مشروح جلسات

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٦/١١/١٣٩٦

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٥/٠٨/١٣٩٦

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٢/٠٤/١٣٩٦

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٨/١١/١٣٩٥

صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٩/٠٧/١٣٩٥

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٥

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٩/١١/١٣٩٤

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٠٧/٠٨/١٣٩٤

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٣١/٠٤/١٣٩٤

صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢١/٠٣/١٣٩٤

صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٤

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری مورخ ٣٠/١١/١٣٩٣