اطلاعیه
تاریخ انتشار: ١٤٠٢/٠٥/١٩ - ٢٠:٣٢:٥٥


در دومین جلسه هیات مدیره صندوق حمایت با توجه به مشکلات پیش آمده برای کار آموزان جدید وکالت و عدم ارسال به موقع اطلاعات کارآموزان ومکاتبات بسیاری از کانونها مبنی بر عدم محاسبه جریمه دوره سه ماهه اول ، مقررگردیدحق بیمه سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ کارآموزان محترم جدید بدون محاسبه جریمه تاخیر محاسبه و دریافت گردد