مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در سال ١٣٩٧

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠١/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/١/١٣٩٧ اولین جلسه هیأت مدیره در سال جدید و سی  و دومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است . دفتر قبلی صورتجلسات هیأت مدیره بیش از چند برگ سفید نداشت که ابطال شد و بایگانی گردید.

١- مدیرعامل صندوق درخصوص دستور بند ١ صورتجلسه ٢٠/١/٩٧ پیشنهاد کردند درخصوص موضوع و میزان ٥/١٢% افزایش شغل در بند ٣-١٢ آئین نامه صندوق به گروه مجریان طرح تعیین شاخص های شایستگی جهت تدوین نظام ترفیع و استخدام به گروه کلهرنیای گلکار و همکاران با حق الزحمه ١٨ میلیون تومان واگذار گردد. سپس در مورد ٥/١٢% تصمیم گیری شود. توضیح اینکه گروه مذکور از میان سه گروه پیشنهاد دهنده برای چنین خدماتی به مبالغ ٢٨ میلیون و ٦٠ میلیون و ١٨ میلیون تومان برگزیده شده است .پس از بحث و بررسی مقرر شد ابتدا مصاحبه ای با آقای کلهرنیا در هیأت مدیره انجام شود تا ببینیم خواسته ها و انتظارات هیأت مدیره در اجرای این پروژه مرتفع خواهد شد یا نه .

٢- در مورد افزایش و اعطاء پایه به تعدادی از همکاران اداری که ٢ سال در پایه قبلی توقف داشتند با توجه به محاسباتی که آقای افتخاری کردند و هیأت مدیره توجیه و مشخص شد افزایش ٢٠ درصدی هر دو سال یکبار باعث می شود پس از ده سال چیزی حدود سه برابر حقوق همه کارمندانی که افزایش حقوقشان صرفاً بر پایه مقررات اداره کار است خواهد شد که توجیه قانونی ندارد . لذا تصمیم گیری در این مورد هم موکول شد به پس از اینکه با گروه بند ١ به جمع بندی رسیدیم و اگر قرار شد طرحی اجرا کنند ،نحوه افزایش پایه هم در آن دیده شود . ضمناً صورت سه فقره چکهای صادره پس از نوروز نیز ملاحظه شد . جلسه در ساعت ١٤ به پایان رسید .

جلسه با حضور آقایان فخری ـ کیخسروی ـ حبیب نژاد و افتخاری

 

 

    صورتجلسه مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/١/١٣٩٧ سی  و سومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با شرکت امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده امور اداری مطابق بخشنامه اقدام و نسبت به صدور احکام دستمزد اقدام نماید.

٣-در مورد تمدید قرارداد نماینده صندوق در شهرستانها نظر به اینکه تسویه حساب سنوات پیشین جهت امضاء به شهرستانها ارسال شده پس از اعاده آنها درخصوص تمدید یا عدم تمدید با ایشان و تهیه گزارش مدیر اداری در خصوص کانونهای که قابلیت جایگزینی دارند و داوطلب در اختیار گذاردن کارمندان کانونها بصورت پاره وقت در ازای پرداخت پاداش از سوی صندوق ها هستند موکول به زمان فراهم شدن اطلاعات مزبور شد.

٤-در مورد ادامه کار آقای میانرودی مشاوره امور فنی صندوق مقرر شد چنانچه تمایل به ادامه همکاری داشته باشند به صورت موردی در صورت بروز مشکلات صندوق از ایشان دعوت به اظهارنظر مشورتی نمایند.

جلسه ساعت ١٦ به اتمام رسید .

 جلسه با حضور آقایان فخری ـ کیخسروی ـ حبیب نژاد، زندیه و افتخاری

 

   

صورتجلسه مورخ ٠٣/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٣/٠٢/١٣٩٧ سی  و چهارمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلا با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ گزارش مورخ ٠٣/٠٢/١٣٩٧ مدیر مالی صندوق قرائت گردید .. ٢ ـ صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی اشخاص نامبرده ذیل تصویب گردید؛ آقای عطاء الله فائض از ٢٨/١٢/١٣٩٧ و آقای اصغر ذوالفقاری از ٢٧/١٢/١٣٩٦ و آقای سیدعلی غروی از ٢٩/١٢/١٣٩٦ و آقای کاوس آسایش از ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای ایاز دهقان از ٣٠/١١/١٣٩٦ و خانم شهپرحق نیا از ٢٨/١٢/١٣٩٦ همچنین تصویب شد اضافه پرداختی خانم حق نیا به مشارالیها مسترد گردد. ٣ـ در خصوص گزارش واحد مستمری در رابطه با درخواست خانم حسینی مقدم و همسر مرحوم پور مخولی دزفولی که نامبرده در زمان حیات حق بیمه های خود را تا پایان شهریور ١٣٩٥ پرداخت نموده و در ٠٣/٠٩/١٣٩٦ فوت نموده است . نظر به اینکه برقراری مستمری برای بازماندگان با توجه به اینکه شرائط نامبرده با مقررات مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرائی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت مطابقت ندارد بنابراین با درخواست نامبرده موافقت نمیشود.

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی و افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ١٠/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٠/٠٢/١٣٩٧ سی  و پنجمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلا با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ ـ درخصوص برقراری احکام بازنشستگی همکاران آقای محمد رنگچیان با کدشناسائی ٢٣١٢ از تاریخ ١٥/١٢/١٣٩٦ و آقای طهماسب زارع قاسمی با کدشناسائی ٤١٩٣ از تاریخ ٢٩/١٢/١٣٩٦ مقرر شد به شرح فوق صادر شود.

٣ـ موافقت شد در اجرای ماده ١٤ اساسنامه صندوق آقای مدیر محترم عامل مجاز باشد درخصوص مکاتبات اداری فاقد بار مالی درخصوص استعلام سوابق از بیمه های مختلف و پاسخ استعلامهای بیمه ها که فاقد بار و تعهد مالی باشد و کمافی السابق درخصوص صدور مفاصاحساب اختیار حق امضاء را به کارمندان مورد نظر خود تفویض فرمایند و شخصاً نیز سوابق امر را کنترل نمایند.

٤ـ سایر موارد موکول به جلسات آتی شد جلسه در ساعت ١٣ خاتمه یافت .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی، افتخاری و حبیب نژاد

 

 

صورتجلسه مورخ ١٧/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٧/٠٢/١٣٩٧ سی و ششمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص تقاضای برقراری حکم بازنشستگی آقایان مهران مستوفی از تاریخ ١٦/٠٢/١٣٩٧ با کدشناسائی ٢٣٥ و سید محمود اطیابی با کدشناسائی ٥٤١٤ از تاریخ ١٠/٠٢/١٣٩٧ مقرر شد به نحو فوق احکام برقراری صادر شود.

٣-درخصوص درخواست خانم سرائی همسر مرحوم خورمیزی که حسب محتویات پرونده ایشان دارای پروانه کارآموزی ٢٣٦١٥ مورخ ١٥/٠٥/١٣٩٢ مرکز را داشته اند و تا تاریخ پایان آذر ماه سال ١٣٩٤ حق بیمه پرداخت اند و در تاریخ ٢٣/٠٩/١٣٩٦ فوت کرده اند در حالیکه در دو سال آخر عمر خود حق بیمه ای به این صندوق نپرداخته اند و مقررات ناظر بر جانبازان ایشان بر فرض صحت ستثنائی دال بر عدم اجرای ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت نمیباشد . لذا تقاضای خانم سرائی به برقراری مستمری بازماندگان مرحوم خورمیزی قابل تمکین و اجرا تشخیص داده نمیشود.

٤-درخصوص برقراری مستمری بازماندگان برای خانم خسروی همسر مرحوم میرانی هیأت مدیره ضمن عدول از مصوبه ٠١/٠٣/١٣٩٦ و با توجه به شمول بند ٢ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ با لحاظ داشتن تمامی شرایط مقرر شد مستمری برقرار گردد.

٥-درخصوص نامه کانون وکلای همدان مبنی بر پیشنهاد خرید یک قطعه زمین به مساحت ٤٠٠ متر مربع با مشارکت آن کانون به قیمت تقریبی ٦.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ تومان ظاهراً با این قید که آن کانون در این زمین به هزینه خود ساختمان بنا کند و نهایتاً سهم صندوق را خریداری کند، مقرر شد جزئیات طرح را با ذکر محاسبات اقتصادی آن و امکان ساخت و ساز وضعیت پیرامونی ملک توسط کانون مزبور مطالعه و گزارش جنابعالی ارسال و اعلام دارند تا متعاقباً اتخاذ تصمیم شود. بقیه موارد موکول به جلسات آتی شد .

با حضور آقایان فخری، افتخاری،  زندیه و حبیب نژاد

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٤/٢/١٣٩٧ سی  و هفتمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-با صدور حکم برقراری سرکار خانم مرضیه محاوریان فرد با کد شناسایی ١٤٦٧ از تاریخ ٢٢/٠٢/١٣٩٧ و آقای فریدون آقازاده با کد شناسایی ٥٠٩ از تاریخ ٢١/٠١/١٣٩٧ موافقت شد .

٣- در مورد تقاضای آقای سیدی مبنی بر پرداخت حق بیمه در صندوق حمایت در حالیکه ایشان بازنشسته آموزش و پرورش است هیأت مدیره تقاضای ایشان را مطابق با مقررات موضوعه نمی داند چه اینکه بند پ ماده ٦ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر موردی است که دریافتی ایثارگری در عین حالی که مشمول صندوق تأمین اجتماعی است مشمول صندوق دیگری مثل صندوق حمایت بوده باشد تا بتواند از فرجه این قانون مبنی بر دریافت مستمری از دو صندوق استفاده کند . در حالیکه آقای سیدی در بدو ورود به کانون وکلا به عنوان کارآموز ، بازنشسته آموزش و پرورش بوده نه تأمین اجتماعی و طبق تبصره ذیل ماده ١ قانون تشکیل صندوق بازنشستگان قانون استخدام کشوری مشمول صندوق حمایت نمی شوند تا بتوانند با تحقق شرایط از صندوق حمایت مستمری دریافت کنند . در نتیجه با تقاضای نامبرده موافقت نشد .

 ٤ ـ نظر به اینکه حملات هکرهای داخلی و خارجی به سایت های حاوی اطلاعات محرمانه یا مؤثر در وضعیت فعالیت سازمانها بسیار رایج شده است ، لذا مقرر شد در خصوص امن سازی شبکه اینترنتی صندوق به روز رسانی و اعمال تغییرات ساختار سرورها و به روز رسانی و اعمال تغییرات سوئیچ ها ، نصب و راه اندازی سرویس های مجازی سازی ESXi ، نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت مرکزی (NOC) ، نصب و راه اندازی سرویس مدیریت مصرف (AAA) ، نصب و راه اندازی مانیتورینگ ، نصب و راه اندازی سرویس های تشخیص حمله و نفوذ iDS و TPS نصب و اجرای سرویسهای حفاظت فیزیکی (PBC) و اجرای آرایش رک (تهیه نقشه و اتصالات ، چیدمان تجهیزات داخل رک) و تست شبکه و سایت صندوق از نظر وجود حملات خارجی و داخلی و ارائه گزارش در یک بازه زمانی محدود  . در این موارد مقرر شد استعلام قیمتی از چند شرکت متخصص به عمل آید . ضرورت انجام این موارد به تصویب هیئت مدیره رسید .

٥ ـ مقرر شد در ماه مبارک رمضان تقلیل ساعت کاری صندوق از ٨ صبح تا ١٤ عصر موکول باشد به تعیین دولت در خصوص تقلیل ساعت کاری کارمندان .

٦ ـ در مورد تمدید قرارداد موقت همکاران قراردادی در خصوص آقای عیدی مقرر شد تا پایان سال ١٣٩٧ تمدید شود بقیه همکاران خانمها حسنی و زمانی منش و جوانمردی و علیزاده و ربیعی فرادنبه و آقایان اصغری ، کاظمی و جلیلی بهاآبادی تا ٣١/٠٦/١٣٩٧ تمدید شده تا قبل از انقضاء مدت در خصوص ایشان بررسی به عمل آید تا با توجه به نیاز کاری و سابقه فعالیت هر یک و محل اشتغال و رضایتمندی همکاران وکیل استانها ( در صورتی که کارمند استانهای غیر مرکز باشند) اتخاذ تصمیم مقتضی شود .

 ٧ ـ در مورد افزایش مستمری مستمری بگیران مشمول مصوبه مجمع عمومی با نظر اکثریت هیئت مدیره مقرر شد وفق مستمری نرخ تورم سالانه افزایش یابد .

٨ ـ پیرو مذاکرات انجام شده در سی امین اجلاس اسکودا در استان چهارمحال و بختیاری در مورد پاسخگویی صندوق حمایت به نیازهای درمانی وکلاء دادگستری ، هیئت مدیره راه کار پاسخگویی به چنین نیازی را با توجه به محدودیتهای فعلی قانونی صرفاً از طریق ارائه بیمه تکمیلی ارزان قیمت ولی فراگیر تشخیص داد و به همین منظور مذاکراتی با بیمه سامان کرده است که بر اساس فرازهایی از مکاتبات فیمابین چنانچه تعداد وکلاء متقاضی بیمه تکمیلی بیش از ٢٠٠٠٠ نفر برسد و خدمات تحت پوشش بستری و جراحی و تخصصی و زایمان و پاراکلینیکی و سرپایی و لیزیک محدود شود ، بیمه خواهد توانست با کمترین حق بیمه ماهانه خدمات مزبور را ارائه کند . لذا مقرر شد مدیر محترم عامل صندوق طی پیشنهادی به اسکودا بخواهد که مصوبه ای در آن اتحادیه گذرانده شود که به موجب آن صندوق حمایت پس از تصویب مجمع عمومی خود مبلغی حدود ماهیانه ٥٠ هزار تومان به فیش های حق بیمه با قید و تصریح این موضوع که رقم مزبور مربوط به بیمه تکمیلی است اضافه کرده و از وکلاء دریافت و به تناسب آن قراردادی با بیمه مزبور منعقد سازد . بدیهی است چنانچه هر وکیلی مراجعه کرده و انصراف خود را کتباً اعلام کند وجوه مزبور از وی اخذ نشود .

 ٩ ـ نظر به ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات صندوق حمایت مقرر شد کمیته ای متشکل از همکاران علاقمند و توانمند در خصوص بازنگری در قوانین دریافت شود تا با همکاری هیئت مدیره نسبت به تهیه پلان اولیه مشتمل بر نواقص قوانین و مقررات موجود و ارائه راهکارهای اصلاح هر یک اعم از طرح و لایحه یا مکاتبه با هیئت دولت و شورای عالی بیمه اقدام کرده در صورت استعفاء کمیته های تخصصی مختلف را با تصویب هیئت مدیره تشکیل دهند . اعضاء کمیته آقای مدیرعامل تعیین و دعوت به عمل می آورند .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

 صورتجلسه مورخ ٣١/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٣١/٢/١٣٩٧ سی  و هشتمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- در خصوص درخواست صدور حکم برقراری خانم آذردخت رجبی زنجانی با کد شناسایی ٤٨ از تاریخ ٠١/٠٢/١٣٩٧ با ١٩ سال و یک ماه سابقه بیمه پردازی و خانم ژیلا داودی با کد شناسایی ١٣٣٨ از تاریخ ٢٦/٠٢/١٣٩٧ با ٢٩ سال و ٥ ماه و آقای ابوالقاسم امیرحسینی با کد شناسایی ٥٦٧ با ٣٥ سال سابقه بیمه از تاریخ ١٩/١٢/١٣٩٦ و آقای مسعود شفیعی با کد شناسایی ٢٨٥٩ با ٣٤ سال و ١١ ماه و ٢٧ روز سابقه بیمه پردازی ضمن بررسی پرونده های متقاضیان مقرر شد به شرح فوق احکام برقراری بازنشستگی صادر شود  ٢ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

.

٣ ـ مهندس جمشیدی در هیأت مدیره حضور یافتند و توضیحاتی در خصوص ضرورت اعمال سیاستهای امنیتی در خصوص سایت صندوق و سیستم انفورماتیک صندوق از نظر نرم افزاری و سخت افزاری بیان داشتند و تمامی آیتم های مصوب موضوع بند ٤ مصوبات مورخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧ هیئت مدیره را ضروری دانستند . پیشنهاد کردند پس از ارجاع این امور به کارشناسان متخصص ایشان بررسی کنند . همچنین قرار شد با برگزاری نشستهایی با مسئولین انفورماتیک صندوق آقایان مهندسین زارعی و باقری نحوه انجام بهتر و مفیدتر طرح ایمن سازی را همفکری نمایند .

 ٤ـ در خصوص گزارش مالی سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٦ پس از قرائت و اداء توضیح در بخشی از آیتم ها گزارش مزبور به تصویب هیئت مدیره رسیده و مقرر شد برای طی تشریفات قانونی نسخه ای از آن برای بازرسین محترم مجمع ارسال شود .

٥ـ مقرر شد جلسه مجمع عمومی در روز پنج شنبه ٢١/٠٤/١٣٩٧ برگزار شود. همچنین با توجه به گزارش شفاهی آقای افتخاری مبنی بر افول ارزش ریال در قبال ارزجهانی و از طرفی ثبات نسبی ارزش ملک در مقایسه با قیمت ارز برای حفظ ارزش دارایی صندوق پیشنهاد شود به مجمع عمومی مجوز سرمایه گذاری هیئت مدیره تا ٣٠٠ میلیارد تومان را صادر نمایند . جلسه ساعت ١٢ به پایان رسید . با توجه به وضعیت متزلزل و حباب در معاملات ملک مخالف پیشنهاد همکار محترم و طرح آن در مجمع صندوق می باشم . (آقای زندیه)

با حضور آقایان : فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری ، زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٧/٠٣/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٧/٠٣/١٣٩٧ سی و نهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است . ١- در مورد احکام برقراری سرکار خانم شهرزاد شمس از تاریخ ٠٤/٠٣/١٣٩٧ با ٣٥ سال و آقای مهدی پازوکی با کدشناسایی ٤٨٦٣ از تاریخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧ با ٢٩ سال و ١ ماه و ٢٣ روز سابقه پرداخت بیمه و خانم ناهید اقبالی با کدشناسائی ١٨٠١ از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٧ با ٣١ سال و ٩ ماه و ٤ روز سابقه پرداخت حق بیمه مقرر شد صادر شوند.

٢- گزارش مالی ملاحظه شد

٣-مقرر شد قرارداد آقای مهندس مهدی باقری شکوه برنامه نویس صندوق برای مدت یکسال از تاریخ ١١/٠٣/١٣٩٧ تمدید شود.

٤-درخواست کانون ایلام مبنی بر خرید ساختمانی در ایلام توسط صندوق حمایت و واگذاری آن به صورت اجاره به شرط تملیک به آن کانون موضوع نامه وارده به شماره ٩٦١٧٥٨١٠ مورخ ٠٢/٠٨/١٣٩٦ که شرایطی در سوی صندوق به موجب نامه ٩٦٢٧٦٢٠١ مورخ ١٠/٠٨/١٣٩٦ اعلام شده است اکنون کانون ایلام ساختمانی را پلاک ١٢٦١ اصلی جهت کارشناسی معرفی کرده است. لذا مقرر شد با توجه به اینکه بازرس صندوق جناب آقای سپهری هم در منطقه غرب ایران هم شخصاً کارشناس رسمی دادگستری نیز هست جهت تعیین کارشناس مورد اعتماد و وثوق شخص ارجحی هستند مقرر شد از ایشان تقاضا شود با هزینه کانون ایلام احدی از کارشناسان رسمی دادگستری را برای تعیین قیمت عادلانه پلاک مورد نظر کانون ایلام تعیین نمایند. مراتب انجام کار توسط جناب مدیرعامل انجام شود .

جلسه ساعت ١٢:٤٥ خاتمه یافت .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢١/٠٣/١٣٩٧ چهلمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١-در مورد احکام برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمدعلی بکتاشیان با کدشناسائی ٢٢١٣ از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٧ مجموع ١٠٥١٠ روز سابقه بیمه پردازی و آقای علی سلیمانی با کدشناسائی ١٢٣٨٣ از تاریخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧ با مجموع سی سال بیمه پردازی و سرکار خانم فخری هریسچی با کدشناسائی ٣٧٢٦ از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٧ با ٣٤ سال و دو ماه سابقه پرداخت حق بیمه موافقت شد و مقرر به صدور احکام مزبور گردید.

٢- گزارش مالی ملاحظه گردید.

٣-لایحه دفاعیه تهیه شده توسط آقای فخری درخصوص شکایت آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی برای حذف قسمتی از ماده ١٤ آئین نامه قرائت و اصطلاحاتی پیشنهاد شد که مقرر شد با لحاظ آنها آقای مدیر عامل نهایی کرده به دیوان تقدیم نمایند .

٤-مقرر گردید با وکلا پرونده اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی آقایان زاهدپاشا و همکارشان قرارداد وکالت تنظیم شود .

 ٥-پیشنهاد مدیریت محترم عامل مبنی بر افزایش حقوق پرسنل مورد توافق قرار نگرفت و مقرر شد بنا به پیشنهاد موردی مدیرعامل حسب مورد و خدمات خاص و رضایتمندی شغلی پاداش متناسبی توسط هیأت مدیره تصویب و پرداخت شود.

٦-مقرر شد موضوع مصوبه ٢٦/١١/١٣٩١ مجمع عمومی درخصوص اعطا یک پایه استفسار شود از مجمع آتی که آیا در سنوات بعدی نیز مجرا شود و مجمع مزبور مصوبه مجمع قبلی را تمدید می کند یا نه  اجمال مصوبه را چنانچه مورد تایید برای مجامع و سنوات بعدی از آن برداشت میشود و مشخص کنند ٢٠% و ١٥% از چه چیزی به عنوان پایه باید داده شود.

٧-مقرر شد در کلیه واحدها دوربین مداربسته نصب شود. مصوبه با اکثریت آراء و آقای کیخسروی مخالف بود.

٨-مقرر شد از طریق بورس و توسط کارگزاری اردیبهشت به شرط سود بالاتر از ٥/٢٣% تا آخرین هفته حداکثر یکصد میلیارد ريال امضاء خزانه دولتی با تضمبن بانک مرکزی خریداری شود .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه