تشکیل جلسه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٧/٢٢ - ١٠:٤١:٣٤

جلسه ی مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری در تاریخ١٤٠٢/٠٧/٢٠  به صورت فوق العاده تشکیل و مطابق بند ۱ دستور جلسه در جهت حمایت کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۰ به سبب عدم امکان قبول وکالت و کسب درآمد تا مرحله ی سوم کارآموزی ، در جهت مساعدت و تسهیل انجام تکالیف قانونی بیمه شدگان مصوب گردید  تا زمان اخذ مجوز فعالیت وکالتی ، میزان ۲۵٪ حق بیمه ی سه ماهه در هر فصل پرداخت شود و نسبت به الباقی مبلغ مهلتی با شروع فعالت وکالتی و در بازه ی زمانی ۱۲ ماهه در فیش های صادره بدون اخذ جریمه دریافت گردد . 

این مصوبه مشمول افرادی که سابقا حق بیمه ی خود را پرداخت کرده اند یا تمایل به پرداخت آن را دارند ، نمیگردد

مقرره ی فوق در اجرای بند ۳ ماده ی ۹ اساس نامه صندوق حمایت به تصویب مجمع عمومی رسید