شکایت آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی مبنی بر حذف قسمتی از ماده ١٤ آئین نامه
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمدعلی بکتاشیان و علی سلیمانی مقدم ، و سرکارخانم فخری هریسچی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٠٧/٠٣/١٣٩٧   

  

 • اتخاذ تصمیم درخصوص تمدید قرارداد آقای مهندس مهدی باقری شکوه (برنامه نویس صندوق)
 • بررسی پیش نویس مبایعه نامه ساختمان کانون وکلای استان مرکزی ( اراک )
 • درخواست ریاست محترم کانون ایلام درخصوص پیشنهاد خرید ملک
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقای مهدی پازوکی و خانمها ناهید اقبالی و شهرزاد شمسا ، وکلای محترم پایه یک دادگستری
 • نصب دوربین در واحدهای صندوق و ساختمان خریداری شده

 

 

 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٣١/٠٢/١٣٩٧   

  

 • بررسی و تصویب صورتهای مالی ١٣٩٦ صندوق حمایت وکلای دادگستری
 • دعوت از جناب آقای مهندس جمشیدی درخصوص بررسی امنیت سیستم شبکه صندوق
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان مسعود شفیعی و ابوالقاسم امیرحسینی و خانمها آذردخت رجبی زنجانی/ ژیلا داودی و صدیقه زهره مشتاق علیشاهی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٢٤/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • بررسی مجدد بند ( ح ) ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه ( درخصوص تقاضای آقای سید جلال سیدی )
 • بررسی پیشنهادات مربوط به امنیت سیستم شبکه صندوق
 • تهیه گزارش در مورد بیمه درمان تکمیلی برای اتحادیه سراسری کانونها
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد کارکنان صندوق درکانونها
 • تعیین میزان حقوق مستمری بگیران مصوبه مجمع عمومی صندوق
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقای فریدون آقا زاده و خانم مرضیه محامدیان فرد ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ١٧/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • بررسی آئین نامه استخدامی درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • بررسی درخواست خانم رکسانا خسروی وکیل محترم پایه یک دادگستری و همچنین اتخاذ تصمیم درخصوص موارد مشابه
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم بابک خورمیزی ( فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)
 • پیشنهاد ریاست محترم کانون همدان درخصوص خرید زمین به مبلغ ٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان سید محمود اطیابی ، مهران مستوفی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

  دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ١٠/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • پیشنهاد مدیرعامل محترم ، مبنی بر تفویض اختیار به کارکنان صندوق ( به استناد ماده ١٤ اساسنامه )
 • بررسی آئین نامه استخدامی درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • بررسی درخواست خانم رکسانا خسروی وکیل محترم پایه یک دادگستری و همچنین اتخاذ تصمیم درخصوص موارد مشابه
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم بابک خورمیزی ( فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)
 • پیشنهاد ریاست محترم کانون همدان درخصوص خرید زمین به مبلغ ٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمد رنگچیان ، طهماسب زارع فارسانی ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

طرح سایر موارد

 

   دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٠٣/٠٢/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد تشکیل کمیته ، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری و تعیین اعضای کمیته
 • بررسی آئین نامه استخدامی درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم دکترعظیم پورمخولی دزفولی( فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨)
 • برقراری مستمری بازنشستگی آقایان اصغر ذوالفقاری / سیدعلی غروی / کاوس آسایش / ایاز دهقان / عطاءاله فائض و خانم شهپر حق نیا ، وکلای محترم پایه یک دادگستری

 

 

    دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٢٧/٠١/١٣٩٧      

 

 • بخشنامه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخصوص افزایش مزد کارکنان جهت اجرا
 • دعوت از جناب آقای دکتر کلهرنیا درخصوص طرح تعیین شاخص های شایستگی ، جهت نظام ترفیع و استخدام کارکنان
 • اتخاذ تصمیم درخصوص مدت قرارداد و نحوه پرداخت پاداش به کارکنان صندوق در کانونها
 • نتیجه پیگیری پایان کار ساختمان صندوق ( نقشه تفکیکی )
 • بررسی موضوع ادامه همکاری با آقای میانرودی ( مشاور امور فنی صندوق )

 

 

 

    دستورکار هیئت مدیره در جلسه مورخ٢٠/٠١/١٣٩٧      

 

 • پیشنهاد ترمیم فوق العاده شغل حقوق کارمندان به میزان ١٢.٥% طبق بند ٣ـ١٢ آیین نامه استخدامی صندوق
 • درخواست صدور احکام پایه برای همکاران واجد شرایط به استناد مصوبات مورخ ٢٥/١٠/٩١ هیئت مدیره و ٢٦/١١/٩١ مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری