اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٣/٠٤/٠٩ - ١٣:٠٦:٣٩

به اطلاع همکاران گرامی میرساند

کلیه معرفی نامه های صادر شده صندوق به بانک جهت دریافت تسهیلات، که قبل از تاریخ ١٤٠١/١٢/٢٨ صادر شده است، کن لم یکن تلقی شده و از  درجه اعتبار ساقط میباشد.