مصوبات هیات مدیره صندوق حمایت وکلا در ٦ ماه دوم سال ١٣٩٨

 

 

صورتجلسه مورخ ٠١/٠٧/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠١/٠٧/١٣٩٨ یکصدمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١-- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد تقاضای خانم سعیده یغمائی و آقای سیدحسام و آقای عبدالعلی بی پروا مقرر شد حکم بازنشستگی صادر شود.

٣-آقای سلیمان قربان نیا دلاور  که سابقه اشتغال در قوه قضائیه داشته و بازخرید شده و با استفاده از جواز ماده ١٤٧ قانون برنامه چهارم توسعه و بند الف ماده ٦ بخش احکام دائمی برنامه ششم توسعه برغم بازخریدی از دستگاه قضائی بیمه پردازی خود را ادامه داده است و با اخذ پروانه وکالت به استناد ماده یک قانون تشکیل صندوق مشمول صندوق تشخیص داده شده و از سال ١٣٨٩ تا ٣١/٠٣/١٣٩٨ حق بیمه خود را پرداخته و الان به استناد تبصره ذیل ماده یک مزبور مدعی است چون مشمول صندوق بیمه ای دیگری است از شمول بیمه صندوق خارج است. هیأت مدیره با ملاحظه تقاضای نامبرده و نظریه مدیریت فنی صندوق با توجه به اینکه مستنبط از عبارت « مشمول صندوق های دیگر » اجباری بودن بیمه پردازی مشخص است در حالیکه نامبرده به صورت اختیاری و با شرایط بیمه اختیاری نسبت به بیمه پردازی در صندوق مزبور ادامه داده است لذا نافی بیمه اجباری صندوق نمی باشد و با تقاضای ایشان موافقت نشد .

٤-درخصوص تقاضای خانم وفائی همسر مرحوم غلامرضا وفائی که در تاریخ ١٩/٠٤/١٣٩٨ فوت کرده و تا تاریخ ٣١/٠٦/١٣٩٧ حق بیمه پرداخته است لذا مشمول ماده ١٢ آئین نامه اجرائی میشود. مقرر شد طبق قانون تعیین تکلیف و موارد قبلی عمل شود .

٥-در مورد تقاضای خانم آریا همسر مرحوم ایمان آریا که در تاریخ ٢٣/١٠/١٣٩٧ فوت کرده ولی تا تاریخ ٣٠/٠٩/١٣٩٣ بیمه پرداخته و در نتیجه مشمول ماده ١٢ آئین نامه اجرائی است . لذا مقرر شد وفق قانون تعیین تکلیف اقدام شود .

٦-نظر به اینکه عده ای از وکلا پس از مدتی که نسبت به تمدید پروانه اقدام نکرده اند، مراجعه کرده و تقاضای تمدید دارند صندوق مواجه با مسائلی در مورد این تقاضاهاست که در سنوات مختلف رویه هایی اعمال شده است . با ملاحظه سوابق و رویه های پیشین و بحث و بررسی جهت تنسیق امور و یکسان سازی مقرر شد وکلایی که پروانه خود را تمدید کرده اند ولی حق بیمه را نپرداخته اند ملزم هستند در زمان تمدید بعدی حق بیمه ایامی که پروانه اشتغال تمدید شده داشته اند ولی حق بیمه آن را نپرداخته بودند بپردازند با لحاظ افزایش مأخذ از ٨% به ١٠% وکلایی که پروانه خود را مدتی تمدید نکرده اند و برای همان مدت حق بیمه هم نپرداخته اند مخیر باشند که نسبت به ایامی که حق بیمه نپرداخته اند منصرف از سابقه محسوب شوند و یا ایام مزبور را چنانچه بیش از سه سال است که نپرداخته اند به نرخ روز بپردازند و تصفیه جهت تمدید پروانه خود در کانون ها دریافت دارند. براین اساس مشخصاً از مصوبه ١٧/١٠/١٣٩٧ در این خصوص عدول شده و مصوبه ٠٤/١٠/١٣٩١ هیأت مدیره وقت در این خصوص کمافی السابق معتبر شناخته شده اقدام خواهد شد.

٧-درمورد پرونده مالیاتی سال ١٣٩٠ گزارشی مدیریت عامل صندوق مورخ ٠١/٠٧/١٣٩٨ خطاب به هیأت مدیره     ارائه کرده اند که اصل ضم پرونده مزبور شد به طور خلاصه گزارش مزبور حاکی موازین است که رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی در دیوان عدالت توسط وکلای صندوق آقایان زاهد پاشا و واحدی مورد اعتراض قرار گرفته لیکن بلحاظ اینکه خارج از مهلت ٩٠ روزه دادخواست داده شده بوده است برغم اینکه شعبه بدوی دیوان به نفع صندوق رأی داده بود شعبه تجدیدنظر با ایراد شکلی رأی را نقض کرده است . اکنون وکلای صندوق در اجرای ماده ٧٩ ق.دیوان و از این نظر که ابلاغ رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی شرایط ابلاغ را طبق ماده ٢٠٦ قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده و به جای ابلاغ به مدیران به احدی از کارمندان فاقد سمت ابلاغ کرده اعتراض کرده است و از طرفی در اجرای ماده ٢٥١ ق.م.م خود آقای مدیرعامل در مهلت قانونی اعتراض کرده اند که در پیگیری بعمل آمده اعلام داشته اند به شعبه مربوط ارجاع شده است ولی از نتیجه رسیدگی شعبه اطلاعی در دست نیست. پیشنهاد مدیرعامل این است که فعلا وثیقه ای جهت جلوگیری از اجرای اجرائیه صادره تا تعیین تکلیف اعتراض موضوع ماده ٢٥١ ق.م.م ایداع شود.          و پیگیری های اداری و قضایی ادامه یابد. و این وضع در هر صورت بهتر از آن خواهد بود که ما برای بهره مندی از بخشودگی جرائم مالیاتی که تا آخر مهر ماه جاری فرصت داریم با پرداخت اصل برگ قطعی از آن استفاده کنیم چرا که جرائم مربوطه ماهیانه ٥/٢% است این در حالیست که ما با همان سی و نه میلیارد ريال را در بانک سپرده کنیم. در ماه حدود ٢% سود می گیریم مضافاً اینکه بر فرض اینکه رأی نهایتاً به نفع ما صادر نشود ممکن است حتی تا ٥٠% جرائم را تخفیف بگیریم، حسب تشخیص ایشان در شرایطی فعلی ادامه پروسه رسیدگی به اعتراض صندوق حمایت در شورایعالی مالیاتی مقرون به مصلحت است دلایل مصلحت بودن از جمله این است که رأی بدوی دیوان عدالت ما را به حق دانسته، مضافاً اینکه در مورد مشابهی دیوان در اعمال ماده ٧٩ رأی به نفع کانون مرکز داده و ابلاغ برگ تشخیص به کارمند کانون را ابلاغ صحیحی ندانسته است .با پذیرش پیشنهاد مدیر عامل مقرر شد تا هفته آینده مدیریت محترم عامل نسبت به فراهم نمودن موجبات ابلاغ وثیقه جلوگیری از اجرا اقدام و مراتب گزارش نماید . جلسه ساعت ١٥ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٠٨/٠٧/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٨/٠٧/١٣٩٨ یکصد و یکمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص درخواست آقای ناصر بداغی حکم برقراری مستمری صادر شود .

٣-جناب دکتر شربیانی و دکتر رهنما از کانون آذربایجان شرقی حسب دعوت صندوق حضور پیدا کردند. در مورد عملکرد آن کانون که مألاً منجر شده به عدم پرداخت حق بیمه توسط وکلای جدید الورود و کارآموزان ورودی اخیر که با مراجعه به تامین اجتماعی بیمه اختیاری شده و تا ارائه مستندات آن خود را از شمول ماده ١ قانون صندوق معاف می دانند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توسط اعضا هیأت مدیره صندوق این اقدام غیرقانونی تشخیص داده شد . در نهایت صندوق حضوراً از ریاست محترم کانون مزبور تقاضا کرد مجدداً مراتب را در هیأت مدیره مطرح تا چنین زمینه ای ایجاد نگردد.

٤-حسب گزارش امور فنی تاکنون ٨ نفر از همکارانی که فاقد شرایط ماده ١٢ آئین نامه ماده ٨ را داشتند مشمول قانون تعیین تکلیف قرار گرفته اند، افزایش دریافتی آنها مورد سوال قرار گرفته است که حسب استعلام شفاهی انجام شده از تامین اجتماعی، آن سازمان معادل افزایش حداقل مستمری بگیران عمل کرده است. ملاحظه میشود حداقل حقوق مستمری بگیران صندوق در سال ١٣٩٨ به نسبت سال ١٣٩٧، ٥/٣٦% افزایش پیدا کرده است، لذا مقرر شد صندوق نیز به آن عده از مشولین قانون تعیین تکلیف که دریافتی فعلی ایشان به حداقل١١,١١٢,٦٧٠ ريال می رسد وفق جدول افزایش مستمری ابلاغی شهریور ماه وزارت دادگستری درخصوص همه مستمری بگیران عمل شود و آن عده بازماندگان از همکارانی که کمتر از حداقل مزبور دریافت میداشته اند نسبت به افزایش تا ٥/٣٦% به نحوی که از حداقل مزبور بیشتر نشود اقدام شود. این تصمیم در راستای سیاستهای کلی کشور درخصوص تأمین حداقل های مستمری بگیران است.

٥-درخصوص افزایش فضای بایگانی مقرر شد اتاق همجوار بایگانی به فضای بایگانی افزوده و با نصب و خرید تجهیزات بایگانی نسبت به خواسته اقدام کنند. مدیر داخلی نسبت به اجرای اقدام کند .

٦-در مورد خرید و چاپ پاکت با توجه به استعلام های انجام شده چاپخانه ای که حدود ٧ میلیون تومان قیمت داده است انتخاب شد و مدیر داخلی نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. جلسه ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٥/٠٧/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٥/٠٧/١٣٩٨ یکصد و دومین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای آقایان ابراهیم خوبی- کمال صادقی - اصغر مبشری مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٣ـ مقرر شد برای رفاه مراجعه کنندگان در قسمت همکف تابلو راهنمای طبقات نصب شود و استعلامات لازم توسط مدیریت داخلی انجام شود .

٤ـ گزارش سه صفحه ای آقای مدیرعامل درخصوص سیر جریانات حادث در مورد پرونده مالیاتی سال ١٣٩٠ در حضور جناب آقای سپهری بازرس محترم صندوق قرائت شد و پس از استماع حاضرین نقطه نظرات خود را بیان کردند . جناب سپهری عنوان داشتند شعبه مرجوع الیه موضوع ماده ٢٥١ ق.م.م شناسایی برای پیگیریهای بعدی مشخص شده و حتی الامکان توجیه شوند . جناب افتخاری پیشنهاد نمودند فتوکپی مستندات و مکاتبات اداری و چکها و اسناد مالی که در روز ابلاغ مدیران صاحبان امضاء در صندوق حضور داشته اند تهیه و در اختیار وکیل صندوق قرار گیرد تا در رویارویی با استدلال احتمالی کارشناس ماده ٧٩ درخصوص صحت ابلاغ به کارمند صندوق ، بتوانند ثابت کنند که اولاً ابلاغ در محل صندوق صورت نگرفته است ثانیاً گزارش مأمور ابلاغ می بایست تصریح به حضور در محل صندوق و عدم حضور مدیران و به ناچار تحویل به مستخدمین باید داشته باشد که ندارد ثالثاً اسناد مزبور گویای حضور مدیران صاحبان امضاء در صندوق باشد که با وجود حضور ایشان ابلاغ و تحویل اوراق مزبور به کارمندان فاقد صلاحیت خاص صندوق فاقد وجاهت است . پیشنهاد جناب افتخاری مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت و نیز هیئت مدیره تصویب کرد آقای حبیب نژاد با هماهنگی که مدیر عامل انجام خواهند داد تؤاماً با وکلای صندوق پی گیری پرونده ماده ٧٩ دیوان باشند . همچنین پیشنهاد آقای سپهری نیز بدین صورت تصویب شد که آقای آل آقا مشاور صندوق تحت نظر آقای مدیر عامل نسبت به پیگیریهای مد نظر جناب سپهری اقدام کنند . گزارش مدیر عامل ضم سابقه پرونده مالیاتی شد و مقرر شد گزارش مدیر عامل به طور مفید عموم پس از بازنگری در سایت صندوق بارگذاری شود .

جلسه ساعت ١٣:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و سپهری

 

گزارش مربوط به مالیات عملکرد سال ١٣٩٠ صندوق حمایت وکلای دادگستری

 

١ـ در تاریخ ٣١/٠٤/١٣٩٢ برگ تشخیص عملکرد سال ١٣٩٠ که حاکی از مبلغ ٣٩,٣١١,٤٩٦,٧٢٠ ريال مالیات عملکرد این سال می باشد، صادر و در تاریخ ٣٠/٠٧/١٣٩٢ ابلاغ میگردد.

٢ـ متعاقب ابلاغ برگ تشخیص مالیات، برگ دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی، در مورخه ١٣/١١/١٣٩٢ صادر و جلسه برای ١٠/٠٤/١٣٩٣ ساعت ٣٠/٩ صبح تعیین و ابلاغ می گردد.

٣ـ در مورخه ٢٧/٠٧/١٣٩٣ هیأت بدوی در راستای اجرای قرار کارشناسی تشکیل می گردد.

٤ـ هیأت بدوی به موجب رأی ٧٢٤٥١ مورخ ٣٠/٠٧/١٣٩٣ و بنا به نظریه کارشناس، صندوق را برای عملکرد سال ١٣٩٠ مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی می داند.

٥ ـ هیأت تجدیدنظر مالیاتی در مورخ ٠٤/١١/١٣٩٥ و در پی اظهارنظر کارشناس مجری قرار تجدیدنظر، که مدعی بوده است اسناد و مدارکی درخصوص عملکرد سال ١٣٩٠ به وی ابراز نشده است، هیأت با حضور یکی از پرسنل حسابداری صندوق تشکیل و در نهایت، با توجه به نظریه کارشناس مجری قرار، رأی هیأت بدوی را نقض و برگ تشخیص مالیات که به مأخذ ١٥٧,٢٤٥,٩٨٦,٨٨٢ ريال و با مالیات ٣٩,٣١١,٤٩٦,٧٢٠ ريال بوده است را عیناً تأیید مینماید.

٦ ـ در تاریخ ١٧/٠٥/١٣٩٦ برگ قطعی مالیات به مأخذ ١٥٧,٢٤٥,٩٨٦,٨٨٢ ريال و مالیات ٣٩,٣١١,٤٩٦,٧٢٠ ريال به انضمام مبلغ ١١,٧٩٣,٤٤٩,٠١٦ ريال جرائم صادر می شود.

٧ـ برگ قطعی مالیات در مورخ ١٧/٠٥/١٣٩٦ به یکی از کارمندان صندوق ابلاغ می گردد.

اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل دوره جدید ( ٢٧/٠٤/١٣٩٦ ) به بعد درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سال ١٣٩٠

٨ـ هیأت مدیره صندوق حمایت در جلسه ٢٣/٠٥/١٣٩٦ تصویب نمودند که نسبت به مالیات عملکرد سال ١٣٩٠ اعتراض بعمل آید .

٩ـ در تاریخ ٠٩/٠٦/١٣٩٦ مدیرعامل صندوق به اتفاق جناب آقای دکتر حسین آبادی رئیس محترم وقت کانون وکلای مرکز و جناب آقای زاهدپاشا و جناب آقای بزرگی جلسه ای با ریاست محترم وقت سازمان امور مالیاتی جناب آقای دکتر تقوی نژاد، منعقد و در جلسه مذکور لایحه ای در اعتراض به عملکرد سال ١٣٩٠ تقدیم ایشان گردید.

١٠ـ هیأت مدیره صندوق در جلسه مورخ ١٣/٠٦/١٣٩٦ ضمن استماع گزارش مدیرعامل صندوق درخصوص جلسه برگزار شده با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی، تصویب نمودند که موضوع اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف با اعطای وکالت به دو نفر از همکاران آقایان صمد زاهد پاشا و محمد واحدی صورت بگیرد .

١١ـ متعاقب جلسه با رئیس محترم سازمان امور مالیاتی، در اجرای ماده ٢٥١ قانون مالیاتهای مستقیم، در مهلت قانونی، در شورایعالی مالیاتی اعتراض توسط مدیرعامل صندوق، صورت گرفته و در تاریخ ١٥/٠٦/١٣٩٦ در دبیرخانه هیأت ٢٥١ ق.م.م، ثبت گردیده است .

هر چند همکاران وکیل اعلام نموده بودند که داوطلبانه وکالت صندوق را بعهده می گیرند، ولی نظر به هزینه های ابطال تمبر و رفت و آمد، مقرر شد که مبلغ یکصد میلیون ریال به وکلا پرداخت گردد. متعاقب آن در مورخ ١٩/٠٦/١٣٩٦ چکی به مبلغ یکصد میلیون ریال تسلیم می گردد .

١٢ـ هیأت مدیره در جلسه مورخ ٢٠/٠٦/١٣٩٦ ضمن استماع گزارش مدیرعامل درخصوص اعتراض به شورایعالی مالیاتی، تصویب می نمایند، وکلای صندوق برای تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری یک ماه دیگر خودداری کنند تا معلوم شود که اعتراض به شورایعالی مالیاتی، چه نتیجه ای خواهد داشت .

١٣ـ در مورخ ٣٠/٠٨/١٣٩٦ از سوی اداره امور مالیاتی، اجرائیه صادر و در ٠٥/٠٩/١٣٩٦ به کارمند صندوق ابلاغ می گردد .

١٤ـ وکلای محترم صندوق ، شکوائیه خود را در ٢٠/٠٨/١٣٩٦ در دیوان عدالت اداری، ثبت می نمایند و متعاقب آن در مورخ ٠٤/٠٩/١٣٩٦ توسط شعبه سوم دیوان عدالت اداری ، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد .

١٥ـدر تاریخ ٠٤/١١/١٣٩٦ آقای دکتر جلیل زاده خویی به وکالت از آقای دکتر سیاوش مجیری عضو محترم سابق هیأت مدیره صندوق، به عنوان وارد ثالث، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی صندوق اعتراض می نمایند.

١٦- در تاریخ ٢٢/٠٢/١٣٩٧ در پی شکایت وکلای محترم صندوق  شعبه سوم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه صادره به شماره ٩٧١٠٤٠ استدلال صندوق حمایت را مورد پذیرش قرار داده و شکایت وارده از سوی وکلا و وارد ثالث را وارد تشخیص و محمول بر صحت دانسته و حکم به ورود شکایت داده است.

١٧-هیأت مدیره صندوق در جلسه مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٧ و متعاقب صدور رأی از شعبه ٣ دیوان عدالت اداری به نفع صندوق، تصویب می نماید که مبلغ دویست میلیون ريال دیگر به وکلای صندوق پرداخت نمایند که پس از آن مبلغ دویست میلیون ريال در ٢٢/٠٣/١٣٩٧ طی یک فقره چک پرداخت می گردد.

١٨ـ پس از ابلاغ رأی بدوی در دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی نسبت به رأی صادره اعتراض و نسخه ای از لایحه سازمان برای صندوق ارسال نموده است. صندوق حمایت در مورخه ١١/٠٦/١٣٩٧ پاسخ اعتراض سازمان امور مالیاتی را تهیه و تسلیم شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت نموده است .

١٩-در تاریخ ٢٦/٠٣/١٣٩٨ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری با این ایراد که اعتراض به برگ تشخیص خارج از مهلت قانونی سه ماهه یعنی ٩٠ روز بوده است، رأی بدوی را نقض نموده است .

٢٠ـ متعاقب صدور رأی تجدیدنظر دیوان ، هیأت مدیره صندوق حمایت تشکیل جلسه داده و مقرر نموده است، با توجه به اینکه شعبه تجدیدنظر ، رأی بدوی را نقض نموده است و با توجه به اینکه رأی قطعی حل اختلاف در تاریخ ١٧/٠٥/١٣٩٦ به یکی از کارمندان صندوق ابلاغ گردیده، در حالیکه بر اساس ماده (٢٠٦) ق.م.م می بایستی به مدیر صندوق و یا یکی از صاحبان امضای مجاز ابلاغ می گردید ، مقرر نموده ، وکلای صندوق از طریق اعمال ماده ٧٩ قانون دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری نمایند .

٢١ ـ علاوه بر اعتراض از طریق ماده ٧٩ قانون دیوان عدالت اداری ، مدیرعامل صندوق از طریق اعتراض در هیأت حل اختلاف اجرا موضوع ماده ٢١٦ قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع را پیگیری و در جلسه هیأت مذکور در مورخ ٠٨/٠٥/١٣٩٨ شرکت نموده است .

هیأت ماده ٢١٦ با این استدلال که چون پرونده در شورایعالی مالیاتی مطرح رسیدگی است ، بنابراین هیأت ماده ٢١٦ نمی توانند دراین مورد ورود پیدا کنند و تا تعیین تکلیف از سوی شورایعالی مالیاتی موضوع رسیدگی معلق خواهد ماند.

٢٢- در جلسه مورخ ٠١/٠٧/١٣٩٨ هیأت مدیره، مقرر شد " در مورد پرونده مالیاتی سال ٩٠، گزارشی مدیریت عامل صندوق مورخ ٠١/٠٧/١٣٩٨ خطاب به هیأت مدیره کرده اند که اصل ضم پرونده مزبور شد به طور خلاصه گزارش مزبور حاکی از این است که رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی در دیوان عدالت توسط وکلای صندوق آقایان زاهد پاشا و واحدی مورد اعتراض قرار گرفته لیکن بلحاظ اینکه خارج از مهلت ٩٠ روزه دادخواست داده شده بوده است برغم اینکه شعبه بدوی دیوان به نفع صندوق رأی داده بود شعبه تجدیدنظر با ایراد شکلی رأی را نقض کرده است . اکنون وکلای صندوق در اجرای ماده ٧٩ ق.دیوان و از این نظر که ابلاغ رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی شرایط ابلاغ را طبق ماده ٢٠٦ قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده و به جای ابلاغ به مدیران به احدی از کارمندان فاقد سمت ابلاغ کرده اعتراض کرده است و از طرفی در اجرای ماده ٢٥١ ق.م.م شخص مدیرعامل در مهلت قانونی اعتراض کرده اند که در پیگیری بعمل آمده اعلام داشته اند به شعبه مربوطه ارجاع شده است ولی از نتیجه رسیدگی شعبه اطلاعی در دست نیست. پیشنهاد مدیرعامل این است که فعلا وثیقه ای جهت جلوگیری از اجرای اجرائیه صادره تا تعیین تکلیف اعتراض موضوع ماده ٢٥١ ق.م.م ایداع شود و پیگیری های اداری و قضایی ادامه یابد. و این وضع در هر صورت بهتر از آن خواهد بود که ما برای بهره مندی از بخشودگی جرائم مالیاتی که تا آخر مهر ماه جاری فرصت داریم با پرداخت اصل برگ قطعی از آن استفاده کنیم چرا که جرائم مربوطه ماهیانه ٥/٢% است این در حالیست که ما با همان سی و نه میلیارد ريال را در بانک سپرده کنیم ، در ماه حدود ٢% سود می گیریم مضافاً اینکه بر فرض اینکه رأی نهایتاً به نفع ما صادر نشود ممکن است حتی تا ٥٠% جرائم را تخفیف بگیریم، حسب تشخیص ایشان در شرایط فعلی ادامه پروسه رسیدگی به اعتراض صندوق حمایت در شورایعالی مالیاتی مقرون به مصلحت است دلایل مصلحت بودن از جمله این است که رأی بدوی دیوان عدالت ما را به حق دانسته، مضافاً اینکه در مورد مشابهی دیوان در اعمال ماده ٧٩ رأی به نفع کانون مرکز داده و ابلاغ برگ تشخیص به کارمند کانون را ابلاغ صحیحی ندانسته است .با پذیرش پیشنهاد مدیر عامل مقرر شد تا هفته آینده مدیریت محترم عامل نسبت به فراهم نمودن موجبات ایداع وثیقه و جلوگیری از اجرا اقدام و مراتب را گزارش نماید ."

با عنایت به مراتب فوق، در حال حاضر، اعتراضات صندوق از طریق اعمال ماده ٧٩ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ٢٥١ شورایعالی مالیاتی مطرح رسیدگی است. همچنین صندوق می تواند از طریق ماده ٢٥١ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز اعتراض خود را نزد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مطرح نمایند، در حال حاضر، خطر قریب الوقوعی منافع صندوق را تهدید نمی نماید و اقدامات مقدماتی جهت توثیق ، در حال پیگیری است .

نکته قابل توجه اینکه برای سالهای بعد از سال ١٣٩٠ صندوق معاف از پرداخت مالیات شناخته شده است . درخصوص عملکرد سال ١٣٩٢ ، پرونده در نهایت در دیوان عدالت اداری توسط مدیران صندوق مطرح گردید که دیوان به نفع صندوق حمایت رأی داده است . 

 

 

 

صورتجلسه مورخ ٢٢/٠٧/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٢/٠٧/١٣٩٨ یکصد و سومین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ  درخصوص رأی ناصحیح پرونده آقای فروحی مقرر شد در جهت اعمال ماده ٤٧٧ق.آ.د.ک. آقای کامبیز زندیه عضو محترم هیئت مدیره مطالعات لازم را انجام و نسبت به تهیه لایحه اقدام نمایند .

٣ـ پیرو پی گیری مدیریت محترم عامل در اجرای بند ٤ مصوبه ١١/٠٦/١٣٩٨ جهت برگزاری مجمع فوق العاده به تقاضای کانون همدان موضوع ماده ٨ اساسنامه ، حسب مذاکره تلفنی بین نایب رئیس صندوق با ریاست کانون همدان در جلسه حاضر آن کانون از تقاضای خود منصرف شده است ، لذا تکلیفی برای هیئت مدیره باقی نمی ماند . جلسه ساعت ١٢:٤٥ به پایان رسید .  

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

صورتجلسه مورخ ٢٩/٠٧/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٩/٠٧/١٣٩٨ یکصد و چهارمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در مورد تقاضای آقایان محمد مهدی حسنی خواب بین و عباسعلی مردانی اخگر مقرر شد حکم برقراری صادر شود.

٣ـ واحد فنی مشکلاتی در مسیر صدور مفاصاحساب برای وکلایی که حق المشاوره ثابت دریافت می کنند و بدون پرداخت سهم صندوق مفاصا دریافت کرد پروانه خود را تمدید می کنند و نیز اشخاصی که از بانکها به تعرفه صندوق وام گرفته اند بدون پرداخت اقساط خود مفاصای اینترنتی دریافت می کنند و یا غیر مشمولین صندوق ( بجز       بازنشسته های سایر دستگاهها ) که برای تمدید پروانه خود از صندوق مفاصا دریافت نمی کنند چون ممکن است مثلاً وکیل در بدو ورود به کسوت وکالت عضو هیئت علمی دانشگاهی باشد و مشمول ماده یک قانون تشکیل نشود لیکن متعاقباً مستعفی شود وفق سنوات پیش و بدون وابستگی به هیچ صندوقی نسبت به تمدید اقدام کند مقرر شد واحد انفورماتیک با هماهنگی آقای باقری و واحد فنی نسبت به اصلاح برنامه گزارشی تهیه و پس از ملاحظه هیئت مدیره صندوق نسبت به اصلاح آن اقدام کنند .

٤ـ گزارش واحد فنی درخصوص کانونهای مختلف از نظر نحوه دریافت سهم ٤% از وکلا و کارآموزان واصل شده که ملاحظه می شود ١٣ کانون از وکلا و کارآموزان می گیرند و بقیه به انحاء مختلف در این خصوص عمل می کنند . لذا برای وصول مطالبات مقرر شد در جلسه اتحادیه با تعیین وقت اختصاصی توسط صندوق اتمام حجت شود تا چنانچه کانونها تا یک ماه نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام کنند صندوق اقدام قضایی و حسب مورد انتظامی خواهد کرد .

٥ـ در مورد تعیین مشاور برای تهیه چارت واحد انفورماتیک مقرر شد آقای مدیرعامل شخصاً با اطلاع در اینخصوص مشورت کرده گزارش نهائی را به هیئت مدیره ارائه کند . جلسه ساعت ١٢:٤٥ به پایان رسید .  

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٠٦/٠٨/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٦/٠٨/١٣٩٨ یکصد و پنجمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در مورد تقاضای آقای ابراهیم عامی زاده مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٣ـ مقرر شد حسب اعلام نیاز مدیر انفورماتیک قطعه کامپیوتری مورد نیاز سوییچ سیسکو مدل ws-c٢٩٦٠*٤٨tsi ضمن استعلام خریداری شود .

٤ـ مقرر شد یک بروشور جهت معرفی صندوق حمایت زیر نظر مدیریت محترم عامل در تیراژ مناسب سفارش و چاپ شود .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٣/٠٨/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٣/٠٨/١٣٩٨ یکصد و ششمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در مورد شرکت در همایش اسکودا نظر به توضیحات مدیریت محترم عامل درخصوص مکالمه تلفنی با دکتر شهبازی نیا که هتلی برای هیئت مدیره صندوق رزو نشده و به علت هزینه های بالای اسکودا خواسته اند که هزینه مزبور توسط صندوق پرداخته شود در مجموع با اکثریت آراء عدم حضور صندوق مورد تصویب قرار گرفت .

٣ـ تقاضای وام مسکن آقای علیرضا طباطبایی مطرح شد با بررسی سوابق امر ملاحظه شود به طور کلی پرداخت وامهای مسکن به همکاران اداری صندوق منبعث است از مصوبه مورخ ٢٩/١١/١٣٩٤ مجمع عمومی با این عبارت که «با پرداخت وام به کارکنان صندوق در سراسر کشور تا سقف دو میلیارد ریال در سال موافقت شد» متعاقباً در جلسه ١٣/٠٢/١٣٩٥ هیئت مدیره مقرر می شود آئین نامه ای در این خصوص تدوین شود که این مقصود در ضوابط تنظیمی ٠١/٠٢/١٣٩٥ هیئت مدیره حاصل می شود . به نظر هیئت مدیره سوابق مزبور منافاتی با اینکه پرداخت هر گونه وام که خارج از وظایف ذاتی صندوق است باید مستند به بودجه سالانه باشد و از آنجایی که در بودجه پیشنهادی و مصوب سال ١٣٩٨ چنین پرداختی دیده نشده است لذا ضمن احراز ضوابط آقای طباطبایی برای اخذ چنین وامی اجرای آن منوط شد به اصلاح بودجه سال ١٣٩٨ در مجمع عمومی آتی و در صورت تصویب آن در بودجه سال ١٣٩٩

٤ـ درخصوص برقراری مستمری بازمانده مرحوم محمدحسین سمیعی نظر به اینکه در سه سال آخر عمر خود مبادرت به پرداخت حق بیمه نکرده است و سابقه پرداخت بیش از ١٠ سال حق بیمه دارد لذا مقرر شد وفق تبصره ٣ اصلاح بند ٢ ماده ٨٠ قانون تأمین اجتماعی عمل شود .

جلسه ساعت ١٤ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٨/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/٠٨/١٣٩٨ یکصد و هفتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ در مورد مطالبات صندوق از کانونهای وکلا با بحث و بررسی مقرر شد اولاً جهت تمدید مقدمات مقرر شد با لحاظ ضوابطی از جمعه طول مدت عدم پرداخت کانون مدنظر و نیز میزان بدهی و اینکه از کارآموزان و وکلا ٤% سهم صندوق را اخذ می کنند یا نه اظهار نامه ای متضمن میزان بدهی و سوابق مکاتبات ارسال شده از سوی صندوق بدون درج مهلت پرداخت با این قید که در صورت عدم پرداخت صندوق مبادرت به اقدام قانونی خواهد کرد ، ارسال شود ثانیاً پس از یکماه از ابلاغ اظهار نامه نسبت به تقدیم دادخواست اقدام شود . اولویت تقدیم دادخواست با توجه به اینکه از عداد کانونهای تحت پوشش صندوق برخی از کانونها مدتهاست حق بیمه را کلاً یا بعضاً از کارآموزان و وکلا گرفته اند ولی به صندوق نپرداخته اند لذا در اولویت قرار دارند . از بین کانونهای مزبور پس از وصول اظهارنامه های ابلاغ شده با لحاظ ضوابط فوق اتخاذ تصمیم خواهد شد .

٣ـ مصوب شد با شرکت رسپینا برای تأمین سرویس اینترنت قرارداد قبلی با نرخ سه ماهه ٥١.٠٠٠.٠٠٠ ریال تمدید شود .

٤ـ در مورد نامه کمیسیون امور اجتماعی دولت به شماره ١٠٢٣٩٠/٥٤٦١٠/٩ مورخ ١٨/٠٨/١٣٩٨ پس از قرائت و بررسی آن مقرر شد با توجه به مباحث عنوان شده در جلسه و یادداشتهای ثبت شده پاسخ مقتضی توسط مدیرعامل تهیه و ارسال شود . ضمناً از آقایان صدیق و پرتو و بیگ زاده نظریه مشورتی اخذ شود .

   با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری و زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٢٧/٠٨/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٧/٠٨/١٣٩٨ یکصد و هشتمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ـ درخصوص تقاضای صدور حکم برقراری خانمها آزیتا غیاثیان و معصومه مهرنامی با توجه به احراز شرایط بازنشستگی مقرر شد حکم برقراری صادر شود.

٣ـ در مورد تقاضای مدیر داخلی مبنی بر افزایش مبلغ ایاب و ذهاب بلحاظ بار مالی که برای صندوق ایجاد می کند نیازمند پیش بینی بودجه ای است مضافاً اینکه آنچه تحت عنوان ایاب و ذهاب در قانون کار مطرح است طبق ماده ٤٦ آن صرفاً ناظر بر حق مأموریتهای بالای ٥٠ کیلومتر مسافت است لذا با تقاضای مزبور امکان موافقت نیست .

 ٤ـ درخصوص تقاضای خانم سحر کریمی که مستخدم پیمانی دانشگاه دولتی خوارزمی است و به واسطه این اشتغال موقت که تا ١٢/١١/١٣٩٨ حکم کارگزینی ایشان معتبر است حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می پردازد و تقاضا دارد به استناد تبصره ماده ١ قانون صندوق حمایت از پرداخت حق بیمه صندوق معاف شود . نظر به اینکه متقاضی مستخدم رسمی نیست و هر آن ممکن است اشتغال وی خاتمه یابد ، از سوی دیگر سابقه بیمه پردازی در صندوق حمایت قبل از شروع به بیمه پردازی ایشان به واسطه اشتغال در دانشگاه بوده است ، لذا می توانسته و می تواند با توجه به اشتمال مقررات صندوق از پرداخت بیمه به صندوق دیگر از جمله تأمین اجتماعی معاف گردد ، لذا تا زمان استخدام رسمی ایشان که پرداخت حق بیمه کشوری برای ایشان اجباری خواهد شد خروج ایشان از شمول صندوق حمایت مقدور نیست و با تقاضای مزبور موافقت نشد .  

٥ـ درخصوص قرارداد اکچوئری آقای حبیب نژاد اظهار داشت پیش نویس اکچوئری را تهیه کرده ام و به هیئت مدیره ارائه کرد و با تعیین قرار با دکتر قاسمی مقرر شد ساعت ١٠ روز چهارشنبه ٢٩/٠٨/١٣٩٨ برای عقد قرارداد حضور یابند . مقرر شد به آقای زندیه نیز جهت حضور در جلسه اطلاع داده شود .

٦ـ نامه ١١٠٣٠١٣/٩٨/١٨ مورخ ١٩/٠٨/١٣٩٨ حکایت دارد از بدهی حدود ٧٥ نفر از همکارانی که به واسطه تعرفه صندوق بدان بانک و در ازاء بلوکه شدن حدود یکصد و ده میلیون ریال صندوق در آن بانک ، که وضعیت بدهی ایشان از نظر بانک معوق یا سررسید گذشته یا مشکوک را وصول است و همین امر باعث شده صندوق نتواند از وجوه ایداعی مزبور در بانک بهره کامل ببرد و بانک تجارت بیش از ١٥% سود سالانه نمی پردازد در حالیکه صندوق از سایر بانکها حدود ٢٠% سود سالانه در قبال سپرده گذاری خود دریافت می کند . در واقع حدود ٥٥٠ میلیون تومان ضرر عدم النفع از جانب این همکاران به صندوق داده می شود در حالیکه جملگی موقع اخذ وام تعهد داده اند به موقع اقساط خود را بازپرداخت نمایند ، پیگیریهای صندوق هم تاکنون نتیجه ای نداده است لذا مقرر شد مراتب توسط مدیرعامل به دادسرای کانونهای مربوطه به همراه تعهدات کتبی نامبردگان به عنوان خلاف شأن وکالت اعلام و تعقیب انتظامی ایشان تقاضا شده پیگیری به عمل آید . جلسه ساعت ١٣:٢٠ به پایان رسید . 

   با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٠٤/٠٩/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٤/٠٩/١٣٩٨ یکصد و نهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص تقاضای خانم ها مهوش شاکری و زریندخت اولیائی و آقای رضا حاتمی مقرر شد حکم بازنشستگی صادر شود .

٣-حسب گزارش و درخواست مدیر داخلی تعداد ٧٠ بسته کاغذ ٤A از جنس COPY MAX  مورد نیاز صندوق است که مقرر شد با انجام استعلامهای لازم از پائین ترین قیمت پیشنهادی اتباع نمایند .

٤-حسب گزارش امور مالی بانک تجارت پس از انقضاء مدت پنج ساله تفاهم نامه ٠١/٦٧٧ مورخ ٠٢/٠٦/١٣٩٣ مبنی بر اعطای تسهیلات به وکلا در قبال ایداع معادل آن در بانک مزبور با تعهد پرداخت سود ١٨ درصدی به بهانه بدهی برخی همکاران از پرداخت سود ١٨ درصدی استنکاف ورزیده و سود ١٥ درصدی می پردازد. حسب مفاد گزارش مزبور مبلغ ٩٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سپرده در آن بانک واریز شده و برغم اینکه مجموع بدهی همکاران کمتر از این رقم است با استناد به تبصره ١ ماده ٣ تفاهم نامه از آزادسازی کل رقم ممانعت می کند. این امر با توجه به اینکه فی الحال صندوق حداقل ٢٠% سود سپرده می گیرد و باعث اضرار به صندوق می شود مقرر شد طی مکاتبه ای با اشاره به ماده ٢     تفاهم نامه که مقرر کرده تعهدات طرفین تا پایان تصفیه وام گیرندگان به قوت خود باقی است، نسبت به انجام تعهدات مبنی بر پرداخت ١٨% عمل کنند و در صورت عدم امکان انجام تعهدات خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام کرده و با توجه به وثائق مأخوذه از وام گیرندگان، مطالبات خود را وصول کنند .

٦-جناب آقای دکتر لطفی ریاست محترم کانون اردبیل در جلسه حضور یافته و اظهار آمادگی جهت خرید سه واحد آپارتمان صندوق در اختیار آن کانون نمودند. با توجه به اینکه تطبیق نظر کارشناس با اوضاع و احوال فعلی نیاز به بررسی موضوع در محل دارد و از طرفی با توجه به تخصص جناب افتخاری در ارزیابی املاک جهت حصول اطمینان مقرر شد آقایان افتخاری و حبیب نژاد در اردبیل حضور یافته نسبت به بررسی قیمت عادله روز آپارتمانهای مشابه اقدام و نظر خود را در جلسه هفته آینده هیأت مدیره  اعلام کنند.

٧-در مورد نامه وزارت دادگستری درخصوص آئین نامه صندوق مقرر شد مدیریت عامل در جهت رفع ابهامات پاسخی تهیه و ارسال دارند و در صورت نیاز گزارش بازرس صندوق را نیز اخذ و ارسال نمایند .

٨-در مورد طرح پیشنهادی سازمان بیمه سلامت مقرر شد پس از درج آن در سایت صندوق تصویر آن به کانونهای مختلف ارسال شود هر کس اعلام موافقت کرد مبلغ معادل قرارداد به فیش ایشان اضافه شده یا فیش جداگانه ای صادره شده مسائل پیگیری شود .

٩-در مورد قرارداد اکچوئری نظر به مذاکرات انجام شده پیش نویس قرارداد تهیه شده با آقای دکتر قاسمی با اکثریت آراء موافقت به عمل آمد . در ابن رابطه نظر آقای آل آقا نیز اخذ و مورد نظر قرار گرفت .

١٠- مقرر شد شکایت انتظامی علیه قضات بدوی و تجدیدنظر پرونده محکومیت صندوق درخصوص دادخواست آقای فروحی توسط آقای کامبیز زندیه تهیه و به امضاء صندوق در دادسرای انتظامی طرح شکایت شود .

١١-بقیه موارد مندرج در دستور جلسه آتی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع خواهد گردید .

جلسه ساعت ١٥:٤٥ خاتمه یافت .

   با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، زندیه ، حبیب نژاد، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١١/٠٩/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١١/٠٩/١٣٩٨ یکصد و دهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-گزارش سفر مأموریتی آقایان افتخاری و حبیب نژاد قرائت شد که اجمالاً حکایت از ارزیابی عادلانه متر مربعی ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالی آپارتمان های متعلق به صندوق حمایت که در اختیار کانون اردبیل است بوده و اینکه به کانون اردبیل پیشنهاد شود قیمتی که ایشان آماده خرید آپارتمان های صندوق را دارند و به همان قیمت آمادگی فروش آپارتمان های کانون اردبیل به صندوق را دارند اعلام نمایند تا این گزینه بررسی شود با این قید که صندوق ٥% زیر قیمت پیشنهادی ایشان آپارتمانهای خود را به کانون واگذار کند . همچنین مستفاد از گزارش مزبور این چنین است که زمین پیشنهادی سازمان همیاری برای خرید متر مربعی ١١,٠٠٠,٠٠٠ ريال به شرط فروش کل دو قطعه مشتمل بر ٢٤٠٠٠ مترمربع مقرون به صرفه است. مقرر شد پاسخ مناسب توسط مدیریت عامل به پیشنهاد خرید کانون اردبیل داده شود در مورد خرید زمین  هم گزارش توجیهی توسط آقایان افتخاری و حبیب نژاد تهیه شده در دستور هیأت مدیره قرار گیرد.

٢-در مورد تقاضای آقایان عبدالعلی فلاحتی و بیژن خاتمی و ابوالقاسم علیپور مقتدر و مرتضی آرنگ داد مقرر شد احکام برقراری به شرح مزبور صادر شود .

٤-حسب گزارش های افواهی برخی مراجع قضایی سهم کانون و صندوق های حمایت را از تمبر وکالت ابطالی کسر و به صندوق و کانون نمی پردازند . بر همین اساس گزارشهای مکتوبی نیز از برخی همکاران وکیل واصل شده است. همچنین سوابق نشان می دهد مکاتباتی نیز بر همین اساس از سوی کانون مرکز با مدیر کل محترم خدمات الکترونیک توسط کانون مرکز و با آقای مهربان رئیس درآمد دادگستری استان تهران انجام شده لیکن از نتیجه آنها خبری در دست نیست . لذا مقرر شد خانمها شاکری و قنبری همکاران درآمد جهت بررسی موضوع با مراجعه به تعدادی از مجتمعهای قضایی و دفاتر خدمات قضائی سرکشی کنند دقیقاً بررسی کنند هر مجتمع در طول ماههای اخیر چگونه سهم کانون و صندوق را دریافت کرده و به چه حسابی واریز کرده و آیا اساساً سیستمی برای دریافت سهم صندوق و کانون تعریف شده یا نه و در هر مجتمع مسئول این کار به چه کس یا کسانی با اخذ تلفن دسترسی به ایشان استخراج و تا هفته آینده به هیأت مدیره گزارش کنند. جلسه ساعت ١٤:٣٠ خاتمه یافت .

   با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، زندیه ، حبیب نژاد، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٨/٠٩/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٨/٠٩/١٣٩٨ یکصد و یازدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد نظر به نزدیک بودن انقضاء و اعتبار سالانه آنتی ویروس سرور صندوق نسبت به خرید لایسنس ٢ ساله پس از انجام سه فقره استعلام تحت نظر آقای عابدی خریداری شود .

٣ـ گزارش خانمها شاکری و قنبری در مورد اشکالات سیستمی که موجب شده است سهم کانونها و صندوق از تمبری که وکلا در دادگستری ها ابطال می کنند دریافت و پرداخت نشود ملاحظه شد . مقرر شد در جلسه ای که به این منظور با آقای نجم آبادی سرپرست اداره کل خدمات قضایی برای روز ٠٣/١٠/١٣٩٨ ترتیب داده شده است مدیر عامل محترم حضور پیدا کرده در مسیر حل مشکل اقدام و مراتب را گزارش نمایند. همچنین مقرر شد نامه ای نیز در اینخصوص به معاونت آمار و اطلاعات قوه قضاییه ارسال شود .

٥ـ در مورد نامه واصله از کانون مرکز که محتوی حاشیه نویسی تقاضای عده ای از همکاران بازنشسته برای تشکیل مؤسسه بازنشستگان است مقرر شد مدیریت عامل باهامش نویسی آن عیناً عودت نماید و تأکید نمایند که در تعیین نام مؤسسه مزبور نظر خاصی ندارد لیکن موافقتی با استفاده مؤسسات از عبارت «کانون» که باعث اشتباه عامه مردم با کانون وکلا شود ندارد .

٦ـ در مورد موضوع خرید زمین در منطقه شورابیل اردبیل موضوع پیشنهاد مندرج در گزارش سفر آقایان افتخاری و حبیب نژاد به اردبیل مقرر شد نامه ای به سازمان همیاری شهرداری استان اردبیل ارسال شود مبنی بر اینکه این صندوق حاضر به خرید و اجرای طرح ساخت هتل پنج ستاره و سایر لوازم محیطی در کل پلاک ثبتی ٣٣٧٩/٨٥٧ جمعاً به مساحت ٢٤٤٦٣ متر مربع به شرط مساعدتهای مبادی استانی می باشد .

٧ـ درخصوص درخواست آقای محمدهادی عباس زاده مبنی بر معافیت از پرداخت حق بیمه به صندوق حمایت به واسطه اینکه پس از برقراری حمایت بیمه ای صندوق و پرداخت حق بیمه توسط ایشان مجدداً به واسطه اشتغال در محلی که مقید به پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی است یا به نحو خویش فرما شروع به پرداخت حق بیمه نموده است . نظر به اینکه قبلاً به موجب صورتجلسه ٢١/١٢/١٣٩٦ هیئت مدیره این درخواست رد شده است دلیلی بر طرح مجدد نیست و از این جهت درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت .

٨ـ درخصوص تقاضای آقای رسول دهقانی واحد فنی نظریه و پیشنهاد فنی خود را به انضمام صورتجلسه تصمیم پیشین مبنی بر قطع بیمه پردازی ایشان ضمیمه نموده در جلسه آتی اتخاذ تصمیم شود . جلسه ساعت ١٥:٠٠ به پایان رسید . 

     با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، زندیه و حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٢٥/٠٩/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٥/٠٩/١٣٩٨ یکصد و دوازدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد تقاضای آقای رسول دهقانی جانباز جنگ تحمیلی که به تصور اینکه چون از نظر بنیاد شهید در حال اشتغال است از سال ٩٠ پرداخت حق بیمه با تصور اینکه در آنجا بازنشسته خواهد شد و الان متوجه شده است که بنیاد شهید در حالت اشتغال منجر به بازنشستگان نخواهد شد، با ارجاع امر به کارشناسی فنی ایشان دو روش و راهکار ارائه کرده اند که هیأت مدیره بند اول راهکار را منطبق با مقررات تشخیص داد بدین شرح که متقاضی نسبت به پرداخت حق بیمه سنوات گذشته به نرخ روز که حسب محاسبه انجام شده بالغ بر حدود ٥٣ میلیون تومان است بپردازند تا با احتساب سنوات گذشته مفاصا صادر شود و در صورت عدم امکان یا تمایل به احتساب سنوات به نرخ روز با اعلام کتبی و رسمی از این تاریخ بالحاظ سنوات قبلی که پرداخته است بیمه پردازی ایشان برقرار گردد. ضمناً به کانون متبوع اعلام شود که پس از تعیین تکلیف به نحو مقتضی نسبت به تمدید پروانه در صورت صدور مفاصای صندوق و عدم تمدید در صورت عدم صدور مفاصا اقدام شود. مراتب توسط مدیر فنی ضمن دعوت از متقاضی یا هر نحو دیگری پیگیری و گزارش شود .

٣-حسب گزارش مدیریت محترم عامل در اجرای مصوبه هیأت مدیره برای هشت کانون استانهای یزد و همدان و مرکزی و لرستان و کردستان و قزوین و خوزستان و آذربایجان غربی که بدهی داشته و نوعاً حق بیمه ٤% سهم کانونها را هم به انحاء مختلف از وکلا دریافت می کنند ارسال شد .

٤-گزارش تکمیلی مأموریت اردبیل آقای افتخاری منضم به نقشه پلاک ثبتی ٣٢٧٩/٧٣ به مساحت ٤٥٠/٢٤ مترمربع در مجاورت دریاچه شورابیل مورد ملاحظه شد با توضیحات شفاهی ایشان در مورد توجیه اقتصادی ابتیاع این پلاک و احداث هتل با شرایط مدنظر صندوق اجمالاً مبتنی بر ساخت هتل به مساحت زیر بنای کلی ٠٠٠/١٠ مترمربع و ٥٠ دستگاه سوئیت که متعاقباً قابل فروش باشد مقرر شد طی مکاتبه ای به سازمان همیاری شهرداریها اعلام آمادگی خرید طبق مقررات انجام شود . جلسه ساعت١٣:١٥ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، زندیه ، حبیب نژاد، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٠٢/١٠/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٠/١٠/١٣٩٨ یکصد و سیزدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ـ در مورد تقاضای آقایان عبدالله هدایتی الوار و اکبر مطهری و مجتبی روحانی یزدی با احراز شرایط مقرر شد حکم برقراری مستمری صادر شود .

٣ـ جلسه ای با حضور جناب علیرضا رجبی ریاست محترم شعبه نفت شمالی بانک سپه برگزار شد اظهار داشتند آمادگی افتتاح حساب برای پرداخت حقوق کارمندان و نیز مستمری بگیران را دارند . مقرر شد به شرح مزبور در شعبه فوق حساب افتتاح شود .

با حضور آقایان کیخسروی ، زندیه و حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٠٩/١٠/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٩/١٠/١٣٩٨ یکصد و چهاردهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد مدیریت اداری درخصوص دریافت نسخ ابلاغ شده اظهارنامه های ارسالی به برخی کانونها اقدام و طی گزارشی به نظر هیئت مدیره برساند . جلسه ساعت ١٤:٤٥ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، زندیه و حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٢٣/١٠/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٩/١٠/١٣٩٨ یکصد و پانزدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد در مورد چکهای برگشتی موضوع سهم صندوق از حق الوکاله آقای بهرام حسین پور دادخواست مقتضی برای مطالبه جمعاً نه میلیارد ریال تنظیم و تقدیم شود .

٣- در مورد برقراری مستمری برای بازمانده مرحوم محمدباقر محمدزاده با احراز تحت تکفل بودن ایشان آقای محمدتقی محمدزاده مقرر شد مستمری برقرار شود .

٤- مقرر شد با توجه به صورتجلسه ٠٩/١٠/١٣٩٨ مبنی بر تأیید کیفی خدمات ارائه شده توسط آقای عربی زاده ، توسط مشاوران صندوق آقایان مهندس باقری و دکتر جمشیدی با نامبرده تصفیه حساب شود .

٥- مقرر شد مستمری آقای احمدرضا طوسی برقرار گردد .

٧ـ نظر به اینکه باظهارنامه های مطالبه بدهی برخی از کانونها ابلاغ شده لیکن اقدامی برای پرداخت بدهیهای خود نکرده اند مقرر شد نسبت به مطالبه قانونی مطالبات صندوق به انضمام خسارات تأخیر با تقدیم دادخواست مقتضی اقدام شود . جلسه ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید . 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد، زندیه ، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٣٠/١٠/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٣٠/١٠/١٣٩٨ یکصد و شانزدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ نظر به اینکه تکلیف صندوق در ساختمان مجاور ( که حد و حدود واحدی که متعلق به غیر است در تصرفات اختصاصی در مشاعات محل مناقشه است ) روشن نشده است مقرر شد دادخواستی در شورای حل اختلاف به خواسته تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس ثبتی تقدیم شود تا با مطالعه پرونده ثبتی حد و حدود واحد مزبور در ساختمان تعیین شود تا متعاقباً نسبت به اقدام قضایی مقتضی تصمیم مناسب گرفته شود .

٣ـ بودجه سال ١٣٩٩ در جلسه هیئت مدیره قرائت و درخصوص تمام آیتمها بحث و بررسی به عمل آمد و پس از اصلاحاتی به تصویب رسید . درخصوص بند ٢ تحت عنوان کمکهای بلاعوض آقایان کریم حبیب نژاد و کامبیز زندیه به جهت فقدان محمل قانونی مخالفت کردند لیکن اکثریت ابقاء این ردیف را مثل سنوات اخیر با افزایش ٥٠ درصدی آن را لازم و فاقد موانع قانونی دانستند لذا این بند نیز با اکثریت آراء تصویب شد و مقرر شد تکثیر شده سریعاً به کانونها ارسال شود .

٤ـ در مورد نامه مجدد مدیر امور مالی دادگستری درخصوص مطالبه سهم دو درصدی متصدیان وصول درآمد مقرر شد در پاسخ اولاً نسبت به تفکیک مبالغی که توسط دفاتر خدمات قضایی با اخذ هزینه های آن اخذ شده و مبالغی که توسط دفاتر حسابداری دادگستریها اخذ شده اقدام نمایند ثانیاً با توجه به عدم اجرای تکلیف قانونی در اخذ سهم صندوق به طور کامل و وافی توسط حسابداری دادگستریها ، ترتیب جبران مافات و اصلاح روشهای خود را اعلام کنند تا متعاقباً با محاسبه صحیح حق الزحمه اقدام مقتضی صورت پذیرد . جلسه ساعت ١٤:٤٥ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، زندیه ، حبیب نژاد، افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٤/١١/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٤/١١/١٣٩٨ یکصد و هفدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ پیشنهاد مدیر فنی ( خانم صالح آبادی ) درخصوص تغییرات چارت سازمانی صندوق مطرح و مورد بحث و بررسی واقع شد ضمن تصویب چارت پیشنهادی و تغییرات گروه پست های سازمانی مقرر شد باکس مسئول اکچوئری نیز زیر نظر مدیر انفورماتیک ایجاد و شرح وظایف باکس های جدید که توسط مدیر فنی تهیه شده به تصویب هیات مدیره رسید . ضمناً تصویب شد باکس معاونت ، ذیل باکس مدیر انفورماتیک به چارت اضافه گردد .

٣ـ پیشنهاد جمعی از وکلای بازنشسته مبنی بر افزایش سقف بازنشستگان از ٥ میلیون تومان به ٣٠ میلیون تومان مطرح گردید . مقرر شد پیشنهاد هیات مدیره در اینمورد مبنی بر افزایش سقف وام بازنشستگان تا ١٥ میلیون تومان جهت بررسی و اخذ مصوبه به مجمع عمومی ارائه گردد .

٤ـ پیشنهاد مدیر فنی در مورد درخواست خانم احمدی همسر مرحوم علی احمدی وکیل متوفی دادگستری مطرح و تصویب شد که برقراری مستمری براساس حداقل قانونی ایجاد شود . درخصوص تقاضای خانم  کرمانی القریشی و آقای سیدعلی طباطبائی مبنی بر صدور حکم مستمری موافقت گردید .  

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی و حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٢١/١١/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٢١/١١/١٣٩٨ یکصد و هجدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص تقاضای خانم خودبین مادر مرحوم کورش قصدی مبنی بر صدور حکم برقراری نظر به وجود نواقصی به شرح مکتوب در گزارش مدیر فنی مقرر شد  به شرط تکمیل مستمری برقرار شود .

٣-مقرر شد به مناسبت روز زن مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به هر یک از بانوان محترمه صندوق به عنوان هدیه پرداخت شود .

٤-مقرر شد پاداش متداول کارمندانی که در کانونهای فاقد کارمند برای صندوق اشتغال دارند پرداخت شود همچنین نظر به تأمین بودجه عیدی و پاداش در بودجه سال ١٣٩٨ و با توجه به گزارش مالی مقرر شد پاداش مزبور معادل یک حقوق و مزایای هر یک از کارمندان به ایشان پرداخت شود .

٥-پیشنهاد مدیر داخلی مبنی بر پرداخت ماهیانه سه میلیون ريال به همکاران زن دارای فرزند زیر ٦ سال مستقر در کانونهای شهرستانها که کارمند صندوق هستند موافقت شد .

با حضور آقایان کیخسروی و حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٠٥/١٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٥/١٢/١٣٩٨ یکصد و نوزدهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد پیشنهاد شرکت اندیشه هوشمند رایان پارسی مقرر شد از نماینده مطلع آن شرکت برای اداء توضیحات حضوری در جلسه آتی هیأت مدیره دعوت بعمل آید تا متعاقباً اتخاذ تصمیم شود .

٣-درخصوص تقاضای خانم ها فریبا سماواتی، وجیهه جاویزاف ،شهناز سجادی ، اقدس السادات رهروی ، مهران شریفی مقرر شد حکم برقراری مستمری صادر شود .

٤- پیشنهاد مدیریت عامل مبنی بر ارتقاء گروه هشت نفر از همکاران اداری از ١ تا ٢ گروه و نیز افزایش حقوق ١٢ نفر از همکاران شهرستانها به تناسب مبلغی که در اثر افزایش ١ تا ٢ گروه شغلی برای ایشان مقصور بود ( با توجه به اینکه همکاران شهرستانها فاقد پست و گروه هستند ) مطالعه و مدیرعامل شفاهاً توضیحاتی دادند که با اکثریت آراء وفق پیشنهاد موافقت شد. آقای حبیب نژاد مخالفت خود را به دلایل زیر اعلام کرد اول ـ اغلب افزایشهای پیشنهادی تبدیل گروه شغلی همکاران به بالاترین گروه یعنی مدیریت یا ریاست پست مربوطه است در حالیکه در صورت احراز چنین پستهایی قاعدتاً انجام اموری که در شأن و وظیفه متصدیان پست مزبور است توسط شخص رئیس یا مدیر غیر قابل انتظار است و در صورتیکه در ابتدای امر حتی براساس موافقت یا همکاری خود این افراد، امور کماکان توسط خود ایشان انجام شود در ادامه و خصوصاً پس از این هیأت مدیره بنای مخالفت دور از انتظار نیست دوم ـ اخیراً نسبت به افزایش قانونی حقوق کارمندان اقدام شده است و ایجاد بار جدید هزینه ای برای صندوق فاقد وجاهت است  چه اینکه همین افزایش حدود ٧٠ میلیون تومان در سال هزینه مستقیم خواهد داشت علاوه بر اینکه هزینه های دیگری چون مالیات و افزایش سهم بیمه در برخواهد داشت. سوم ـ دیر زمانی نخواهد پایید که صندوق تبدیل خواهد شد به محل تجمع عده معتنابهی رئیس و مدیر و این درحالیست که سیاست عمومی صندوق مبتنی است بر کوچک سازی حوزه اداری با توجه به امکانات اتوماسیون و رهاوردهایی که سیستمهای مدیریتی جدید ایجاد کرده و من بعد ایجاد خواهد کرد.

٦-در خصوص تعطیلات نوروزی مقرر شد هر کدام از همکاران اداری که مایل باشند تقاضای پنج روز مرخصی کنند و مساعدتاً صندوق پنج شنبه ٠٧/٠١/١٣٩٩ و جمعه ٠٨/٠١/١٣٩٩ که بین ایام مرخصی خواهد افتاد جزء مرخصی محسوب نشود. جلسه ساعت ١٤:٠٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی و حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ١٢/١٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٢/١٢/١٣٩٨ یکصد و بیستمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص درخواست سرکار خانم گیتی آل ابراهیم مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٣ـ درخصوص مطالبه ٢% سهم متصدیان وصول درآمد دادگستری مقرر شد در پاسخ با اشاره به گزارش امور مالی و مغایرت فاحش درآمدهای اعلامی دادگستری با گزارش امور مالی صندوق علت مغایرت مبلغ اعلامی آن مدیریت مالی و نیز عواقب عدم وصول صحیح درآمدهای قانونی صندوق زمان ابطال تمبر گوشزد شود و طبعاً پرداخت سهم متصدیان وصول به پس از رفع مغایرت ها موکول شود .

٤ـ با توجه به خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا و نظر به اینکه امکان سپرده گذاری مجدد سپرده های سررسید شده قابل فراهم کرده است مقرر شد روزهای  ١٣-١٤ و ١٧ اسفندتعطیل باشد .

٥ـ در مورد پیشنهاد شرکت اندیشه هوشمند درخصوص پیاده سازی سیستم پرداخت برای وکلا که جایگزین دستگاه پوز مورد ادعای دارایی است مقرر شد پس از اینکه جلسه جناب فخری با مسئولین دارایی به این نتیجه منجر شد آنگاه با این شرکت قراردادی منعقد شود .

٦ـ در مورد گزارش اکچوئری مقرر شد دوشنبه آینده جلسه ای با حضور آقای دکتر قاسمی و آقای آل آقا برای بررسی موضوع تشکیل شود . جلسه ساعت ١٣:٠٠ به پایان رسید .   

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد

 

 

 

صورتجلسه مورخ ١٩/١٢/١٣٩٨

به نام خدا ـ در تاریخ ١٩/١٢/١٣٩٨ یکصد و بیست و یکمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ با حضور دکتر قاسمی اکچوئر طرف قرارداد صندوق گزارش فاز اول قرارداد مطالعه و بررسی شد و برخی نقطه  نظرات با توضیح ایشان مرتفع شد و برخی نظرات اعضا هیئت مدیره توسط اکچوئر محترم یادداشت برداری شد و مقرر شد در اصلاحیه بعدی رعایت نمایند . متعاقباً پرداخت قسط اول قرارداد مورد مطالبه اکچوئر قرار گرفت که دستور پرداخت فاز اول صادر شد .

٣ـ موضوع تقاضای عده ای از همکاران و برخی از رؤسای کانونهای سراسر کشور درخصوص امهال به مودیان بیمه برای پرداخت حق بیمه سه ماهه چهارم سال ١٣٩٨ بلحاظ مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سطح کشور ، موضوع مورد بحث و بررسی های مختلف حقوقی و ساختاری از نظر سیستم اینترنتی و بانکی قرار گرفت ، پیشنهادهای مختلف مود بررسی قرار گرفت نهایتاً با توجه به مشکلات فنی و تعهد حضوری مسئول برنامه نویسی صندوق آقای مهندس باقری مبنی بر اینکه امکان واریز سهم بیمه سه ماهه چهارم را در سه قسط یک ماهه و فصل بهار با هماهنگی بانک فراهم کند ، لذا مقرر شد تا فروردین ماه چنانچه امکان تنظیم و نوشتن چنین برنامه ای ایجاد شد نسبت به همکارانی که نتوانسته باشند حق بیمه زمستان خود را پرداخت کنند اتخاذ تصمیم شود .

٤ـ با توجه به شیوع کرونا مقرر شد از روز آتی با تعیین مدیریت داخلی پرسنل به صورت یک روز در میان در محل کار حضور پیدا کنند . این مسأله حداقل تا پایان سال ادامه خواهد شد .

جلسه هیئت مدیره ساعت ١٥:٤٥ به پایان رسید .   

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد