تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
تاریخ انتشار: ١٤٠١/٠٢/٢٤ - ١٣:٢٢:٢٧