دستورکار جلسه مجمع عمومی
تاریخ انتشار: ١٣٩٧/٠٤/٢٦ - ١٤:١٣:٤٠

* دستور جلسه مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلا مورخ ١٣٩٧/٠٤/٢٧ *

 

 • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس درخصوص صورتهای مالی منتهی به پایان سال ١٣٩٦
 • تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال ١٣٩٦
 • انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال به استناد ماده (١٨) اساسنامه صندوق
 • پیشنهاد اختصاص مبلغ سیصد میلیارد تومان جهت خرید ملک
 • پیشنهاد طرح بیمه درمان تکمیلی وکلای سراسر کشور
 • بررسی اجرای مصوبه مجمع عمومی مورخ ١٣٩١/١١/٢٦ درخصوص اعطای یک پایه به ازای هر دو سال اشتغال بکار به کارمندان صندوق
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم امیرحسن باقری منافی درخصوص برقراری مستمری
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم عظیم پورمخولی دزفولی درخصوص برقراری مستمری
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم بابک خورمیزی درخصوص برقراری مستمری
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم محمد علی یکتا درخصوص برقراری مستمری
 • بررسی درخواست بازماندگان مرحوم حمیدرضا جعفری درخصوص برقراری مستمری
 • بررسی درخواست بازنشستگی آقای محمدصادق شربتیان
 • طرح و بررسی سایر پیشنهادات مطروحه در جلسه