نامه و فرم اطلاعات مربوط به سوابق گذشته
تاریخ انتشار: ١٣٩٧/١٢/١٤ - ٠٨:٤١:١٦

به منظور تمدید مهلت مصوبه انتقال و احتساب سوابق در اجرای تبصره ٢ ماده ١٤ آئین نامه اجرایی ماده ٨ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری توجه همکاران محترم را به نامه و فرم ذیل جلب مینماید.

در ضمن نامه و فرم مذکور به کانونهای وکلای سراسر کشور نیز ارسال شده است.