دستور کار مجمع عمومی عادی مورخ ١٣٩٦/١١/٢٦
تاریخ انتشار: ١٣٩٦/١١/٢٥ - ١١:٢٣:٠٨

دستور کار مجمع عمومی عادی  مورخ ١٣٩٦/١١/٢٦

مجمع عمومی عادی  صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری روز پنجشنبه مورخ ١٣٩٦/١١/٢٦ با حضور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری ایران و نمایندگان دولت برگزار می شود. اعضای مجمع در این جلسه به دستورات زیر رسیدگی می کنند :

١-بررسی بودجه و برنامه های پیشنهادی در سال ١٣٩٧ و تصویب آن

٢-گزارش پیشنهادی هیأت مدیره درباره بیمه خدمات درمانی

٣-افزایش مستمری همکاران بازنشسته موضوع مصوبه مجمع عمومی مورخ ١٣٩٥/١١/٢٨

٢-بررسی پرونده آقایان شمس الدین محمد سیدطباطبایی و ورثه مرحوم عباس حیدری مهر، موضوع بند     ٩ ماده ٩ اساسنامه

٥-گزارش هیأت مدیره درخصوص تسهیلات اعطایی به همکاران جهت خرید دفتر و تجهیزات دفتری