اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٦/١٦ - ١٩:٢٧:١٠

با توجه به بروز مشکلات برای کارآموزان محترم ورودی سال ١٤٠٠ پیرامون پرداخت حق بیمه،هیات مدیره صندوق بدواً بخشودگی جرایم را مصوب نموده و سپس با عنایت به مقررات آیین نامه جدید و عدم امکان اشتغال کارآموزان در مقطعی از مدت کارآموزی ومکاتبه کانون های محترم ، از آنجا که تصمیم گیری در این خصوص در حیطه اختیارات مجمع عمومی صندوق است لذا مقرر گردید جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده در مهرماه جهت تعیین تکلیف این موضوع تشکیل گردد