برگزاری جلسه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/١١/٢٧ - ١٦:٥١:٣٦
 
 

‏‎جلسه مجمع عمومي عادي صندوق حمايت وكلاي دادگستري در تاريخ بیست و ششم بهمن ماه ساعت نه صبح با حضور اعضاء مجمع صندوق و مدير عامل و اعضاء هيات مديره صندوق و رياست كانون وكلاي دادگستري مركز جناب آقاي دكتر بهنام حبيب زاده مومن به عنوان رئيس مجمع عمومي و آقايان سعيد آئينه وند و ناصر امامي فرد به عنوان ناظر و آقاي ابراهيم جلاليان به عنوان منشي جلسه انتخاب و تشكيل يافت و در خصوص دستور جلسه اعلامي مورخ نهم بهمن ماه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

‏‎▪️دستور جلسه اول- كليات بودجه سال هزار و چهارصد و سه پس از راي گيري به تصويب اعضاء مجمع محترم رسيد و مقرر شد تا سقف مبلغ معين جهت خريد ملك اختصاص يابد.

‏‎-ضمنا مقرر گردید صندوق در خرید ساختمان کانون وکلای دادگستری استان فارس تا سقف مبلغ چهل میلیارد تومان مشارکت و ‌سرمایه گذاری نمايد.

‏‎▪️دستور جلسه دوم- در خصوص افزايش حقوق مستمري بگيران مازاد بر بیست و پنج درصد معنونه در بودجه راي گيري مخفي به عمل آمد و پس از شمارش آراء با افزايش بيش از بیست و پنج درصد حقوق موافقت نگرديد و تصويب نشد.

-مجمع عمومي با پيشنهاد صندوق مبني بر اعطاء وام بدون سود به مستمري بگيران با مبلغ معين موافقت نمودند.

‏‎▪️دستور جلسه سوم- بررسي و تجويز مصوبه بیستم بهمن ماه مجمع در خصوص كارآموزان ورودي سال هزار و چهارصد و دو مبني بر اعطاء مهلت پرداخت حق بيمه صندوق مطابق كارآموزان ورودي هزار و چهارصد پس از بحث و تبادل نظر، مجمع به اتفاق آراء مصوب نمود تا مهلت پرداخت حق بيمه كارآموزان ورودي هزار و چهارصد و دو به مثابه كارآموزان ورودي هزار و چهارصد اعمال شود.

‏‎▪️دستور جلسه چهارم- با بررسي درخواست بازمانده احدي از مشمولين براي احتساب سوابق بين سی تا سی و پنج سال، پس از بحث و تبادل نظر با پيشنهاد احتساب سوابق مرحوم موافقت نگرديد.

‏‎▪️دستور جلسه پنجم- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص پلاك ثبتي دوهزار و دویست و شصت و دو فرعي از صد و هفتاد و دو اصلي بخش یازده تهران مبني بر اخذ دستور نقشه و پروانه ساختمان و نهايت تخريب و نوسازي پس از بحث و تبادل نظر، مجمع با اخذ دستور نقشه و پروانه ساختمان و نهايت تخريب و نوسازي پلاك مزبور با شرط سقف مبلغ معين موافقت نمود.

‏‎▪️دستور جلسه ششم- مجمع عمومي با تشكيل كارگروه جهت بررسي و پيشنهاد تغييرات احتمالي موادي از قانون، اساسنامه و آئين نامه اجرائي ماده هشت صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري موافقت نمود.

‏‎- همچنين مقرر گرديد دبيرخانه اي زير نظر مجمع عمومي صندوق و با محوريت هيات مديره صندوق تشكيل شده و اعضاء دبيرخانه به شرح ذيل تعيين گرديدند:

‏‎آقايان ١-محمود كنارودي از كانون وكلاي استان مازندران ٢-ناصر امامي فرد از كانون وكلاي استان آذربايجان شرقي ٣-محمد كاظم عمارتي از كانون وكلاي استان خراسان رضوي ٤-عليرضا ميرمعصومي از كانون وكلاي استان اصفهان از سوي مجمع عمومي و سه نفر از اعضاء دبيرخانه به پيشنهاد هيات مديره صندوق تعيين شدند.


‏‎جلسه پس از اخذ تصميمات فوق در ساعت چهارده و سی دقیقه خاتمه يافت.

 

‏‎🔘 روابط عمومي صندوق حمايت وكلاي دادگستري