مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در ٦ ماه اول سال ١٣٩٦

 

آغاز به کار هیات مدیره دوره ی هفتم

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٤/١٣٩٦

به نام خدا ـ به تاریخ ٢٧/٠٤/١٣٩٦ جلسه هیأت مدیره قدیم و اولین جلسه هیأت مدیره جدید جهت نقل و انتقال سمتها و اختیارات با حضور آقایان بیژن صدیق، رضا آشوری، حسن رستگار، کامبیز زندیه، کریم حبیب نژاد، آرش کیخسروی، ایرج افتخاری و سنجر فخری تشکیل است.

١ـ گزارش مالی حسب الاظهار جناب صدیق روز گذشته جهت جلوگیری از تضییع حقوق صندوق در ایام مربوط به انتخاب هیأت مدیره جدید و معرفی امضاء ها به بانکها رسیدگی و به حساب بانک سپه شعبه ونک جهت تأمین قسمتی از حقوق و مستمری ها واریز شده است و وجوه بازنشستگی از حساب های شعب بانک ملی طی نامه ای در همان بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شده است.

٢ـ انتخابات اعضاء اصلی انجام شد و آقایان سنجر فخری و آرش کیخسروی و کریم حبیب نژاد بهتاش هر کدام با کسب دو رأی از سه رأی به ترتیب به سمت ریاست و مدیر عاملی و نایب رئیس هیأت مدیره و خزانه داری انتخاب شدند و در این رابطه امضائات و اسناد و مدارک مربوط به معرفی نامبردگان به بانکهای طرف حساب اعلام شد و مقرر شد تغییرات جدید توسط مدیریت اداری جناب آقای عابدی از طریق ثبت شرکتها نیز پیگیری و به نتیجه نهایی برسد.

٣ـ در مورد نظریه کارشناسی موضوع دادخواست خانم مریم محمدی علیه صندوق اعتراض به استناد مادتین ١٤ و ١٥ آئین نامه صندوق و ماده ٨ قانون تشکیل توسط جناب صدیق تهیه و امضاء و به دادگاه ارسال شد.

٤ ـ در مورد دعوای آقای مهدی محمدی درخصوص مطالبه سوابق حق بیمه پرداختی خود به صندوق و انتقال آن به سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه مدعی استخدام در جایی که زیر پوشش تأمین اجتماعی است مقرر شد خانم صالح آبادی با دعوت از وی و ملاحظه مستنداتش که دادخواست تقدیمی علیه این صندوق پیوست نکرده است گزارش جامعی به هیأت مدیره بدهد تا در ثانی اتخاذ تصمیم شود. جلسه ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید.  

 

صورتجلسه مورخ ٠٢/٠٥/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٢/٠٥/١٣٩٦ دومین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ ـ درخصوص گزارش مالی مقرر شد وجوه مستحصله از بانک های ملی در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شود و الباقی وجوه مستحصله در بانک کشاورزی شعبه ظفر با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شود.

٢ـ در مورد تمدید قرارداد مشاور مالی مالیاتی صندوق نظر به گزارش مثبت امور مالی درخصوص نتایج خدمات سال گذشته ایشان مقرر شد قرارداد مشاوره ایشان با مبلغ ٥٥.٠٠٠.٠٠٠ ریال ماهیانه برای یکسال تمدید شود.

٣ ـ درخصوص دادخواست آقای مهدی محمدیاری مبنی بر انتقال سوابق خود به صندوق تأمین اجتماعی بلحاظ اینکه از شمول صندوق حمایت خارج شده است مورد جهت بررسی به مدیریت فنی ارجاع شده ایشان ضمن گزارش متضمن میزان پرداختی ایشان و میزان بدهی نامبرده به صندوق اتخاذ تصمیم واحدی جهت ایجاد رویه در موارد مشابه را خواسته اند چه اینکه با چنین تقاضاهایی بیشتر به لحاظ عدم پیش بینی انتقال سوابق در قوانین و مقررات صندوق حمایت مخالف می شده است. هیأت مدیره با ملاحظه قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب ٢٧/٠٣/١٣٦٥ مجلس و آئین نامه مربوطه نظر به اینکه قانون مزبور قانون خاص و حاکم بر قانون صندوق حمایت است و صراحتاً مشمول خود را بر صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه را اعلام کرده است و از سویی انتقال سوابق متقاضی را تکلیف صندوق دانسته است لذا اولاً مقرر شد با دعوت از متقاضی و اخذ مطالبات صندوق و نیز تعهد استرداد دعوی ترتیب انتقال سنوات ایشان را بدهند ثانیاً در مورد مشابه نیز با تصفیه مطالبات صندوق نسبت به انتقال سوابق و حق بیمه مأخوذه به صندوق منتقل الیه اقدام نمایند.

٤ـ درخصوص درخواست ریاست محترم کانون مرکز موضوع نامه ٩٨٧٤٣ مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٦ وارده به شماره ٩٦١٧٢٢٤٣ مورخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ اندیکاتور صندوق مبنی بر پیوستن بیمه گذاران تکمیلی طرف قرارداد کانون مرکز که در تاریخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ مدت قرارداد سابق ایشان به اتمام رسیده است به گروه بیمه گذاران صندوق حمایت با بیمه سامان با مسئولیت اجرایی sos به کارگزاری کد ٦٤٤ مقرر شد جناب آقای کامبیز زندیه به نمایندگی از صندوق با مراجعه به بیمه گر مزبور و انجام مذاکرات مقدماتی نهایتاً شرایط مساعدی برای متقاضیان جدید به نحوی که نهایتاً صندوق در دو مقطع زمانی مبادرت به ثبت نام از متقاضیان بیمه تکمیلی نماید یکی از ٠١/٠٥/١٣٩٦ و دیگری از تاریخ انقضا قرارداد بیمه قبلی صندوق ١٤/٠٩/١٣٩٦ . با این توضیح که این افزایش تعداد بیمه گذار حتی المقدور ملاک اخذ تسهیلاتی باشد . آقای زندیه از جانب هیأت مدیره نمایندگی برای امضا قرارداد مطابق مصوبات هیأت مدیره درخصوص قرارداد بیمه تکمیلی می باشند که مقرر شد در این خصوص معرفینامه ای صادر شود.

٥ ـ در مورد تقاضای خانم برناردی مقرر شد ابتدا اطلاعات متقاضی از جهت اینکه شخصاً شاغل است یا نه و آیا مستمری بازنشستگی دریافت می کند می کند یا نه معین شود سپس جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به هیأت مدیره منعکس شود. جلسه ساعت ١٣:١٥ به پایان رسید. 

 

صورتجلسه مورخ ٠٩/٠٥/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٩/٠٥/١٣٩٦ سومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است .

١ ـ گزارش مالی مورخ ٠٧/٠٥/١٣٩٦ امور مالی صندوق درخصوص انجام سپرده گذاری بصورت سپرده گذاری یکساله با نرخ سود ماهیانه ٢٢% در بانک ملی شعبه خشایار ، مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

٢ ـ درخصوص قرائت گزارشی مدیر امور اداری درباره آخرین وضعیت پایان کار ساختمان صندوق ، مقرر گردید با گزارش و بررسی کامل کار در جلسات آتی هیأت مدیره در دستور جهت بررسی قرار گیرد .

٣ ـ نامه درخواست وام کانون وکلای استان مرکزی (اراک) درخصوص خرید ملک (اعطای وام تسهیلات ساخت) مطرح و با توجه به سوابق امر و مذاکرات فیمابین مقرر گردید در هفته آتی اعضاء محترم هیأت مدیره و ریاست کانون وکلای استان مرکزی برای شرکت در جلسه هیأت مدیره صندوق و مذاکرات حضوری دعوت گردند.

٤ ـ درخصوص بکارگیری مدیر فنی ، موضوع طرح و مقرر گردید گزارش توجیهی ضرورت امر تهیه و سپس در دستور جلسات آتی هیأت مدیره جهت بررسی قرار گیرد . قراردادهای بیمه گروهی مازاد درمان طرح ١ و طرح ٢ و الی قیدهای آن که توسط آقای زندیه بعنوان نماینده صندوق امضاء گردیده بود پس از گزارش ایشان عیناً مورد تصویب قرار گرفت جلسه در ساعت ١:٣٠ بعدازظهر خاتمه یافت.

 

صورتجلسه مورخ ١٦/٠٥/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ١٦/٠٥/١٣٩٦ چهارمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ ـ در موردگزارش مالی مورخ ١٦/٠٥/١٣٩٦ مبنی بر سپرده گذاری در تاریخ ٠٩/٠٥/١٣٩٦ و در تاریخ ١١/٠٥/١٣٩٦ در بانک ملی از وجوهی که تا تاریخهای مزبور آزاد و قابل سپرده گذاری شده است، مورد اول که عیناً مصوبه جلسه پیش است و در مورد دوم ملاحظه و مورد تأیید قرار گرفت. در مورد مبلغ قابل سپرده گذاری شده مستحصله از حسابهای بانکهای ملی و تجارت و سپه به شرح مندرج در گزارش مالی مقرر شد مبلغ مزبور کلاً در بانک ملی شعبه خشایار به شرط اعمال تفاهم نامه فیمابین مبنی بر سود ٢٢% اقدام شود.

٢ـ در مورد درخواست وام کانون وکلای استان مرکزی نظر به اینکه اعضاء هیأت مدیره آن کانون از حضور در جلسه هیأت مدیره اعتذار کرده و تقاضا کرده اند هفته آینده در جلسه حضور داشته باشند مقرر شد موضوع در دستور هفته آینده قرار گیرد.

٣ـ مقرر شد تا هفته آینده جناب کیخسروی موضوع امکان سنجی اخذ پایان کار بدون تغییرات ساختمانی در وضع موجود را پیگیری نماید.

٤ ـ پیشنهاد مکتوب جناب افتخاری درخصوص تشکیل کارگروه برنامه ریزی های کوتاه مدت تا درازمدت و سند چشم انداز برای صندوق مصوب شد با مسئولیت ایشان از بین وکلاء و در صورت تمایل بازنشستگان با حضور داوطلبان ایشان نیز تشکیل و گزارش کار را ظرف یکماه ارائه کنند و نتیجه کارگروه را جهت بررسی پس از حصول در هیأت مدیره مطرح نمایند. جلسه ساعت ١١:٤٥ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ٢٣/٠٥/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٣/٠٥/١٣٩٦ پنجمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور          امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١ـ در موردگزارش مالی واصله مقرر شد دو فقره وجوه آزاد شده در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سود سالانه سپرده گذاری شود بصورت سپرده یکساله

٢ـ درخصوص رأی قطعی هیأت تجدید نظر مالیاتی نسبت به عملکرد سال ١٣٩٠ صندوق، موضوع مطرح مقرر شد که طبق مقررات نسبت به برگ مالیات قطعی مذکور در کمیسیون ماده ٢١٦ اجرای سازمان مالیاتی اعتراض طرح و سپس در دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر اعتراض همراه با دستور موقت بعمل آید.

٣ـ درخصوص پیشنهاد وام ساخت کانون استان مرکزی ضمن حضور ریاست محترم کانون استان مرکزی و پس از بحث و تبادل نظر بدین نحو توافق گردید که کانون مذکور آخرین پیشنهاد خود را مبنی بر فروش ساختمان فعلی کانون با جلسه نظر کارشناس رسمی دادگستری بطور قطعی به صندوق واگذار و منتقل نماید و حداکثر مدت سه سال با اخذ اجرت المثل طبق نظر کارشناسی و محاسبه در ثمن مورد معامله که پس از اعلام موضوع توسط کانون استان مرکزی موضوع در هیأت مدیره و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

٤ ـ درخصوص گزارش مسئول امورفنی صندوق نسبت به تعیین تاریخ برقراری مستمری، ازکارافتادگی آقای احمدرضا کمالوند از تاریخ ٠٥/٠٣/١٣٩٤ ، تأیید شده و کاشف از استحقاق نامبرده از تاریخ مذکور دارد مقرر شد حکم برقراری مستمری ازکارافتادگی نامبرده از تاریخ ٠٥/٠٣/١٣٩٤ با رعایت سایر مقررات صادر و اقدام قانونی انجام پذیرد.

٥ ـ درخصوص گزارش مسئول امور فنی صندوق نسبت تقاضای احتساب سنوات و سوابق تأمین اجتماعی سرکار خانم اقدس کریمی به نرخ روز نظر به اینکه حسب تقاضای مشارالیها سوابق نامبرده در سال ١٣٧٩ به صندوق حمایت منتقل و بنا به تقاضا مشارالیها وجوه واصله از صندوق تأمین اجتماعی بعنوان بدهی جاری ایشان (بعلت نبود جواز احتساب قانونی در تاریخ وصول) محاسبه و تهاتر گردیده است و مصوبه مربوط به امکان احتساب سوابق تأمین اجتماعی در سال ١٣٩٢ به تصویب رسیده و در این تاریخ مشارالیها وجهی تاکنون بابت احتساب سوابق مذکور به نرخ روز به صندوق پرداخت نکرده است لذا مقرر شد چنانچه ایشان تمایل با احتساب سوابق مذکور داشته باشند با لحاظ نرخ روز پرداخت، سنوات ایشان محاسبه و در صورت تأییدیه جز سوابق احتساب خواهد شد که مراتب بنا به روال صندوق به نامبرده اعلام گردد.

٧ـ درخصوص صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگی ١ـ آقای سیدمهدی شالفروشان به کدشناسائی ١٢٩٠ از تاریخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ ٢ـ آقای سعید گلشن رضائی به کدشناسائی ٤٢ از تاریخ ٠١/٠٥/١٣٩٦ مطرح و تصویب گردید . جلسه در ساعت ١٣ خاتمه یافت .

 

صورتجلسه مورخ ٣٠/٠٥/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٣٠/٠٥/١٣٩٦ ششمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور            امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ در موردگزارش مالی حسب اعلام در تاریخهای ٢٥/٠٥/١٣٩٦ و در تاریخ ٢٩/٠٥/١٣٩٦ در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری شده است و مقرر شد نسبت به مبلغ مندرج در گزارش روز جاری ناظر بر قابلیت سرمایه گذاری مقرر شد این رقم نیز در بانک ملی شعبه خشایار سپرده گذاری به نرخ ٢٢% شود.

٢ـ با دعوت از کارگزار بورس آقای مهندس محمد پورسعیدآقایی درخصوص خرید اوراق مشارکت توضیحات مفصلی درخصوص شرایط مختلف اوراق مشارکت و سخاب و اخزا بیان داشتند. مقرر شد آقای کیخسروی نیز تا هفته آینده با عده دیگری از متخصصان امر خصوصاً کارگزاران مذاکره و با کسب اطلاعات کامل و کافی برای خرید اوراق مشارکت هفته آینده اتخاذ تصمیم شود. همچنین آقای ایرج افتخاری نیز از طریق احدی از کارگزاران آشنای خود تحقیقات لازم را انجام دهند.

٣ـ درخصوص برقراری مستمری بازنشستگی آقای محمد ساعد سمیعی با کد شناسایی ٢٦٢٨ از تاریخ ٢١/٠٥/١٣٩٦ و آقای میرمجید فلاح نو شیروانی با کد شناسایی ٨٨٦ از تاریخ ٢٥/٠٥/١٣٩٦ با ٣٤ سال و ١١ ماه و ٢٣ روز مقرر شد به شرح مزبور احکام برقراری صادر شود.

٤ ـ درخصوص گزارش مورخ ٢٨/٠٥/١٣٩٦ مسئول فنی صندوق سرکار خانم صالح آبادی نسبت به تقاضای مورخ ٢٦/٠٤/١٣٩٦ خانم آنوش برناردی فرزند خانم سیداهارو طونیان مطرح و پس از بحث و بررسی و نظر به اینکه متقاضیه خانم آنوش برناردی حسب گواهی ١٥٧٣٥٧ مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٦ شعبه بیست و دو سازمان تأمین اجتماعی دارای درآمد و مستمری بگیر می باشد فلذا مستنداً به تبصره یک ماده ١٩ آئین نامه اجرائی مصوبه نامه هیأت وزیران و ماده ٢٢ آن ناظر به ملاک ماده ٩٤ قانون تأمین اجتماعی، تقاضای مشارالیها رد می گردد و مقرر است مراتب کتباً به متقاضیه ابلاغ شود.

٥ ـ درخصوص گزارش مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٦ بهمراه درخواست کتبی کارمندان محترم صندوق مبنی بر تغییر ساعت کاری صندوق از ساعت ٨ الی ١٦ به ٨ صبح الی ١٥ و حذف نهار ایشان، مراتب مطرح و پس از بررسی و توجهاً به تقاضای ایشان و رعایت مصالح و منافع صندوق فعلاً موافقت و مورد تصویب قرار گرفت که از تاریخ ٠١/٠٦/١٣٩٦ لازم الاجرا گردد. جلسه هیأت مدیره در ساعت ١٣ خاتمه یافت.     

 

صورتجلسه مورخ ٠٦/٠٦/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٦/٠٦/١٣٩٦ هفتمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور           امضاء کنندگان زیر تشکیل است در موارد زیر پس از بررسی تصمیمات آتی اتخاذ شد.

١ـ در مورد سپرده گذاری مقرر شد مبلغ آماده سپرده گذاری مستحصله از بانکهای ملی کاخ و ملی خشایار و تجارت نفت شمالی و تجارت سعدی شمالی کلاً در بانک ملی شعبه خشایار با نرخ ٢٢% سپرده گذاری شود. هیأت مدیره در طول هفته نیز در همان بانک سپرده گذاری کرده است که گزارش مربوطه قرائت شد.

 ٢ـ در مورد تقاضای بازنشستگی آقایان کاظم محصل افشار از تاریخ ٠٨/٠٥/١٣٩٦ و کدشناسایی ٨٣٩ و آقای علی عسگرحصاربوعلی از تاریخ ٠١/٠٦/١٣٩٦ با کد شناسایی ٢١١٠١ و خانم مرجانه صارمی با کد شناسایی ١٤٧٢ از تاریخ ٠٣/٠٦/١٣٩٦ با صدور حکم برقراری موافقت شد.

٣ ـ درخصوص تقاضای آقای سیدشمس الدین طباطبائی نظر به اینکه نامبرده از تاریخ ٢٢/٠٨/١٣٩٥ پروانه خود را به هر دلیلی تودیع کرده است با استفاده از ملاک ماده ١٤ که گفته است سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین مشروط به اینکه پروانه خود را تمبر کرده باشند لذا با توجه به اینکه نامبرده در ایام مزبور با تودیع پروانه وکالت پروانه وکالتی نداشته و تمبر نکرده است پرداختی های ایشان در این ایام جزء سنوات محسوب نمی شود لذا تقاضای ایشان رد شده و می توانند وجوهی را که در این ایام برغم عدم صدور فیش پرداخته اند مسترد دارند.

جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید.

 

صورتجلسه مورخ ١٣/٠٦/١٣٩٦

 

به نام خدا ـ در تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٦ هشتمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور             امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ گزارش آقای فخری در مورد ملاقات با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آقای دکتر تقوی نژاد استماع شد و نامه مدیرعامل صندوق به سازمان در ارتباط با معافیت از عملکرد سال ١٣٩٠ قرائت شد. حسب قولهای مساعدی که ریاست سازمان داده اند. به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد به شورای عالی مالیاتی در قالب ماده ١٣٩ بند ج اعتراض انجام شود و ده درصد مبلغ محکومیت نیز چنانچه با مساعدتهای ریاست سازمان ممکن شد با ایداع چک معادل آن پرداخت نقدی ایداع شود. همچنین همزمان از طریق دیوان نیز با اعطاء وکالت به دو تن از همکاران که داوطلبانه آماده اعلام وکالت به رایگان و اخذ دستور موقت شده اند انجام پذیرد بر همین اساس مقرر شد به آقایان صمد زاهدپاشا و محمد واحدی وکالت اعطاء شود. نظر به هزینه های ابطال تمبر و ...  مقرر شد مبلغ یکصد میلیون ریال پرداخت شود.

٢ـ در مورد ورود به بازار خرید و فروش اوراق مشارکت نظر به مسائلی که اخیراً در رابطه با سپرده گذاریها در بانک ها و محدودیت های روز افزون از طریق بانک مرکزی ایجاد شده است از سویی با توجه به ماده ١٧ آئین نامه که صندوق را صراحتاً مجاز به خرید اوراق مشارکت نموده است و با توجه به اینکه امروزه دولت اوراق مشارکت را در قالب اوراق اخزا و سخاب عرضه می کند و این اوراق در بازار ثانوی با نرخهای قریب ١٥% تنزیل می شود لذا در مجموع ورود به بازار این اوراق مورد پذیرش هیأت مدیره قرار گرفت و مقرر شد با احتیاط و رعایت وضع بازار و اخذ گزارش های مالی مکتوب نسبت به خرید اوراق از کارگزاری های معتبر اقدام شود. مقرر شد مراتب به اطلاع بازرسین محترم برسد. مبلغ مورد تصویب تا سقف یکهزار میلیارد ریال است.

٣ ـ اتخاذ تصمیم درخصوص برقراری مستمری بازمانده اکبر لاجوردی به هفته آینده به جهت حضور تمامی اعضاء هیأت مدیره موکول شد.

٤ ـ در مورد برقراری مستمری بازنشستگی آقای حسین اشرفی از تاریخ ٠٨/٠٦/١٣٩٦ با کدشناسایی ٩١٦٩ و آقای بیژن سرلک صفائی با کدشناسایی ١٣٩٧ از تاریخ ٠٧/٠٦/١٣٩٦ ، مقرر شد احکام برقراری صادر شود.

جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید. 

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٦/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/٠٦/١٣٩٦ نهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور           امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

 ١ـ درخصوص گزارش مالی ملاحظه می شود در طول هفته در تاریخ ١٤/٠٦/١٣٩٦ و در تاریخ ١٥/٠٦/١٣٩٦ سپرده گزاری در بانک ملی شعبه خشایار انجام شده قرائت شد. همچنین حسب گزارش مبلغ مستحصله از حسابهای مختلف آماده گذاری است، نظر به اینکه سود سپرده گذاری بانک ملی حسب توافق انجام شده کماکان ٢٢% است و بخشنامه های جدید هنوز اثری در تقلیل سود سپرده حدود تفاهم نکرده لذا مقرر شد رقم مزبور نیز به همان منوال در بانک ملی خشایار سپرده گذاری شود.

٢ ـ مدارک لازم جهت ثبت نام در بورس و اخذ کد مخصوص از طریق کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه تکمیل و ارسال شد تا کد بررسی برای صندوق دریافت شود تا در صورتی که اوراق مشارکت ارائه شده در تابلو بورس در آینده مقرون به صرفه تشخیص داده شد امکان خرید از طریق بورس فراهم شده باشد. درخصوص خرید اوراق مشارکت از بازار ثانوی نظر به اینکه از چند روز پیش دولت به بانکها اعلام کرده است خارج از بورس معامله انجام نشود از طرفی حسب استعلام انجام شده روز جاری سود اوراق ارائه شده در تابلوی بورس ١٦ تا ١٧% است لذا اولاً خرید در بازار ثانوی فعلاً منتفی است ثانیاً خرید از بورس هم صرفنظر از اینکه سود قابل توجهی ندارد و اساساً بلحاظ اینکه فاقد کد بررسی هستیم فعلاً مقدور نیست. همچنین حسب پاسخ استعلام تلفنی اوراق مشارکت اخزا پیشنهاد شده است که مالک حاضر است به صورت وکالتی منتقل کند لیکن هیأت مدیره به لحاظ اینکه ممکن است شرکت مزبور یک روز اعلام ورشکستگی کند و مالکیت اوراق مزبور مواجه با مشکل شود مورد موافقت قرار نگرفت.

٣ـ درخصوص قراردادهای همکاران اداری مقرر شد برای شش ماه قرارداد جدیدی با ایشان منعقد شود لیکن قبلاً نسبت به تصفیه حساب قرارداد قبلی خود اقدام کنند. مقرر شد در مورد داشتن پرسنل ابتدا نیاز صندوق به ایشان را بررسی مجدد کنیم که چنانچه نیاز صندوق با پرسنل خود کانونها برطرف می شود به نحوی که سالی دو ماه یا هر مبلغی که متعاقباً تصویب شود به عنوان پاداش به ایشان داده شود . همچنین در دستور مجمع عمومی قرار گیرد چنانچه تصویب شد با انقضاء قرارداد پرسنل استانها قرارداد ایشان تمدید نشود.

٤ ـ در مورد پرونده خانم ناهید صبری سیلاوی مجدداً هفته آینده با حضور آقای زندیه بررسی معمول شود.

٥ ـ گزارش جناب آقای فخری درخصوص اعتراض به شورای عالی مالیاتی در مورخه ١٦/٠٦/١٣٩٦ ثبت شد و متعاقب آن نامه ای به منظور اخذ دستور توقف اجرای حکم برای ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای تقوی نژاد ارسال گردید. همچنین مقرر شد از وکلای صندوق آقایان زاهدپاشا و واحدی خواسته شود برای تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری یک ماه دیگر خودداری کنند تا معلوم شود آیا از سوی شورا در قالب مادتین ١٥١ و ١٥٦ قانون مالیاتهای مستقیم چه تصمیمی اتخاذ می شود .

٦ ـ در مورد پرونده مستمری بازماندگی خانم آنوش برناردی مذاکرات به نتیجه نهائی رسید و مقرر شد اعضاء محترم هیأت مدیره تا هفته آینده اتخاذ تصمیم شود. 

 

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٦/١٣٩٦

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/٠٦/١٣٩٦ دهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور             امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.

١ـ درخصوص گزارش مالی ٢٧/٠٦/١٣٩٦ مدیر محترم امور مالی صندوق مبنی بر قابلیت سپرده گذاری مقرر و تصویب گردید با عنایت به تماس امور مالی با بانک ملی و ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه سود سپرده ماهیانه بیش از ١٥% نمی باشد و اینکه در حال حاضر امکان دیگری برای صندوق از نظر شرایط دریافت بهره و سود بیشتر وجود ندارد و غبطه صندوق از لحاظ ابداع موجودی، نقدی ضرورت دارد و تکلیف قانونی می باشد که مبلغ بصورت سپرده یکساله بلند مدت با سود ماهیانه ١٥% نزد بانک ملی شعبه خشایار اقدام گردد.

 ٢ـ درخصوص پیشنهاد جناب آقای دکتر دادخواه و گزارش جناب آقای افتخاری در جلسه طرح و به جهت مشخص نبودن قیمت متر مربع فروشی اداری و تجاری و عدم حضور دیگر همکاران هیأت مدیره مقرر شد در جلسه آتی هیأت مدیره با حضور کلیه اعضاء و دعوت از فروشنده و مالک، موضوع مجدداً طرح و بررسی شود .

 ٣ ـ گزارش پیشنهاد نشست هم اندیشی یا جمعی از وکلای آشنا به مسائل صندوق حمایت در روز چهارشنبه مورخ ٢٩/٠٦/١٣٩٦ ساعت ١٤ در محل صندوق طرح و مقرر و تصویب گردید با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت آن ، نشست مذکور برگزار و اعضای دعوت شده در گزارش کتباً از سوی هیأت مدیره صندوق دعوت شوند.

 ٤ـ درخصوص دادخواست تقدیمی آقای حسن زاده به دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح اساسنامه صندوق مبنی بر حذف قید «مقیم مرکز» نسبت به وکلای دادگستری داوطلب عضویت در هیأت مدیره صندوق و پاسخ بدان، مقرر گردید آقایان افتخاری، زندیه و جناب آقای صدیق پاسخ مقتضی را تهیه فرمایند.

٥ ـ درخصوص قرائت رونوشت نامه هیئت دولت نسبت به پیشنهادات مدیرعامل سابق صندوق جناب آقای صدیق، مقرر شد در دستور کار هفته آتی با حضور تمامی اعضاء هیأت مدیره قرار گیرد و اقدام مقتضی انجام پذیرد.

 ٦ـ درخصوص احکام برقراری مستمری بازنشستگی آقای فیروز شهیدی به کد شناسائی ٦٠٠ از تاریخ ٢٠/٠٦/١٣٩٦ ، طرح و مورد تصویب قرار گرفت جلسه در ساعت ١٢:٣٠ ظهر خاتمه یافت.