مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در ٦ ماه اول سال ١٣٩٧

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠١/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/١/١٣٩٧ اولین جلسه هیأت مدیره در سال جدید و سی  و دومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است . دفتر قبلی صورتجلسات هیأت مدیره بیش از چند برگ سفید نداشت که ابطال شد و بایگانی گردید.

١- مدیرعامل صندوق درخصوص دستور بند ١ صورتجلسه ٢٠/١/٩٧ پیشنهاد کردند درخصوص موضوع و میزان ٥/١٢% افزایش شغل در بند ٣-١٢ آئین نامه صندوق به گروه مجریان طرح تعیین شاخص های شایستگی جهت تدوین نظام ترفیع و استخدام به گروه کلهرنیای گلکار و همکاران با حق الزحمه ١٨ میلیون تومان واگذار گردد. سپس در مورد ٥/١٢% تصمیم گیری شود. توضیح اینکه گروه مذکور از میان سه گروه پیشنهاد دهنده برای چنین خدماتی به مبالغ ٢٨ میلیون و ٦٠ میلیون و ١٨ میلیون تومان برگزیده شده است .پس از بحث و بررسی مقرر شد ابتدا مصاحبه ای با آقای کلهرنیا در هیأت مدیره انجام شود تا ببینیم خواسته ها و انتظارات هیأت مدیره در اجرای این پروژه مرتفع خواهد شد یا نه .

٢- در مورد افزایش و اعطاء پایه به تعدادی از همکاران اداری که ٢ سال در پایه قبلی توقف داشتند با توجه به محاسباتی که آقای افتخاری کردند و هیأت مدیره توجیه و مشخص شد افزایش ٢٠ درصدی هر دو سال یکبار باعث می شود پس از ده سال چیزی حدود سه برابر حقوق همه کارمندانی که افزایش حقوقشان صرفاً بر پایه مقررات اداره کار است خواهد شد که توجیه قانونی ندارد . لذا تصمیم گیری در این مورد هم موکول شد به پس از اینکه با گروه بند ١ به جمع بندی رسیدیم و اگر قرار شد طرحی اجرا کنند ،نحوه افزایش پایه هم در آن دیده شود . ضمناً صورت سه فقره چکهای صادره پس از نوروز نیز ملاحظه شد . جلسه در ساعت ١٤ به پایان رسید .

جلسه با حضور آقایان فخری ـ کیخسروی ـ حبیب نژاد و افتخاری

 

 

    صورتجلسه مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/١/١٣٩٧ سی  و سومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با شرکت امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده امور اداری مطابق بخشنامه اقدام و نسبت به صدور احکام دستمزد اقدام نماید.

٣-در مورد تمدید قرارداد نماینده صندوق در شهرستانها نظر به اینکه تسویه حساب سنوات پیشین جهت امضاء به شهرستانها ارسال شده پس از اعاده آنها درخصوص تمدید یا عدم تمدید با ایشان و تهیه گزارش مدیر اداری در خصوص کانونهای که قابلیت جایگزینی دارند و داوطلب در اختیار گذاردن کارمندان کانونها بصورت پاره وقت در ازای پرداخت پاداش از سوی صندوق ها هستند موکول به زمان فراهم شدن اطلاعات مزبور شد.

٤-در مورد ادامه کار آقای میانرودی مشاوره امور فنی صندوق مقرر شد چنانچه تمایل به ادامه همکاری داشته باشند به صورت موردی در صورت بروز مشکلات صندوق از ایشان دعوت به اظهارنظر مشورتی نمایند.

جلسه ساعت ١٦ به اتمام رسید .

 جلسه با حضور آقایان فخری ـ کیخسروی ـ حبیب نژاد، زندیه و افتخاری

 

   

صورتجلسه مورخ ٠٣/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٣/٠٢/١٣٩٧ سی  و چهارمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلا با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ گزارش مورخ ٠٣/٠٢/١٣٩٧ مدیر مالی صندوق قرائت گردید .. ٢ ـ صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی اشخاص نامبرده ذیل تصویب گردید؛ آقای عطاء الله فائض از ٢٨/١٢/١٣٩٧ و آقای اصغر ذوالفقاری از ٢٧/١٢/١٣٩٦ و آقای سیدعلی غروی از ٢٩/١٢/١٣٩٦ و آقای کاوس آسایش از ٢٨/١٢/١٣٩٦ و آقای ایاز دهقان از ٣٠/١١/١٣٩٦ و خانم شهپرحق نیا از ٢٨/١٢/١٣٩٦ همچنین تصویب شد اضافه پرداختی خانم حق نیا به مشارالیها مسترد گردد. ٣ـ در خصوص گزارش واحد مستمری در رابطه با درخواست خانم حسینی مقدم و همسر مرحوم پور مخولی دزفولی که نامبرده در زمان حیات حق بیمه های خود را تا پایان شهریور ١٣٩٥ پرداخت نموده و در ٠٣/٠٩/١٣٩٦ فوت نموده است . نظر به اینکه برقراری مستمری برای بازماندگان با توجه به اینکه شرائط نامبرده با مقررات مندرج در ماده ١٢ آئین نامه اجرائی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت مطابقت ندارد بنابراین با درخواست نامبرده موافقت نمیشود.

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی و افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ١٠/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٠/٠٢/١٣٩٧ سی  و پنجمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلا با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است.

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ ـ درخصوص برقراری احکام بازنشستگی همکاران آقای محمد رنگچیان با کدشناسائی ٢٣١٢ از تاریخ ١٥/١٢/١٣٩٦ و آقای طهماسب زارع قاسمی با کدشناسائی ٤١٩٣ از تاریخ ٢٩/١٢/١٣٩٦ مقرر شد به شرح فوق صادر شود.

٣ـ موافقت شد در اجرای ماده ١٤ اساسنامه صندوق آقای مدیر محترم عامل مجاز باشد درخصوص مکاتبات اداری فاقد بار مالی درخصوص استعلام سوابق از بیمه های مختلف و پاسخ استعلامهای بیمه ها که فاقد بار و تعهد مالی باشد و کمافی السابق درخصوص صدور مفاصاحساب اختیار حق امضاء را به کارمندان مورد نظر خود تفویض فرمایند و شخصاً نیز سوابق امر را کنترل نمایند.

٤ـ سایر موارد موکول به جلسات آتی شد جلسه در ساعت ١٣ خاتمه یافت .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی، افتخاری و حبیب نژاد

 

 

صورتجلسه مورخ ١٧/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٧/٠٢/١٣٩٧ سی و ششمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است.

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص تقاضای برقراری حکم بازنشستگی آقایان مهران مستوفی از تاریخ ١٦/٠٢/١٣٩٧ با کدشناسائی ٢٣٥ و سید محمود اطیابی با کدشناسائی ٥٤١٤ از تاریخ ١٠/٠٢/١٣٩٧ مقرر شد به نحو فوق احکام برقراری صادر شود.

٣-درخصوص درخواست خانم سرائی همسر مرحوم خورمیزی که حسب محتویات پرونده ایشان دارای پروانه کارآموزی ٢٣٦١٥ مورخ ١٥/٠٥/١٣٩٢ مرکز را داشته اند و تا تاریخ پایان آذر ماه سال ١٣٩٤ حق بیمه پرداخت اند و در تاریخ ٢٣/٠٩/١٣٩٦ فوت کرده اند در حالیکه در دو سال آخر عمر خود حق بیمه ای به این صندوق نپرداخته اند و مقررات ناظر بر جانبازان ایشان بر فرض صحت ستثنائی دال بر عدم اجرای ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت نمیباشد . لذا تقاضای خانم سرائی به برقراری مستمری بازماندگان مرحوم خورمیزی قابل تمکین و اجرا تشخیص داده نمیشود.

٤-درخصوص برقراری مستمری بازماندگان برای خانم خسروی همسر مرحوم میرانی هیأت مدیره ضمن عدول از مصوبه ٠١/٠٣/١٣٩٦ و با توجه به شمول بند ٢ ماده ٤٨ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ با لحاظ داشتن تمامی شرایط مقرر شد مستمری برقرار گردد.

٥-درخصوص نامه کانون وکلای همدان مبنی بر پیشنهاد خرید یک قطعه زمین به مساحت ٤٠٠ متر مربع با مشارکت آن کانون به قیمت تقریبی ٦.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ تومان ظاهراً با این قید که آن کانون در این زمین به هزینه خود ساختمان بنا کند و نهایتاً سهم صندوق را خریداری کند، مقرر شد جزئیات طرح را با ذکر محاسبات اقتصادی آن و امکان ساخت و ساز وضعیت پیرامونی ملک توسط کانون مزبور مطالعه و گزارش جنابعالی ارسال و اعلام دارند تا متعاقباً اتخاذ تصمیم شود. بقیه موارد موکول به جلسات آتی شد .

با حضور آقایان فخری، افتخاری،  زندیه و حبیب نژاد

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٤/٢/١٣٩٧ سی  و هفتمین جلسه هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-با صدور حکم برقراری سرکار خانم مرضیه محاوریان فرد با کد شناسایی ١٤٦٧ از تاریخ ٢٢/٠٢/١٣٩٧ و آقای فریدون آقازاده با کد شناسایی ٥٠٩ از تاریخ ٢١/٠١/١٣٩٧ موافقت شد .

٣- در مورد تقاضای آقای سیدی مبنی بر پرداخت حق بیمه در صندوق حمایت در حالیکه ایشان بازنشسته آموزش و پرورش است هیأت مدیره تقاضای ایشان را مطابق با مقررات موضوعه نمی داند چه اینکه بند پ ماده ٦ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر موردی است که دریافتی ایثارگری در عین حالی که مشمول صندوق تأمین اجتماعی است مشمول صندوق دیگری مثل صندوق حمایت بوده باشد تا بتواند از فرجه این قانون مبنی بر دریافت مستمری از دو صندوق استفاده کند . در حالیکه آقای سیدی در بدو ورود به کانون وکلا به عنوان کارآموز ، بازنشسته آموزش و پرورش بوده نه تأمین اجتماعی و طبق تبصره ذیل ماده ١ قانون تشکیل صندوق بازنشستگان قانون استخدام کشوری مشمول صندوق حمایت نمی شوند تا بتوانند با تحقق شرایط از صندوق حمایت مستمری دریافت کنند . در نتیجه با تقاضای نامبرده موافقت نشد .

 ٤ ـ نظر به اینکه حملات هکرهای داخلی و خارجی به سایت های حاوی اطلاعات محرمانه یا مؤثر در وضعیت فعالیت سازمانها بسیار رایج شده است ، لذا مقرر شد در خصوص امن سازی شبکه اینترنتی صندوق به روز رسانی و اعمال تغییرات ساختار سرورها و به روز رسانی و اعمال تغییرات سوئیچ ها ، نصب و راه اندازی سرویس های مجازی سازی ESXi ، نصب و راه اندازی سرویس های مدیریت مرکزی (NOC) ، نصب و راه اندازی سرویس مدیریت مصرف (AAA) ، نصب و راه اندازی مانیتورینگ ، نصب و راه اندازی سرویس های تشخیص حمله و نفوذ iDS و TPS نصب و اجرای سرویسهای حفاظت فیزیکی (PBC) و اجرای آرایش رک (تهیه نقشه و اتصالات ، چیدمان تجهیزات داخل رک) و تست شبکه و سایت صندوق از نظر وجود حملات خارجی و داخلی و ارائه گزارش در یک بازه زمانی محدود  . در این موارد مقرر شد استعلام قیمتی از چند شرکت متخصص به عمل آید . ضرورت انجام این موارد به تصویب هیئت مدیره رسید .

٥ ـ مقرر شد در ماه مبارک رمضان تقلیل ساعت کاری صندوق از ٨ صبح تا ١٤ عصر موکول باشد به تعیین دولت در خصوص تقلیل ساعت کاری کارمندان .

٦ ـ در مورد تمدید قرارداد موقت همکاران قراردادی در خصوص آقای عیدی مقرر شد تا پایان سال ١٣٩٧ تمدید شود بقیه همکاران خانمها حسنی و زمانی منش و جوانمردی و علیزاده و ربیعی فرادنبه و آقایان اصغری ، کاظمی و جلیلی بهاآبادی تا ٣١/٠٦/١٣٩٧ تمدید شده تا قبل از انقضاء مدت در خصوص ایشان بررسی به عمل آید تا با توجه به نیاز کاری و سابقه فعالیت هر یک و محل اشتغال و رضایتمندی همکاران وکیل استانها ( در صورتی که کارمند استانهای غیر مرکز باشند) اتخاذ تصمیم مقتضی شود .

 ٧ ـ در مورد افزایش مستمری مستمری بگیران مشمول مصوبه مجمع عمومی با نظر اکثریت هیئت مدیره مقرر شد وفق مستمری نرخ تورم سالانه افزایش یابد .

٨ ـ پیرو مذاکرات انجام شده در سی امین اجلاس اسکودا در استان چهارمحال و بختیاری در مورد پاسخگویی صندوق حمایت به نیازهای درمانی وکلاء دادگستری ، هیئت مدیره راه کار پاسخگویی به چنین نیازی را با توجه به محدودیتهای فعلی قانونی صرفاً از طریق ارائه بیمه تکمیلی ارزان قیمت ولی فراگیر تشخیص داد و به همین منظور مذاکراتی با بیمه سامان کرده است که بر اساس فرازهایی از مکاتبات فیمابین چنانچه تعداد وکلاء متقاضی بیمه تکمیلی بیش از ٢٠٠٠٠ نفر برسد و خدمات تحت پوشش بستری و جراحی و تخصصی و زایمان و پاراکلینیکی و سرپایی و لیزیک محدود شود ، بیمه خواهد توانست با کمترین حق بیمه ماهانه خدمات مزبور را ارائه کند . لذا مقرر شد مدیر محترم عامل صندوق طی پیشنهادی به اسکودا بخواهد که مصوبه ای در آن اتحادیه گذرانده شود که به موجب آن صندوق حمایت پس از تصویب مجمع عمومی خود مبلغی حدود ماهیانه ٥٠ هزار تومان به فیش های حق بیمه با قید و تصریح این موضوع که رقم مزبور مربوط به بیمه تکمیلی است اضافه کرده و از وکلاء دریافت و به تناسب آن قراردادی با بیمه مزبور منعقد سازد . بدیهی است چنانچه هر وکیلی مراجعه کرده و انصراف خود را کتباً اعلام کند وجوه مزبور از وی اخذ نشود .

 ٩ ـ نظر به ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات صندوق حمایت مقرر شد کمیته ای متشکل از همکاران علاقمند و توانمند در خصوص بازنگری در قوانین دریافت شود تا با همکاری هیئت مدیره نسبت به تهیه پلان اولیه مشتمل بر نواقص قوانین و مقررات موجود و ارائه راهکارهای اصلاح هر یک اعم از طرح و لایحه یا مکاتبه با هیئت دولت و شورای عالی بیمه اقدام کرده در صورت استعفاء کمیته های تخصصی مختلف را با تصویب هیئت مدیره تشکیل دهند . اعضاء کمیته آقای مدیرعامل تعیین و دعوت به عمل می آورند .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

 صورتجلسه مورخ ٣١/٠٢/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٣١/٢/١٣٩٧ سی  و هشتمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- در خصوص درخواست صدور حکم برقراری خانم آذردخت رجبی زنجانی با کد شناسایی ٤٨ از تاریخ ٠١/٠٢/١٣٩٧ با ١٩ سال و یک ماه سابقه بیمه پردازی و خانم ژیلا داودی با کد شناسایی ١٣٣٨ از تاریخ ٢٦/٠٢/١٣٩٧ با ٢٩ سال و ٥ ماه و آقای ابوالقاسم امیرحسینی با کد شناسایی ٥٦٧ با ٣٥ سال سابقه بیمه از تاریخ ١٩/١٢/١٣٩٦ و آقای مسعود شفیعی با کد شناسایی ٢٨٥٩ با ٣٤ سال و ١١ ماه و ٢٧ روز سابقه بیمه پردازی ضمن بررسی پرونده های متقاضیان مقرر شد به شرح فوق احکام برقراری بازنشستگی صادر شود  ٢ ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

.

٣ ـ مهندس جمشیدی در هیأت مدیره حضور یافتند و توضیحاتی در خصوص ضرورت اعمال سیاستهای امنیتی در خصوص سایت صندوق و سیستم انفورماتیک صندوق از نظر نرم افزاری و سخت افزاری بیان داشتند و تمامی آیتم های مصوب موضوع بند ٤ مصوبات مورخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧ هیئت مدیره را ضروری دانستند . پیشنهاد کردند پس از ارجاع این امور به کارشناسان متخصص ایشان بررسی کنند . همچنین قرار شد با برگزاری نشستهایی با مسئولین انفورماتیک صندوق آقایان مهندسین زارعی و باقری نحوه انجام بهتر و مفیدتر طرح ایمن سازی را همفکری نمایند .

 ٤ـ در خصوص گزارش مالی سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٦ پس از قرائت و اداء توضیح در بخشی از آیتم ها گزارش مزبور به تصویب هیئت مدیره رسیده و مقرر شد برای طی تشریفات قانونی نسخه ای از آن برای بازرسین محترم مجمع ارسال شود .

٥ـ مقرر شد جلسه مجمع عمومی در روز پنج شنبه ٢١/٠٤/١٣٩٧ برگزار شود. همچنین با توجه به گزارش شفاهی آقای افتخاری مبنی بر افول ارزش ریال در قبال ارزجهانی و از طرفی ثبات نسبی ارزش ملک در مقایسه با قیمت ارز برای حفظ ارزش دارایی صندوق پیشنهاد شود به مجمع عمومی مجوز سرمایه گذاری هیئت مدیره تا ٣٠٠ میلیارد تومان را صادر نمایند . جلسه ساعت ١٢ به پایان رسید . با توجه به وضعیت متزلزل و حباب در معاملات ملک مخالف پیشنهاد همکار محترم و طرح آن در مجمع صندوق می باشم . (آقای زندیه)

با حضور آقایان : فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری ، زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٧/٠٣/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٧/٠٣/١٣٩٧ سی و نهمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است . ١- در مورد احکام برقراری سرکار خانم شهرزاد شمس از تاریخ ٠٤/٠٣/١٣٩٧ با ٣٥ سال و آقای مهدی پازوکی با کدشناسایی ٤٨٦٣ از تاریخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧ با ٢٩ سال و ١ ماه و ٢٣ روز سابقه پرداخت بیمه و خانم ناهید اقبالی با کدشناسائی ١٨٠١ از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٧ با ٣١ سال و ٩ ماه و ٤ روز سابقه پرداخت حق بیمه مقرر شد صادر شوند.

٢- گزارش مالی ملاحظه شد

٣-مقرر شد قرارداد آقای مهندس مهدی باقری شکوه برنامه نویس صندوق برای مدت یکسال از تاریخ ١١/٠٣/١٣٩٧ تمدید شود.

٤-درخواست کانون ایلام مبنی بر خرید ساختمانی در ایلام توسط صندوق حمایت و واگذاری آن به صورت اجاره به شرط تملیک به آن کانون موضوع نامه وارده به شماره ٩٦١٧٥٨١٠ مورخ ٠٢/٠٨/١٣٩٦ که شرایطی در سوی صندوق به موجب نامه ٩٦٢٧٦٢٠١ مورخ ١٠/٠٨/١٣٩٦ اعلام شده است اکنون کانون ایلام ساختمانی را پلاک ١٢٦١ اصلی جهت کارشناسی معرفی کرده است. لذا مقرر شد با توجه به اینکه بازرس صندوق جناب آقای سپهری هم در منطقه غرب ایران هم شخصاً کارشناس رسمی دادگستری نیز هست جهت تعیین کارشناس مورد اعتماد و وثوق شخص ارجحی هستند مقرر شد از ایشان تقاضا شود با هزینه کانون ایلام احدی از کارشناسان رسمی دادگستری را برای تعیین قیمت عادلانه پلاک مورد نظر کانون ایلام تعیین نمایند. مراتب انجام کار توسط جناب مدیرعامل انجام شود .

جلسه ساعت ١٢:٤٥ خاتمه یافت .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢١/٠٣/١٣٩٧ چهلمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١-در مورد احکام برقراری مستمری بازنشستگی آقایان محمدعلی بکتاشیان با کدشناسائی ٢٢١٣ از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٧ مجموع ١٠٥١٠ روز سابقه بیمه پردازی و آقای علی سلیمانی با کدشناسائی ١٢٣٨٣ از تاریخ ٢٤/٠٢/١٣٩٧ با مجموع سی سال بیمه پردازی و سرکار خانم فخری هریسچی با کدشناسائی ٣٧٢٦ از تاریخ ٠١/٠٣/١٣٩٧ با ٣٤ سال و دو ماه سابقه پرداخت حق بیمه موافقت شد و مقرر به صدور احکام مزبور گردید.

٢- گزارش مالی ملاحظه گردید.

٣-لایحه دفاعیه تهیه شده توسط آقای فخری درخصوص شکایت آقای شمس الدین محمد سید طباطبایی برای حذف قسمتی از ماده ١٤ آئین نامه قرائت و اصطلاحاتی پیشنهاد شد که مقرر شد با لحاظ آنها آقای مدیر عامل نهایی کرده به دیوان تقدیم نمایند .

٤-مقرر گردید با وکلا پرونده اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی آقایان زاهدپاشا و همکارشان قرارداد وکالت تنظیم شود .

 ٥-پیشنهاد مدیریت محترم عامل مبنی بر افزایش حقوق پرسنل مورد توافق قرار نگرفت و مقرر شد بنا به پیشنهاد موردی مدیرعامل حسب مورد و خدمات خاص و رضایتمندی شغلی پاداش متناسبی توسط هیأت مدیره تصویب و پرداخت شود.

٦-مقرر شد موضوع مصوبه ٢٦/١١/١٣٩١ مجمع عمومی درخصوص اعطا یک پایه استفسار شود از مجمع آتی که آیا در سنوات بعدی نیز مجرا شود و مجمع مزبور مصوبه مجمع قبلی را تمدید می کند یا نه  اجمال مصوبه را چنانچه مورد تایید برای مجامع و سنوات بعدی از آن برداشت میشود و مشخص کنند ٢٠% و ١٥% از چه چیزی به عنوان پایه باید داده شود.

٧-مقرر شد در کلیه واحدها دوربین مداربسته نصب شود. مصوبه با اکثریت آراء و آقای کیخسروی مخالف بود.

٨-مقرر شد از طریق بورس و توسط کارگزاری اردیبهشت به شرط سود بالاتر از ٥/٢٣% تا آخرین هفته حداکثر یکصد میلیارد ريال امضاء خزانه دولتی با تضمبن بانک مرکزی خریداری شود .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٨/٠٣/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٨/٠٣/١٣٩٧ چهل و دومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١-در مورد برقراری مستمری خانم ها ١- اکرم ظفرپناه و فهیمه حاجی محمدعلی مقرر شد به شرح مزبور احکام نامبردگان صادر شود.

٢- گزارش مالی خانم فیاضی مدیر مالی صندوق ملاحظه شد .

٣-درخصوص پیشنهاد کانون گرگان برای به کارگیری مجدد آقای قاسمی با بررسی سوابق کاری ایشان و اعلام عدم رضایت و از سوی دیگر سیاستهای تعدیلی صندوق با پیشنهاد موافقت نشد. جلسه ساعت ١١:٣٠ خاتمه یافت .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٤/٠٤/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٤/٠٤/١٣٩٧ چهل و سومین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی واصله ملاحظه شد.

٢-در مورد تهیه گزارش حسابرسی موضوع ماده ٢٧٢ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه سه ماه مهلت برای تهیه گزارش توسط مؤسسات حسابرسی داریم مقرر شد آقای مدیرعامل با مذاکره با تعدادی از مؤسسات مزبور نسبت به ارائه پیشنهاد مشخص با هزینه معین و مدت زمان مورد نیاز برای جلسه آینده اتخاذ تصمیم شود.

٣-در مورد صدور حکم برقراری بازنشستگی آقایان علی اصغر فیوضی زرگی ،عبدالرضا درتاج ، مهدی اسلامی و آقای نادر اسدی مقرر شد احکام صادر شود.

٤- آقای مدیرعامل پیشنهاد میکند طبق مصوبه ٢٥/١٠/١٣٩١ مجمع عمومی صندق به مشمولین مصوبه مزبور یک پایه شغلی اعطا شود همچنین ٥/١٢% باقیمانده فوق العاده شغل مصوبه مورخ ٢٦/١١/١٣٩٠ مجمع عمومی نیز پرداخت شود.در مورد پیشنهاد اول آقایان سنجر فخری و آرش کیخسروی با اعطاء یک پایه موافقند و آقای ایرج افتخاری معتقد به اجرای آن در سال ١٣٩٧ است و چون بار مالی در سنوات آتی دارد و بسیار سنگین است به اولین مجمع عمومی پیشنهاد لغو آن شود. آقای کامبیز زندیه اظهار میدارند با توجه به مصوبه ٢١/٠٣/١٣٩٧ مبنی بر لزوم استفسار از مجمع عمومی که در ٢١/٠٤/١٣٩٧ تشکیل خواهد شد دلیلی بر عدول از آن نیست ثانیاً مصوبه مجمع مزبور به پیشنهاد هیأت مدیره و برای یک بار بوده است و اجرا شده است از طرف دیگر کارمندان صندوق همواره سیستمی برای افزایش حقوق و مزایا بر اساس قانون کار دارند و دو نوبت نیز پاداش اضافه در سال دریافت می کنند همچنین یک مورد نیز دو سنوات پیشین طبق تشخیص هیأت مدیره به حقوق ایشان اضافه شده است که با توجه به شرایط اقتصادی و بحران و ضرورت سیاست انقباضی از صندوق درخصوص هزینه ها و مدیریت آن لذا مخالف این نحوه عملکرد هستند. آقای حبیب نژاد نیز علاوه بر استدلال آقای زندیه معتقد است اعطا پایه جدید و مستند ساختن آن به مصوبه ٢٥/١٠/١٣٩١ مجمع عمومی صندوق حمایت را هم در دو سال پیش بدهکار یک پایه دیکر خواهد کرد و هم برای نوات آتی حق مکتسبه ای برای کارمندان خواهد شد و نیز مخالف مطالبات اکچوئری است لذا مخالف اعطا پایه فرا قانونی هستند و اجرای آن را مخالف مصوبه ٢١/٠٣/١٣٩٧ این هیأت مدیره        می دانند. در پایان با دو رأی موافق فوق الذکر و یک رأی مخالف اعطاء پایه به تصویب رسید. در مورد پیشنهاد دوم مبنی بر افزایش ٥/١٢% به عنوان فوق العاده شغل که وفق بند ٣-١٢ دستورالعمل اجرائی آئین نامه صندوق که در تاریخ ٠٤/٠٢/١٣٩٤ به تصویب مجمع عمومی رسیده است با توجه به اینکه اخیراً طرح شده است مقرر شد از دستور خارج شود.

٥-در مورد تقاضای کانون خراسان مبنی بر افزایش حقوق کارمند محترم صندوق نظر به مصوبه این جلسه مبنی بر تعلق یک پایه و با توجه به رسمی بودن وی عملاً تقاضا اجابت شده است و در مورد تقاضای افزایش حقوق نماینده محترم صندوق در استان فارس که قراردادی است به اکثریت آراء با افزایش ماهیانه موافقت نشد لیکن مقرر شد با توجه به رضایت کانون متبوع ده میلیون ريال پاداش منظور شود.

٦-در مورد نامه ٤٩٠ مورخ ٢٩/٠٣/١٣٩٧ کانون کرمانشاه وارده به شماره ٩٧١٨٦٦٢١ مورخ ٢٩/٠٣/١٣٩٧ صندوق درخصوص اعلام لیست ١٤ نفر از همکاران وکیل که حسب اعلام آن کانون در زلزله سال ٩٦ آسیب دیده اند با تفصیل میزان استحقاق هر یک با توجه به سوابق امر و نظر اکثریت هیأت مدیره مقرر شد مبالغ مورد درخواست پرداخت گردد به نظر آقای حبیب نژاد این پرداخت خلاف قانون و مقررات حاکم بر صندوق است اولاً مصوبه مورخ ٢٥/٠٨/١٣٩٦ مجمع عمومی به شرح صورتجلسه مزبور به تصویب ١٣ نفر از ٢٧ نفر صاحب حق رأی بوده است که اکثریت عددی در تصویب چنین مقرره ای فراهم نیست و چنانچه گفته شود ١٣ نفر اکثریت اعضا حاضر در زمان رأی گیری بوده است صرفنظر از اینکه از متن مصوبه بر نمی آید که حاضرین در آن لحظه چند نفر بوده اند مع الوصف بر فرض که ١٣ نفر اکثریت حاضرین در لحظه رأی گیری بوده باشند نیز خروج افرادی از جلسه مزبور در حالیکه کمک به زلزله زدگان جزء دستور جلسه نبوده است ایرادی قابل احتجاج به خارج شدگان از جلسه ای که همچنین دستوری ندارد نیست و پیشنهاد دفعته واحده نماینده کرمانشاه پس از افتادن جلسه از اکثریت تشکیل دهندگان نمی توانستند محلی برای طرح داشته باشد ثانیاً بند ٢ از ماده ٩ اساسنامه صندوق « تصویب برنامه های صندوق با توجه به خط مشی تعیین شده از طرف شورایعالی تأمین اجتماعی » را جزء وظایف مجمع برشمرده است این در حالیستکه کمک به رفع و رجوع مشکلات اجتماعی و مصائب عمومی نه جزء برنامه های صندوق حمایت است نه جزء خط مشی تعیین شده از سوی شورایعالی تأمین اجتماعی مضافاً اینکه ماده ١ قانون تشکیل وظایف و تکالیف صندوق را محصور و مقید به اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت کرده است نه حوادث طبیعی و غیره

ثالثاً مادتین ٢٤ و ٢٥ اساسنامه هرگونه هزینه ای را موکول کرده است به اندراج آن طبق مقررات مربوطه در برنامه و بودجه صندوق و سپس تصویب مجمع عمومی لذا مسیر پیشنهاد از سوی هیأت مدیره و تصویب آن در مجمع است در حالیکه در مانحن فیه چنین پیشنهادی از سوی هیأت مدیره نشده بود. رابعاً انجام چنین هزینه هایی خلاف مطالعات اکچوئری انجام شده است و با توجه به وضعیت رو به ورشکستگی اکثر قریب به اتفاق صندوقهای بازنشستگی که بدون مطالعه و محاسبات اکچوئری اداره می شوند، اقدام به چنین امری که جزء وظایف دولت است به مصلحت و آتیه صندوق نیست به صراحت ماده ١٧ قانون تشکیل صندوق نیز مجاز نمی دانم .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ١١/٠٤/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١١/٠٤/١٣٩٧ چهل و چهارمین جلسه دوره هفتم هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد..

٢-در مورد تقاضای آقای کریم سپه رام با صدور احکام برقراری به شرح مزبور موافقت شد.

٣-مقرر شد در اتاق مستمری در دیوار سمت غربی اتاق یک ردیف کمد سقفی با ارتفاع ٧٠ تا ٩٠ ساخته شود و در مورد مالی خانم فیاضی با مراجعه به اسناد بایگانی شده فعلی گزارشی درخصوص تحوه امحاء آنها یا ارسال کردن آنها در هیأت مدیره اتخاذ تصیم شود .

٤-درخصوص درخواست ورثه مرحوم یکتا که در تاریخ ٢٧/٠١/١٣٩٧ فوت کرده اند و تقاضای برقراری مستمری بلحاظ اینکه حق بیمه خود را از تاریخ ٣٠/٠٦/١٣٩٥ به بعد نداده است به استناد ماده ١٢ آئین نامه اجرایی ماده ٨ تقاضا رد میشود همچنین درخصوص تقاضای همسر مرحوم جعفری نیز که در تاریخ ٠٢/٠٣/١٣٩٧ فوت ولی از تاریخ ٣٠/٠٩/١٣٩٥به بعد حق بیمه نپرداخته است برقراری مستمری به استناد ماده ١٢ آئین نامه صندوق قابل پذیرش نیست .

٥-مقرر شد در موعد مقرر از طرف مدیرعامل نسبت به تنظیم و تقدم لایحه تجدیدنظر خواهی از دادنامه مربوط به خانم محمدی اقدام نمایند.

٦-حسب گزارش آقای کیخسروی بانک توسعه تعاون شعبه توانیر اظهار داشتند صندوق سرمایه گذاری صبا متعلق به آن بانک که تمام سرمایه اش حسب محتویات نامه ١١٠/١٧٣٤ مورخ ٠٢/٠٤/١٣٩٧ متعلق به دولت است ١٨% سود سپرده به نحو روز شمار می پردازد مقرر شد جهت بررسی و آزمایش کردن نحوه انجام تعهد فوق تا مبلغ دو میلیارد ريال سپرده گذاری شود.

٧-در مورد پیشنهاد کارگزاری بیمه نسبت به ارائه دو طرح طلایی و نقره ای مطابق با پوشش های بیمه ای دوره قبل که بندهای ١٠ تا ١٢ پوشش های سال قبل در طرح طلایی حذف شده است و به جای آن با همان نرخ سال گذشته حق بیمه مطالبه شده است ( طرح طلایی ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال و طرح نقره ای ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ق در سال ) مطرح و بررسی شد النهایه بالحاظ غبطه همکاران تحت پوشش و ترجیحاً به اینکه عدم افزایش نرخ حق بیمه متعارف هر سال درخصوص طرح طلایی و غیرضروری بودن بندهای کسر شده ( جبران خسارت عینک طبی جبران خسارت ویزیت و دارو و ویزیت دندانپزشکی ) مقرر شد آقای کامبیز زندیه بعنوان نماینده تام الاختیار صندوق بالحاظ شرایط فوق قرارداد فیمابین و امضاء و با همین شرایط نسبت به انعقاد قرارداد آذر ماه آتی نیز منعقد نمایند.

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری و زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٥/٠٤/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٥/٠٤/١٣٩٧ جلسه چهل و پنجم دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در مورد پیشنهاد کانون مرکز مبنی بر انتقال یا واگذاری یک طبقه از ساختمان در حال احداث سعادت آباد به صندوق مقرر شد جزئیات بیشتر ساختمان مزبور و وضعیت فعلی و آتی پروژه از نظر مستندات و نحوه ساخت و ساز و نحوه انتقال مالکیت به صندوق و وضعیت بدهی کانون مرکز به صندوق توسط مدیریت محترم عامل استفسار و استعلام شود تا متعاقباً نسبت به پیشنهاد کانون مزبور اتخاذ تصمیم شود .

٣ـ درخصوص مصوبه مورخ ٢٨/١١/١٣٩٥ مجمع عمومی در مورد پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر افزایش حقوق همکاران بازنشسته ای که دارای سی سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند به هیئت وزیران که مورد تأئید قرار گرفته بود ملاحظه می شود حسب گزارش واصله از رئیس واحد مستمری بگیران اعمال این مصوبه به نحوی که ریاست محترم سابق هیئت مدیره به هیئت وزیران گزارش کرده است ماهیانه فعلاً ١.٣٤٢.٠٠٠.٠٠٠ ریال بار مالی دارد . توضیح اینکه این گزارش ملاک حداکثر ٣٠ میلیون ریال را لحاظ نکرده است و برای افراد با سابقه بیش از سی سال تا سی و پنج سال نیز ملاک افزایش را در نظر گرفته است به عبارت دیگر مستمری بازنشستگان با ٣١ سال سابقه بیمه پردازی را که کمتر از ٣١ میلیون ريال مستمری دریافت می کنند نیز به رقم مزبور رسانده و به همین منوال تا ٣٥ سال علی ایحال با توجه به اینکه اعمال این افزایش که جزئیات آن به مجمع زمان تصویب ( ٢٨/١١/١٣٩٥ ) اعلام نشده بود و ارزیابی ملموسی در دسترس نبوده است تا کنون مقرر شد جهت اخذ نظر تکمیلی و بازبینی مجدد مجمع در مجمع اخیر مطرح شود .

٤-با توجه به گزارش خانم سعیدی مستنداً به ایمیل هایی که دریافت کرده است بیمه سامان با تجدید قرارداد به نرخ و شرایط سال پیش موافقت نکرده است لذا مقرر شد آقای کامبیز زندیه با داشتن اختیارات تام نسبت به عقد قرارداد به نمایندگی از سوی صندوق وفق شرایط مقرر در صورتجلسه مورخ ١١/٠٤/١٣٩٧ با بیمه تجارت نو اقدام نماید .

٥-مقرر شد در جهت همکاری با کارگروه متشکله در اداره کل دفتر بیمه های اجتماعی موضوع نامه ٦٥٩٩٧ مورخ ١٠/٠٤/١٣٩٧ آن اداره کل نمونه ای از مطالعات اکچوئری و تراز سالهای ٩٥ و ٩٦ این صندوق به دبیرخانه آن کارگروه ارسال شود .همچنین دستورالعمل ضوابط محاسبات بیمه گری پیوست نامه مزبور در هیئت مدیره ملاحظه و مطالعه شد، این صندوق آن را در جهت ارتقاء کیفیت محاسبات مفید دانسته نظر خاص اصلاحی نداشت .

٦-در مورد پیشنهاد استخدام یک نفر برنامه نویس مقرر شد متعاقباً بررسی و گزارش توجیهی برای لزوم چنین استخدامی تهیه و اتخاذ تصمیم مقتضی انجام پذیرد .

٧-نظر به الزام قانونی ماده ٢٧٢ قانون مالیات های مستقیم از بین سه شرکت مؤسسه حسابرسی دایارهیافت و آزمون پردازان ایران مشهود و مؤسسه حسابرسی داوران حساب، مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت که مبلغ ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال حق الزحمه و پیشنهاد کرده است انتخاب شد و مقرر شد نسبت به عقد قرارداد مقتضی توسط مدیریت محترم عامل اقدام شود .

٨- در مورد گزارش مدیر امور مالی درخصوص امحاء مدارک قدیمی به جهت کمبود فضای خالی جهت بایگانی اسناد مقرر شد اسنادی که امکان استفاده آنها عنقریب نیست با طبقه بندی مرتب و منظم به انبارهای ساختمان مجاور که در مالکیت صندوق است منتقل شود ، متعاقباً چنانچه قصد تخریب و نوسازی داشتیم نحوه ابقاء یا امحاء آنها اتخاذ تصمیم شود .

 ٩ ـ نظر به اینکه ups موجود پاسخگویی کافی برای برق اضطراری دستگاههای سخت افزاری صندوق ندارد مقرر شد نسبت به تأمین حداقل ١٠ کیلو وات سه فقره استعلام قیمت انجام شده سپس به حداقل قیمت ابتیاع شود .

 ١٠ـ نظر به رضایتمندی از عملکرد و رفتار آقای علی عیدی کارمند قراردادی خدماتی صندوق و به منظور تشویق وی برای تلاش بیشتر موافقت شد مدیریت محترم عامل تا سقف ده میلیون ریال به صورت پاداش به ایشان پرداخت نماید .

١١ ـ نظر به اینکه هیئت کارشناسان پرونده آقای عزیزی در گزارش کارشناسی خود علاوه بر خطور از مرز و مقررات قانونی کارشناسی ، رعایت نزاکت را نیز نکرده اند و در اظهار نظر کارشناسی اصول لازم الرعایه مبنی بر مستدل و مستند بودن نظر خود اقدام نکرده در بعضی فرازهای آن به فرضیه پردازی و داستان بافی پرداخته اند لذا مقرر شد شکایت انتظامی از ایشان انجام شود و در صورت نیاز وکیلی هم جهت پیگیری امور استخدام شود .

١٢- مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای سیدمحمدرضا صدری طبائی زواره با ١٥ سال سابقه بیمه پردازی با توجه به داشتن شرایط سنی (متولد ١٣٣٢) صادر شود . جلسه ساعت ١٣:٤٥ به پایان رسید . 

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ٠١/٠٥/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠١/٠٥/١٣٩٧ چهل و ششمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد مستمری بازنشستگی آقایان علیرضا نصیری نیگجه و عباس حمیدیان صادر شود .

٣ـ درخصوص قرارداد آقای مسعود آل آقا نظر به رضایت هیئت مدیره از کیفیت کار ایشان موافقت شد قرارداد ایشان برای یکسال تمدید گردد.

٤ـ در اجرای بودجه سال ٩٧ مصوب مجمع اخیر طبق بند ٦ صفحه عمل شود . همچنین مقرر شد پاداشی معادل یک ماه حقوق به کارمندانی که مستخدم کانونها هستند ولی کار صندوق را انجام می دهند (در استانهایی که فاقد نماینده صندوق می باشند) پرداخت شود.

٥ـ بررسی صورتجلسه مجمع عمومی به جلسه آتی موکول شد و مقرر شد خانم صالح آبادی گزارشی درخصوص معترضین به تصمیمات هیئت مدیره که در مجمع پیش مطرح شد تهیه و تقدیم جلسه آتی نماید . جلسه ساعت ١٤:٤٠ تمام شد .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٨/٠٥/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٨/٠٥/١٣٩٧ چهل و هفتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد حکم برقراری مستمری آقای عزت الله حکیمی صادر شود .

 ٣ ـ در مورد برقراری مستمری بازماندگان مرحومان عظیم پور مخولی دزفولی ، محمدعلی یکتا ، حمیدرضا جعفری ، امیرحسین باقری منافی و بابک خورمیزی که هیئت مدیره صندوق باستناد ماده ١٢ آئین نامه صندوق تقاضای بازماندگان برای برقراری مستمری بلحاظ عدم پرداخت حق بیمه از سه ماه آخرین سال حیات مردود اعلام کرده که مورد اعتراض بازماندگان قرار گرفته و هیئت مدیره در اجرای بند ٩ ماده ٩ اساسنامه در مجمع عمومی مطرح کرده است و مجمع عمومی در مصوبه ٢٧/٠٤/١٣٩٧ جهت حل موضوع هیئت مدیره را مکلف به اجرای قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی مصوب آبانماه ٩٢ کرده است . حسب گزارش خانم صالح آبادی رئیس اداره مستمری که برای هر یک از متوفیان مذکور مستقلاً تهیه و ضمیمه پرونده ایشان نموده است اجمالاً چنین تشخیص و پیشنهاد کرده اند که مستمری ایشان برقرار گردد به نسبت سنواتی که حق بیمه پرداخته اند  و ملاک محاسبه وفق عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مطابق با جزوه تهیه شده توسط اداره کل امور فنی مستمریها در تیر ماه ٩٦ آن سازمان ٢ سال آخر پرداخت ایشان باشد و هیئت مدیره مقرر ساخت بلحاظ عدم تطبیق موضوع تعیین مستمری در سیستم صندوق به طور دستی پیش نویس توسط خانم صالح آبادی تهیه و به نظر هیئت مدیره برسد .

٤ـ تصویب شد حداکثر یکصد و نود میلیارد ریال به نرخ اسمی ، اوراق بهادار از طریق کارگزاری نواندیشان موضوع پیشنهاد مندرج در فرم درخواست خرید اوراق به شماره سریال ٠٠٢٤٩٧٦/٢٤٩٧٦ به تعداد ١٩٠٠٠٠ سهم برای صندوق به قیمت حداکثر هر سهم ٧٧٠.٠٠٠ ریال به سررسید آذر ٩٩ با شرط پرداخت سود ١٥ درصدی هر شش ماه خریداری نماید .

٥ ـ درخصوص تقاضای بازماندگان دکتر محمد ادیب مبنی بر احتساب سنوات مورثشان ، نظر به اینکه نامبرده قبل از فوت تقاضای احتساب سوابق مختلف خود را کرده بود لیکن اجل مهلت انعقاد تفاهمنامه با ایشان را نداده است حق مکتسبه محسوب و بازماندگان خواهند توانست با پرداخت مابه التفاوت سنوات مزبور نسبت به احراز حداکثر سوابق برای برقراری مستمری اقدام نمایند .

٦ ـ نظر به لزوم تأمین امنیت شبکه و سیستم های انفورماتیک و اطلاعات موجود و ارتقاء امنیت حفظ داده ها و جلوگیری از هک و خطرات احتمالی ناشی از فراموشی و جابجایی کارمندانی که عملکرد اینترنتی صندوق مبتنی بر اطلاعات شخصی ایشان است مقرر شد با مشاوره شرکت رایان پردازکاوش با توجه به نامه ٢٦٠/١٥٠/٩٧ مورخ ٠٨/٠٥/١٣٩٧ آن شرکت ابتدا موضوع مستند سازی سیستم توسط همکاران صندوق اقدام و اجرا شود سپس توسط آقای عربی زاده موضوع تست سیستم را انجام دهند و شرکت رایان پردازش به مدیریت آقای جمشیدی نسبت به نظارت و مشاوره با مجریان اقدام کرده ظرف یک هفته پیشنهاد کاری خود را تسلیم نمایند .

٧-درخصوص پیشنهاد واحد مستمری مبنی بر درخواست تمدید مهلت مصوبه انتقال و احتساب سوابق مقرر شد پس از گزارش واحد مزبور مبنی بر تعداد افراد و بار مالی احتمالی آن و بررسی مقررات ناظر بر موضوع متعاقباً اتخاذ تصمیم شود .

 ٨ ـ اکثریت اعضاء هیئت مدیره صندوق با کلیات خرید ٢ طبقه از ساختمان سعادت آباد بعلاوه ٢ طبقه پارکینگ با توجه به اینکه موجب تصفیه بدهی کانون مرکز نیز خواهد شد موافقت نمود . جزئیات موکول است به انجام مذاکرات این معامله که صرفه و صلاح صندوق باید در آن لحاظ گردد . جلسه رأس ساعت ١٥:١٥ به پایان رسید . احدی از اعضاء هیئت مدیره آقای حبیب نژاد به دلیل فقدان توجیه اقتصادی در خرید ٢ طبقه از چند طبقه مشاع و کاربری فرهنگی ساختمان مزبور و عدم امکان فروش آن توسط صندوق بلحاظ عدم امکان تفکیک طبقات مورد ابتیاع و فقدان توان و امکان کافی فروشنده جهت ادامه عملیات ساخت که منجر به توقف آن و خواب سرمایه صندوق خواهد شد و خروج سوداگری ساختمان از وظایف ذاتی صندوق و بدهکاری کانون مرکز به صندوق و عدم اقدام مشابه در مورد سایر کانونها با کلیات خرید مخالفت کرد .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ١٧/٠٥/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٧/٠٥/١٣٩٧ چهل و هشتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١-با برقراری مستمری آقای محمدرضا بارجی موافقت شد .

٢- گزارش مالی واصله ملاحظه شد

٣- در مورد تعیین و تکلیف تقاضای مستمری بازماندگان مرحومین عظیم پورمخولی دزفولی و محمدعلی یکتا و امیرحسین باقری منافی و بابک خورمیزی و حمیدرضا جعفری که بلحاظ موانع ذیل ماده ١٢        آئین نامه صندوق تقاضای بازماندگان درخصوص برقراری مستمری در جلسات مختلف هیأت مدیره صندوق مردود اعلام شده است با اعتراض بازماندگان موضوع در مجمع عمومی ٢٤/٠٤/١٣٩٧ مطرح شد و مجمع در مقام رسیدگی به اعتراض ایشان هیأت مدیره و مکلف به عمل وفق مقررات قانون تکلیف تأمین اجتماعی اشخاص که ١٠ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ١٧/٠٧/١٣٩٢ کرده است تبصره ماده واحده مزبور مقرر داشته است سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات مستمری پرداخت نماید . بر همین اساس محدودیت پرداخت ٩٠ روز حق بیمه در آخرین سال حیات درخصوص این افراد اجرا نمی شود و بنابراین و با توجه به جزوه نحوه عملکرد بازماندگان چاپ تیر ماه ١٣٩٦توسط اداره کل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی مقرر شد محاسبه شده پیش نویس احکام برقراری صادر شود .

٤-در مورد پیشنهاد تقاضا از هیأت دولت برای احتساب سوابق واستمهال دیگری برای آوردن سوابق خدمت مقرر شد با مطالعات بیشتر و دقیق تر و تعیین تعداد افرادی که ممکن است از این فرجه استفاده کرده از صندوقهای دولتی و غیردولتی سوابق خود را بیاورند موضوع هفته آینده مطرح شود جلسه ساعت ١٦:٠٠ به پایان رسید .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد و افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٢/٠٥/١٣٩٧ چهل و نهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ـ در مورد پیشنهاد تقاضای تمدید مهلت انتقال سابقه خدمت که حسب الامر مدیریت فنی بررسی کرده است لذا تصویب شد از هیئت وزیران تقاضا شود صندوق اجازه یابد سوابق وکلایی که قبل از تصویب اساسنامه صندوق در سال ١٣٧٨ و راه اندازی بتوانند به صندوق انتقال دهند به نحوی که مجموع سوابق بیمه ای بیش از ٣٥ سال نباشد و بازخرید سوابق به نرخ روز پرداخت محاسبه و دریافت شود .

٣ـ درخصوص وضعیت بیمه پردازی آقای رفیعی وکیل کانون بوشهر که حسب الاظهار بنیاد شهید بوشهر از آن بنیاد حقوق دریافت می کند و حسب محتویات پرونده حالت اشتغال دارد مقرر شد استعلام شود آیا نامبرده توسط آن بنیاد بازنشسته خواهد شد و به تعبیر دیگر آیا فی الحال حق بیمه از وی کسر می شود یا خیر. جلسه ساعت ١٢ به پایان رسید .  

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، افتخاری

 

 

صورتجلسه مورخ ٠٥/٠٦/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٥/٠٦/١٣٩٧ پنجاهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در مورد پیشنهاد واحد مستمری مبنی بر درخواست تمدید مهلت مصوبه انتقال و احتساب سوابق (تبصره ٢ ماده ١٤ آئین نامه اجرائی ماده ٨ ق تشکیل صندوق) نظر به اینکه در توجیه موضوع و تحلیل قانونی این پیشنهاد بررسی مجددی توسط هیئت مدیره انجام شد ملاحظه شد تمدید تبصره باید یکپارچه انجام شود و نمی توان عده خاصی را استثناء کرد لذا هیأت مدیره از مصوبه بند ٢ مورخ ٢٢/٠٥/١٣٩٧ فعلاً عدول کرده تا چنانچه موجب دیگری برای طرح باشد مطرح و با بررسیهای اقتصادی و همه جانبه اقدام مقتضی معمول شود .

٣ـ مقرر شد مدیر محترم عامل پاسخ مقتضی به پیشنهاد ریاست محترم کانون البرز که رونوشت آن توسط ریاست محترم اسکودا به این صندوق ارسال شده است و نیز با توجه به اینکه متن این نامه توسط اسکودا به تمامی کانونها ارسال شده است رونوشتی به کانونها نیز ارسال شود .

 ٤ ـ مقرر شد در صورت اعطاء رضایتنامه رسمی بازماندگان مرحوم جعفری مبنی بر انتقال سوابق به تأمین اجتماعی و آگاهی از عدم امکان بازگشت مجدد به این صندوق در مرحله بعد سوابق مزبور انتقال یابد. جلسه ساعت ١٣ به پایان رسید . 

 

با حضور آقایان فخری ، حبیب نژاد ، زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ١٢/٠٦/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٢/٠٦/١٣٩٧ پنجاه و یکمین دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور      امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-با هماهنگی بعمل آمده با ریاست محترم کانون وکلای مرکز و رئیس مجمع عمومی مقرر شد جلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و حسابرس تصویب صورتهای مالی در روز پنج شنبه سوم آبان ماه برگزار شود. پس از آماده شدن گزارش حسابرسی مقرر شد مدیریت داخلی آن را در اختیار بازرسان و کانونها قرار دهند . جلسه ساعت ١٠:٠٠ به پایان رسید .

 

با حضور آقایان فخری ، حبیب نژاد

 

 

صورتجلسه مورخ ١٩/٠٦/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ١٩/٠٦/١٣٩٧ پنجاه و دومین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد .

٢-در مورد برقراری حقوق مستمری آقای حسین زارع دهنوی و آقای علی رودی بررسی وموافقت شد .

٣-نامه ١٣١٨١ مورخ ١٨/٠٦/١٣٩٧ کانون مرکز با محتوای تعیین جلسه توسط هیئت مدیره محترم کانون مرکز یا عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق حمایت جهت هماهنگی های ناظر بر دستور جلسه مجمع آتی در روز دوشنبه ٢٦/٠٦/١٣٩٧ در محل کانون مقرر شد مدیر محترم عامل در پاسخ ضمن اشاره به نیازمندی تشکیل جلسه هماهنگی به وصول گزارش حسابرسان و در صورت تمهید مقدمات کافی برای مجمع متعاقباً جلسه هماهنگی با دعوت از ایشان در صندوق که تمامی مستندات نیز در دسترس باشد پیشنهاد می شود .

٤-درخصوص تقاضای آقای یعقوبی کارآموز وکالت که از تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥ شروع به کارآموزی نموده است به واسطه اینکه قبل از آن تاریخ و بعد از آن تاریخ به صورت منقطع در سازمان تأمین اجتماعی به واسطه اشتغال در شرکت جی تی ای و موسسه کوهن شاغل بوده و احیاناً می باشد نظر به اینکه در تاریخ شروع کارآموزی مشمول ماده یک قانون تشکیل بوده و دلیلی بر خروج ایشان وجود ندارد و صرفنظر از اینکه مشمولیت ایشان قبل و پس از تاریخ شروع کارآموزی ایشان به تبع اختیاری بودن اشتغالشان بیمه پرداز ایشان نیز اختیاری محسوب می شود در حالیکه اشتمال قانون صندوق بر وکلا اجباری است لذا تقاضای ایشان قابل قبول تشخیص داده نشد . جلسه ساعت ١١:٣٠ به پایان رسیده .

 

با حضور آقایان فخری ، حبیب نژاد ، زندیه

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٦/٠٦/١٣٩٧

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٦/٠٦/١٣٩٧ پنجاه و سومین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد .

٢-در مورد حکم برقراری آقای ابوالفضل زند وکیل مقرر شد صادر شود .

٣-درخصوص درخواست مساعدت از محل مصوبه مجمع عمومی کمک به همکاران ملاحظه میشود حسب اعلام کانون گلستان و اسناد ارسالی آقای ...مبتلا به سرطان لنفاوی است که پزشک معالج لاعلاج اعلام کرده است . لذا با اجابت موارد خواسته شده مقرر شد هزینه تمدید بیمه صندوق و نیز تمدید بیمه تکمیلی وی از محل مزبور پرداخت شود .

٤-درخصوص کارکنان قراردادی صندوق که مدت قرارداد ایشان به پایان رسیده است و مدیر امور اداری اسامی ایشان را در نامه ٢٦/٠٦/١٣٩٧ اعلام و تقاضای تصمیم درخصوص تمدید یا عدم تمدید کار ایشان کرده است . هیأت مدیره نظر به اتوماسیون امور مربوط به وکلا در کانونهای استانها که حجم کار ارجاعی از صندوق را بسیار تقلیل داده است از سوی دیگر وجود امکان انجام امور محوله و شرح وظایف توسط احدی از کارمندان اداری کانونها که عملاً در سنوات پیشین انجام شده و پاداشی دریافت می کردند و نیز با توجه به اینکه سالیانه حدود دویست و هشتاد میلیون تومان هزینه حقوق پرسنل مزبور می شود لذا بجز استان فارس که تعداد وکلای آن استان بسیار زیادتر از سایر استانها ست بقیه تمدید نمی شود . بدیهی است متعاقباً استانهایی که نتوانند از خدمات احدی از کارمندان خود برای پوشش دادن امور محوله بهره ببرند تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .مدیر امور اداری مسئول نظارت بر امور استانها و ایجاد تحویل و تحول و واسپاری امور به احدی از کارمندان مورد تعرفه استانهای مزبور خواهند بود .

٥-پیشنهاد مدیرعامل مبنی بر اولاً اعطای ٥/١٢% فوق العاده شغل موضوع مندرج در بند ٣-١٢ آئین نامه استخدامی صندوق با این توضیح که چون آئین نامه استخدامی ٥٠% حقوق شغلی را تحت عنوان فوق العاده شغل تعریف کرده است و در دو مقطع زمانی یک بار ٢٥% و بار دیگر ٥/١٢% تعلق گرفته است لذا هیأت مدیره مجاز است تا ٥/١٢% به فوق العاده شغل افزوده تا کل جواز تخصیص فوق العاده شغل تا ٥٠% مصوب را اجرا کرده باشد. لذا هیأت مدیره با اکثریت آرا تصویب کرد ٥/١٢% به فوق العاده شغل مزبور با مبنا قرار دادن اصل حقوق ( بدون احتساب فوق العاده های سابق التصویب ) افزوده شود. بودجه مربوط در برنامه بودجه ٩٧ در بهمن ٩٦ به تصویب رسیده است و به هر حال نمی بایست از بودجه مصوب بیشتر باشد .

پیشنهاد دیگر مدیرعامل مبنی بر اختصاص سیصد میلیون ريال جهت پرداخت پاداش به پرسنل که خدمات خاص و شایان تقدیری انجام می دهند با اکثریت آراء هیأت مدیره ( بجز مدیر عامل ) پذیرفته نشد و عمده استدلال مخالفت با پیشنهاد لزوم پیش بینی ردیف خاص در بودجه است که در بودجه سال ٩٧ چنین    پیش بینی نشده است . جلسه ساعت ١٥:٣٠ به پایان رسیده ضمناً مقرر شد فوق العاده مصوب فوق در ابتدای مهر ماه سال جاری تعلق گیرد و قبل از صدور احکام گزارش جامعی از نحوه محاسبه و تغییرات ایجاد شده به نظر هیأت مدیره برسد .

 

با حضور آقایان فخری ، حبیب نژاد ، زندیه