مشاهده توضیحات کامل آقای دکتر فخری
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٣/٣٠ - ١٢:٣٢:٤٥

برای مشاهده توضیحات کامل  آقای دکتر فخری درباره سامانه مالیاتی وکلا و مسائل و مشکلات استفاده از تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیاتهای مستقیم به اینستاگرام صندوق حمایت وکلا  مراجعه فرمایید