صورتجلسه مورخ ٢٥/٠١/١٣٩٩

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٥/٠١/١٣٩٩ یکصد و بیست و سومین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد تقاضاهایی خانم ها هاجر زعیم ، فرح ببری زاده ، الهام غیبی و آقایان علی رضائی ، محمدرضا محمودی ، محمود زرگرانی ، محمدرضا شهابی نژاد ، شمس الدین محمدسید طباطبایی حکم برقراری مستمری صادر شود .

٣-نظر به اینکه بر اساس ماده ٢٧٢ ق.م.م صندوق حمایت یا مشمول بند ج یا مشمول بند ب اطلاعیه ( ذیل ماده مزبور ) یا زمان امور مالیاتی بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی است همچنین نظر به اینکه داشتن گزارش حسابرسی از طریق مؤسسات حسابرسی خارج از مجموعه صندوق ضریب اطمینان مدیران را نسبت به گزارشهای مالی افزایش     می دهد و نظر به اینکه رسیدگی به اسناد مالی و ترازنامه سال ٩٧ صندوق نهایتاً موکول به حسابرسی شد لذا مقرر شد انجام حسابرسی گزارش های مالی سال ١٣٩٨ را به مؤسسه حسابرسی دایارهیافت که سابقاً نیز با صندوق همکاری داشته است بالحاظ افزایش حق الزحمه متناسب ارجاع نماییم . پس از استعلام قیمت و تهیه پیش نویس قرارداد به تصویب هیأت مدیره برسد .

٤-مقرر شد در پاسخ به نامه های اعضاء مجمع عمومی صندوق برای تشکیل مجمع عمومی به نحو فوق العاده در اردیبهشت ماه در پاسخ با توجه دادن اوضاع غیرقابل پیش بینی امکان تشکیل جلسات عمومی در مورد تاریخ دقیق آن از ریاست مجمع و امکان برگزاری آن در کانون مرکز استعلام شود . جلسه در ساعت ١٣:٥٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری، کیخسروی و حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٠١/٠٢/١٣٩٩

به نام خدا ـ در تاریخ ٠١/٠٢/١٣٩٩ یکصد و بیست و چهارمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١- گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-در مورد تقاضای خانم فریده شایان نیک مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٣-مقرر شد با توجه به اعلام نیاز کانون چهارمحال و بختیاری در مورد ادامه کار کارمند صندوق در آن کانون نسبت به تمدید قرارداد خانم فاطمه ربیعی فرادنبه و نظر به اظهار رضایت مدیریت عامل از انجام وظایف محوله به آقای علی عیدی تمدید قرارداد ایشان تصویب شد. جلسه ساعت ١١:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری، کیخسروی و حبیب نژاد

صورتجلسه مورخ ٠٨/٠٢/١٣٩٩

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٨/٠٢/١٣٩٩ یکصد و بیست و پنجمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای آقای موسی قربانی و خانم صفیه کیانی حکم برقراری صادر شود .

٣ـ پیرو مذاکرات قبلی با کانون کرمانشاه در مورد مشارکت در ساخت زمین متعلق به آن کانون نظر به اینکه کانون مزبور قصد دارد ساختمان فعلی را بفروشد پیشنهاد شد صندوق ساختمان قدیم را به قیمت کارشناسی خریداری کند و آن کانون کماکان به عنوان بهره بردار در ساختمان مزبور تا اتمام ساختمان جدید باقی بمانند . جناب آقای دکتر روح الله وکیلی ریاست محترم کانون کرمانشاه در جلسه حضور پیدا کردند و مقرر شد با مشورت هیئت مدیره آن کانون تا روز شنبه نتیجه را اعلام کنند .

٤ـ در مورد تصمیم گیری درخصوص میزان افزایش مستمری مقرر شد تا تعیین تکلیف سایر صندوقها از جمله تأمین اجتماعی جهت به دست آوردن مقیاسهای سنجشی تأمل کنیم . جلسه ساعت ١١ به پایان رسید .  

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ١٥/٠٢/١٣٩٩

به نام خدا ـ در تاریخ ١٥/٠٢/١٣٩٩ یکصد و بیست و ششمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای آقایان مختار شجاعی و مصطفی آبائی مقرر شد حکم برقراری صادر شود .

٣ـ در مورد دستور مجمع عمومی به طور فوق العاده که در تاریخ ١٧/٠٢/١٣٩٩ برگزار خواهد شد مبنی بر تصمیم گیری در مورد بخشش افزایش مأخذ محاسبه حق بیمه همکارانی که سه ماهه زمستان ١٣٩٨ را نپرداخته اند موضوع در هیئت مدیره از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت در اثر محاسبه جمع نرخ افزایش مأخذ مبالغی که همکاران بالغ بر حدود ٢٠٠٠٠ نفر می بایست می پرداخته اند و نپرداخته اند بالغ بر حدود ٣٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال شده است .

مهذا بخشش این رقم ضمن اینکه خلاف آئین نامه قانونی صندوق است موجب خسارتی برابر با رقم مزبور است . این در حالیست که رقم مزبور حاصل جریمه ای از ٩٢ هزار تومان تا ٣٣٠ هزار تومان به تناسب سنوات خدمتی بیمه پردازان می باشد و طبعاً بار چندانی بر اکثریت بدهکاران نخواهد داشت . مقرر شد مدیرعامل صندوق موارد را مستند به آمار و قوانین آمره در مجمع آتی مطرح کند .

٤ـ تصویب شد افزایش ٢٠ درصدی مستمری مستمری بگیران برای سال ١٣٩٩ به هیئت دولت پیشنهاد شود .

جلسه ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٢٢/٠٢/١٣٩٩

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٢/٠٢/١٣٩٩ یکصد و بیست و هفتمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای آقایان عبدالفتاح سلطانی ،مجید ناطقیان ، سیدمحمد بکایی و محمدصادق شربتیان حکم برقراری صادر شود .

٣ـ درخصوص پیشنهاد کانون کرمانشاه مبنی بر فروش ساختمان آن کانون به صندوق به منظور تأمین هزینه ساختمان در دست احداث آن کانون مقرر شد کارشناسی به هزینه آن کانون جهت تقدیم ملک و گزارش جامعی از موقعیت آن تعیین و پس از اظهار نظر کارشناس مراتب در هیئت مدیره مطرح شود . با بررسی های انجام شده مقرر شد از بین آقایان دکتر بهمن ملکی و مهندس بهرام دولتشاهی توسط مدیریت عامل یک نفر انتخاب و با مذاکره با کانون کرمانشاه جهت هماهنگی های لازم و دعوت از کارشناس و پرداخت حق الزحمه اقدام مقتضی به عمل آورند .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩٩

به نام خدا در تاریخ ٢٩/٠٢/١٣٩٩ یکصد و بیست و هشتمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ ـ در خصوص تقاضای آقایان محمد محققی و حسن سوادی حکم برقراری صادر نشود.

 ۳ـ در مورد قرارداد بیمه آتش سوزی پیشنهادی بیمه کارآفرین شامل ساختمان اداری و اثاثیه و محتویات و اثاثیه و لوازم تحت پوشش سرقت جمع سرمایه بیمه شده ٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال با مجموع حق بیمه قابل پرداخت ٩٤.٠٤٥.٢٠٠ ریال از ١٦/٠٢/١٣٩٩ تا ١٦/٠٢/١٤٠٠ اکثریت هیئت مدیره با شرایط مندرج موافقت کردند لذا قرارداد به امضاء ایشان رسید. آقای حبیب نژاد به لحاظ ضروری بودن این قرارداد معلوم نبودن بند ۵ شرایط خصوصی از جهت اعضاء هیئت داوری و فقدان دلیل موجهی مبنی بر افزایش ۱۵۰ درصدی ارزش ساختمان از سال گذشته تاکنون یک سال گذشته ساختمان متری ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال ارزیابی شده بود این قرارداد مترمربعی ٥٠٠٠٠٠٠٠ ریال قیمت‌گذاری کرده است همچنین پیوست بودن لیست اموال و اثاثی که جزو اموال بیمه شده برای سرقت است مخالفت خود را اعلام کرد. جلسه ساعت ١٤:١٥ به پایان رسید.

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه

 

 صورتجلسه مورخ ١٢/٠٣/١٣٩٩

به نام خدا در تاریخ ١٢/٠٣/١٣٩٩ یکصد و بیست و نهمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره کانون صندوق حمایت با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است.

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ـ در خصوص درخواست آقایان حسن آخوندزاده و محمد جعفرپور و منصور والی اسعدی و مسعود فاضلی و خانم ها افسانه ادیمی و فرشته ماهوتی زرعی  حکم برقراری صادر شود.

 ۳ـ در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی مقرر شد مجمع برای روز پنجشنبه تیر ماه ١٩/٠٤/١٣٩٩ با دستور بررسی ترازهای ماه و اوراق مالی و استماع گزارش بازرس و انتخابات دوره هشتم هیئت مدیره صندوق تشکیل شود. بدین منظور لازم است مدیریت عامل نسبت به پیگیری آماده‌سازی گزارشهای مالی و نیز اعلام عمومی جهت اعلام آمادگی جهت اعلام آمادگی کاندیداهای عضویت اقدام‌های مقتضی را به عمل آورند.

 ٤ـ درخصوص نظریه کارشناس مأمور به ارزیابی ساختمان متعلق به کانون وکلای کرمانشاه موضوع پیشنهاد فروش آن کانون ملاحظه می‌شود آقای مهندس بهرام دولتشاهی به شرح گزارش ٩٣٤ـ ک ٢٩/٠٢/١٣٩٩ خود کل ملک را با اعیانی و منصوبات که عرصه به مساحت ٤٤٠ متر مربع است به مبلغ ٧٩.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال ارزیابی کرده است . با وصف فوق نظر هیئت مدیره با نرخ مزبور موافق است لیکن مقرر شد اولاً به کانون مزبور اعلام شود اجرت المثل دو سال آینده بعد تفکیک هر سال توسط کارشناس تعیین شود ثانیاً تأکید شود که به آن کانون هنگام انجام معامله حداقل یک دوم از بدهی خود را تا تاریخ معامله تصفیه کنند.

 ۵ ـ مقرر شد در مورد عامل یا عاملین توقیف حساب صندوق بانک تجارت با توسل به اجرائیه جعلی اعلام جرم شود .

 ٦ـ مقرر شد تا ساعات کار همکاران اداری که به لحاظ شیوع کرونا ویروس تا ساعت ۱۳ بود از روز شنبه ١٧/٠٣/١٣٩٨ کلیه کارمندان به طور تمام وقت به اشتغال ادامه دهند.

 ۷ـ در مورد همکارانی که اخیراً اولاد دار شدند نظر به اینکه مرسوم بوده است به منظور تشویق همکاران هدیه ای به  ایشان داده می شده است مقرر شد به هر یک از همکاران مزبور مبلغ ۳۰ میلیون ریال پرداخت شود.

 

 ٨ـ در مورد تمدید قرارداد کاری آقای مهدی باقری شکوه که ساعتی یک میلیون ریال مطالبه کرده است هیئت مدیره با افزایش ۵۰ درصدی حقوق ایشان نسبت به سال گذشته و با همان ضوابط قرارداد قبلی موافقت کرد و مقرر شد برای یک سال تمدید شود.

٩ـ درخصوص تقاضای خانم سمیه حاجیان کارمند مستقر در مازندران مبنی بر دریافت وام نظر به اینکه حسب سابقه ذهنی متقاضیان دیگری نیز هستند و هیئت مدیره باید با لحاظ آیین نامه تشخیص دهد اولویت با کدامیک است لذا مقرر شد مدیر اداری صندوق گزارش جامع و مقایسه ای از وضعیت متقاضیان و مشخصات ایشان برای هفته آینده تهیه و به هیئت مدیره تقدیم کند.

 ١٠ـ مقرر شد دو درصد سهم وصول درآمدهای صندوق به امور مالی دادگستری استان تهران واریز شود بر مبنای محاسبه و درآمدی که امور مالی صندوق گزارش نماید ضمناً مراتب مکاتبه غیر اداری و تهدیدآمیز اداره مالی دادگستری استان به مسئولین آن دادگستری و مدیریت فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام شود.

 جلسه ساعت ۱۴ به پایان رسید.

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ١٩/٠٣/١٣٩٩

به نام خدا در تاریخ ١٩/٠٣/١٣٩٩ یکصد و سی و امین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

 ٢ ـ درخصوص تقاضای آقای محمدعلی لطفیان صارمی حکم برقراری صادر شود.

 ٣ـ درخصوص پیشنهاد کانون قزوین موضوع نامه وارد به شماره ٩٩١١٩٤٨٧ مورخ ١٨/٠٣/١٣٩٩ مبنی بر پرداخت ٢ درصد بدهی کانون قزوین برای امکان اجرایی شدن توافق خرید ساختمان آن کانون، نظر به اینکه قبلاً در این مورد اتخاذ تصمیم شده از سویی رویه سابق صندوق هم مبتنی بود بر تصفیه کامل بدهی‌ها لذا قبول پیشنهاد اخیر را مقدور ندانسته کماکان هیئت مدیره صندوق ، با دریافت ۱۰ میلیارد ریال از بدهی آن کانون برای ورود به مراحل بعدی خرید ساختمان و در اختیار گذاردن آن موافق است. مطلب مزبور قبل از شفاهاً در جلسه هیئت مدیره و حضوراً به آقای شهیدی ریاست محترم کانون قزوین اعلام شد.مقرر شد کتباً نیز در پاسخ به کانون مزبور اعلام شود.

٤ـ درخصوص تقاضای آقای اسفندیار صفری که از سال ۹۴ که پروانه کارآموزی دریافت کرده‌اند شروع به پرداخت حق بیمه به صندوق نموده اند مدعی هستند که از همان ابتدا به واسطه اشتغال در محل دیگری که محل آن را روشن نکرده اند تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی بوده اند، لذا از شمول قانون صندوق حمایت خارج بوده اند. همچنین از سال ۹۸ با ارائه حکم پیمانی عضویت در هیئت علمی دانشگاه بین المللی اهل بیت ع دریافت حق بیمه از ایشان قطع شده است.

اکنون مدعی هستند چون از ابتدا نمی بایست حق بیمه پرداخت می‌کردند لذا وجوه پرداختی بالغ بر حدود ۶۰ میلیون ریال و خسارات مربوطه به ایشان مسترد شود. هیئت مدیره با شور و بررسی و قرائت نظر مدیریت فنی صندوق چنین اتخاذ تصمیم کرد: «نظر به اینکه آقای اسفندیار صفری با کد شناسایی ٣٨٦٧٦ که در سال ۹۳ پروانه کارآموزی وکالت دریافت کرده است و در تاریخ ٠٥/٠٦/١٣٩٣ فرم پرسشنامه کارآموزی صندوق حمایت را تکمیل کرده است اعلامی مبنی بر اینکه در آن زمان مشمول صندوق دیگری است. همچنین دلیلی این نیز ارائه نکرده است که بر فرض پرداخت حق بیمه در صندوق بازنشستگی دیگری ، آن صندوق عضویتش اجباری باشد مع الوصف چون در طول سنوات گذشته صندوق حمایت ریسک کامل بیمه ای را در قبال حق بیمه دریافتی ایشان تقبل کرده و بر فرض پیش آمد شرایط استفاده از مستمری این صندوق متعهد به پرداخت مستمری بوده است ، لذا ایشان در ایام پرداخت حق بیمه از چتر حمایتی کامل صندوق بهره‌مند شده است و حتی دریافت همزمان مستمری از صندوق دیگری که عضو بوده‌اند و صندوق حمایت منافاتی نداشته است، لذا هیئت مدیره متقاضی را مستحق استرداد حق بیمه‌های دریافتی تشخیص نداده مقرر شد دفتر تصمیم مزبور را در پاسخ به متقاضی اعلام دارد.

٥ـ درخصوص تقاضای وام خرید مسکن کارکنان نظر به اینکه چهار تقاضا واصل شده است، خانم ها اسماعیلی و شاکری و قنبری و حاجیان ، لذا با توجه به اینکه صندوق هر سال پرداخت صرفاً دو فقره وام مجوز دارد بین متقاضیان با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره قرعه‌کشی به عمل آمد و نام خانمها معصومه شاکری و سمیه حاجیان به قید قرعه انتخاب شد و مقرر شد را چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ امروز از این وام نخواستند یا نتوانستند استفاده کنند به ترتیب اولویت وام‌های مزبور به خانم قنبری و خانم اسماعیلی تعلق گیرد و چنانچه تا آن تاریخ خانم اسماعیلی نیز حائز شرط اولویت خانم قنبری بر ایشان (تأهل) را پیدا کردند مجدداً بین نامبردگان قرعه کشی خواهد شد.

 ۶ ـ مدیران بانک مسکن در جلسه حضور یافتند قرار شد متعاقباً پیشنهادات خود را اعلام کنند.

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه

 

صورتجلسه مورخ ٢٦/٠٣/١٣٩٩

به نام خدا ـ در تاریخ ٢٦/٠٣/١٣٩٩ یکصد و سی و یکمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص تقاضای آقای عباس بزرگمهر با پیشنهاد موافقت شد مقرر شد ظرف یک هفته از آقای بزرگمهر دعوت شود تا قبل از انقضاء و مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به تنظیم صورتجلسه صریح و شفاهی اقدام شود . مدیر فنی مراتب را گزارش کند .

٣-مدیران بیمه کارفرما دکتر حیدری مدیرعامل و آقای حجتی معاون ایشان و آقای اسلامی مدیریت عمر و آقای بیژنی مدیریت اشخاص به اتفاق خانم و آقای سعیدی در جلسه هیأت مدیره حضور پیدا کرده و مذاکراتی درخصوص روابط ناشی از قراردادهای بیمه ای تکمیلی انجام شد و گزارش مکتوبی درخصوص خدمات ارائه شده به وکلای عضو در طول ١١ ماه گذشته دادند مقرر شد تفاهم نامه پیشنهادی خود را ظرف یک هفته برای تمدید قرارداد ارائه نمایند. جلسه ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٠٢/٠٤/١٣٩٩

به نام خدا ـ در تاریخ ٠٢/٠٤/١٣٩٩ یکصد و سی و دومین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-مدیران بانک سپه میدان ونک در جلسه حضور پیدا کردند و ضمن انجام مذاکراتی مقرر شد پیشنهادات خود را در قالب یکجا شامل حداکثر سودی که می توانند به سپرده ها بدهند و نحوه و نوع وامی که می توانند به وکلا بدهند در اسرع وقت برای صندوق ارسال کنند تا نسبت به پیشنهادات مکتوب اتخاذ تصمیم شود .

٣-مقرر شد جناب کامبیز زندیه به عنوان نماینده صندوق جهت اخذ امضا قرارداد و الحاقی های آن با بیمه تکمیلی کارآفرین و مذاکرات لازمه معرفی شوند .

٤-درخصوص تقاضای آقای سیدیحیی هاشمی حکم برقراری صادر شود .

٥-دکتر مجتبی قاسمی در جلسه حضور پیدا کرد و توضیحات مبسوطی در مورد فاز دوم گزارش اکچوئری اظهار داشت و در پایان تقاضای پرداخت حق الزحمه مرحله دوم را تسلیم کردند که مقرر شد پس از بررسی های کامل اقدام مقتضی به عمل آید جلسه در ساعت ١٤:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد

 

صورتجلسه مورخ ٠٩/٠٤/١٣٩٩

به نام خدا در تاریخ ٠٩/٠٤/١٣٩٩ یکصد و سی و سومین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ مقرر شد قسط دوم مربوط به فاز دوم مطالعات اکچوئری پرداخت شود لیکن تذکرات مطرح شده در جلسه پیش کتباً به ایشان اعلام شود مبنی بر تعیین تکلیف در مورد تربیت یک نفر اکچوئر و ترمیم نمودارهای مقایسه ای .

٣ـ درخصوص تقاضای آقایان محمدعلی شوشتری - سعید حاجیلو - فاضل سیدلشکر بلوکی - صمد حمزه زاده و خانم فاطمه هل فروش حکم برقراری صادر شود .

٤ـ درخصوص تقاضای آقای سیدکمال کاظمیان مبنی بر اینکه در ایامی که تا قبل از سال ١٣٧٠ در دادگاه انقلاب شاغل بوده ولی کسورات بازنشستگی از ایشان کسر نشده است ، با پرداخت حق بیمه  مذکور جزء سابقه بیمه ای ایشان محسوب شود با توجه به صراحت ماده ١٣ قانون و اظهارنظر مورخ ٠٨/٠٤/١٣٩٩ مدیر فنی صندوق ایام مذکور که تقاضای کسورات بازنشستگی نداشته است قابل محاسبه ولو با پرداخت مبالغی به صندوق نمی باشد.

٥ـ درخصوص پیشنهاد افزایش مبالغ مساعده پرداختی به افراد موصوف به مستمری بگیران مجمع نظر به اینکه نامبردگان مستمری بگیر صندوق محسوب نمی شوند موجبی برای اعمال افزایش پرداختی نیست . ضمناً مقرر شد نسبت به احراز حیات این دسته از عزیزان توسط خانم ورودی مسئول مستمری بگیران گزارش جامعی مستند به تحقیقات انجام شده در مورد هر یک به هیئت مدیره ارائه دهند . جلسه ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه و افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٦/٠٤/١٣٩٩

به نام خدا در تاریخ ١٦/٠٤/١٣٩٩ یکصد و سی و چهارمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص درخواست آقایان هیبت الله سراج - ناصر استاد باقر کاشی - رضا قنادی مراغه - علی اصغر گلناری شاندیز و خانم نسرین تقی زادگان تهرانی حکم برقراری صادر شود .

٣ـ ملاحظه می شود کانون مرکز به موجب نامه وارده به شماره ٩٩١٢٩١٧٦ مورخ ١٥/٠٤/١٣٩٩ بلحاظ استقرار هیئت مدیره دوره سی و یکم کانون مرکز و اینکه دوره سی ام در روزهای پایانی فعالیت خود به سر می برد شایسته است نمایندگان دوره جدید در مجمع حضور یابند لذا تاریخ مجمع به مرداد ١٣٩٩ موکول شود ، لذا مراتب تعویق اعلام       می گردد .  اعضا حاضر هیئت مدیره صندوق در این مورد شور کردند و با استماع نظرات مختلف و با توجه به عدم حضور احدی از اعضاء اصلی آقای آرش کیخسروی با حضور دو عضو علی البدل آقایان کامبیز زندیه و ایرج افتخاری به اتفاق آقای سنجر فخری مصوب کردند جلسه ١٩/٠٤/١٣٩٩ منتفی شود و مراتب به کانونها اعلام شود و برگزاری جلسه مجمع متعاقباً اتخاذ تصمیم شده اعلام گردد . آقای حبیب نژاد علت مخالفت خود را به استناد ماده ٨ اساسنامه صندوق که جلسه عادی

 

مجمع عمومی را در تیر ماه اعلام داشته است و عدم برگزاری آن با توجه به انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره دوره هفتم صندوق فاقد توجیه قانونی است از سوی دیگر مسئولیت و تکلیف برگزاری مجمع صندوق با هیئت مدیره است نه رئیس مجمع و از سوی دیگر تا زمانی که در کانون مرکز هیئت مدیره جدید به نحو قانونی شروع به کار نکرده است ، مأموریت هیئت دوره قبلی و مالاً رئیس هیئت مدیره قبلی استمرار دارد و طبعاً رئیس کانون مرکز رئیس جلسه مجمع خواهد بود لذا تعویق مجمع عمومی عادی فاقد وجاهت قانونی است . جلسه ساعت ١٢:٤٠ به پایان رسید . با توجه به وصول گزارش حسابرسی مقرر شد نسخه ای از آن به هر یک از کانونها و بازرسین ارسال شود .

با حضور آقایان فخری ، حبیب نژاد ، زندیه و افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٢٣/٠٤/١٣٩٩

به نام خدا در تاریخ ٢٣/٠٤/١٣٩٩ یکصد و سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای آقای عیسی حسن زاده حکم برقراری صادر شد .

٣ـ درخصوص تقاضای خانم فیضی همسر مرحوم خسروی تازه قشلاق مبنی بر برقراری مستمری بازماندگی نظر به اینکه نامبرده در تاریخ ٠٦/٠٤/١٣٩٩ فوت کرده و حق بیمه خود را در تاریخ ٣١/٠٦/١٣٩٧ پرداخته است لیکن بر حسب گزارش مسئول کارشناس امور فنی صندوق و حسب بررسیهای به عمل آورده توسط ایشان آن مرحوم به واسطه پرداخت اضافی برخی فیش های مازاد بر حق بیمه تکلیفی مبلغی بستانکار شده که با احتساب آنها بابت حق بیمه ملاحظه می شود حق بیمه ایشان تا تاریخ ٠٥/٠٥/١٣٩٨ تصفیه شده و در نتیجه در سال آخر حیات خود ٣٠ روز از ٩٠ روز قید مشروط در ماده ١٢ را پرداخته است و چون پیشتر هیئت مدیره در مورد مشابهی صرف پرداخت بخشی از ٩٠ روز را کافی برای عدم شمول محرومیت ناشی از ماده ١٢ آئین نامه صندوق دانسته است لذا در مورد مرحوم احمد خسروی نیز تعمیم داده مقرر شد با احتساب حق بیمه ٢ سال آخر حیات به شرط احراز سایر شرایط حکم برقرای بازماندگان صادر شود . 

جلسه ساعت ١٢:٣٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه و افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٣٠/٠٤/١٣٩٩

در تاریخ ٣٠/٤/١٣٩٩ یکصد و سی و ششمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره  صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ نظر به اینکه جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی باید دفاتر صندوق مستند قرار گیرد و صندوق فی الحال برای ثبت و ضبط حسابهای خود از برنامه ای که برنامه نویس صندوق نوشته است استفاده می کند که برای دارایی مورد وثوق نیست و در مراجعات انجام شده تعدادی از برنامه های آماده موجود را معرفی کرده اند لذا مقرر شد حسب پیشنهاد واحد مالی و تائید انفورماتیک صندوق و مهندس باقری مبنی بر امکان انتقال اطلاعات از سیستم موجود به سیستم جدید نسبت به خریداری و نصب برنامه حسابداری سپیدار اقدام شود .

٣ـ نظر به اینکه دادنامه شماره ٩٩٠٦٨٢ مورخ ٢٧/٠٣/٩٩ شعبه ٤ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص مالیات تعیینی علیه دارایی و به نفع صندوق به صورت قطعی صادره شده است و در این پرونده چنانچه وکلای قبلی دخالت داشته و مسبب تحصیل چنین رأیی می بودند صندوق باستناد مصوبه مورخ ٢١/٣/٩٧ باید حق الوکاله پرداخت کند ، لذا مقرر شد مستندات شرکت ایشان در این مقطع (تقاضای اعمال ماده ٧٩) مطالبه شود .

٤ـ نظر به جهش شیوع کرونا که موجب وصول بخشنامه هایی برای لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی شده است ،لذا مقرر شد مدیر داخلی نسبت به تعیین روزهای کاری همکاران به نحوی که هر روز دو سوم(٣/٢) از ایشان در محل اداره حضور یافته ،بقیه به صورت دور کاری انجام وظیفه نمایند اقدام کرده گزارش نحوه مدیریت و لیست اسامی همکاران را به هیأت مدیره گزارش کند .

٥- مقرر شد مدیرعامل با هماهنگی با رئیس کانون مرکز نسبت به برگزاری مجمع صندوق ظرف هفته آتی تاریخ دقیق را تعیین کنند .

٦- در مورد تقاضای خانم مریم سلیمی مبنی بر اینکه هنگام ترهین آپارتمان اتباعی ایشان ،که صندوق وام داده است ،فقط همان مقدار در رهن قرار گیرد ، هیأت مدیره با شور و نظر به اینکه هزینه های احتمالی عدم بازگشت اقساط وام مزبور ممکن است ،معادل اصل وام شود لذا مقرر شد تا دو برابر وام مأخوذه آپارتمان مزبور در رهن قرار گیرد .  جلسه ساعت ١٢:٢٥ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه و افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٩

در تاریخ ٠٦/٠٥/١٣٩٩ یکصد و سی و هفتمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاءکنندگان زیر تشکیل است .

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢-درخصوص تقاضای آقای نوذر دبیران ظهوری و خانم فخرالسادات کوشا حکم برقراری صادر شود .

٣-با هماهنگی انجام شده با ریاست محترم کانون مرکز مقرر شد روز پنج شنبه ٣٠/٠٥/١٣٩٩ مجمع عمومی صندوق با دستور مقرر برای جلسه لغو شده ١٩/٠٤/١٣٩٩برگزار گردد. در این راستا مقرر شد ترتیب دعوت و ارسال گزارش های مالی لازم برای کانونهای عضو و سایر اعضا مجمع انجام شود .به محدودیت فضای جلسات صندوق مقرر شد جلسه در محل کانون مرکز برگزار شود . جلسه ساعت ١٥:٠٠ به پایان رسید .

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه و افتخاری

 

صورتجلسه مورخ ١٣/٠٥/١٣٩٩

در تاریخ ١٣/٠٥/١٣٩٩ یکصد و سی و هشتمین جلسه دوره هفتم هیئت مدیره  صندوق حمایت وکلای دادگستری تشکیل است. امضاء کنندگان ذیل حضور دارند و جلسه رسمیت دارد . درخصوص دستور جلسه

 ١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص بررسی گزارش اکچوئری نظر به عدم حضور کلیه اعضای هیأت مدیره ، مقرر شد در دستور آتی جلسه هیأت مدیره موضوع مجدداً قرار گیرد و از تهیه کنندگان گزارشی مذکور نیز جهت شرکت در جلسه دعوت گردد . جلسه در ساعت ١٢:٣٠ خاتمه یافت . 

 

صورتجلسه مورخ ٢٠/٠٥/١٣٩٩

 

به نام خدا در تاریخ ٢٠/٥/١٣٩٩ یکصد و سی و نهمین جلسه دور هفتم هیئت مدیره صندوق حمایت با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است ،

١ـ گزارش مالی ملاحظه شد.

٢ـ درخصوص تقاضای آقایان ناصر کشمیری - سیدضیاء فاطمیون -سیدمحمدجواد انوشه حکم برقراری صادر شود .

٣ـ  درخصوص تقاضای آقای یاشار خدا بنده لوی که قاضی بازخرید هستند و براساس ماده ٣٠ قانون برنامه پنجم توسعه به پرداخت حق بیمه به صندوق قضات ادامه داده و می دهد و اظهار می دارد مشمول تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق و معاف از پرداخت حق بیمه به صندوق می باشد . نظر به اینکه در موارد مشابه نیز قبلاً چنین استدلال شده است که عضویت اختیاری در صندوقهای دیگر معافیت از عضویت اجباری صندوق حمایت ایجاد نمی کند کما اینکه هر عضوء بنا بر اختیار خود می تواند از ادامه پرداخت حق بیمه در صندوق اختیاری خودداری کند در چنین وضعی نه در صندوق اختیاری و نه صندوق حمایت حق بیمه نخواهد پرداخت و این مخالف منظور قانونگذار است لذا تقاضای آقای خدابنده لوی موافق با مقررات شناخته نشد .

 

با حضور آقایان فخری ، کیخسروی ، حبیب نژاد ، زندیه و افتخاری