تشکیل جلسه مورخ ٩٧/١١/٢٥ مجمع عادی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
تاریخ انتشار: ١٣٩٧/١١/٢٤ - ١١:١٤:١١

مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ساعت ٩ بامداد روز پنجشنبه مورخ ١٣٩٧/١١/٢٥ در محل صندوق تشکیل می گردد.

دستور جلسه عبارتست از :

١-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس، درخصوص بودجه پیشنهادی سال ١٣٩٨ و تصویب آن

٢-گزارش کارگروه های منتخب مجمع درخصوص نحوه جذب، استمرار و رابطه استخدامی کارکنان کانونها و نحوه محاسبه مستمری ، موضوع ماده (١٢) آئین نامه اجرائی

٣- طرح پیشنهاد جمعی از همکاران بازنشسته

طرح و بررسی سایر پیشنهادات مطروحه در جلسه