مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در ٦ ماه دوم سال ١٣٩٧

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٢/٠٧/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٢/٠٧/١٣٩٧ جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت جلسه پنجاه و چهارم دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ درخصوص مستمری بازنشستگی آقای علی شاکری مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٣ـ درخصوص تقاضای آقای عاشوری همسر مرحومه سیده فاطمه سادات موسوی که در تاریخ ١٢/٠٥/١٣٩٧ فوت نموده لیکن حق بیمه خود را تا پایان سال ٩٥ پرداخته است مبنی بر برقراری مستمری برای فرزندان آن مرحومه نظر به اینکه ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل مقرر داشته به بازماندگانی مستمری تعلق می گیرد که مورثشان نود روز حق بیمه در سال آخر فوت پرداخته باشد لذا تقاضای نامبرده را منطبق با قانون تشخیص نداده رد می نماید .

٤ ـ درخصوص تقاضای مکتوب کانون اردبیل و زنجان مبنی بر به کارگیری مجدد کارمندان سابق مقرر شد مسأله در مجمع عمومی آتی مطرح شود .

 

با حضور آقایان فخری ، حبیب نژاد

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٩/٠٧/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٩/٠٧/١٣٩٧ جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت جلسه پنجاه و پنجم دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢-درخصوص تقاضای صدور حکم بازنشستگی آقای جهانگیر مستوفی با این توضیح که مشارالیه از پایان سال ٩٢ با ٣٥ سال مستحق بازنشستگی بوده اند که با انجام تفاهم نامه تاکنون به اشتغال خود ادامه داده و با افزایش سنواتی مستمری به رقم مزبور رسیده است موافقت شد.

٣ـ درخصوص تقاضای خانم سیار وکیل محترم دادگستری مبنی بر تقاضای مساعدت مالی به لحاظ بیماری صعب العلاج ملاحظه می شود اولاً نامبرده بیمه تکمیلی است ثانیاً حسب گزارش ایشان قریب نه میلیون تومان بابت اقساط مابه التفاوت سابقه و حق بیمه خود به صندوق بدهکار است علاوه بر سایر اقساط حال نشده خود . لذا استحقاق ایشان مستلزم تحقیقات بیشتر مدیر محترم عامل است .

٥ ـ در مورد گزارش حسابرس پیش نویس مزبور در هیأت مدیره ملاحظه شد و با توضیحات مدیرعامل امضاء و مقرر شد برای اجرای تمهیدات قانونی مجمع عمومی مورخ ٠٣/٠٨/١٣٩٧ هر چه سریعتر برای بازرسین و اعضاء مجمع در سال شود .

٦ ـ درخصوص تقاضای خانم مینا خوش باطن و آقای مهدی رحمانی مقرر شد احکام به شرح فوق صادر شود.

٧ـ در مورد تقاضای برقراری مستمری بازماندگان مرحوم حسینعلی قره گوزلو که در تاریخ ٣٠/١٠/١٣٩٢ تقاضای برقراری مستمری داشته است و یک بار نیز قبلاً چنین تقاضایی داشته اند که در هیأت مدیره رد شده است لیکن در رابطه با تقاضای فعلی نظر به بند ٣ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب ٩١ لازم الاجرا از تاریخ ٠٢/١٢/١٣٩٢ منعی برای برقراری ایشان نمی باشد . لذا مقرر شد از تاریخ تقاضای ایشان ٠٧/٠٧/١٣٩٧ مستمری برقرار شود . جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید .

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد .

 

 

صورتجلسه مورخ ١٦/٠٧/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ١٦/٠٧/١٣٩٧ پنجاه و ششمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ درخصوص شکایت آقای قاسمی در گلستان مقرر شد پس از تنظیم لایحه توسط هیئت مدیره آقای عابدی به عنوان نماینده جهت اداء توضیحات و دفاعیات حضوری و نیز تقدم لایحه دفاعیه در آن اداره حضور یابد .

 ٣ـ در مورد تقاضای خانم بهناز هنرمند و آقای فریدون نوبهار و آقای احمد همایونفال مقرر شد احکام مزبور صادر شود.

 ٤ـ درخصوص دادخواست تقدیمی آقای سیدطباطبایی مبنی بر ابطال صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی در شورای حل اختلاف اصفهان مقرر شد لایحه توسط مدیریت محترم عامل تهیه و به مرجع مزبور با پست ارسال شود .

در ادامه جلسه تقاضای آقای سورانی همسر مرحومه زارعی مبنی بر برقراری مستمری ازکارافتادگی همچنین تقاضای پدر و مادر آن مرحومه مبنی بر برقراری مستمری بازماندگی بلحاظ ادعای تحت تکفل بودن شان در مورد تقاضای پدر و مادر متوفی قبلاً نامه ای به نامبردگان به شماره ٩٧٢٩٠٨٣٥ مورخ ١٨/٠٦/١٣٩٧ نگاشته شده که در تاریخ ٢١/٠٦/١٣٩٧ تحویل نماینده ایشان شده که اجمالاً مشعر بر عدم احراز کفالت قبل از فوت آن مرحوم بوده است . لذا ورود مجدد به ادعای ایشان محلی ندارد . درخصوص تقاضای آقای سورانی پس از بحث و بررسی با استدلال زیر اکثریت حاضرین با شرایط آتی نظر به برقراری مستمری دادند . نظر به پاسخ کمیسیون پزشکی به شماره ١٤٦٧ ش مورخ ١٥/٠٧/١٣٩٧ که اعلام داشته آقای سورانی در حال حاضر قادر به کار نیست و نظر به فقدان دلیل دیگری مبنی بر اشتغال نامبرده از سویی نظر به اینکه در همان نامه فوق الاشعار تداوم عدم توانایی اشتغال ایشان منوط به اتمام دوره درمان وی شده است لذا شرایط برقراری مستمری احراز شد لیکن مقررات کتباً از وی تعهد اخذ شود اولاً هر زمانی قادر به کار شد شخصاً اطلاع دهد ثانیاً هر دو ماه یک بار جهت معرفی به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و در صورت عدم مراجعه پرداخت مستمری معلق شود . پس از اخذ تعهدات مزبور و نیز توجه دادن متقاضی بدین موضوع که صندوق از طریق دیگری از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی وی را احراز کند در هر زمان مختار به قطع مستمری است و نیز چنانچه مکشوف شود از هر زمان شرایط ازکارافتادگی زایل شده وجوه پرداختی را پس از اعاده توان کار را می تواند مطالبه کند ، حکم برقراری صادر می شود . نظر اقلیت : بر خلاف نظر اکثریت اعضای هیئت مدیره صندوق ، نامبرده دارای شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی نمی باشند : زیرا شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی منوط به تحقق و احراز شرایط مندرج در ماده ٩ به ویژه بند ب آن از آیین نامه اجرایی مقررات صندوق می باشد که در نظریه شورای پزشکی حاکی از آن است که نامبرده در حال حاضر قادر بکار نبوده و طبق قوانین تأیید میزان ازکارافتادگی بعد از پایان درمان می باشد . بنابراین کمیسیون پزشکی وی را ازکارافتاده کلی اعلام و احراز نکرده است و چون شرایط ماده ٩ آیین نامه اجرایی احراز نشده است در نتیجه برقراری مستمری ازکارافتادگی ایشان مطابق با آئین نامه اجرایی صندوق می باشد و اینجانب (مدیرعامل ) با برقراری مستمری برای ایشان با وضع موجود موافقت ندارم .

 

   با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد ـ افتخاری .

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٣/٠٧/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٢٣/٠٧/١٣٩٧ پنجاه و هفتمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ آقای میلاد سورانی حسب مفاد فیلم ارائه شده توسط احدی از بستگان مرحومش توانایی کار دارد و نظر به اینکه در مورد تقاضای برقراری مستمری وی در هفته پیشین بلحاظ فقدان دلیل مبنی بر توانایی اشتغال به کار مقرر شده بود فعلاً حکم برقراری صادر شود هر دو ماه یک بار برای احراز تداوم عدم قابلیت اشتغال به کمیسیون پزشکی معرفی شود لذا با توجه به کشف دلیل جدید هیئت مدیره از تصمیم مورخ ١٦/٠٧/١٣٩٧ خود عدول کرده مقرری دارد تا اخذ پاسخ قطعی کمیسیون پزشکی درخصوص ازکارافتادگی اقدامی ندارد تقاضای ایشان رد می شود . همچنین به اداره فنی و بیمه گری متذکر می شود در موارد مشابه علاوه بر اخذ تعهد عدم اشتغال و عدم دریافت مستمری جهت احراز عدم دریافت مستمری از صندوقهای بازنشستگی استعلام شود . جلسه ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید . 

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد ـ افتخاری و زندیه .

 

صورتجلسه مورخ ٣٠/٠٧/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٣٠/٠٧/١٣٩٧ پنجاه و هشتمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ در مورد تقاضای دو نفر از همکاران عضو هیأت علمی شده کانون اردبیل به نامهای آقایان فرهادی و عشق پور که به جهت اشتغال حادث در دانشگاه آزاد و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی درخواست خروج از شمول قانون بیمه اجباری صندوق حمایت هستند پس از شور و بررسی مستنبط از ماده یک و تبصره ذیل آن استثناء ساختن کسانی است که هنگام ورود به کسوت وکالت مشمول اجباری یکی از صندوقهای بازنشستگی هستند و شامل کسانی که پس از احراز وکالت و مشمول قانون بیمه اجباری صندوق شده به صورت اختیاری مشغول به کاری می شوند که ملزم به پرداخت بیمه می شوند نظر به اینکه انتخاب شغل دیگری در کنار وکالت برای ایشان اجباری و الزامی نیست لذا بیمه پردازی ایشان نیز در صندوقهای دیگر ایشان را از شمول بیمه صندوق خارج نمی سازد و لذا تقاضای فوق قابل پذیرش تشخیص داده نشد به همکاران مزبور ارشاداً اطلاع داده شود می توانند با اخذ گواهی از این صندوق و ارائه به تأمین اجتماعی از الزام به پرداخت حق بیمه در آن سازمان خارج شوند .

 ٣ـ در مورد بررسی پیش نویس مواد قانون و مقررات وکالت موضوع نامه کانون مرکز وارده به شماره ٩٧١٩٢٥٦٥ مورخ ١٦/٠٧/١٣٩٧ با توجه به اینکه در همین راستا اقدام دیگری توسط اسکودا در حال پیگیری است و دعوتنامه ای نیز بدین منظور به موجب نامه وارده به شماره ٩٧١٩٣٤٤٨ مورخ ٢٩/٠٧/١٣٩٧ از هیأت مدیره صندوق برای حضور در اجلاس هیأت عمومی اسکودا در روزهای ٢٣ و ٢٤ آبان در تبریز به عمل آمده لذا برای جلوگیری از موازی کاری مقرر شد در پاسخ به کانون مرکز اعلام شود این صندوق پس از بررسی های مستوفا گزارش نهایی خود را تا اجلاس اسکودا به هر دو نهاد مزبور کانون مرکز و اسکودا اعلام خواهد کرد . جلسه ساعت ١٣:٠٠ به پایان رسید .

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد ـ افتخاری و زندیه .

 

صورتجلسه مورخ ٠٧/٠٨/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٠٧/٠٨/١٣٩٧ پنجاه و نهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

 ٢ـ صورتجلسه مجمع عمومی قرائت شد مقرر شد آقای عابدی مدیر اداری پیگیریهای لازم را جهت تشکیل و اخذ گزارشهای عملکرد هر یک از کارگروهها و کمیته های مصوب را انجام دهند .

٣- در مورد نامه اسکودا مبنی بر کسب نظر صندوق درخصوص قوانین قابل اصلاح صندوق مقرر شد در پاسخ ذکر شود کارگروههایی در اینخصوص قبلاً تشکیل شده و مطالعاتی کرده اند که بلحاظ فنی و تخصصی بودن امور قانونی صندوق پیشنهاد شود اسکودا گروهی را برای شرکت در جلسات این کمیته اختصاص و تعیین نماید تا جلسات مربوطه در این صندوق تشکیل شود .

 ٤- مقرر شد هزینه نصب میکروفون و متعلقات آن بر روی میزهای سالن جلسات صندوق برآورد شده در صورت صلاحدید هیئت مدیره برای بهمن ماه در بودجه سال ١٣٩٨ پیشنهاد شود . در این راستا مقرر شد آقای عابدی استعلامهای لازم را از چند شرکت تخصصی انجام و نتیجه را به نظر هیئت مدیره برساند .

 ٥- تقاضای آقای محمد حسنی بازنشسته شاغل که با سی سال و اندی حکم بازنشستگی ایشان در سال ٨٨ صادر شده لیکن در سال ٩٠  با اعطاء تعهد پروانه وکالت خود را پس گرفته است و اکنون تقاضا دارد پرداخت حق بیمه ایشان تا ٣٥ سال ادامه یابد که نظر به اینکه بازگشت به کار بازنشستگان عزیز استثنایی بر اصل است و در موارد استثنایی صرفاً به مستثنی عمل باید کرد و اصل را نمی توان در غیر مستثنی لغو و بی اثر نمود و صرفنظر از اینکه در این مورد آقای حسنی در تاریخ ١٢/١١/١٣٩٠ تعهدی نیز داده است که با عدم دریافت حقوق مستمری به ایشان صرفاً اجازه کار داده شود و این به معنای منتفی شدن بازنشستگی و حکم صادره نیست لذا محملی برای پذیرش تقاضا وجود ندارد.

 ٦ـ در مورد برقراری حکم بازنشستگی آقای علی اکبر رستگار مقرر شد حکم صادر شود .

 ٧ـ درخصوص تقاضای آقای رفیعی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه با توجه به اینکه حسب گواهی صادره از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی بوشهر نامبرده جانباز ٣٠% حالت اشتغال است و از بنیاد شهید حق بیمه دریافت می کند و بازماندگان ایشان نیز حقوق مستمری دریافت خواهند کرد و لذا وضعیت ایشان در حکم تبصره ذیل ماده ١ قانون تشکیل تشخیص داده شد لذا چنانچه متعهد شود متعاقباً ادعایی برای برگشت مجدد و مطالبه حق بیمه پرداختی قبلی را نداشته باشد مقرر می شود دریافت حق بیمه از ایشان قطع شود . ٨ـ نظر به اینکه حسب الاظهار بعضی از کانونهای استانهایی که کارمندان صندوق تمدید قرارداد نشده اند ، بلحاظ نیاز کاری و برغم فقدان قرارداد با صندوق به کار ادامه داده اند از طرفی کمیته ای از سوی مجمع عمومی تشکیل شد تا درخصوص شیوه کار نمایندگان صندوق در استانها مطالعه و آئین نامه یا دستور کار منسجمی تهیه نمایند لذا صندوق با عدول نسبی از تصمیم مورخ ٢٦/٠٦/١٣٩٧ خود نسبت به آن عده از همکارانی که برغم خاتمه کار و قرارداد از سوی کانونهای متبوع به کار اشتغال ورزیده اند مقرر کرد قرارداد ایشان تا پایان سال ٩٧ تمدید شود تا برای سال جدید پس از وصول شیوه نامه مجمع اقدام مقتضی اتخاذ شود . جلسه ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید .    

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد و زندیه .

 

صورتجلسه مورخ ١٤/٠٨/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ١٤/٠٨/١٣٩٧ شصتمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

 ٢ـ درخصوص وضعیت سه واحد آپارتمان متعلق به صندوق که در استفاده و بهره برداری کانون اردبیل قرار دارد با مذاکرات تلفنی پیشنهاد خرید آن را دادند که مقرر شد مکتوب پیشنهاد و شرایط آن را تهیه و ارسال دارند تا متعاقباً اتخاذ تصمیم شود . جلسه ساعت ١١:٠٠ به پایان رسید . 

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٢١/٠٨/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٢١/٠٨/١٣٩٧ شصت و یکمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

 ٢ـ هیئت مدیره از نتیجه کار مربوط به اخذ پایان کار جهار واحد اداری ساختمان مرکزی با ملاحظه پایان کارهای صادره و مجموع هزینه های مربوطه بالغ شده است بر ١٢.٨٨٠.٠٣٠.٨٧٢ ریال عوارض و ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال بابت هزینه های ساخت و ساز و تعمیراتی جمعاً ١٣.١٨٠.٠٣٠.٨٧٢ ریال مستحضر شد. ٣ـ در مورد درخواست مدیر امور اداری مبنی بر بازخرید مرخصی های سال ١٣٩٦ تعدادی از همکاران اداری مقرر شد با ذخیره ٩ روز مابقی خریداری شده و مانده مرخصی سال ١٣٩٧ هر یک از همکاران محاسبه شده کتباً به همگی همکاران ابلاغ شود که از مانده مرخصی خود استفاده کنند والا از سال جاری بلحاظ عدم نیاز به خدمات مازاد بازخرید نخواهد شد . در لیست واحدی امضاء ابلاغ دریافت و به نظر هیئت مدیره برسد . ابلاغیه مزبور در پرونده هر یک از همکاران نیز درج شود .

 ٤ـ مقررشد مقدمات سفر هیئت مدیره اجلاس اسکودا در تبریز در روز سه شنبه فراهم شود .

٥ـ مقرر شد آقای حبیب نژاد و زندیه مشترکاً پی گیر خرید واحدهای ساختمان برای صندوق باشند . جلسه ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید. 

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد ـ زندیه ـ افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٨/٠٨/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٨/٠٨/١٣٩٧ شصت و دومین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ ابتدا گزارش کوتاهی در مورد شرکت هیئت مدیره صندوق در اجلاس اسکودا در تبریز در روزهای ٢٣ و ٢٤ آبان درج می شود . این حضور که بنا به دعوت اسکودا انجام شد و یکی از دستورات کاری آن اجلاس گزارش صندوق درخصوص اقدامات انجام شده پیرامون اصلاح مقررات و قوانین ناظر بر صندوق بوده ، در صبح روز دوم اجلاس توسط مدیریت محترم عامل گزارش مبسوط ارائه شد سپس کانونهای عضو سؤالات متعددی پرسیدند که برغم اینکه اغلب خارج از موضوع فوق بود لیکن بی ارتباط به مسائل صندوق نبود که به صورت مبسوط توسط مدیر عامل صندوق پاسخ داده شد و نهایتاً مقرر شد کانونها ظرف یک ماه نظرات خود را درخصوص اصلاح قوانین و مقررات به اسکودا اعلام کنند و آن اتحادیه پس از جمع بندی تعدادی از همکاران را جهت شرکت در کمیته بازنگری قوانین تشکیل شده در این صندوق معرفی نمایند تا با تشریک مساعی به متون قوانین و مقررات مشترکی جهت پیگیری به تناسب متن اعم از قانون در اساسنامه و آئین نامه برسیم . در ادامه سفر در مراجعت با هماهنگی قبلی با استاندار محترم اردبیل جناب آقای اکبر بهنام جو و مدیران ذیمدخل در استانداری اردبیل ملاقاتی صورت گرفت تا در ادامه جلسه پیشین با ایشان و هیئت همراه که در محل صندوق انجام شده بود رایزنی ها جهت امکان سرمایه گذاری صندوق در پروژه های سودآور ملک در آن استان به مرحله عملیاتی نزدیک تر شود . مقرر شد تا روز چهارشنبه ٣٠/٠٨/١٣٩٧ طرحهای توجیهی متعددی که از سوی آن استانداری امکان ارائه مساعدت هایی داشته باشد به این صندوق ارسال گردد تا پس از بررسیهای کارشناسی متعاقباً نسبت به نحوه وقوع پیشرفت مذاکرات و احیاناً بازدیدهای بعدی اتخاذ تصمیم شود .

 ٢ـ درخصوص احکام بازنشستگی آقای گودرز فقیه نصیری و خانم شهلا ایازی مقرر شد به شرح مذکور صادر شود .

٣ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٤ـ در مورد تقاضای ورثه مرحوم محمدحسن شبانی مبنی بر اولاً انتقال سوابق قضایی آن مرحوم به صندوق و ثانیاً برقراری مستمری بازماندگان با توجه به پرداخت حق بیمه معوق توسط ورثه پس از تاریخ فوت ، هیئت مدیره هیچکدام از تقاضاهای فوق را واجد محمل قانونی تشخیص نداد و مقرر کرد مبالغ پرداختی توسط ورثه که ناظر بر حق بیمه ٠١/٠٧/١٣٩٥ تا ٣١/٠٦/١٣٩٧ بوده است با اهراز هویت پرداخت کننده و الا به تناسب نحوه تقسیم مندرج در گواهی حصر وراثت آن مرحوم مسترد شود . جلسه ساعت ١١ به پایان رسید . 

 

   با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد ـ زندیه ـ افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٠٥/٠٩/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٥/٠٩/١٣٩٧ شصت و سومین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢-درخصوص تقاضای فرزند متوفی مرحوم ناصر حسینی خالصی ... با تقاضای مشارالیه موافقت نمود.

٣-درخصوص حکم برقراری مستمری ماهیانه بازنشستگی آقای مهدی دشتی وکیل محترم دادگستری موافقت و تصویب گردید.

 ٤ـ درخصوص پیشنهاد مورخ ٠٥/٠٩/١٣٩٧ جناب آقای کورش جمشیدی مشاور امور رایانه ای صندوق و پیش نویس قرارداد انجام ارائه خدمات مرتبط با بهینه سازی ساختار شبکه ، سرورها و سیستم ، امینیت فیزیکی سرورهای رایانه ای ، ضمن تصویب مراتب پیش نویس اصلاحی توسط جناب آقای افتخاری تأیید و مقرر شد اقدام گردد .

 ٥ـ درخصوص دیگر پیشنهاد آقای جمشیدی مبنی بر انتقال سرور پشتیبانی صندوق (که در حال حاضر مستقر در شرکت داده پردازی می باشد.) به محل صندوق با این قید که همان خدمت را با فراهم کردن امکان هاشیتیگ شرکتهای ایرانی معتبر ، می توان انجام داد ، مطرح و با توجه باینکه امکان تجهیز مکان مناسب از همه لحاظ در طبقه همکف ساختمان صندوق (اتاق سرور) وجود دارد مقرر گردید با لحاظ کلیه مراتب ایمنی و رعایت استانداردهای مورد نیاز و تعیین مسئول مشخص (آقای مهندس زارعی) ، سرور به صندوق انتقال گردد . جلسه در ساعت ١٤ خاتمه یافت .

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد ـ زندیه ـ افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٢/٠٩/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٢/٠٩/١٣٩٧ شصت و چهارمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ در مورد حکم برقراری مستمری آقایان سیدمحمدهادی علوی کافکی و علیرضا نوروزعلی مقرر به صدور شد .

٣ـ حسب گزارش آقای مدیرعامل جلسه ای که با ریاست شعبه شش دادگاه تجدید نظر درخصوص پرونده خانم محمدی داشته اند ریاست شعبه پیشنهاد مصالحه با نامبرده را داده اند که جناب فخری با تماس با نامبرده در میان گذاردن پیشنهاد ریاست شعبه موافقت وی را برای انجام مصالحه اخذ کرده اند . هیئت مدیره به مدیر عامل اختیار دادند تا درخصوص مفاد خواسته نامبرده و مسائل مطروحه در پرونده با پذیرش میزانی که مقتضای مصلحت صندوق باشد مصالحه نمایند.

جلسه پس از استماع توضیحات آقایان نصراللهی وکیل آقای آرش کیخسروی و جناب نجفی توانا در مورد اتفاقات روز گذشته جلسه دادگاه ایشان  ساعت ١١:٠٠ به پایان رسید . 

 

با حضور آقایان فخری – حبیب نژاد و افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٩/٠٩/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٩/٠٩/١٣٩٧ شصت و پنجمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

 ٢ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقایان تقی اویسی و هوشنگ فاروقی مقرر به صدور احکام شد . ٣ـ درخصوص تقاضای آقای نیکونام که از تاریخ ٢٩/١٠/١٣٨٧ پروانه وکالت گرفته است و حق بیمه پرداخته است و از تاریخ ٠١/٠٢/١٣٨٤ پروانه وکالت گرفته است و حق بیمه پرداخته است و از تاریخ ٠١/٠٢/١٣٨٤ سابقه بیمه تأمین اجتماعی داشته است . حسب گزارش تأمین اجتماعی تا ٣١/٠٣/١٣٩١ لاینقطع در مشاغل مختلف به تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخته است و از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩١ تا ٣٠/١٠/١٣٩٥ بیمه اختیاری پرداخته است و از آن تاریخ به بعد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شده که مجدداً از آن طریق مبادرت به بیمه پردازی در تأمین اجتماعی کرده است و فی الحال تقاضای معافیت از پرداخت حق بیمه به صندوق حمایت را دارد . هیئت مدیره به اکثریت آراء معتقد است اولاً با توجه به اینکه متعهد شده است ادعایی نسبت به مطالبه حق بیمه های پرداختی به صندوق به لحاظ اینکه مشمول حمایتهای صندوق بوده است نداشته باشد ایشان را مختار به قطع پرداخت حق بیمه به صندوق حمایت دانسته و ماده یک قانون تشکیل صندوق را شامل ایشان می داند و مقرر می دارد . بدون اخذ حق بیمه از این به بعد عدم شمول به کانون متبوع اعلام شود . نظر اقلیت، آقای حبیب نژاد معتقد است قانونگذار مشمول قانون بیمه صندوق را بر وکلاء اجباری می داند و این اجبار به واسطه انتخاب شغل وکالت است عدم شمول را در تصریح کرده به کسانی که در تاریخ ورود به شغل وکالت مشمول صندوقهای دیگری باشند و این شمول به اعتقاد ایشان مشمول اجباری است . همانند اعضاء هیئت علمی لیکن شاغلین به مشاغل آزاد که با ورود به کسوت وکالت قاعدتاً باید مشاغل قبلی را ترک کنند و یا اگر ادامه می دهند به صورت اختیاری باشند نمی توانند از تیغ شمول اجباری قانون صندوق حمایت رهایی یابند . در ما نحن فیه آقای نیکنام لدی الورود مشمول اختیاری تأمین اجتماعی بوده است لذا وقتی زیر قانون اجباری صندوق وارد شده است با اخذ گواهی از صندوق و ارائه آن به تأمین اجتماعی می تواند از پرداخت حق بیمه به آنها معاف شود ، با خروج ایشان مخالف است . جلسه ساعت ١١:١٥ به پایان رسید .

بسمه تعالی نظر به اینکه گزارش رئیس واحد مستمریها درخصوص معافیت از پرداخت حق بیمه آقای سیدمحسن معلم جزء بند یک دستور کار امروز هیئت مدیره صندوق بوده که سهواً اتخاذ تصمیم نشده است فلذا مقرر گردید جهت تشابه مطابق مصوبه هیئت مدیره درخصوص مورد مشابه آقای وحید نکونام (بند ٣ مصوبه فوق الذکر) واحد مستمریها اقدام مقتضی بعمل آورد 

 

اعضای حاضر در هیئت مدیره آقایان فخری ، افتخاری ، زندیه   

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٦/٠٩/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٦/٠٩/١٣٩٧ شصت و ششمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ در مورد تقاضای آقای غلامحسین ضیائی که در سال ١٣٩٢ تقاضای انتقال سوابق خود را کرده بود ولی به واسطه روشن نبودن مبلغی که از صندوق پیشین منتقل خواهد کرد و مدت سوابق ایشان و میزان مابه التفاوت استحقاقی صندوق حمایت ، به طور علی الحساب از ایشان اخذ شده بود . در سال ١٣٩٧ سوابق خود را و کسور بازنشستگی خود را آورده است لذا هیئت مدیره پیشنهاد مدیر فنی را منصفانه تشخیص داده و مقرر داشت تا سال ١٣٩٢ به همان رقمی که دریافت شده است محاسبه و مابه التفاوت علی الحساب به تناسب سنواتی که پوشش می دهد تصفیه شده محسوب شود و الباقی به نرخ روز محاسبه و اخذ شود .

 ٣ـ در مورد حکم برقراری آقای سیداسماعیل نوری اشکلک مقرر شد حکم برقراری به شرح فوق صادر شود . ٤ـ درخصوص درخواست آقای مهرزاد مسیحی برای استرداد حق بیمه ایام هم پوشانی تأمین اجتماعی و صندوق با توجه به اینکه حاضر شده مبلغ ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ریال نیز مصالحتاً کسر شود موافقت شد الباقی مسترد شود .

جلسه ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید .  

 

با حضور آقایان فخری - کیخسروی - حبیب نژاد و افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٣/١٠/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٣/١٠/١٣٩٧ شصت و هفتمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

 ٢ـ مقرر شد کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) خانم صلواتی - کارمند صندوق در کانون کردستان- در ایام زایمان پرداخت شود

٣ـ مصوب شد با توجه به اطلاق ماده ١٣ قانون تشکیل که انتقال سوابق را بدون محدودیت زمانی تجویز کرده است از طرفی با توجه به اینکه آئین نامه نمی تواند خلاف قانون باشد و نیز با توجه به اینکه اساساً تبصره ماده ١٤ آئین نامه که مدت انتقال سوابق را محدود کرده است در اجرای ماده ٨ قانون تشکیل نوشته شده است که ماده ٨ به دلالت منطوق آن چنین اختیاری به تصویب کنندگان آئین نامه نداده است ، از سویی همکارانی که سوابقی در جاهای مختلف دارند علی الدوام به صندوق جهت انتقال سوابق مراجعه      می کنند ، لذا مقرر شد با مکاتبه پی گیر با هیئت دولت جواز اطلاق انتقال سوابق بدون قید مهلت تقاضا شود .

٤ـ درخصوص استرداد حق بیمه افرادی که بدون انتقال به بیمه های دیگر وجوه پرداختی بابت سهم بیمه را مطالبه می کنند و با کانون قطع رابطه کرده اند اکثریت اعضاء با این استدلال که چون در ایام مزبور وجه پرداختی مابه الازائی داشته که همان وظایف صندوق بیمه در قبال افراد تحت شمول است لذا استرداد آن فاقد وجاهت قانونی است .

٥ـ در مورد تقاضای آقای موسی مالکی وکیل تودیع کرده ای که پس از تودیع نیز به تقاضای خود به صندوق بازنگشته و به صورت خودپرداز در همان بیمه ای که در ایام تودیع عضو بوده ادامه داده است ، موافقت شد از تاریخ تقاضا ٢١/٠٩/١٣٩٧ به شرط تمدید پروانه و اعتبار پروانه مجدداً عضو صندوق شده فیشهای مربوطه با احتساب نرخ حق بیمه متناسب با سوابق قبلی ایشان در صندوق صادر شود.

٦ـ در مورد تقاضای خانم ندا تیموری که بلحاظ تعطیل رسمی بودن آخرین روز آذر ماه پرداخت حق بیمه برای وی ممکن نبوده و در اول دیماه پرداخته است لذا تقاضای معافیت از افزایش ده درصدی مأخذ وصول حق بیمه را دارد ، موافقت شد. آقای کامبیز زندیه عضو علی البدل هیئت مدیره اظهار داشت با تصمیم اکثریت هیئت مدیره بنا به جهات ذیل مخالفم چرا که اولاً ، تفسیر از ماده ٥ تصویب نامه هیئت وزیران با توجه به قید حداقل و اشاره به بانک و ارائه و تسلیم رسید به صندوق حق هیئت مدیره خلاف نص نمی باشد زیرا در روز تعطیل پرداخت از طریق سیستم الکترونیک بانکها نیز میسور می باشد ثانیاً : این گونه تفسیر و تصمیمات راه بعدی برای موارد عدیده استثنائات ایجاد می نماید ثانیاً : موجب ضرر صندوق و تشویق به پرداخت با تأخیر و سپس ادعای عذر موجه می باشد مقررات آئین دادرسی مدنی با اطلاق قانون و مقررات خاص قابلیت اعمال ندارد ثالثاً : اسقاط حق پرداخت جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه با توجه به اطلاق قانون محتاج نص صریح می باشد رابعاً : پیشنهاد می شود نسبت به تسویه حساب سالیانه حق بیمه صندوق در پایان آبانماه هر ساله اقدام و سه ساله فعلی که گواهی صادر می شود خلاف حقوق صندوق و قانون و نص صریح می باشد (ماده ١١ قانون صندوق) و هم چنین نسبت به اصلاح فیش های حق بیمه بصورت ماهیانه تا پایان مهر ماه با قید چنانچه روز آخر تعطیل می باشد تقاضا دارم این دو مورد بصورت مستقل در دستور هیئت مدیره و بررسی اتخاذ تصمیم قرار گیرد .    

 

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ١٠/١٠/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٠/١٠/١٣٩٧ شصت و هشتمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

 ٢ـ درخصوص تقاضای آقای علیرضا ملکیان که در سال ١٣٩٢ مبلغی بابت مابه التفاوت سوابق بیمه ای خود پرداخته است و اکنون با سابقه ای بیش از ١٢ سال مراجعه کرده و تقاضای احتساب سوابق دارد که مقرر شد وفق پیشنهاد رئیس محترم واحد مستمری ها به نسبت مبلغ پرداختی در سال ١٣٩٢ سوابق ایشان محاسبه و الباقی به نرخ روز محاسبه و اخذ شود .

٣- درخصوص پیشنهاد آقای محمدرضا حیدری در مورد خرید زمین در کرج به منظور سرمایه گذاری و ایجاد شهربازی یا سایر موارد تجاری به منظور درآمدزایی صرفنظر از قیمت مناسب یا نامناسب پیشنهادی اصلاً چون انجام چنین امور تخصصی در حیطه امکانات صندوق حمایت نیست با پیشنهاد موافقت نشد .

 ٤ـ در مورد تقاضای برقراری مستمری آقای حمید محمودی موافقت به عمل آمد .

 ٥- در مورد نامه کانون اردبیل وارده به شماره ٩٧١٩٦٩٠٦ مورخ ٠٥/١٠/١٣٩٧ طی مذاکره تلفنی با دکتر لطفی ریاست محترم کانون اردبیل مقرر شد در پاسخ پیرو مذاکرات تلفنی با موافقت صندوق در مورد پرداخت ٣/٢ از ثمن معامله و نیز ٣/٢ از بدهی اردبیل به صندوق و به همین نسبت اجرت المثل ایام تصرف به نرخ کارشناسی و هزینه عهده اردبیل موافقت شد . هیئت مدیره صندوق آقای ...را به عنوان کارشناس برای امور فوق انتخاب کرد .

 ٥- هیئت مدیره دادنامه ٩٧٠٤٠٢ مورخ ٢١/٠٩/١٣٩٧ شعبه ٦ دادگاه تجدید نظر تهران را که وفق مصوبه بند ٣ صورتجلسه ١٢/٠٩/١٣٩٧ صادر شده است و حکایت از صلح و سازش صندوق با خانم محمدی دارد را ملاحظه کرد . جلسه ساعت ١٢ به پایان رسید . 

 

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری ، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٧/١٠/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٧/١٠/١٣٩٧ شصت و نهمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است که بشرح ذیل درخصوص موارد مندرج در دستور کار هیأت مدیره مورخ ١٧/١٠/١٣٩٧ اتخاذ تصمیم گردید .

١ـ تاریخ برگزاری مجمع عمومی صندوق در بهمن ماه سال ١٣٩٧ مورخ ٢٥/١١/١٣٩٧ تعیین گردید .

٢-درخصوص گزارش واحد انفورماتیک مورخ ١٥/١٠/١٣٩٧ جهت انجام پروژه اتاق سرور و اقلام مورد نیاز آن بشرح گزارش مذکور مقرر گردید با استعلام سه گانه از سه مرجع متفاوت بالحاظ حداقل قیمت اقلام مذکور خریداری گردد.

٣-درخصوص گزارش مورخ ١٥/١٠/١٣٩٧ مسئول واحد مستمریهای صندوق نسبت به تقاضای برخی از وکلای دادگستری که سابقه ایثارگری و بیش از ١٢ ماه حضور در جبهه داشته اند مبنی بر اینکه هم عضو صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح باشند و هم عضو صندوق حمایت وکلا باشند با توجه به نص صریح مندرج در مصوبات اخیر هیأت مدیره فعلی درخصوص مورد، مصوبات اخیر بدون توجه با سابقه لازم الاجرا و منبعد بر این روال موارد مشابه منطبق اقدام گردد .

٤-درخصوص نامه واصله مورخ ٠٢/١٠/١٣٩٧ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اعمال اجرایی مصوبه مورخ ٢٨/٠٨/١٣٩٧ هیأت محترم  وزیران نسبت به تخصیص بسته حمایتی دولت به مستمری بگیران صندوق با رعایت شرایط آخرین حکم حقوقی زیر سه میلیون تومان و اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر گردید اسامی اشخاص واجد شرایط تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام و ارسال شود .

٥-درخصوص وکلایی که بعلت بدهی حق بیمه خواستار انصراف از احتساب سوابق بدهی خود می باشند هیأت مدیره با بررسی سوابق و عدول از بند دوم و سوم مصوبه مورخ ٠٤/١٠/١٣٩١ هیأت مدیره وقت سابق مقررات منبعد نسبت به وصول مطالبه حق بیمه معوقه و جریمه متعلقه مطابق محاسبات مقرر اقدام در صورت عدم پرداخت، مفاصاحساب جهت تمدید پروانه وکالت صادر نشود و اینگونه تقاضای اشخاص متقاضی رد گردد .

٦- گزارش مالی ملاحظه شد ..

٧-باقی موارد در دستور جلسه امروز بعلت ضیق وقت به جلسه آتی جهت بررسی موکول گردید. جلسه هیأت مدیره در ساعت ١٣ و ٥٠ دقیقه پایان یافت .

 

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری ، زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٤/١٠/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٢٤/١٠/١٣٩٧ هفتادمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .

٢ـ مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای محمود صادر شود .

٣ـ در مورد تقاضای جمعی از همکاران مبنی بر اینکه چون در بیمه های دیگر خصوصاً تأمین اجتماعی بیمه پرداخت می کنند از پرداخت حق بیمه به صندوق معاف هستند و مبالغ پرداختی می بایست مسترد شود . هیئت مدیره با بررسی و بحث در مورد موضوع مقرر داشت از عده ای از متخصصان امور بیمه نیز مشورت گرفته شده سپس اتخاذ تصمیم شود .

٤ـ درخصوص درخواست آقای میرزایی مقرر شد در پاسخ ذکر شود این صندوق فعلاً فقط می تواند در حد فوق درخصوص پرداخت حق بیمه تکمیلی ایشان اقدام کند .

٥ـ خرید دستگاه کامپیوتر دیگر برای اتاق مدیریت فعلاً نیازی احساس نشد . جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید.  

 

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٠١/١١/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٠١/١١/١٣٩٧ هفتاد و یکمین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد .]حسب گزارش آقای حبیب نژاد بانک ملی برای سپرده های بالای یک میلیارد تومان سود ٢٠ درصدی می پردازد لذا رقمی که به این صندوق با این سپرده قابل توجه می دهد خیلی چشم گیر نیست . لذا با چند شعبه صحبت کرده است که اظهار داشته اند پس از کسب مجوز از مسئولین خود حاضرند بیش از ٢٠% برای سپرده های بالای ٥٠ میلیارد تومان سود بپردازند . مقرر شد پس از مذاکرات نهایی با بانکهای مزبور اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید [ .

 ٢ـ در مورد خرید دستگاه حضور و غیاب چهره سنج مقرر شد از سه شرکت معتبر استعلام قیمت شده با شرایط مساوی متعاقباً اتخاذ تصمیم شود

 ٣- گزارش حضور آقای سنجر فخری مدیر محترم عامل را در وزارت دادگستری راجع به پیشنهادی که برای محاسبه احتساب سوابق داده بودیم که دعوتنامه ای دریافت کرده بودیم به اتفاق خانم صالح آبادی در   جلسه ای با کارشناس حقوقی وزارت دادگستری و نماینده دادگستری در صندوق (آقای خانقلی) حضور داشتند . مسأله آنها این بود که چرا تمدید بی مدت خواسته اید. آمار متقاضیان را خواستند . و پیشنهاد کردند با توزیع فرمی در کانونها آمار تمام افراد با سابقه خدمت در سایر ارگانها را اخذ کنید تا متعاقباً اتخاذ تصمیم شود . مقرر شد طی نامه ای به کانونها و نیز درج در سایت به نحوی آمار وکلایی که در جاهای مختلف سابقه ای دارند و به صندوق انتقال نداده اند و تقاضای انتقال دارند اخذ شود تا در ثانی اتخاذ تصمیم شود.

 ٤- درخصوص گزارش مورخ ١٦/١٠/١٣٩٧ بانک ملی شعبه خشایار درخصوص عودت اضافه واریزی سود سپرده های مندرج در نامه مذکور که بر اساس گزارش امور مالی صندوق مورخ ٣٠/١٠/١٣٩٧ تأیید نموده است مقرر گردید با مشورت و اظهار نظر آقای آل آقا و در صورت تأیید مراتب توسط ایشان ، امور مالی اقدام و مبالغ اضافی واریزی محاسبه شده اشتباهی عودت داده شود .

 پیرو مذاکرات قبلی و حضور جناب آقای دکتر زاهد پاشا نایب رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز و اعضاء همراه ایشان در جلسه هیئت مدیره صندوق توافق گردید ١ـ به جای اسکن پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی که جدید صادر می شود ، کانون وکلای مرکز گواهی صدور پروانه های مذکور را از طریق قسمت الکترونیکی برای صندوق حمایت ارسال نماید و صندوق حمایت پرینت گواهی مذکور در پرونده های مربوطه بایگانی و درج نماید . ٢ـ کانون مرکز اطلاعات روزآمد کامل کلیه اعضاء کانون وکلای مرکز را که در بانک اطلاعاتی خود دارد در مواردی که نیاز به دسترسی صندوق می باشد به بانک اطلاعاتی صندوق حمایت منتقل نماید و در اجرای این امر مقرر گردید مسئولین انفورماتیک کانون مرکز و صندوق حمایت اقدامات لازم را با هماهنگی انجام دهند و بدیهی است چنانچه کانون وکلای سایر استانها علاقمند به همکاری مشابه باشند صندوق حمایت مساعی لازم را به کار خواهد بست تا موجبات تبادل اطلاعات بین تمامی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور فراهم گردد. جلسه در ساعت ١٣ خاتمه یافت .      

 

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری ، زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٨/١١/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٠٨/١١/١٣٩٧ هفتاد و دومین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ در مورد گزارش مالی مقرر شد در بانک ملی سپرده گذاری شود .

٢- در مورد بودجه مذاکرات انجام شد پس از اصلاحاتی مقرر شد متن نهایی تکثیر و امضاء شده و برای کانونها و بازرسین ارسال شود .

٣- درخصوص پیشنهاد کانون وکلای محترم اردبیل مقرر گردید با توجه به مفاد توافق نامه مورخ ١٢/٠٧/١٣٩٥ مورد مصوبه هیئت مدیره وقت صندوق و کانون وکلای اردبیل آقای حمید افضل سلطانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان با هزینه کانون اردبیل نسبت به ارزیابی آپارتمانهای مورد نظر به نرخ روز با لحاظ اجرت المثل ایام تصرف کانون اردبیل از تاریخ ٠٨/٠٦/١٣٩٥ لغایت تاریخ انتقال در ثمن معامله اقدام نماید پس از وصول نظریه کارشناسی در مورد توافق با کانون وکلای اردبیل تصمیم اتخاذ خواهد شد . درخصوص دیگر موارد مندرج در دستور بعلت ضیق وقت مقرر گردید در دستور جلسات بعدی هیئت مدیره جهت بررسی کامل و اتخاذ تصمیم در سال آتی قرار گیرد . جلسه در ساعت ١٤:٤٠ خاتمه یافت . 

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری ، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٥/١١/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ١٥/١١/١٣٩٧ هفتاد و سومین جلسه دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است . ١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-هیأت مدیره جلسه ای با مدیران بانک سپه برگزار ، که نهایتاً مقرر شد بررسی کرده پیشنهاد ات صندوق حمایت درخصوص پرداخت حداکثر سپرده گذاری شود و تسهیلات به وکلا را اعلام دارند .

٣- مقرر شد درخصوص تغییر ساختار استخدامی و اداری صندوق ابتدا هیأت مدیره طی جلسات فوق العاده ای تا فروردین ماه سال ١٣٩٨ اقدام و تهیه یا اصلاح آئین نامه قبلی و جدید نماید و در صورت نیاز از کارشناسان مربوط به عنوان مشاور استفاده کند والا در مورد برون سپاری تصمیم مقتضی اتخاذ کند. مقرر شد روز یکشنبه ٢٨ بهمن جلسه فوق العاده ای در این خصوص برگزار شود از اشخاص اکچوئر و کسانی که اعتقاد به برنامه نویسی دارند دعوت شود.

٤-در مورد انتخاب دو نفر کارمند واجدین الشرایط وام مقرر شد ضمن اعلام شرایط پرداخت وام از کارمندان صاحب شرط سوال شود متقاضی دریافت هستند یا نه ؟

٥-در مورد بازماندگان خانم زارعی که مادر و پدر ایشان مدعی استحقاق مستمری از قبل آن مرحومه با ادعای تحت تکفل بودن ایشان را دارند مقرر شد سرکار خانم صالح آبادی در مورد ادعا تحقیق کرده گزارش مقتضی اعلام دارند.

برای احراز موضوع دفترچه وکالت و دفترچه ابطال تمبر نامبرده خواسته شود و ملاحظه شود چند مورد قبل از فوت وکالت کرده و چه میزانی درآمد داشته است همچنین شغل تمام اعضاء خانواده تحقیق و گزارش شود.

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری ، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٢٩/١١/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٢٩/١١/١٣٩٧ جلسه هفتاد و چهارم دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی مورخ ٢٩/١١/١٣٩٧ ملاحظه شد.

٢- درخصوص تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی آقای محمود مهدوی با کد شناسایی ١٣٧٩ از تاریخ ١٤/١١/١٣٩٧ با ٣١ سال و ٧ ماه و ١ روز سابقه بیمه پردازی و آقای جواد بخشی پور با کد شناسایی ٦٨٩ از تاریخ ٢١//١١/١٣٩٧ با ٢٧ سال و ٩ ماه و ١٢ روز سابقه بیمه پردازی و آقای صادق فانید علیپور با کد شناسایی ٣٦٦٧ از تاریخ ١٥/١١/١٣٩٧ با ٣٥ سال سابقه بیمه پردازی و نظر به اینکه خاتمه حق بیمه پردازی ایشان در تاریخ ١٦/٠١/١٣٩٣ بوده و محاسبات بر همان اساس انجام شده و آقای جعفر ابن نصیر با کد شناسایی ١٤٠٨ از تاریخ ٢٤/١١/١٣٩٧ با ٣٥ سال سابقه بیمه پردازی تا تاریخ ١٨/٠٨/١٣٩٧ مقرر شد به شرح مذکور و احکام برقراری صادر شود .

٣- صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ٢٥/١١/١٣٩٧ قرائت شد که مشتمل بر ٦ مصوبه است . ١ـ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٨ برای اصلاح اساسنامه ٢- تصویب بودجه سال ١٣٩٨ با قید افزایش مبلغ پیش بینی شده از ٦٠ میلیارد تومان به یکصد میلیارد تومان برای خرید ملک ٣- لزوم گزارش هیئت مدیره در مجمع آتی در خصوص خرید ملک ٤- درخصوص استخدام کارمند ماحصل مصوبه اینگونه برداشت می شود که کارمندان رسمی کماکان به اشتغال خود ادامه دهند درخصوص کارمندان قراردادی چنانچه کانون استانی اعلام نیاز کند . صندوق نسبت به استخدام کارمند اقدام کرده و چنانچه کانون مایل باشد امور صندوق را توسط کارمندان خود انجام دهد صندوق وجهی معادل دوازده ماه حقوق و مزایای موضوع قانون کار (حداقل ها) را در وجه کانون مذکور پرداخت نماید و مسوولیت کاری چنین کارمندانی با کانون بوده ارتباطی به صندوق نخواهد داشت .

٥- تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ممنوع شد .

٦- در مورد برقراری مستمری برای بازماندگانی که  ایشان بر خلاف ماده ١٢ آئین نامه اجرایی در سه ماه آخر سال منتهی به فوت حق بیمه نپرداخته اند کارگروه منتخب نسبت به تدوین دستورالعملی برای پیشنهاد به مجمع اقدام کند .

هیئت مدیره درخصوص مصوبات مجمع صحبت و تشریک مساعی نمود . در مورد خرید ملک تصمیم گرفته شد تلاش مجددی در مورد خرید ملک شمالی دفتر و نیز واحد هشتم ملک غربی دفتر اقدام نماید . درخصوص استخدام کارمند در کانونهایی که اعلام نیاز کنند و یا پرداخت حقوق قانون کاری به کانونهایی که بخواهند امور صندوق را توسط کارمندان خود انجام دهند درهیئت مدیره نظرات مختلفی داشتند . جناب فخری بیان داشتند وفق ماده ١٤ اساسنامه استخدام کارکنان صندوق از وظایف خاص هیئت مدیره است و مجمع حق ورود نداشته است بنابراین در جلسه آتی مجمع و ابطال این مصوبه در دستور کار قرار گیرد و برای اصلاح آن پیشنهادی داشته باشیم . فعلاً پولی نمی پردازیم و حداکثر این است که بابت بدهکاریشان منظور می کنیم . آقای افتخاری بیان داشتند ماده ١٤/١ شورایعالی تأمین اجتماعی که بالاتر از مجمع است تصویب کرده و ماده ١٤ استخدامی را جزء وظایف هیئت مدیره دانسته . حال که سیستم مکانیزه بسیاری از امور صندوق را برای وکلا تسهیل کرده اعم از پرداخت حق بیمه و اخذ تصفیه حق بیمه ، در جهت سیاست کاهش هزینه ها اولویت به تدریج سیاست رها سازی پرسنل برخی استانها است . این تصمیم باعث خواهد شد ٦ میلیون تومان پاداشی که در سنوات گذشته در ١٣ استان امور صندوق را کفایت می کرد در سال ١٣٩٨ به ٢٠٠ میلیون تومان و در سالهای بعدی کماکان افزایش یابد . لذا مصوبه مجمع هم مخالف اساسنامه ای است که مجمع بالاترند مجمع تصویب کرده و هم مخالف مصالح صندق است و موجب تضییع اموال صندوق و حقوق وکلا می شود . لذا با اجرای آن مخالف صریح قانون می دانم . آقای کیخسروی اظهار داشتند چون نگارش آئین نامه استخدامی صندوق حمایت و اصلاحیه های مکرر آن با جلب نظرات متخصصین امر نبوده لذا صندوق خودش خشت اول را کج گذارده است . لذا به هنگام روی دادن چنین مسائلی با راه حلهای ناپخته مواجه شده و می شویم پیشنهاد میکنم همانطور که از ابتدای فعالیت هیئت مدیره این دوره نیز مطرح نمودیم بدواً نسبت به تدوین و تنظیم آیین نامه استخدامی از طریق برون سپاری و استفاده از نظر متخصصین اقدام کرده سپس در جلسه مجمع عمومی آتی آئین نامه جدید را به رأی مجمع گذاریم تا سیاست یک بام و دو هوا را در صندوق شاهد نباشیم که یک کانون با کمترین تعداد وکیل کارمند رسمی داشته باشد ولی کانون دیگر فاقد کارمند باشد . آقای کامبیز زندیه اظهار داشتند نظر به اینکه برابر مفاد ماده ٩ اساسنامه وظایف مجمع عمومی تصریحاً در ٩ بند قید شده است و از سوی دیگر برابر ماده ١٤ همان اساسنامه نیز وظایف هیئت مدیره مشخص شده است . نتیجتاً اینکه تصمیم بند ٤ مجمع عمومی مورخ ٢٥/١١/١٣٩٧ ذاتاً مخالفت قانونی با مواد فوق الاشاره دارد و اینکه اساساً تکلیف هیئت مدیره انجام تصمیمات قانونی مجمع می باشد و به نظر تصمیم متخذه مخالفت صریح با اساسنامه قطع نظر از مصالح صندوق داشته به نظر من امکان اجرای قانونی تصمیم مذکور وجود ندارد و اتخاذ تصمیم نهایی درخصوص این تصمیم هیئت مدیره برابر مقررات به عهده مجمع آتی نخواهد بود . آقای حبیب نژاد اظهار داشتند علاوه بر استدلالهای همکاران درخصوص خلاف قانون بودن مصوبه مجمع محترم عمومی در خصوص تکلیف استخدام کارمند توسط صندوق به تشخیص کانونهای استانها وجه غیر قانونی تر به عقیده من الزام صندوق به پرداخت حقوق یک کارمند به کانونهایی است که صندوق نیازی به کارمند حس نمی کند . وجه دیگر غیر قانونی بودن این تصمیم این است که همانگونه که بازرس محترم مجمع جناب عزیزی تذکر داده اند ، این است که به موجب صورتجلسه مجمع بودجه ١٣٩٨ در بندهای پیشین تصویب شده بود طرح مصوبه دیگری که بار بودجه ای و هزینه ای برای صندوق دارد در قالب یک مصوبه خارج از بودجه فاقد وجاهت قانونی است مضافاً اینکه طبق بند اول ماده ١٤ اساسنامه تهیه و تنظیم بودجه و برنامه با صندوق حمایت است و جمعاً تصمیماتی که فاقد پیشینه بررسی و مطالعه بودجه ای باشد به صورت دفعتاً واحده در جلسه مجمع       نمی تواند جایگزین تکلیف قانونی هیئت مدیره در تهیه برنامه و بودجه باشد و مجمع طبق بند ٣ ماده ٩ همان اساسنامه صرفاً می تواند بودجه را تصویب کرده یا نکند و اختیاری برای تهیه برنامه و بودجه ندارد .

٤- درخصوص درخواست مدیر امور اداری نسبت به پرداخت یک ماه حقوق و مزایا به کارکنان صندوق و همچنین معادل همین یکماه بعنوان پاداش به کارکنان کانونهای فاقد کارمند صندوق که امور صندوق را انجام میدهند مقرر شد طبق روال عمل گردد .

٥- درخصوص درخواست بازماندگان مرحوم محمدعلی نوروز زاده فاقد شرایط مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨ مقرر گردد برابر مصوبه مجمع صندوق طبق مقررات شامل مورد قانون تعیین تکلیف اقدام شود .

٦- درخصوص اعلام و تعیین دو نفر واجدین شرایط دریافت وام کارکنان صندوق در سال ١٣٩٧ در اجرای مصوبه مورخ ٢٩/١١/١٣٩٤ مجمع عمومی توجهاً به احراز شرایط و ضوابط پرداخت وام مورخ ١٣/٠٢/١٣٩٥ ، مقرر و تصویب گردید دو فقره وام مذکور به خانم سلیمی و آقای شیخ الاسلامی طبق روال گذشته اقدام و عمل گردد .

٧- درخصوص باقیمانده به مبلغ ١٩.٢٣٨.١٠١ ریال بدهی ناشی از وام (پس از تهاتر) مرحوم عباس حمیدیان مستمری بگیر وفات یافته صندوق که فاقد بازمانده مستمری بگیر واجد شرایط می باشد مقرر شد مبلغ مذکور به حساب هزینه منظور شود و مبلغ ١٧.٢٠٦.٣٤٦ بابت ٨ روز حقوق بهمن و همچنین ٥.٢٢٢.٢٢٢ ریال بابت عیدی ١٣٩٧ از حساب مانده پس از تهاتر بدهی وی ناشی از وام به صندوق ، تسویه و تهاتر گردد .

٨- درخصوص درخواست مادر بازمانده فاقد شرایط بازماندگان مستمری بگیر وفات یافته صندوق مرحومه طوینانی مبنی بر دریافت حق بیمه های پرداختی آن مرحومه به صندوق نظر به اینکه تقاضای وی فاقد وجاهت قانونی بوده و قانوناً موجبی جهت استرداد حق بیمه در اینگونه موارد وجود ندارد باتفاق آراء رد گردید .

٩- درخصوص تقاضای آقای عماد عادل جلالی مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه به صندوق حمایت به جهت اینکه جانباز حالت اشتغال می باشد مستنداً به موجب تبصره ٣ ماده ٤٠ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران ناظر به تبصره ماده ١ قانون تشکیل صندوق ، طرح که تصویب و مورد موافقت قرار گرفت .

 

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری ، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٠٦/١٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٠٦/١٢/١٣٩٧ جلسه هفتاد و پنجم دور هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢- در مورد تقاضای خانم رحمانی با کد شناسایی ١٤٠٠٣ نظر به اینکه نامبرده تقاضا کرده است از تاریخ ٠١/٠١/١٣٩٦ تا پایان سال جاری به عنوان ایام تأخیر در پرداخت محسوب شود با صدور فیشهای مربوطه موافقت شد تا با محاسبه ایام مزبور به نرخ روز و محاسبه تأخیرها اقدام شود .

٣- درخصوص پیشنهاد مدیر اداری در مورد تعطیلی ایام هفته تا ١٦ فروردین مقرر شد طبق سنوات پیشین با احتساب ایام غیر تعطیل به عنوان مرخصی استحقاقی تعطیل اعلام شود .

٤- در مورد پیشنهاد واحد انفورماتیک درخصوص خرید تجهیزات اتاق سرور با ملاحظه سوابق استعلامها مقرر شد با هماهنگی مدیریت اداری و اجرای چاه ارت با رعایت کیفیت لازم و مطلوب و به اقل هزینه اقدام شود . جلسه هیأت مدیره ساعت ١٣:٠٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری ، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٣/١٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ١٣/١٢/١٣٩٧ هفتاد و ششمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢- در مورد پیشنهاد واحد انفورماتیک برای خرید دو مورد از تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور بدون رعایت اخذ استعلام نظر به اینکه حسب اعلام آن واحد دستگاه Qxap از نمایندگی آن به نام شرکت آسیاتک خریده  می شود و ظاهراً این شرکت تنها نماینده رسمی آن شرکت لذا مقرر شد از ضابطه استعلام قیمت از سه فروشنده و انتخاب مناسبترین قیمت مستثنی شود .

٣- گزارش درخصوص مرحوم زارعی ملاحظه شد که فاقد مستندی برای صدق ادعای ابوین ایشان درخصوص تحت تکفل بودن آن مرحومه است . از طرفی دفترچه ابطال تمبر یا اظهارنامه مالیاتی سنوات گذشته ایشان را کشف نکرده اند . مقرر شد با مکاتبه با کانون مرکز لیست پرونده های ایشان در سنوات اشتغال از طریق سامانه CMS استخراج نمایند .

٤- در مورد مطالبات صندوق از بانک کشاورزی بابت مابه التفاوت سود ٥/٢٢ درصدی با ٢٠ درصدی پرداختی آن بانک نظر به اینکه حسب الاظهار امور مالی سررسید آخرین سپرده گذاری بلند مدت ٥/٢٢ درصدی صندوق اردیبهشت ١٣٩٨ است لذا مقرر شد تا آن تاریخ برای طرح دعوا منتظر باشیم تا در صورت عدم پرداخت مطالبات مزبور به صورت یکپارچه طرح دعوا شود ، همچنین مقرر شد پیرو آخرین مکاتبه مجدداً مکاتبه ای برای مطالبه مابه التفاوت انجام شده و نامه اخیر به نحوی در اندیکاتور بانک کشاورزی ثبت شود .

٥- درخصوص تقاضای خانم مسلمی نائینی با کد شناسایی ١٢٥٥ جهت برقراری مستمری از تاریخ ٢٩/١٢/١٣٩٧ نظر به اینکه ایشان تا آن تاریخ ٢٩ سال و ٤ ماه و ٢٥ روز سابقه کار داشته اند مقرر شد حکم برقراری صادر شود و در مورد تقاضای خانم ثریا نسیری کیا با کد شناسایی ١٢٠ از تاریخ ٢٧/١١/١٣٩٧ نظر به اینکه تا تاریخ مذکور دارای ٢٣ سال و ٩ ماه و ٢٧ روز سابقه پرداخت حق بیمه هستند مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٦- مقرر شد مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت پاداش آخر سال به کارمندان دادگستری مأمور اخذ سهم صندوق پرداخت شود .

٨- مقرر شد پک هدیه غیر نقدی با ارزش دویست هزار تومان به هر یک از کارمندان تقدیم شده از خدمات ایشان تقدیر شود .

٩- جلسه رأس ساعت سیزده خاتمه یافت .   

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری ، زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/١٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٢٠/١٢/١٣٩٧ هفتاد و هفتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است .

١ـ در خصوص بند ١ دستور جلسه درخصوص بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تدوین و تنظیم آئین نامه استخدامی از طریق برون سپاری و استفاده از نظر متخصص مقرر گردید نسبت به موضوع بررسی بیشتر انجام پذیرد و با حضور اعضاء هیأت مدیره (اصلی) و علی البدل بانصاب قانونی اتخاذ تصمیم گردد .

٢ـ درخصوص بند ٢ دستور جلسه درخصوص ایجاد سازمان IT صندوق نیز بررسی بیشتری انجام شود و سپس اتخاذ تصمیم شود .

٣ـ درخصوص درخواست جمعی از وکلای بازنشسته نسبت به اخذ رونوشت از مصوبات مجمع عمومی مورخ ٢٥/١١/١٣٩٧ مقرر شد تصویر به ایشان داده شود و درخصوص لایحه بودجه سال ١٣٩٨ مقرر شد چنانچه ابهام و سؤالی در این خصوص دارند با مرجعه حضوری به مدیرعامل محترم صندوق ، پاسخ لازم بایشان داده شود .

٤ـ درخصوص بررسی درخواست خانم ونائی و آقای فرجی کارمندان صندوق که دچار سانحه تصادف گردیده اند ، مبنی بر کمک بلاعوض بعلت عدم قادر به کار بودن و عدم دریافت حقوق ، مقرر گردید از محل اعطاء پاداشها ، مبلغ یکصد میلیون ریال (هر یک پنجاه میلیون ریال) بنامبردگان پرداخت گردد .

٥ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقایان ١- محمدرسول ناهیدی به شماره شناسائی ٨٧٣ از تاریخ ٢٩/١٢/١٣٩٧ ٢- ابوالفضل رنجبر صابر به شماره شناسائی ٣٠٢٢ از تاریخ ٢٥/١٢/١٣٩٧ ٣- احسان الله فقیهی به شماره شناسائی ٢٣٩٦٩ از تاریخ ٢٨/١٢/١٣٩٧ و خانمها ١- معصومه شاکر به شماره شناسائی ٢٦٩٢ از تاریخ ١٨/١٢/١٣٩٧ ٢- مهین زحمتکش طرئی به شماره شناسائی ٢٧٦٩ از تاریخ ١٨/١٢/١٣٩٧ تصویب گردید .

جلسه هیئت مدیره رأس ساعت ١١:٤٥ صبح به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٢٧/١٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ به تاریخ ٢٧/١٢/١٣٩٧ هفتاد و هشتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد..

٢- در مورد بازماندگان مرحوم خانم زارعی با ملاحظه لیست کارکرد ایشان به گزارش پرینت CMS نامبرده ٧١ مورد وکالت از سال ١٣٩٣ داشته است . همچنین با نظر به گزارش مورخ ١٢/١٢/١٣٩٧ گروه تحقیق در خصوص وضعیت معاش خانواده آن مرحومه و فقدان ممر درآمدی سرپرست خانواده (پدر مرحومه آقای زارعی) و نیز با توجه به ١٥ مورد ابطال تمبر از سال ١٣٩٤ تا ١٣٩٧ در مجموع هیأت مدیره تحت تکفل بدون پدر و مادر آن مرحومه را مقرون به صحت دانسته مادام که دلیل مغایری یافت نشود مستحق دریافت مستمری دانسته مقرر نمود حکم برقراری صادر شود .

٣- درخصوص تقاضای بازنشستگی آقای مرتضی حسینی با کد شناسایی ١٤٥١ از تاریخ ٣٠/١١/١٣٩٧ با ٣٥ سال سابقه بیمه پردازی و آقای امیر حسن سپهری با کد شناسایی ٤٦٥٨ از تاریخ ١٩/١٢/١٣٩٧ با ٣٤ سال و ٨ ماه و ٢ روز بیمه پردازی با این توضیح که آقای حسینی در سال ١٣٩٢ به ٣٥ سالگی بیمه پردازی رسیده اند به شرح فوق احکام برقراری صادر شده است .

جلسه ساعت ١٣:٤٥ به پایان رسید .    

با حضور آقایان فخری – کیخسروی ، حبیب نژاد .